• Tartalom

132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.08.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek számának meghatározásakor a beruházás keretében felújításra kerülő épület bővítéséből, átalakításából és új rendeltetéséből eredő többlet-gépjármű számot nem kell figyelembe venni, illetve az ebből eredő többlet-gépjármű elhelyezéséről nem kell gondoskodni, valamint
b) gépjárművek elhelyezése az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon terepszint alatti építményben nem biztosítható.”

2. § A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4/A. §-t a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére