• Tartalom

133/2016. (VI. 8.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.06.09.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszter egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, a 2. § (3) és (4) bekezdés szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt – a szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számítva – legkésőbb 15 napon belül megküldi a Nemzetbiztonsági Kabinetnek. A Nemzetbiztonsági Kabinet e rendeletben meghatározott hatásköreit a Nemzetbiztonsági Kabinet Nemzetbiztonsági Munkacsoportja (a továbbiakban: Munkacsoport) útján gyakorolja.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A miniszter előterjesztésében ismerteti, hogy a kérelmet megalapozottnak tartja, és milyen okból. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a miniszter – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva terjeszti a Munkacsoport elé.”

2. § Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Munkacsoport vezetője a (2) bekezdés szerinti döntésről haladéktalanul tájékoztatja a Nemzetbiztonsági Kabinet vezetőjét és tagjait.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére