• Tartalom

2016. évi CXXIV. törvény

2016. évi CXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről1

2017.01.01.

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 35 300,0 millió Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-háromszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2017. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 452,5 millió Ft-ban, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszázezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2017. évi

a) kiadási előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban,

b) bevételi előirányzatát 1 054,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-ötvennégymillió forintban

hagyja jóvá.

(3) Az 1. § a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási előirányzat részletezését az 1. melléklet, az 1. § b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi előirányzat részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az MTVA 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 79 876,2 millió Ft-ban, azaz hetvenkilencmilliárd-nyolcszázhetvenhatmillió-kettőszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság a 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatban számol be, amelyet az MTVA 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2017. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2017. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 911,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 288,3

3.

Dologi kiadások

10 500,0

ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 202,8

fizetendő általános forgalmi adó

4 789,3

4.

Egyéb működési célú kiadások

10 592,0

ebből: tartalékok

10 292,0

5.

Beruházások

4 940,0

6.

Felújítások

60,0

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0

Összesen:

 

35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

3.

Dologi kiadások

324,3

ebből: fizetendő általános forgalmi adó

278,6

4.

Egyéb működési célú kiadások

24,0

Összesen:

 

452,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi kiadási előirányzatok

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

963,0

2.

Frekvenciapályázati díj

15,0

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

Összesen:

 

1 054,0

2. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 224,4

2.

Közhatalmi bevételek

26 593,5

Igazgatási szolgáltatási díjak

453,0

Frekvenciadíjak

21 254,3

Azonosítók díja

2 450,0

Felügyeleti díj

2 007,0

Egyéb bírság bevételei

427,2

Késedelmi pótlék

2,0

3.

Működési bevételek

6 445,9

ebből: kiszámlázott általános forgalmi adó

6 405,6

4.

Felhalmozási bevételek

20,2

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16,0

Összesen:

 

35 300,0

2. A Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

173,9

2.

Működési bevételek

278,6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

278,6

Összesen:

 

452,5

3. A Médiatanács kezelésében lévő 2017. évi bevételi előirányzatok

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

963,0

2.

Frekvenciapályázati díj

15,0

3.

Támogatási pályázati díj

54,0

4.

Kötbér és bírság

21,0

5.

Késedelmi kamat

1,0

Összesen:

 

1 054,0

3. melléklet a 2016. évi CXXIV. törvényhez

1. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi bevételi előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Közszolgálati hozzájárulás

70 140,4

2.

Médiaszolgáltatási díj

963,0

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

69,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

22,0

5.

Önkéntes befizetések

6.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

7.

Egyéb céltámogatások

8.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 194,4

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

8 681,8

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 876,2

10.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából
(2016. december 31.)

0,0

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN

79 876,2

2. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2017. évi kiadási előirányzatai

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 630,7

 

1.1

Médiatanács

 

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

 

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

 

232,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

 

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

 

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

70 598,5

 

4.1

Személyi juttatások és járulékok

 

14 277,2

4.2

Dologi kiadások

 

51 461,2

4.3

Beruházások, felújítások

 

4 860,1

5.

Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

 

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

 

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

134,0

 

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

42,4

 

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

 

10.

Egyéb céltámogatások felhasználása

 

11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

 

12.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

190,0

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

79 876,2

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés)

0,0

 

 

KIADÁS ÖSSZESEN

79 876,2

 

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN

79 876,2

 

KIADÁS ÖSSZESEN

79 876,2

 

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0,0

 

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

0,0

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére