• Tartalom

2016. évi CXXVII. törvény

2016. évi CXXVII. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról1

2017.07.01.

1. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet módosítása

1. §2

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)4

3. §5

4. §6

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

5–6. §7

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

7. §8

5. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása

8. §9

6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. §10

10. § Az Nytv.

a)11

b) 26. § (2) bekezdésében az „a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes” szövegrész helyébe a „bármely” szöveg,

c)12

d) 26. § (8) bekezdésében az „az illetékes járási hivatalnál jelenti be” szövegrész helyébe a „bármely járási hivatalnál bejelentheti” szöveg,

e)13

lép.

11. §14

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12–14. §15

8. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

15. §16

9. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

16. §17

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. §18

11. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

18–20. §19

12. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

21–22. §20

13. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

23. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg lép.

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

24–25. §21

15. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

26–27. §22

16. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

28–29. §23

17. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

30–31. §24

18. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

32. §25

19. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

33. §26

20. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

34–35. §27

21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

36. §28

22. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

37. §29

23. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

38–40. §30

24. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

41. §31

25. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

42–43. §32

26. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

44. §33

27. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

45. §34

28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

46–48. §35

29. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

49. § (1)36

(2)37

(3)38

50. §39

30. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

51. § (1)–(2)40

(3)41

(4)–(6)42

52. §43

31. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

53–54. §44

32. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

55. § (1)–(2)45

(3)46

56. §47

33. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

57–58. §48

34. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

59–60. §49

35. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

61. §50

62. § Az At.

a)51

b)–c)52

lép.

63. §53

36. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

64. §54

37. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

65–66. §55

38. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

67. §56

39. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

68. § (1)57

(2)58

40. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

69. §59

41. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

70. §60

42. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

71–72. §61

43. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

73. §62

44. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

74–75. §63

45. Záró rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 62. § a) pontja 2016. december 31-én lép hatályba.

(3) A 2. § (1) bekezdése, a 3. § és a 17. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 10. § b) és d) pontja, valamint a 23. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 49. § (1) és (3) bekezdése, az 51. § (3) bekezdése, az 55. § (3) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXVII. törvényhez64

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 2. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 49. § (1) bekezdése a 2017: LXXV. törvény 36. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

37

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 49. § (3) bekezdése a 2017: LXXV. törvény 36. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

39

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 51. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 51. § (3) bekezdése a 2017: LXXV. törvény 36. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

42

Az 51. § (4)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 55. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 55. § (3) bekezdése a 2017: LXXV. törvény 36. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

47

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 57–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 59–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 62. § a) pontja a 76. § (2) bekezdése alapján 2016. december 31-én lép hatályba.

52

A 62. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 68. § (2) bekezdése a 2017: LXXV. törvény 36. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

59

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 71–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére