• Tartalom

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

2017.11.01.

A Kormány az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakításával összefüggésben egyetért azzal, hogy

1. a nemzetbiztonsági, a rendvédelmi, valamint az intézményfenntartói feladatok kivételével az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok ellátását a minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban kell biztosítani;

2. Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányát indokolt mérsékelni, és ezt a szempontot érvényesíteni kell az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása során is.


A Kormány az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével nyújtsanak be a Kormány részére előterjesztést az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknek az 1. melléklet szerint történő átalakításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: a) A 2016. szeptember 1-jei határidővel megvalósításra kerülő átalakítások esetén az érintett miniszterek önállóan: 2016. augusztus 1.

b) A 2017. január 1-jei vagy később megvalósításra kerülő átalakításokhoz a

ba) törvényi szintű szabályozási javaslat megküldése a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. augusztus 15.

bb) kormányrendeleti szintű jogszabály-tervezetek megküldése a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. szeptember 30.

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 3. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során – ha az 1. melléklet másként nem rendelkezik – az átalakításra kerülő költségvetési szervek feladat- és hatásköreinek áttelepítésekor

a) az elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat az általános vagy speciális illetékességgel eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok,

b) a másodfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat a megszűnő költségvetési szervet irányító minisztérium vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok,

c) az egyéb országos illetékességgel ellátott feladatokat a megszűnő költségvetési szervet irányító minisztérium vagy más állami szerv,

d)1 az egyéb, a költségvetési szerv területi szerve vagy területi feladatok ellátására kialakított szervezeti egysége által ellátott feladatokat – ide nem értve a kötelező egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos területi feladatokat – a fővárosi és megyei kormányhivatalok

feladatkörébe kell utalni és – az átalakítás mellett – a feladatköröket felül kell vizsgálni a közfeladatok számának csökkentése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére, bemutatva a 4. pontban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörök központi hivatali szintről megyei, illetve járási hivatali szintre, illetve megyei kormányhivatali szintről járási hivatali szintre telepítésére vonatkozó alapelvek megvalósulását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 3. pont szerinti előterjesztések elkészítése során legyenek figyelemmel az átalakításra kerülő költségvetési szervek európai uniós projektjei megvalósításának biztosítására a támogatási szerződésekben rögzített feltételek szerint (kedvezményezett jogutód kijelölése, önerő rendelkezésre állása, dokumentumok átadása, támogatás fogadását biztosító bankszámla nyitása, előleg átadása, projektek fenntartási kötelezettsége stb.);

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

7. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 3. pontban foglalt átalakításokhoz szükséges átadás-átvételi, illetve költségvetési megállapodások megkötéséről az irányításuk vagy vezetésük alatt álló szervek tekintetében;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 3.a) pont tekintetében: 2016. augusztus 31.

3.b) pont tekintetében: 2016. december 31.

8. az államigazgatás szervezetrendszerének aktuális átalakítására tekintettel a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. mellékletében foglalt táblázat 2., 3., 10., 21., 22., 29., 35. és 48. sorában megjelölt kiemelt projekteket mentesíti a Határozat 1. pont f) alpontjában megjelölt határidő alól, egyben az érintett projektekre meghatározott támogatási összeggel csökkenti a kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló keretösszeget;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program azon projektjei esetében, amelyeket a 3. pont szerinti átalakításokkal érintett központi hivatalok valósítanak meg, ott a központi hivatal mellé vonják be konzorciumi partnernek az irányító minisztériumokat is;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy nyújtson be előterjesztést a Kormány részére, amely rögzíti a 3–4. pont alapján átalakításra kerülő központi hivatalokhoz és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményekhez kapcsolódó költségvetési módosításokat. Az előirányzatok 2017. évi szintre hozásánál a 2016. évi eredeti költségvetésében meghatározott, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 80%-a vehető figyelembe mind az átvevő központi, mind az átvevő területi államigazgatási szerveknél, valamint az átvevő gazdasági társaságok, illetve alapítványok központi költségvetési támogatásánál azzal, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából a Belügyminisztérium szervezetébe integrálódó állomány tekintetében az illetménykiegészítés különbözettel korrigált személyi juttatást kell figyelembe venni;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

10a.2 felhívja az érintett minisztereket, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal esetében – az új kifizető ügynökségi intézményrendszer akkreditációjára tekintettel – a 10. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal be nem töltött álláshelyei a Magyar Államkincstár, illetve a megyei kormányhivatalok által nem kerülhetnek átvételre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

10b.3 felhívja az érintett minisztereket, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság esetében – a feladatellátás biztonságára tekintettel – a 10. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság be nem töltött álláshelyei a Magyar Államkincstár által nem kerülhetnek átvételre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével vizsgálja felül a központi költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó államháztartási jogszabályokat a kormányhatározatban foglalt átalakításokra tekintettel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

12.4 felhívja az érintett minisztereket, hogy a 3. pontban foglalt átalakításokkal összefüggésben gondoskodjanak a feladatkörükbe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal.

1. melléklet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények átalakítása

A Kormány egyetért azzal, hogy

1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló

a) Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet,

b) Türr István Képző és Kutató Intézet

jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ jogutódlás nélkül megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

d) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

e)5 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet az Országos Széchényi Könyvtárba történő beolvadással megszűnik azzal, hogy

ea) a Filmintézet és Filmarchívum feladatait (beleértve a korábban a Magyar Nemzeti Filmarchívum által őrzött filmekkel kapcsolatos digitalizálási feladatokat, valamint a Filmintézeti Szakkönyvtár és Médiatár feladatait) – az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében létrehozott Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kivételével – a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

eb) a könyvtári dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos, az Országos Széchényi Könyvtár által ellátott, valamint az ea) alpontban meghatározottakon túli közfeladatait, az európai uniós pályázatok fenntartási kötelezettségét, továbbá az országos digitalizációs közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos feladatait a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

f)6 Nemzeti Művelődési Intézet megszűnik, feladatait a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g)7 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság átveszi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

h)8 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet jogutódlással – az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

i) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megszűnik, feladatait a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lássa el azzal, hogy a köznevelés fejlesztésével összefüggő kutatási, ágazati tartalom és tankönyvfejlesztési feladatokat az emberi erőforrások minisztere által kijelölt állami felsőoktatási intézmény, továbbá e feladatok menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

j) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódlással – központi szerve Budapest Főváros Kormányhivatalába, a fővároson kívüli szervezeti egységei a szervezeti egység székhelye szerinti megyei kormányhivatalba beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

k) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága jogutódlással – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

l) Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódlással – az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik, azzal, hogy az orvostechnikai eszközökkel, gyógyászati célú kábítószerek engedélyezésével kapcsolatos feladatait az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet veszi át;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

m)9 Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik, azzal, hogy az európai uniós projektjei megvalósítását és az e feladat menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, továbbá a munkaegészségügyi feladatokat – a stratégiai és módszertani jellegű munkaegészségügyi feladatok kivételével – az Országos Közegészségügyi Intézet, a praxisprogramokkal kapcsolatos feladatokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ veszi át;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

n)10 Országos Epidemiológiai Központ az Országos Közegészségügyi Központba beolvad, és a létrejövő költségvetési szerv megnevezése Országos Közegészségügyi Intézetre módosul, azzal, hogy az Országos Epidemiológiai Központ stratégiai és módszertani feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszi át;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

o)11 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogutódlással – a Magyar Államkincstárba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. november 1.

p)12 Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódja az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő feladatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Egészségbiztosítási Alap kezelésével összefüggő feladatokat az alapkezelési feladatok ellátására kijelölt szerv látja el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

q)13 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

2. a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Intézet tekintetében felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, továbbá felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a földművelésügyi minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg és készítsen intézkedési tervet az agrárkutatás jövőjéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. október 1.

b)14 Herman Ottó Intézet megszűnik, feladatait a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

c) Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) jogutódlással – a Pest Megyei Kormányhivatalba történő beolvadással megszűnik –, azzal hogy

ca) az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztériumba olvad be, továbbá

cb) a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi feladatai megyei illetékesség szerint kerüljenek ellátásra;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

d) a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogutódlással – Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással – megszűnik;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

e) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a következők szerinti jogutódlással megszűnik:

fa)15 az MVH kifizető ügynökségi, közbenső szervezeti, valamint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként ellátott tevékenységét a Magyar Államkincstár lássa el;

fb) az MVH megyei kirendeltségei a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerülnek integrálásra azzal, hogy az általuk ellátott feladatok tekintetében a szakmai irányítási jogköröket az EMVA vonatkozásában az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az EMGA és a nemzeti támogatások vonatkozásában az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja;

fc)16 az EMVA irányító hatósági feladatok ellátása során a Magyar Államkincstár közbenső szervezeti feladatai vonatkozásában – a Vidékfejlesztési Program hatékony irányítása és végrehajtása érdekében – a szakmai irányítási jogköröket az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter gyakorolja;

fd) az MVH illetékes hatósági feladatai az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek telepítésre az európai uniós fejlesztési források koordinált felhasználása és az átalakított intézményrendszer akkreditációja érdekében;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g)17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – a központi szervének a Földművelésügyi Minisztériumba történő beolvadásával, területi szervei megszüntetésével – megszűnik;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a központi szerv tekintetében a „Földet a Gazdáknak!” program lezárását követően, a területi szervei tekintetében: 2017. július 1.

h)18 Mezőhegyesi Állami Ménes megszűnik, feladatait a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság lássa el.

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

3. a Belügyminisztérium irányítása alatt álló

a) Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság jogutódlással – a Belügyminisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ jogutódlással – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervbe beolvadással – megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogutódlással – a Belügyminisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

d)19 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állampolgársági és névváltoztatási feladataiban – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

e) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások üzemeltetésével, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával összefüggő feladataiban – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. járjon el;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági feladatait a Belügyminisztérium lássa el;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

4. a belügyminiszter anyakönyvi, névváltoztatási és állampolgársági feladatai – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerüljenek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

5. a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,

b) Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal,

c) Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal,

d) Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal,

jogutódlással – a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

e) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal jogutódlással – a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

f) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági feladatait a Honvédelmi Minisztérium lássa el;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

6. az Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Igazságügyi Hivatal jogutódlással – az Igazságügyi Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

b) Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvad a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, továbbá a Belügyminisztérium fejezetben új költségvetési szerv kerül létrehozásra, az új költségvetési szerv feletti irányítási jogokat az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter közösen gyakorolja;

Felelős: igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

7. a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt álló

a) Balassi Intézet jogutódlással – a Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Balassi Intézethez kapcsolódó Márton Áron kollégiumi hálózat az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásába kerüljön;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Külügyi és Külgazdasági Intézet megszűnik, feladatait a Demokrácia Központ Közalapítvány lássa el;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

8. a Miniszterelnökség irányítása alatt álló

a) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódlással – a Miniszterelnökségbe történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b)20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ) megszűnik, és feladatait – a d)–e) pontban meghatározott kivételekkel – a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

c)21 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszűnik, feladatait a „Nistema” Kft. lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

d)22 Forster Központnak

da) a kulturális örökség elemei nyilvántartásának hatósága tevékenységével,

db) a kulturális javak védelmével és a műtárgyfelügyelettel kapcsolatos hatósága tevékenységével,

dc) a világörökséggel,

dd) a nemzetközi és határon túli ügyekkel,

de) az állami elővásárlási jog gyakorlásával,

df) a tudományos gyűjtemények kezelésével, gyarapításával, közzétételével, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetésével,

dg) a kulturális örökségi értékek osztályozásával,

dh) az örökségvédelmi tanácsadói testületek működtetésével,

di) a kulturális örökség elemei védettségével kapcsolatos tudományos előkészítéssel,

dj) a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői tevékenységgel, a közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzésével, ismeretterjesztéssel és a közművelődéssel, valamint szakmai és társadalmi együttműködéssel

összefüggő feladatait a Miniszterelnökség lássa el, e feladatok tekintetében a Miniszterelnökség a Forster Központ jogutódja.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

e) Forster Központ által fenntartott Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a Magyar Művészeti Akadémia lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f)23

9. a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló

a) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal jogutódlással – Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással – megszűnik;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

b) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

10. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló

a) Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet jogutódlással – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

d) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

e) Nemzeti Közlekedési Hatóság

jogutódlással – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ országos közúti vagyonkezelői feladataiban – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járjon el;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vonatkozásában készítse el a bányászati igazgatás fejlesztési koncepcióját;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

h) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így pl. a dokumentációs, technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett – jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium lássa el.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

11. A Kormány felkéri prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztosként az 1. pont g) és o) alpontjában foglalt feladatok végrehajtására a külön kormányhatározatban foglaltak szerint.

1

A 4. pont d) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

2

A 10a. pontot az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

3

A 10b. pontot az 1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

4

A 12. pontot az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 6. pontja iktatta be.

5

Az 1. melléklet 1. pont e) alpontja az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 78. pontjával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1. pont f) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 17. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. pont g) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 18. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pont h) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 18. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pont m) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 8. pontjával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1. pont n) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 8. pontjával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 1. pont o) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 17. pont b) és c) alpontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet 1. pont p) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 9. pontjával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 1. pont q) alpontját az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 10. pontja iktatta be.

14

Az 1. melléklet 2. pont b) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 17. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet 2. pont f) alpont fa) pontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 11. pontjával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. pont f) alpont fc) pontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 12. pontjával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2. pont g) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 13. pontjával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 2. pont h) alpontját az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 14. pontja iktatta be.

19

Az 1. melléklet 3. pont d) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 18. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet 8. pont b) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 15. pontjával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 8. pont c) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 18. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet 8. pont d) alpontja az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 16. pontjával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 8. pont f) alpontját az 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat 18. pont e) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére