• Tartalom

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

2022.01.01.

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés n) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Statisztikai adatszolgáltatás

1. §1 (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 4. § (1) bekezdésében meghatározott szakértő, valamint az eseti szakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles nyilvántartása alapján az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) részére megküldeni.

(2) A statisztikai adatszolgáltatást a szakértő

a) az első három naptári negyedév tekintetében az 1. mellékletben meghatározott adatok vonatkozásában a naptári negyedévet követő hónap huszadik napjáig,

b) a naptári év tekintetében a 2. mellékletben meghatározott adatok vonatkozásában a naptári évet követő hónap huszadik napjáig

elektronikus formában a Kamara honlapján közzétett adatlapon (a továbbiakban: adatlap) teljesíti.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

(4) A szakértőnek az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben meghatározott területenként (a továbbiakban: terület) egy adatlapot kell kitöltve megküldenie, megjelölve az adatszolgáltatással érintett szakterületeit. A Szakértői törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja esetén a szakterület eseti szakértő általi rövid meghatározása szükséges az adatlapon.

(5) Az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő a statisztikai adatszolgáltatás során – a saját néven végzett igazságügyi szakértői tevékenységére vonatkozó adatok megadása mellett – azon igazságügyi szakértői tevékenységével kapcsolatban, amelyet a Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti szakértői szervezet nevében végzett, a szakértői szervezet nevének adatlapon történő megjelölésére köteles.

2. § (1) Ha az igazságügyi szakértőt a névjegyzékből törlik, az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetel vagy azt – a Szakértői törvény 111. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – felfüggesztik, az igazságügyi szakértő köteles záró statisztikai adatszolgáltatást készíteni.

(2) A záró statisztikai adatszolgáltatást az igazságügyi szakértőnek a 1. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell továbbítania a Kamara számára.

3. § (1) A Kamara minden év február 15-éig éves összesítésben, elektronikusan megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak a szakértők által a megelőző évben a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat.

(2) A névjegyzéket vezető hatóság megkeresésére a Kamara a megkeresés kézhezvételét követő nyolc napon belül összesítve, elektronikusan megküldi a szakértő által a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat, területenkénti bontásban.

2. A kamarai költségátalány

4. § (1)2 A kamarai költségátalány mértéke díjjegyzékenként 1000 forint, függetlenül attól, hogy a szakvélemény kirendelés vagy megbízás alapján készült, valamint attól, hogy a szakértő a díjjegyzékben szakértői díjat érvényesít-e. A kamarai költségátalányt a díjjegyzékben külön tételként kell feltüntetni.

(2)3 A szakértőnek a részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie a Kamara Hivatalában vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia.

(3)4 A (2) bekezdés szerinti készpénzbeli megfizetés esetén személyesen, illetve átutalás esetén annak megbízási közlemény rovatában az 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja, 1.2. alpontja, 2. pont 2.1. alpontja, 2.2. alpontja, valamint a 3. pont szerinti adatok vagy a 2. melléklet 1. pont 1.1. alpontja, 2. pont 2.1. alpontja, 2.2. alpontja, valamint a 3. pont szerinti adatok megadása szükséges.

3. Adattovábbítási nyilvántartás

5. § (1)5 A Szakértői törvény 43. § (4) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásban a szakértő a következő – személyes adatnak nem minősülő – adatokat köteles feltüntetni:

a) az adatok forrását,

b) az adattovábbítás címzettjét,

c) az adattovábbítás jogalapját,

d) az adattovábbítás időpontját,

e) a továbbított személyes adatok körét, és

f) a törlés időpontját.

(2) Ha a szakértő a Szakértői törvény 42. § (5) bekezdése alapján a tájékoztatást megtagadja, ennek tényét is köteles az adattovábbítási nyilvántartásba feljegyezni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatást első alkalommal 2016. október 20-áig kell teljesíteni, a 2016. június 15-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra tekintettel.

1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez6

I–III. negyedévi szakértői statisztikai adatszolgáltatás tartalma

1. Az adatszolgáltatással érintett tárgyidőszak

1.1. naptári év szerint

1.2. naptári negyedév szerint

2. Az adatszolgáltatást teljesítő

2.1. neve

2.2. szakértői nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyennel)

2.3. területe és szakterülete(i) megnevezése, eseti szakértés esetén a szakterület rövid meghatározása

3. A szakértői szervezet megnevezése, ha az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő az adatlapon feltüntetett, saját néven végzett igazságügyi szakértői tevékenysége mellett vagy kizárólagosan a Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti szakértői szervezet nevében adott szakvéleményt

4. Az ügyforgalomra vonatkozó adatok

4.1. a tárgynegyedévben kirendelés vagy megbízás alapján megfizetett ügyek darabszáma

4.1.1. büntetőbírósági ügyek

4.1.2. polgári peres eljárások

4.1.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.1.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.1.5. hatósági eljárások

4.1.6. egyéb eljárások

4.1.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.1.8. összesítés

4.1.8.1. a 4.1.1–4.1.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.1.8.2. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

5. A kamarai költségátalányra vonatkozó adatok

5.1. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszám alapján megfizetendő kamarai költségátalány összege forintban

5.2. azon szakvélemények darabszáma, amelyeknél a díjjegyzékben feltüntetett kamarai költségátalányt határidőben a szakértő részére nem fizették meg

2. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez7

Éves szakértői statisztikai adatszolgáltatás tartalma

1. Az adatszolgáltatással érintett tárgyidőszak

1.1. naptári év szerint

2. Az adatszolgáltatást teljesítő

2.1. neve

2.2. szakértői nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyennel)

2.3. területe és szakterülete(i) megnevezése, eseti szakértés esetén a szakterület rövid meghatározása

3. A szakértői szervezet megnevezése, ha az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő az adatlapon feltüntetett, saját néven végzett igazságügyi szakértői tevékenysége mellett vagy kizárólagosan a Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti szakértői szervezet nevében adott szakvéleményt

4. Az ügyforgalomra vonatkozó adatok

4.1. a tárgyévet megelőző év végén folyamatban maradt ügyek darabszáma

4.1.1. büntetőbírósági ügyek

4.1.2. polgári peres eljárások

4.1.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.1.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.1.5. hatósági eljárások

4.1.6. egyéb eljárások

4.1.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.1.8. összesítés

4.1.8.1. a 4.1.1–4.1.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.1.8.2. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.2. a tárgyévben érkezett új ügyek darabszáma

4.2.1. büntetőbírósági ügyek

4.2.2. polgári peres eljárások

4.2.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.2.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.2.5. hatósági eljárások

4.2.6. egyéb eljárások

4.2.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.2.8. összesítés

4.2.8.1. a 4.2.1–4.2.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.2.8.2. a 4.2.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.3. a tárgyévben befejezett ügyek darabszáma

4.3.1. büntetőbírósági ügyek

4.3.2. polgári peres eljárások

4.3.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.3.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.3.5. hatósági eljárások

4.3.6. egyéb eljárások

4.3.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.3.8. összesítés

4.3.8.1. a 4.3.1–4.3.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.3.8.2. a 4.3.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.4. a tárgyévben kirendelés vagy megbízás alapján megfizetett ügyek darabszáma

4.4.1. büntetőbírósági ügyek

4.4.2. polgári peres eljárások

4.4.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.4.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.4.5. hatósági eljárások

4.4.6. egyéb eljárások

4.4.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.4.8. összesítés

4.4.8.1. a 4.4.1–4.4.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.4.8.2. a 4.4.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.5. a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek darabszáma

4.5.1. büntetőbírósági ügyek

4.5.2. polgári peres eljárások

4.5.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.5.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.5.5. hatósági eljárások

4.5.6. egyéb eljárások

4.5.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.5.8. összesítés

4.5.8.1. a 4.5.1–4.5.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.5.8.2. a 4.5.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.6. a tárgyévben kirendelés alapján megfizetett szakértői díj forintban

4.6.1. büntetőbírósági ügyek

4.6.2. polgári peres eljárások

4.6.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.6.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.6.5. hatósági eljárások

4.6.6. egyéb eljárások szerint

4.6.7. összesítés

4.6.7.1. a 4.6.1–4.6.6. pont szerinti megfizetett szakértői díjak összesített összege forintban

4.6.7.2.8 a 4.6.7.1. pont szerinti összesített összegből azon ügyekre vonatkozóan megfizetett szakértői díjak összege forintban, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

5. A kamarai költségátalányra vonatkozó adatok

5.1. a tárgyévben már korábban megfizetett kamarai költségátalány összege forintban

5.2. a tárgyévben még megfizetendő kamarai költségátalány összege forintban

5.3. azon szakvélemények darabszáma, amelyeknél a díjjegyzékben feltüntetett kamarai költségátalányt határidőben a szakértő részére nem fizették meg

1

Az 1. § a 16/2019. (VI. 20.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a 16/2019. (VI. 20.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdését a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 18. §-a iktatta be.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 16/2019. (VI. 20.) IM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 1. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. mellékletet a 16/2019. (VI. 20.) IM rendelet 3. § b) pontja iktatta be, szövege a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet 4.6.7.2. pontja a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére