• Tartalom

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről1

2021.04.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2)2 Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Áralkalmazási rendelet), továbbá a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a felhatalmazása alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelkezések szerint kell értelmezni.

2. A rendszerhasználati díjak

2. § A rendszerhasználati díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2/A. §3 A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feltételes kapacitás termék díja – figyelemmel az Áralkalmazási rendelet 11/B. §-ában foglaltakra – megegyezik az 1. melléklet I. pontban az Áralkalmazási rendelet a) pont aa) alpont aaf) és aam) alpontjaira meghatározott kapacitásdíjakkal.

3. A külön díjak

3. § A külön díjak mértékét földgázelosztók esetén a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A földgázelosztó köteles:

a) a legkisebb költség elvének megfelelően kiválasztani a szolgáltatás megvalósításának – ideértve a helyszín megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően meghatározni a szolgáltatás díját,

b) a szolgáltatások díjának meghatározása során az összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét biztosítani,

c) a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában, az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatni a felhasználót vagy a felhasználó megbízásából eljáró kereskedőt, továbbá az elszámolásban szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, visszakereshető formában tárolni,

d) a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét kidolgozni és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal honlapján nyilvánosságra hozni,

e) a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezetni, hogy az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát, és az összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé tegye.

(2) A szolgáltatás díjának meghatározása során 2017. január 1-jétől csak a közbeszerzési jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés keretében vásárolt áruk és igénybevett szolgáltatások elszámolása lehetséges.

(3)4 A szolgáltatás díjának meghatározása során csak azon igénybevett szolgáltatások díjai számolhatóak el, amelyek megfelelnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet kiszervezésre vonatkozó szabályainak.

5. § A külön díjak mértékét a szállítási rendszerüzemeltetők esetén a 3. melléklet tartalmazza.

4. A csatlakozási díjak

6. § A csatlakozási díjak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A GET 146/M. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4841/2016., 4843/2016., 4844/2016. és 4890/2016. számú határozata nem alkalmazandó.

8. §5 (1) Ez a rendelet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459/EU bizottsági rendelet;

b) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet;

c) az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i 2017/460/EU bizottsági rendelet;

d) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez6

I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke

1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

 

 

A

B

 

1.

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

 

2.

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok)

838,85

 

3.

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)

838,85

 

4.

a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)

784,22

 

5.

a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)

784,22

 

6.

a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)

784,22

 

7.

a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)

784,22

 

8.

a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

784,22

 

9.

a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont)

784,22

 

10.

a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont)

78,42

 

11.

a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont

838,85

 

12.

a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti Csanádpalota határkeresztező kiadási pont

838,85

2. Szállítási forgalmi díj: 31,68 Ft/MWh.

3. Szagosítási díj: 5953,23 Ft/l.

II. Földgázelosztási díj

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja:

a) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., a Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és az OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

 

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2 937,16

 

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

1 232,91

 

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

11 652

1 109

96,61

 

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

12 876

1 226

79,25

 

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

11 760

1 120

62,54

b) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az E.GAS Gázelosztó Kft. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

 

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

3 368,09

 

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

1 460,32

 

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

13 716

1 307

100,32

 

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb,
de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

14 316

1 363

81,14

 

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

15 888

1 513

67,20

c.1)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

 

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2 615,26

 

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

1 015,73

 

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8 664

825

107,13

 

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 212

973

84,09

 

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9 900

942

69,30

c.2)    Elosztási átszállítási díj: 58,76 Ft/MWh

d) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Földgázhálózati Kft. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj Ft/MWh

 

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2 502,99

 

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

886,77

 

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 044

956

100,62

 

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9 480

903

70,47

 

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6 708

638

73,06

e) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

 

2.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

977,94

 

3.

20 m3/h vagy annál nagyobb,
de 100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6 444

613

106,10

 

4.

100 m3/h vagy annál nagyobb,
de 500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

11 076

1 055

42,87

 

5.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8 736

832

30,37

f) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén:

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

 

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj Ft/MWh

 

2.

Gázmérővel nem rendelkező felhasználók

2 642,23

 

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók

9 192

1 083,18

 

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9 792

933

107,71

 

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

12 168

1 158

76,96

 

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8 940

851

75,70

III.

2. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez7

A földgázelosztók által alkalmazható külön díjas szolgáltatások

1. A külön díjas szolgáltatások díjának (Pszolgáltatás) meghatározása:

ahol

Costkiszállás a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült kiszállás(ok) költsége (Ft)

ahol Costkiszállás = Σi(Costútiköltség + Costkiszállási idő alatti személyi )i

ahol a szolgáltatás végrehajtása során alkalmanként kell meghatározni:

Costútiköltség a kiszállás során felmerülő utazási költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek számolhatóak el. Az engedélyes a tulajdonában lévő, vagy bérelt (lízingelt) gépjárműve(i) beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint üzemanyag-költségeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásának megfelelően kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján (üzemanyag-költségnél a felhasználást alátámasztó útnyilvántartás alapján) érvényesítheti,

Costkiszállási idő alatti személyi a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a kiszállás ideje alatt a kiszállásban részt vevő, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, az engedélyes saját alkalmazásában álló munkavállalók személyi költsége számolható el.

ahol Costkiszállási idő alatti személyi = pátlagos óra * Nmin,szolg * tkiszállás

ahol

pátlagos óra az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség (Ft/fő/óra), amelynek értékét a Hivatal határozza meg országosan egységesen,

Nmin,szolg a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám (fő), amelynek értéke alapértékként 1, amelytől az engedélyes csak megfelelően alátámasztott szakmai indokok esetén térhet el, amelyet a szolgáltatási díj megállapítása során köteles írásban is dokumentálni,

tkiszállás a kiszálláshoz kapcsolódó időtartam (óra), amelyet elsődlegesen a gépjármű-útnyilvántartás alapján kell meghatározni, de nem haladhatja meg a kiszállási útvonalra vonatkozó, nyilvánosan hozzáférhető gépjármű-útvonal-tervezők által meghatározott leggyorsabb elérési idő 1,5-szeresét,

Costmunkavégzés a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült munkavégzés költsége (Ft)

ahol Costmunkavégzés = pátlagos munkaóra * tmunkaidő

ahol

pátlagos munkaóra az egy főre jutó, elismert átlagos munkaórai munkaerőköltség (Ft/munkaóra), amelynek értékét a Hivatal területileg eltérő módon határozza meg,

tmunkaidő a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges munkaidő (munkaóra), amelynek maximális értékét a Hivatal országosan egységesen határozza meg, a konkrét értéket az Áralkalmazási rendelet 65. §-ának megfelelően kell meghatározni.

propközv,saját az engedélyes saját alkalmazásban álló munkavállalóval történő teljesítése esetén felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetett költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (5%),

Costanyag,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során felhasznált (ideértve a beépítésre kerülő eszközöket is) i-edik anyag költsége (Ft), amelyet az engedélyes tételesen köteles bemutatni a díj meghatározása során,

propközv,anyag,i az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik anyag biztosítása során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg anyagonként (anyagcsoportonként) a felmerülő beszerzési és raktározási költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (2%),

Costszolgáltatás,i a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybevett i-edik szolgáltatás költsége (Ft), amelyet az engedélyes a szolgáltatóval történő pénzügyi elszámolásban rögzített formában, bontásban köteles bemutatni a díj meghatározása során,

propközv,szolg,i az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként (szolgáltatáscsoportonként) a felmerülő beszerzési költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (1%).

2. A pátlagos óra meghatározásának módja:

Az egy főre jutó, elismert átlagos havi munkaerőköltség: 676 715 Ft/fő/hó.

Az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség: 4028 Ft/fő/óra.

pátlagos munkaóra meghatározásának módja:

A külön díjas szolgáltatások óradíját az alábbi táblázat tartalmazza a földgázelosztók működési területei szerinti bontásban. A táblázat értékei ahol nem érik el pátlagos óra értékét, ott felveszik annak értékét.

 

 

A)

B)

 

1.

Elosztói engedélyes megnevezése

Ft/óra

 

2.

Csepeli Erőmű Kft.

4 028

 

3.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7 065

 

4.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7 065

 

5.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

5 720

 

6.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

10 980

 

7.

ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

4 028

 

8.

Magyar Gázszolgáltató Kft.

4 028

 

9.

Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft.

4 028

 

10.

Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4 028

 

11.

Tigáz Földgázelosztó Zrt.

5 330

 

12.

E.GAS Gázelosztó Kft.

4 028

3. A tmunkaidő meghatározásának módja:

A külön díjas szolgáltatások maximális munkaidejét az alábbi táblázat tartalmazza.

 

I.

A)

B)

 

1.

Mérő le- és felszerelés, csere

 

2.

Mérőtípus
(teljesítmény m3/h)

Munkaidő = egy munkatárs munkavégzésre fordított ideje*munkatársak száma
(óra)

 

3.

Lemezházas gázmérők

 

4.

G 6 alatt

1,1

 

5.

G 10 – G 25

3,0

 

6.

G 40 – G 65

6,5

 

7.

G 100

12,0

 

8.

Turbinás gázmérők

 

9.

G 250 alatt

10,0

 

10.

G 250 – G 500

12,0

 

11.

G 500 – G 1000

16,0

 

12.

G 1000 – G 5000

24,0

 

13.

G 5000 felett

26,0

 

14.

Forgó dugattyús gázmérők

 

15.

G 100 alatt

6,0

 

16.

G 100 – G 200

8,5

 

17.

G 200 – G 500

12,0

 

18.

G 500 – G 1000

12,0

 

19.

G 1000 – G 5000

24,0

 

20.

G 5000 felett

26,0

 

 

II.

A)

B)

 

1.

Nyomásszabályozó le- és felszerelés, csere

 

2.

100 m3/h alatt

1,0

 

 

III.

A)

B)

 

1.

Szolgáltatás-felfüggesztés

 

2.

elosztó, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül)

3,0

 

3.

tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással

7,8

 

4.

közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás

1,6

 

5.

lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6–10 m3/h-ig

1,6

 

6.

fémes kizárás 16–100 m3/h

1,8

 

7.

fémes kizárás 100 m3/h felett

2,9

 

8.

plombálás 10 m3/h felett

1,8

 

9.

gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként

0,4

 

 

IV.

A)

B)

 

1.

Ismételt üzembe helyezés

 

2.

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül)

3,0

 

3.

tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel

7,8

 

4.

közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás

1,8

 

5.

zárótárcsa eltávolítása 1,6–10 m3/h

1,6

 

6.

fémes visszanyitás 16–100 m3/h

2,8

 

7.

fémes visszanyitás 100 m3/h felett

3,5

 

8.

plomba eltávolítása 10 m3/h felett

1,8

 

9.

gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása

0,4

Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb pszolgáltatás * 1,5, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb pszolgáltatás * 2.

3. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez8

A szállítási rendszerüzemeltetők által alkalmazható külön díjas szolgáltatások
I.    Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

 

A)

B)

 

1.

A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja
Ft/MWh

 

2.

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontjától eltérő átadási-átvételi pont esetében

9,743

 

3.

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontja szerinti átadási-átvételi pont esetében

4,872

II.    Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatás
Nominálás arányos órai allokált adatszolgáltatás díjai:
•    alapdíj 12 000 Ft/hó/hálózati pont
•    adatforgalmi díj: 1,5 Ft/frissítési gyakoriság (órai gyakorisággal frissülő jel).
•    Ha a szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.
Órai nem allokált adatszolgáltatás:
•    alapdíj: 10 000 Ft/hó/hálózati pont
•    adatforgalmi díj: 1 Ft/frissítési gyakoriság (órás gyakorisággal frissülő jel)
•    Ha szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.
Adatszolgáltatás rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók és felhasználók részére:

 

A)

B)

C)

D)

1.

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatás díjai

ipDATA
(Ft)

OTR szerver-szerver kommunikáció
(Ft)

ipDATA és OTR szerver-szerver kommunikáció
(Ft)

2.

Alapdíj / hálózati pont

10 000

8 000

15 000

3.

Adatforgalmi díj (db/frissítési gyakoriság)

 

4.

- napi gyakorisággal frissülő jel

1,00

1,00

1,50

5.

- órás gyakorisággal frissülő jel

1,00

1,00

1,50

6.

- pillanatnyi jel (frissítési gyakoriság ~ 3 perc, gáz minőségi paraméterei átlag 15 perc)

0,10

0,10

0,10

7.

- napi gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (23 db adatelem)

 

0,40

 

8.

- órás gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (23 db adatelem)

 

0,40

 

9.

- napi gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db adatelem)

 

0,40

 

10.

- órás gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db adatelem)

 

0,40

 

4. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke
I.    Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a bekapcsolás és az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
a) Bekapcsolás esetén a tételes csatlakozási díj:
aa)    4 m3/h-ig: 150.000 Ft
ab)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k-4)
ac)    20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 x (k-20)
b) I. típusú fejlesztés:
Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben a tételes csatlakozás díja kapacitás kategóriánként:
ba)    4 m3/h-ig: 285.000 Ft
bb)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 x (k-4)
bc)    20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) II. típusú fejlesztés:
Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben, amennyiben a beruházás összege meghaladja ezen melléklet 1. pont b) alpont szerinti, kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozás díja:
ca)    4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
cb)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 x (k-4))
cc)    20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:

 

A)

B)

1.

Fi

Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.

2.

Bi

A beruházás során az igénylőnként számított, a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.

3.

k

az igényelt kapacitás (m3/h).

II.    Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:
F =, ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.
Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).
A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
ahol:

 

A)

B)

1.

F

Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.

2.

B

A beruházás során a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.

3.

TK1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.

4.

TK0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert tőkeköltség.

5.

ÉCS1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.

6.

ÉCS0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert értékcsökkenés.

7.

ÜK1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.

8.

ÜK0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert üzemeltetési költség.

9.

m1

Várható elosztott mennyiség.

10.

m0

A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.

III.    Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén alkalmazandó tételes csatlakozási díj mértéke
A kapacitásnövelés díja
a)    Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30.000 Ft
b)    Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70.000 Ft.
A rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft
IV.    Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében fejlesztés és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
A csatlakozási díj megállapítása során meg kell vizsgálni a csatlakozás következtében - a szállítási kapacitásdíj számításával azonos módon meghatározott - új szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és várhatóan lekötött kapacitás arányának (fkilépési_új), illetve a csatlakozás nélkül számított szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és szabályozás szerinti kapacitás arányának (fkilépési_jelenlegi) a viszonyát. Az új szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény megállapítása során figyelembe vett veszteség mértéke nem lehet több 0,1%-nál.
Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei nem növelik meg a kiadási ponti szállítási kapacitásdíjat, azaz teljesül az alábbi egyenlőtlenég, a csatlakozási díj nulla.
A csatlakozási díj képlettel:
F = 0
Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei növelnék a kiadási ponti szállítási kapacitásdíjat, azaz az alábbi egyenlőtlenég teljesül, a csatlakozási díj mértéke megegyezik a beruházás tényleges összegének és a két fajlagos (fkilépési új, fkilépési jelenlegi) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kiadási pont létrehozása esetén
A csatlakozási díj képlettel:
F = BKT – BK0
ahol:

Á

árbevétel-igény (Ft),

F

csatlakozási díj (Ft),

L

lekötött kapacitás (kW/h),

f

fajlagos árbevétel-igény (Ft/kWh/h),

BKT

a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén (Ft),

BK0

a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési pont létrehozása esetén (Ft).

csatlakozási díj nem szedhető.
V.    A csatlakozási díj a földgáztermelő földgázszállító vezetékhez történő csatlakozása esetén
Ft = Bt
Ft     a földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj (Ft),
Bt     a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége (Ft).
VI.    A földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási díj
Ft = Bt
ahol:

 

A)

B)

1.

Ft

A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.

2.

Bt

Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
- ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;
- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége, forint.

1

A rendeletet a 2020: CXIII. törvény 29. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2021. október 1. 6.00 órával.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2/A. §-t az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 21. §-a iktatta be.

4

A 4. § (3) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 8. §-t az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 22. §-a iktatta be.

6

Az 1. melléklet az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet III. Földgáztárolási díj pontját hatályon kívül helyezte a 2020: CXIII. törvény 29. § b) pontja 2021. április 1. 6.00 órakor.

7

A 2. melléklet a 4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet 8. §-ával megállapított, a 3/2020. (III. 25.) MEKH rendelet 8–9. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. melléklet a 1562019. (XII. 14.) MEKH rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére