• Tartalom

2016. évi CXXIII. törvény

2016. évi CXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2016.11.29.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről szóló 2014. évi LXIV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. évi költségvetése végrehajtását 32 749,4 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 31 987,9 M Ft, azaz harmincegymilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-kilencszázezer forint kiadással hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2 436,2 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázharminchatmillió-kettőszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 24 058,8 M Ft, azaz huszonnégymilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 402,7 M Ft, azaz négyszázkettőmillió-hétszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 18 081,4 M Ft, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcvanegymillió-négyszázezer forint.

(5) Az azonosítók használati díja 2 460,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanmillió-hétszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 999,7 M Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-hétszázezer forint.

(7) A bírságból befolyt bevétel összege 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint.

(8) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 8,1 M Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 5 892,7 M Ft, azaz ötmilliárd-nyolcszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(10) Az általánosforgalmiadó-bevétel 5 542,1 M Ft, azaz ötmilliárd-ötszáznegyvenkettőmillió-egyszázezer forint.

(11) A működési bevételek általános forgalmi adó nélküli összege 350,6 M Ft, azaz háromszázötvenmillió-hatszázezer forint.

(12) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 0,7 M Ft, azaz hétszázezer forint.

(13) A működési célú átvett pénzeszközökből származó forrás 345,3 M Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió-háromszázezer forint.

(14) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 15,7 M Ft, azaz tizenötmillió-hétszázezer forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság személyi juttatások kiadási előirányzatának összege 6 232,3 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázharminckettőmillió-háromszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiadásainak összege 1 843,8 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-nyolcszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 10 492,0 M Ft, azaz tízmilliárd-négyszázkilencvenkétmillió forint.

(4) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség nélküli dologi kiadások összege 4 788,5 M Ft, azaz négymilliárd-hétszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint.

(5) Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 703,5 M Ft, azaz ötmilliárd-hétszázhárommillió-ötszázezer forint.

(6) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 919,5 M Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáztizenkilencmillió-ötszázezer forint.

(7) A beruházások összege 2 484,7 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-hétszázezer forint.

(8) A felújítások összege 12,6 M Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer forint.

(9) Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3,0 M Ft, azaz hárommillió forint.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 38 967,1 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-egyszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 32 289,5 M Ft, azaz harminckettőmilliárd-kettőszáznyolcvankilencmillió-ötszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2015. évi költségvetésének pénzmaradványát 6 677,6 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint értékben fogadja el.

(4) A pénzmaradvány összegéből

a) 1 359,5 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenkilencmillió-ötszázezer forint a 2015. évi kötelezettségek 2016. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 4 131,5 M Ft, azaz négymilliárd-egyszázharmincegymillió-ötszázezer forint a következő évek működési tartalékára,

c) a 2015. évi bírság 1 106,2 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatmillió-kettőszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére,

d) 80,4 M Ft, azaz nyolcvanmillió-négyszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológia váltás közfeladatának fedezetére

használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2015. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi és kiadási főösszegek alakulása

5. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2015. évi költségvetése végrehajtását 600,9 M Ft, azaz hatszázmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 471,0 M Ft, azaz négyszázhetvenegymillió forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, 2015. évi bevételi előirányzat összege 1 195,1 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint, a kiadási előirányzat összege 1 171,6 M Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenegymillió-hatszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a Médiatanács 2015. évi maradványát 82,2 M Ft, azaz nyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással, tartalékképzésre használható fel.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2015. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

2015. évi
teljesítés

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2 224,4

2 436,2

2 436,2

2.

Közhatalmi bevételek

23 518,6

23 634,7

24 058,8

 

Igazgatási szolgáltatási díj

299,6

403,6

402,7

 

Frekvenciadíjak

18 538,0

18 534,9

18 081,4

 

Azonosítók díja

2 450,0

2 465,2

2 460,7

 

Felügyeleti díj

2 081,0

2 081,0

1 999,7

 

Bírság

150,0

150,0

1 106,2

 

Késedelmi pótlék

0,0

0,0

8,1

3.

Működési bevételek

6 349,6

6 090,5

5 892,7

 

Általános forgalmi adó bevételek

5 670,2

5 670,2

5 542,1

 

Működési bevételek (áfa nélkül)

679,4

420,3

350,6

4.

Felhalmozási bevételek

12,7

12,7

0,7

5.

Működési célú átvett
pénzeszköz

300,0

645,3

345,3

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4,0

16,0

15,7

Költségvetési bevételek összesen

32 409,3

32 835,4

32 749,4

Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)

0,0

38 205,6

38 205,6

Bevételek összesen

32 409,3

71 041,0

70 955,0

2. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2015. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 400,0

6 345,0

6 232,3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1 900,0

1 923,7

1 843,8

3.

Dologi kiadások

9 635,0

11 419,9

10 492,0

Dologi kiadások áfa nélkül

4 005,0

5 545,4

4 788,5

Általános forgalmi adó

5 630,0

5 874,5

5 703,5

4.

Egyéb működési célú kiadások

11 466,3

48 387,7

10 919,5

Egyéb működési célú kiadások

330,0

10 925,6

10 919,5

Tartalékok

11 136,3

37 462,1

0,0

Következő évek működési tartaléka

5 842,2

0,0

0,0

Tárgyévi működési tartalék

5 294,1

37 462,1

0,0

5.

Beruházások (felhalmozási kiadások)

2 974,6

2 944,1

2 484,7

Nettó beruházás

2 342,2

2 362,3

2 000,4

Beruházási áfa (felhalmozási kiadások áfa)

632,4

581,8

484,3

6.

Felújítások (felhalmozási kiadások)

25,4

12,6

12,6

Nettó felújítás

20,0

10,0

10,0

Felújítási áfa (felhalmozási kiadások áfa)

5,4

2,6

2,6

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások
(felhalmozási célú visszatérítendő támogatások)

8,0

8,0

3,0

Költségvetési kiadások összesen

32 409,3

71 041,0

31 987,9

Maradvány

0,0

0,0

38 967,1

Kiadások összesen

32 409,3

71 041,0

70 955,0

3. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2015. évi
teljesítés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről [fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján]

173,9

188,4

188,4

2.

Működési bevételek

0,0

311,0

310,7

Költségvetési bevételek összesen

173,9

499,4

499,1

Finanszírozási bevételek

0,0

101,8

101,8

Bevételek összesen

173,9

601,2

600,9

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi bevételi előirányzat

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

2015. évi
teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 061,8

1 106,7

1 106,7

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

4,6

4,6

3.

Támogatási pályázati díj

45,0

36,4

36,4

4.

Kötbér és bírság

21,0

37,8

37,8

5.

Késedelmi kamat

2,0

0,6

0,6

6.

Bankköltség térítése

1,5

1,0

1,0

7.

Áfa*

299,6

0,0

0,0

8.

Óvadék

0,0

8,0

8,0

Bevételek összesen

1 433,9

1 195,1

1 195,1


*Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

4. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2015. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2015. évi
teljesítés

1.

Személyi juttatások

82,1

82,1

70,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

22,1

19,2

3.

Dologi kiadások

45,7

371,2

315,2

ebből fizetendő általános
forgalmi adó

0,0

311,0

310,7

4.

Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszközátadások)

24,0

125,8

66,2

Költségvetési kiadások összesen

173,9

601,2

471,0

 

Maradvány

0,0

0,0

129,9

előző évek maradványai

0,0

0,0

47,7

2015. évi maradvány

0,0

0,0

82,2

Kiadások összesen

173,9

601,2

600,9

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2015. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

2015. évi
teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 061,8

1 106,7

1 083,0

2.

Frekvenciapályázati díj

3,0

4,6

9,9

3.

Támogatási pályázati díj

45,0

36,4

34,4

4.

Kötbér és bírság

21,0

37,8

33,8

5.

Késedelmi kamat

2,0

0,6

0,6

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

1,0

0,7

7.

Áfa*

299,6

0,0

0,0

8.

Óvadék

0,0

8,0

9,2

Kiadások összesen

1 433,9

1 195,1

1 171,6


*Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács működési költségvetésébe.

5. melléklet a 2016. évi CXXIII. törvényhez

1. Az MTVA 2015. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok M Ft-ban

6K77016_0

ELŐIRÁNYZAT NEVE

 

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

1. Közszolgálati hozzájárulás

70 559,6

69 861,0

69 861,0

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 061,8

1 099,3

1 099,3

2.1 MTM-SBS Televízió Zrt.

65,0

88,4

88,4

2.2 Magyar RTL Televízió Zrt.

65,0

65,6

65,6

2.3 1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)

466,8

457,7

457,7

2.4 2. sz. keresk. rádiós jogosultság

Nem országos médiaszolgáltatási

0,0

0,0

0,0

2.5 jogosultságok

465,0

487,6

487,6

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

48,0

48,0

48,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési

kötbér, bírság, késedelmi kamat

23,0

34,0

34,0

5.

Önkéntes befizetések

0,0

0,0

0,0

6.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti
befizetések

0,0

10 611,0

10 611,0

7.

Egyéb céltámogatások

0,0

318,4

318,4

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

0,0

49,8

49,8

9.

Visszakövetelt támogatások

0,0

8,1

8,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 692,4

82 029,6

82 029,6

10.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb
bevételek

5 059,6

5 713,2

5 713,2

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 752,0

87 742,8

87 742,8

11.

Tárgyévi felhasználás az előző évek
pénzmaradványából (2015. december 31.)

3 745,0

4 121,8

4 121,8

BEVÉTEL ÖSSZESEN

80 497,0

91 864,6

91 864,6

2. Az MTVA 2015. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok M Ft-ban

6K77016_1

ELŐIRÁNYZAT NEVE

 

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

1.

Továbbutalandó közszolgálati
hozzájárulás

2 630,7

2 776,2

2 776,2

1.1 Médiatanács

173,9

188,4

188,4

1.2 Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

2 355,4

2 355,4

1.3 Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

2.

Céltámogatások

2 700,0

4 756,0

3 114,2

3.

Közmédiumok működési támogatására átutalt
összeg a Közszolgálati

Közalapítványnak

2 410,0

2 069,7

1 855,0

3.1 Magyar Televízió Zrt.

570,0

438,7

285,0

3.2 Duna Televízió Zrt.

570,0

890,0

890,0

3.3 Magyar Rádió Zrt.

570,0

285,0

285,0

3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt.

700,0

456,0

395,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és
vagyonkezelési tevékenységének

kiadásai

61 463,2

64 974,7

64 974,7

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása
(ZEI)

871,4

886,0

886,0

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

298,1

272,3

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

55,0

55,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által
be nem fizetett áfa

32,2

32,4

32,4

9.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel
összefüggő kiadások

1,5

1,5

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

266,1

266,1

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

278,4

278,4

12.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések
felhasználása

0,0

10 611,0

10 611,0

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi
ráfordítások

3 551,2

3 551,2

1 343,9

14.

Saját tulajdonú társaságok céltámogatása

0,0

40,0

40,0

15.

Átadott pénzeszközök, támogatások

0,0

31,6

31,6

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN

74 279,4

90 627,9

86 536,8

3. Az MTVA 2015. évi költségvetésének egyenlege

adatok M Ft-ban

6K77016_2

ELŐIRÁNYZAT NEVE

 

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

ÖSSZES BEVÉTEL

80 497,0

91 864,6

91 864,6

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN

74 279,4

90 627,9

86 536,8

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI
EGYENLEGE

–6 217,6

–1 236,7

–5 327,8

MARADVÁNY

0,0

0,0

0,0

ÖSSZES KIADÁS

80 497,0

91 864,6

91 864,6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére