• Tartalom

2016. évi CXXI. törvény

2016. évi CXXI. törvény

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról1

2018.01.02.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

4. §5

5. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

5. §6

6. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

6. § (1)–(5)7

(6)8

(7)9

7. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

7. § (1)10

(2)11

a)–b)12

c)13

8. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény módosítása

8. §14

9. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

9. §15

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

10. § (1)16

(2)17

(3)–(4)18

(5)19

(6)20

(7)21

(8)22

(9)23

(10)24

(11)–(18)25

(19)26

(20)27

(21)–(22)28

(23)29

(24)30

(25)–(26)31

(27)32

(28)33

(29)34

a)–g)35

h)36

(30)37

a)38

b)–c)39

11. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

11. §40

12. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

12. §41

13. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

13. § (1)–(2)42

(3)–(6)43

(7)44

(8)45

14. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

14. §46

15. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

15. §47

16. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

16. §48

17. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

17. §49

18. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

18. §50

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

19. §51

20. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

20. §52

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

21. §53

22. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

22. §54

23. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

23. §55

24. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

24. §56

25. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

25. §57

26. Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

26. §58

27. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

27. §59

28. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

28. §60

29. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

29. §61

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. § (1)62

(2)63

(3)64

31. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

31. § (1)–(6)65

(7)66

32. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

32. §67

33. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

33. § (1)68

(2)69

(3)–(6)70

34. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

34. §71

35. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

35. §72

36. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

36. §73

37. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

37. §74

38. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

38. §75

39. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

39. §76

40. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

40. §77

41. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

41. §78

42. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

42. §79

43. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

43. §80

44. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

44. §81

45. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

45. §82

46. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

46. §83

47. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

47. §84

48. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

48. § (1)–(5)85

(6)86

a)–d)87

e)88

(7)89

49. Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosítása

49. §90

50. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

50. §91

51. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

51. §92

52. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

52. §93

53. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

53. §94

54. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

54. §95

55. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

55. §96

56. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

56. §97

57. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

57. §98

58. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

58. §99

59. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

59. §100

60. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

60. §101

61. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

61. §102

62. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

62. §103

63. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

63. §104

64. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

64. §105

65. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

65. §106

66. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

66. §107

67. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

67. §108

68. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

68. §109

69. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

69. §110

70. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

70. §111

71. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

71. § (1)112

(2)–(3)113

72. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

72. §114

73. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

73. § (1)–(3)115

(4)116

a)117

b)–c)118

(5)119

a)120

b)121

74. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

74. §122

75. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

75. §123

76. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

76. §124

77. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

77. §125

78. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

78. §126

79. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

79. §127

80. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

80. §128

81. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

81. §129

82. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

82. §130

83. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

83. §131

84. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

84. §132

85. A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény módosítása

85. §133

86. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

86. §134

87. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

87. §135

88. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

88. §136

89. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

89. §137

90. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

90. §138

90. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

91. § (1)–(9)139

(10)140

92. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

92. §141

93. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

93. § (1)142

a)143

b)–e)144

(2)145

94. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

2015. évi CCXXII. törvény módosítása

94. § (1)–(2)146

(3) Az E-ügyintézési tv. 3. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.
(2) A büntetés, az intézkedés és a kényszerintézkedés végrehajtása során a fogvatartott személy (1) bekezdése szerinti joga a végrehajtás rendjének és fogvatartás biztonságának megtartása, valamint a büntetőeljárás eredményessége érdekében törvényben korlátozható. Ebben az esetben, ha a fogvatartott elektronikus ügyintézésre lenne köteles, mentesül e kötelezettsége alól.
(3) Azt, hogy a beadvány elektronikus benyújtására szolgáló, jogszabályban meghatározott elektronikus kapcsolattartási módokat és technikai eszközöket jogszerűen alkalmazzák, vélelmezni kell.”

(4) Az E-ügyintézési tv. 8. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.
(5) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.
(6) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.”

(5) Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény nem rendelkezik eltérően, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
b) az ügyfél jogi képviselője,
c) az ügyfélként eljáró
ca) állam,
cb) önkormányzat,
cc) költségvetési szerv,
cd) ügyész,
ce) jegyző
cf) köztestület,
cg) a cb)–cf) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság.
(6) Az E-ügyintézési tv. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.
(7) Az E-ügyintézési tv. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél ügyintézési rendelkezését a Kormány által kijelölt szervnél teheti meg.”
(8) Az E-ügyintézési tv. 18. §-a a következő (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az (5) bekezdés szerinti adatigénylés és adatkezelés jogosultsága az ügyfél ügyintézési szándékának az elektronikus ügyintézést biztosító szerv tudomására jutásától megilleti.”
(9) Az E-ügyintézési tv. 10. alcíme a következő 21/A. és 21/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
21/A. § (1) Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány (a továbbiakban e § alkalmazásában: beadvány) eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, ha a beadvány olyan igazolvány, okirat, amelynek bevonását vagy visszaszolgáltatását jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elrendelte.
(3) Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.
(4) Jogszabály lehetővé teheti, hogy az ügyfél a beadvány elektronikus másolatát a Kormány rendeletében meghatározott módon saját maga hitelesítse, azzal, hogy az ügyfél vállalja az eredeti beadvány jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását. Jogszabályban meghatározott időn belül az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.
21/B. § Közlekedési sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügyekben jogszabály előírhatja, hogy jogszabályban meghatározott iratokat elektronikus kapcsolattartás esetén is papír alapon kell benyújtani.”
(10) Az E-ügyintézési tv. 22. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezési nyilvántartásba tett új ügyintézési rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek is bejelenti.
(8) Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy az (1) bekezdés e) pontja szerinti jognyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és ennek a rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes.”
(11) Az E-ügyintézési tv. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(10) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása előtt – az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével – a változást a honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi és a Felügyeletnek bejelenti. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást követő tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott. A kapcsolattartási mód megváltozását jelenti az is, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az űrlapot megváltoztatja.”
(12) Az E-ügyintézési tv. 34. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani, a kijelölt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató útján:]
c) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás, ezen belül az alábbi szolgáltatások:
ca) elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az e törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
cb) elektronikus időbélyegzőkkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint azonosítási célú tanúsítvány szolgáltatás az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint az e törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára,
cc) elektronikus aláírással, elektronikus bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása külön jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló személyek, titkos információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés eszközei és módszerei alkalmazásában, engedélyezésében részt vevő szervek részére,
cd) titkosítási célú tanúsítványok kibocsátása az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, az e törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatók általi felhasználás céljára, külön jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget betöltő, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyban álló személyek részére,
ce) a ca)–cd) alpontok szerint kibocsátott tanúsítványok érvényességének igazolása azonnali tanúsítványállapot-igazoló szolgáltatással.
(13) Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
35. § (1) Az ügyfél a következő, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokat veheti igénybe:
a) tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás,
b) ügyfélkapu, valamint
c) részleges kódú telefonos azonosítás.
(2) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatások igénybe vevőiről a személyazonosság hiteles igazolása érdekében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv egységes ügyfél-regisztrációs nyilvántartást (a továbbiakban: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) vezet.
(3) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybe vevője díjmentesen jogosult egy, a Kormány rendeletében meghatározott, az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz egységesen kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó tárhely használatára.
(4) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás tekintetében az ügyfél-regisztrációs nyilvántartás és a nyilvántartásba történő regisztráció szabályait az (5)–(18) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A 31. § (8) bekezdés szerinti esetben a 31. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezető szerv kapcsolati kódot képez, és Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a 32. § (2) bekezdés szerinti adatokat és a kapcsolati kódot átveszi a 31. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
(6) A kapcsolati kód nem tartalmazhatja az érintett személyes adatát vagy annak bármely elemét.
(7) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a 32. § (4) bekezdés szerinti adatigénylést a 31. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokból a kapcsolati kódon keresztül kezdeményezheti, ha az általa kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.
(8) A 32. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a regisztráció megszüntetése céljából a 31. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezető szerv a kapcsolati kódon keresztül adatot szolgáltat a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv részére az érintett elhalálozása tényéről.
(9) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás célja a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatások kapcsán az érintett személy azonosításához szükséges adatok és technikai azonosítók közhiteles kezelése az elektronikus azonosítási szolgáltatások hiteles biztosításához és mások jogának vagy jogos érdekének védelme érdekében.
(10) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás a 32. § (2) bekezdésében foglaltakon és a kapcsolati kódon túl az érintett következő adatait tartalmazza:
a) tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított azonosítási szolgáltatás esetén az okmányszám, az okmány érvényességére vonatkozó adatok, a személyazonosító igazolványhoz rendelt regisztrációs kód visszafejthetetlen lenyomata és – ha az érintett azt megadta – az érintett elektronikus levelezési címe,
b) ügyfélkapu esetén felhasználói név, a felhasználói névhez tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata, az érintett elektronikus levelezési címe,
c) részleges kódú telefonos azonosítás esetén az érintett által megadott telefonos elérhetőség, elektronikus levelezési cím, felhasználói azonosító, a felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszó visszafejthetetlen lenyomata, valamint az ügyfél által az emlékeztető kérdésekre adott válaszok.
(11) A Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által igényelt, a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban szereplő
a) adatok ellenőrzéséhez,
b) adatok beszerzéséhez
olyan technológiai megoldást kell alkalmazni, ami garantálja, hogy az ügyfél-regisztrációs nyilvántartást vezető szerv kizárólag az elektronikus azonosítási szolgáltatás lekérdezéséről értesül, annak címzettje ismeretlen marad számára. A technológiai megoldás kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által igényelt adatkérést, az adatkérés által érintett adatokat továbbítja, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megadott adatoknak az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásban szereplő adatokkal történő egyezőségét vizsgálja.
(12) Az (1) bekezdésben megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség a 31. § szerinti regisztrációra, ha az ügyfél az (1) bekezdésben foglalt valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele érdekében már a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba regisztrált.
(13) A 32. § (5) bekezdéstől eltérően Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban való regisztráció a 32. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben csak akkor szűnik meg, ha az ügyfél tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik vagy annak érvényessége megszűnt. Megszűnik a regisztráció akkor is, ha az ügyfél tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik és az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás használatát nem igényelte.
(14) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv a természetes személy adatait a regisztráció megszűnését követő 5 év elteltével zárolja, ezt követően azokat kizárólag az elektronikus azonosítás hitelességének visszavezethetősége, a polgárok jogai és jogos érdekeinek védelme érdekében a regisztráció megszűnését követő 20 évig kezelheti.
(15) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételére elektronikusan, a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány használatával is regisztrálhat.
(16) A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás esetében regisztrációs eljárás alatt a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtására irányuló eljárást kell érteni.
(17) A (16) bekezdésben foglalt esetben a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba a (10) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv adatközlése alapján a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvényessé válásakor kell bejegyezni.
(18) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesíti a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő szervet a tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról.”
(14) Az E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdése a következő n)–o) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt szolgáltató útján:)
n) általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás,
o) összerendelési nyilvántartás.”
(15)147
(16)148
(17)–(18)149
(19) Az E-ügyintézési tv. 108. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti jogalanyok – a (2b) és (2c) bekezdésben foglalt ügyek kivételével – 2017. január 1-jétől az (1) bekezdés szerinti határidőig a Felügyeletnél az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megkezdését megelőzően, a 17. alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítésével bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében az (1) bekezdés szerinti határidőt megelőzően is vállalják az e törvény szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását.”
(20)–(22)150
a) 1. § 17. pont d) alpontja a „bíróságok, választottbíróságok” szövegrész helyett a „bíróságok” szöveggel,
b) 14. § (1) bekezdése a „nem nyilvántartásba vétellel jön létre” szövegrész helyett a „működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező” szöveggel,
c) 14. § (3) bekezdése az „A nyilvántartásba vétellel létrejövő gazdálkodó szervezet” szövegrész helyett az „A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező –” szöveggel,
d) 15. § (6) bekezdése a „rendelkezése” szövegrész helyett a „rendelkezése – törvény eltérő rendelkezése hiányában –” szöveggel,
e) 18. § (1) bekezdése az „Az ügyfél” szövegrész helyett az „A 17. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ügyfél” szöveggel,
f) 19. § (3) bekezdés a) pontja az „adat nyilvános, vagy azt” szövegrész helyett az „adatot” szöveggel,
g) 20. § (1) bekezdése az „amely nyilvános” szövegrész helyett az „amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett” szöveggel,
h) 28. § (1) bekezdése az „az e-közigazgatásért felelős miniszter által kiadott rendeletben” szövegrész helyett a „a Kormány rendeletében” szöveggel,
i) 29. § (1) bekezdés c) pontja az „a közigazgatási felhasználási célú” szövegrész helyett az „az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható” szöveggel,
j) 105. § (2) bekezdés d) pontja az „azonosítási szolgáltatás regisztrációs szerveit” szövegrész helyett az „azonosítási szolgáltatás és a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveit” szöveggel,
k) 108. § (4) bekezdése az „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyett az „a Kormány” által szöveggel,
l) 108. § (5) bekezdése az „a gazdálkodó szervezet” szövegrész helyett az „az” szöveggel
lép hatályba.
(24)151
(25) Nem lép hatályba az E-ügyintézési tv.

95. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

95. §152

96. Záró rendelkezések

96. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 10. § (3), (4) és (8) bekezdése 2017. január 16-án lép hatályba.

(5) A 72. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

97. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

98. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. § (21) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi CXXI. törvényhez153

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 18. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 37. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § (2) bekezdés a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 10. § (9)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 10. § (11)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 10. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10. § (20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 10. § (21)–(22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 10. § (23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 10. § (24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 10. § (25)–(26) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 10. § (27) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 10. § (28) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 10. § (29) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 10. § (29) bekezdés a)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 10. § (29) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 10. § (30) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 10. § (30) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 10. § (30) bekezdés b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 13. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 13. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 13. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 13. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 30. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 31. § (1)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 30. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 33. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 48. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 48. § (6) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 48. § (6) bekezdés a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 48. § (6) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 48. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 73. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 73. § (4) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 73. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 73. § (4) bekezdés b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 73. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 73. § (5) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 73. § (5) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 91. § (1)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 91. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 93. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 93. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 93. § (1) bekezdés b)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 93. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 94. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 94. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 94. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 94. § (17)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 94. § (20)–(22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 94. § (24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére