• Tartalom

13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet

13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.07.11.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

1. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „15,44” szövegrész helyébe a „9,1” szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a „13,62” szövegrész helyébe a „13,64” szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,46” szövegrész helyébe a „11,39” szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a „25,15” szövegrész helyébe a „25,13” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 6/A. §-a.

2. Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása

3. § Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § A 2. alcím és az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet 1. pont 1.19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azok)
„1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.”
2.    Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.22. alponttal egészül ki:
(Azok)
„1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport
1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.”
3.    Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 50–53. sorral egészül ki:

 

[Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

 

 

50.

izopropilfenidát (isopropylphenidate)

propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

51.

metamnetamin (methylnaphetamine, N-methyl-PAL-287, MNT, MNA)

N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine

52.

dezklórketamin, (deschloroketamine, 2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)

2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone

53.

1P-LSD; (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide)

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

4.    Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 13–15. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére