• Tartalom

125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.08.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható]

d) azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül”

(határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.)

2. § A Korm. rendelet az 5. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Speciális közfoglalkoztatási program támogatása
5/A. § (1) Támogatás nyújtható a járási hivatal által kiközvetített mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.
(2) A támogatás közfoglalkoztatási pontnak minősülő közfoglalkoztató részére nyújtható.
(3) Közfoglalkoztatási pont lehet:
a) települési önkormányzat,
b) önkormányzati nonprofit gazdasági társaság.
(4) Támogatás nyújtható:
a) a speciális közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig,
b) az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal) történő előzetes egyeztetés szerinti 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát,
c) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges beruházási költségekhez – ideértve a speciális munkahely kialakításához kapcsolódó költségeket – 100 százalék mértékig,
d) a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez – különösen a munkairányítók bérköltsége, terembérlet, a közfoglalkoztatottak napi egyszeri meleg étkeztetése, a munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költség – 100 százalék mértékig,
e) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.
(5) Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.
(6) A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztatási pont a közfoglalkoztatott részére az állami foglalkoztatási szerv, vagy az állami foglalkoztatási szerv nevében az általa nyilvántartásba vett munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet által nyújtott a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. § a)–e) pontjában, valamint a 9/A. §-ában meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet által nyújtott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, 65/A. §-ában és 65/F. §-ában meghatározott szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 13. §-ában meghatározott szakellátás keretében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja.
(7) A támogatási időszak a speciális közfoglalkoztatási program tekintetében 5 hónap.
(8) Az 5/A. § (1) bekezdése szerinti speciális közfoglalkoztatási program támogatása kérelemre nyújtható, a program támogatásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt. A támogatási eljárásra a 7. § (2), (3), (6), (7), (8) és (10) bekezdéseit kell alkalmazni.”

3. § A Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő,]

d) azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül”

(határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.)

4. § A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.”

5. § A Korm. rendelet 7/B. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet folytatnak és amelyre vonatkozóan korábban az adott település – a közfoglalkoztató személyétől függetlenül – nem részesült támogatásban.
(8) A ráépülő közfoglalkoztatási program olyan közfoglalkoztatási program, amely a közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően azonos településen és azonos tevékenységi körrel valósul meg.”

2. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a következő 2/C. §-sal egészül ki:

2/C. § (1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér:
a) havibér alkalmazása esetén 41 556 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 10 389 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2077 forint.
(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér:
a) havibér alkalmazása esetén 53 277 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 13 319 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2663 forint.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére