• Tartalom
Oldalmenü

124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.15.

A Kormány az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2005. Korm. rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A névjegyzéket vezető hatóság a szakértői kamarát a részére átadható adatokról havonta, elektronikus úton tájékoztatja.
(2) A névjegyzéket vezető hatóság a Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervező részére elektronikus úton átadja az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 15. § (2) bekezdése szerinti adatait.”

2. § A 210/2005. Korm. rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § A szakértői névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek tartalmi elemeit, és a kérelemhez csatolandó dokumentumokat az 1. melléklet tartalmazza. A névjegyzékbe vételi kérelem és a személyi adatlap formanyomtatványát az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kormányzati portálon közzéteszi.”

5. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel, szakterület kiterjesztés iránti kérelem tartalma és mellékletei
1. A szakértői névjegyzékbe való felvétel, illetve a szakterület kiterjesztése iránti kérelemnek természetes személy esetén tartalmaznia kell:
1.1. a kérelmező
1.1.1. nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, elérhetőségi címét és lakcímét,
1.1.2. oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),
1.1.3. tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
1.1.4. szakképzettségét (például szakorvosi képesítését),
1.1.5. hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben ilyennel rendelkezik),
1.1.6. jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,
1.1.7. munkáltatójának megnevezését és címét,
1.1.8. szakmai működésének főbb adatait (a szakágazatok és munkakörök részletes megjelölése a munkáltató megnevezésével és az időtartamnak naptár szerinti feltüntetésével; az egészségügyi területen bejegyezhető szakterületek esetében az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alap- és működési nyilvántartásának adatait, így különösen az alap- és működési nyilvántartási számot, valamint az aktuális, vagy annak hiányában a legutóbbi működési nyilvántartási ciklus időtartamának naptár szerinti feltüntetését),
1.2. az engedélyezni kért szakterület(ek) megnevezését.
2. A természetes személy kérelméhez
2.1. csatolni kell:
2.1.1. a külön jogszabályban megjelölt képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát, illetve a névjegyzékben feltüntetni kívánt egyéb képesítés, szakmai minősítés meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát),
2.1.2. a szakmai működés részletes leírását (a kérelmező – a pontos naptári időtartam szerinti meghatározással – mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat, például a szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és helyét stb.),
2.1.3. 2 db felismerésre alkalmas, színes arcképet (igazolványképet),
2.1.4. a névjegyzékbe történő felvételi eljárásért, illetve a szakterület kiterjesztésére vonatkozó eljárásért fizetendő díj, és – amennyiben az eljárásban gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges – a szakhatósági eljárásért fizetendő illeték megfizetéséről szóló igazolást,
2.1.5. a szakmai gyakorlati idő meglétének 3. vagy 4. pont szerinti igazolását (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),
2.1.6. a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetében a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentumot (ha az eljárásban a gyakorlati idő szakirányúságának igazolása szükséges),
2.1.7. a kötelező szakértőjelölti jelölti idő vagy szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám teljesítéséről szóló 5. pont szerinti igazolást,
2.1.8. a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara által külön szabályzatban előírt képzési és vizsgafeltételek teljesítéséről szóló igazolást (ha ez a kérelmezett szakterület vonatkozásában szükséges),
2.1.9. az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi ismeretek oktatásán való részvételről és a jogi vizsga – a miniszter rendeletében meghatározott mentesülés esetét kivéve – sikeres letételéről szóló okirat másolatát,
2.1.10. nyilatkozatot arról, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységét fő- vagy mellékállásban kívánja végezni,
2.1.11. kötelezettségvállalást arra irányulóan, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz,
2.1.12. igazságügyi szakértői személyi adatlapot,
2.2. csatolhatja:
2.2.1. az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha azzal a kérelmező rendelkezik,
2.2.2. nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, ez esetben az elektronikus elérhetőségét.
3. A szakmai gyakorlati idő igazolása:
3.1. munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató,
3.2. megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó,
3.3. gazdasági társaság tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdasági társaság,
3.4. igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében az intézmény vezetője,
3.5. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató
által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza
a) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
b) kérelmező által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását,
c) a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),
d) a 3.4. pont szerinti kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi vagy végezte a tevékenységét.
4. A szakmai gyakorlati idő igazolása egyéni vállalkozó kérelmező esetén hatósági bizonyítvány arról, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységi köre mely időponttól terjed ki az igazolni kívánt szakirányú tevékenységre.
5. A szakértőjelölti időtartam igazolása:
5.1. a 3.4. pontban meghatározottakon kívüli szakértőjelölti tevékenység végzésére irányuló, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben előírt valamely jogviszony keretében a miniszter rendeletében meghatározott jelölti idő elteltéről, vagy a miniszter rendeletében az adott szakterületre előírt ügyszám teljesítéséről szóló, a munkáltató vagy megbízó, valamint – amennyiben annak személye eltér – a mentor szakértő által kiállított igazolás, amely tartalmazza:
5.1.1. a szakértőjelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
5.1.2. a szakértőjelölt által betöltött munkakör szakterülethez kötődő megnevezését és részletes leírását,
5.1.3. a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),
5.1.4. a szakvélemények előkészítésében való közreműködés számát (ügyszám) az érintett szakterületek szerinti bontásban (amennyiben a szakterülethez kapcsolódóan ez szükséges),
5.1.5. a kérelmezett szakterület vonatkozásában a miniszter rendeletében előírt egyéb feltételek meglétét (amennyiben ilyen van),
5.1.6. a mentor szakértő szakmai minősítését.
5.2. Az 5.1. pontban foglalt igazolás mellett szükséges a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara igazolása is arról, hogy a szakértőjelölt a szakértőjelölti tevékenysége végzésének időtartama alatt a szakértőjelölti névjegyzékben szerepelt.
6. A szakértői névjegyzékbe való felvétel iránti kérelemnek gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell:
6.1. a gazdasági társaság,
6.1.1. teljes nevét,
6.1.2. rövidített nevét,
6.1.3. székhelyét,
6.1.4. cégjegyzékszámát,
6.1.5. vezető tisztségviselőjének nevét és lakóhelyét,
6.1.6. névjegyzékbe vett igazságügyi szakértő tagjának nevét és nyilvántartási számát,
6.1.7. névjegyzékbe vett igazságügyi szakértő alkalmazottjának nevét és nyilvántartási számát,
6.2. a névjegyzékbe bejegyezni vagy módosítani kért szakterület(ek) megnevezését,
6.3. a cégjegyzéket vezető cégbíróság megnevezését,
6.4. a gazdasági társaság képviseletére jogosult cégszerű aláírását.
7. A gazdasági társaság kérelméhez
7.1. csatolni kell:
7.1.1. igazságügyi szakértő alkalmazott esetén, a gazdasági társaság igazolását az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben meghatározott valamely foglalkoztatási jogviszony fennállásáról,
7.1.2. a gazdasági társaság kötelezettségvállalását arra irányulóan, hogy a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz,
7.2. csatolhatja a nyilatkozatot arról, hogy a gazdasági társaság az elektronikus kapcsolattartást vállalja, ez esetben az elektronikus kapcsolattartást vállaló vezető tisztségviselő születési helyének, idejének és anyja nevének, valamint a gazdasági társaság cégjegyzékbe bejegyzett elektronikus elérhetőségének megadása is szükséges.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 16. napjával.