• Tartalom

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2022.12.23.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és 27. pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest XII. kerület, Budakeszi út 38. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 10868 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének kialakítását szolgáló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §1

3. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)3

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a természetvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóság közreműködése kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3)4

5. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) nem kell kikérni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői véleményt, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § (1)5 A Kormány a Beruházás és az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a beépítés szabályait a telekre és az azon található, illetve elhelyezésre kerülő építményekre vonatkozóan a (2) bekezdés szerint állapítja meg. Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlan telekére hatályos településrendezési tervet a (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy ha a településrendezési terv a (2) bekezdés szerinti sajátos szabályokkal ellentétes vagy azokkal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor azt nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telekre meghatározott sajátos szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 10%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,25 m2/m2,

c) a zöldfelület legkisebb mértéke 65%,

d) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

e) a telken 3000 m2-enként egy épület helyezhető el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §6

10. §7

1. melléklet a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. §-t a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2

A 3. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 113. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 249. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 249. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (1) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére