• Tartalom

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

2024.02.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában,

a 20. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 21. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében, a 22. § és a 25. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 24. § és a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tankerületi központok feladatai

1. § A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként.

2. § (1) A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a) ellátja – az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b)1 a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a fenntartási körébe tartozóan köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési intézmény – az Nkt. 83. § (2b) bekezdését nem érintő – átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését,

c)2 a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő köznevelési intézmény igazgatójának megbízására, megbízásának visszavonására, előkészíti és a Klebelsberg Központnak megküldi a köznevelési intézmény igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,

d) a Klebelsberg Központ számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény Nkt. 83. § (2b) bekezdése szerinti átszervezésére,

e) érvényesíti és – szakmai iránymutatást nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges gazdálkodási keretek biztosításával,

g) közreműködik

ga) az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok,

gb)3 a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatok,

gc) a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgái megszervezésének

lebonyolításában,

h)4

i) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,

j) a fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készít,

k)5 kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait,

l)6 ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

(2) A tankerületi központ részt vesz a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében.

(3) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok fenntartói tevékenységét illetően biztosítja a központi, ágazati oktatáspolitikai szakmai iránymutatások tankerületi központokban történő egységes érvényesülését.

(4)7 A tankerületi központ a hazai és az európai uniós forrásokból megvalósítandó pályázati és projekttevékenységét a Klebelsberg Központtal együttműködve, annak iránymutatásai alapján végzi.

2/A. §8 A tankerületi központ a 2/B. § (3) bekezdése szerinti képviselőkből álló tankerületi tanácsot működtet.

2/B. §9 (1) A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, amelynek célja

a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;

b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;

c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.

(2) A tankerületi tanács

a) véleményezheti a tankerületi központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet, valamint az illetékes tankerületi központ által benyújtott pályázatok, projektek megvalósítását;

b) javaslattal élhet

ba) a Klebelsberg Központ által meghatározott, az illetékes tankerületi központot érintő infrastrukturális fejlesztésekkel,

bb) az illetékes tankerületi központot érintő európai uniós infrastrukturális pályázatok, projektek megvalósításával,

bc) az illetékes tankerületi központ területéhez tartozó, oktatásirányítást érintő fejlesztési tervek elkészítésével,

bd) egyeztetések lefolytatásával, valamint

be) egyéb, köznevelést érintő helyi ügyekkel

kapcsolatosan;

c) tanácsadással segítheti a fejlesztési tervek megvalósítását, a stratégiai tervezést.

(3)10 A tankerületi tanács – az a) pont kivételével – a miniszter által öt évre felkért állandó tagokból áll. Az állandó tagok közé tartozik

a) az illetékes tankerületi központ vezetője,

b) a Klebelsberg Központ által javasolt – azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló – egy fő,

c) a Nemzeti Pedagógus Kar által jelölt egy fő,

d)11 a miniszter által a (4) bekezdés szerinti szervezetek által jelöltek közül felkért összesen három–öt fő.

(4) A tankerületi tanács állandó tagjai közé képviselőt jelölhetnek

a) az országos önkormányzati szövetségek,

b) az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége,

c) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

d) a tankerületi központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok.

(5) A (4) bekezdésben foglalt szervezetek egy-egy főt jelölhetnek.

(6)12 A jelölésre a (3) bekezdés b) és c) pontja és a (4) bekezdés szerinti szervezeteket határidő megjelölésével a miniszter kéri fel. A személyi javaslat a tagjelölt elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé.

(7) A tagok díjazás nélkül látják el feladataikat. Az állandó tagok névsorát és – a jelölés elfogadásával egyidejűleg adott hozzájáruló nyilatkozata esetén – a szakmai önéletrajzát az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(8) Az állandó tagok kiválasztására az érintett tankerületi központ illetékességi területén működő köznevelési intézmények feladatellátása és az oktatásirányítás szempontjából jellemző sajátosságainak figyelembevételével kerül sor.

(9) A tankerületi tanács elnöke az ügyrendben foglaltak szerint meghívhat eseti meghívottakat, így különösen az érintett helyi önkormányzatok, a tankerület illetékességi területén működő gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, felzárkóztatással, esélyteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, gyermekjóléti központ, valamint a tankerületi központ illetékességi területén székhellyel rendelkező köznevelési intézményt fenntartó egyházi és magánfenntartók képviselőit.

(10) A tankerületi központ gazdasági vezetője állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tankerületi tanács ülésein.

(11) A tankerületi tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha

a) a tag megbízatásának időtartama lejár,

b) a tag meghal,

c) a tag a megbízatásáról lemond,

d) a diákönkormányzatok által jelölt tag tanulói jogviszonya megszűnik a tankerület illetékességi területén működő iskolával,

e) a megbízatása alapjául szolgáló jogviszonya megszűnik.

(12) Ha a tag megbízatása a (11) bekezdés b)–e) pontja alapján szűnik meg, a tagot jelölő szerv, a (3) bekezdés b) pontja szerinti tag esetében a Klebelsberg Központ, valamint a (4) bekezdésben meghatározott szervek 30 napon belül új tagot jelölnek.

(13)13 A (12) bekezdés szerinti jelölés esetén a megbízás az adott ötéves ciklus végéig tart.

2/C. §14 (1) A tankerületi tanács működésének szabályait az ügyrendje határozza meg, amelyet a tankerületi tanács az alakuló ülésén fogad el.

(2) A tankerületi tanács ügyrendjét az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(3) A tankerületi tanács elnöke a tankerületi központ vezetője, aki

a) felel a tankerületi tanács működéséért,

b) előkészíti az üléseket,

c) dönt az eseti meghívottakról,

d) ellátja a tankerületi tanács képviseletét.

(4)15 A tankerületi tanács állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, amelynek tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. Az antiszegregációs munkacsoport vezetője évente egyszer beszámolót készít a munkacsoport tevékenységéről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek. A tankerületi tanács az ügyrendjében foglaltak szerint eseti munkacsoportot működtethet.

(5) A tankerületi tanácsot szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.

(6)16 A tankerületi tanács vezetője évente egyszer beszámolót készít a tankerületi tanács működéséről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja a miniszternek.

3. §17

3/A. §18

2. A Klebelsberg Központ feladatai

4. § A Kormány az Nkt.-ban meghatározott oktatási központ feladatainak ellátására a Klebelsberg Központot jelöli ki.

5. § (1) A Klebelsberg Központ a tankerületi központok tekintetében középirányító szervként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)–j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ

1. érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a tankerületi központ költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

2.19 felterjeszti a tankerületi központok éves költségvetési javaslatát a miniszternek,

3. elkészítteti a tankerületi központok éves költségvetési beszámolóját, és gondoskodik annak határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd az irányító szerv felé történő továbbításáról,

4. meghatározza a tankerületi központok gazdálkodásának keretszabályait, valamint szervezi, irányítja és ellenőrzi a tankerületi központok gazdálkodását,

5. meghatározza a tankerületi központok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,

6.20 szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások tankerületi központok közötti átcsoportosítására, illetve egyéb intézkedésre,

7.21 a tankerületi központnak az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel kapcsolatos hatáskörét nem érintve, folyamatos nyilvántartást vezet a tankerületi központok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal és az álláshelyalapú létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat az irányító szerv felé,

8. gondoskodik az irányadó jogszabályok betartásáról, illetve betartatásáról, a jogszerű működés követelményeinek betartatásáról, feltételeinek biztosításáról, így szükség esetén javaslatot tesz a jogszabályi előírások kiegészítésére, pontosítására az irányító szerv felé,

9. jóváhagyja a tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát, illetve – a köznevelési intézményeknek a jogszabályban előírt belső szabályzatait ide nem értve – a kötelező belső szakmai szabályzatát, továbbá a fenntartói tevékenységére vonatkozó éves munkatervét,

10. ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának tankerületi központok általi végrehajtását,

11. központosítottan folytathatja le a beszerzéseket,

12. a tankerületi központokra vonatkozó vagyongazdálkodási stratégiát és beruházási tervet készít,

13. meghatározza a tankerületi központok informatikai stratégiáját,

14. meghatározza a tankerületi központok kommunikációs tevékenységének stratégiáját,

15.22 a miniszter részére felterjeszti a tankerületi központ alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,

16. koordinálja a tankerületi központok pedagógiai szakszolgálati feladatellátását,

17. szakmai iránymutatást ad a tankerületi központok fenntartói feladatainak egységes ellátásához szükséges továbbképzési tervek elkészítéséhez,

18. gyűjti a tankerületi központok által alkalmazott jó gyakorlatokat, és ezek alapján a tankerületi központok részére ajánlásokat fogalmaz meg,

19.23 koordinálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok vonatkozásában az egységes álláshelyalapú létszámgazdálkodás rendszerét,

20.24 kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,

21. koordinálja a valamennyi tankerületi központot érintő szerződések megkötését, programok megvalósítását,

22. végrehajtja az irányító szerv által meghatározott egyéb feladatokat.

(3) A Klebelsberg Központ (2) bekezdés 20. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

6. §25 A Klebelsberg Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan –

a)26 javaslatot tesz a miniszternek a tankerületi központok feladatellátási területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,

b) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez,

c) ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

7. § A Klebelsberg Központ ellátja a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésével kapcsolatos feladatokat.

8. § A Klebelsberg Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében

a)27 ellátja az Nkt. 83. § (2b) bekezdésében meghatározott feladatokat,

b)28 a miniszter számára a tankerületi központ kezdeményezése alapján javaslatot tesz a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény

ba) létesítésére, az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)–e) pontjában felsoroltak módosulásával járó átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára,

bb)29 igazgatójának kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, továbbá a vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait javaslatával együtt felterjeszti a miniszter részére,

c) országos szinten közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában,

d)30 koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós programok tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a tankerületi központok pályázati és projekttevékenységének összehangolásáról,

e) ellátja a tankerületi központ és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat,

f) az 5. § (2) bekezdés 20. pontjának megfelelően biztosítja a tanügyi információs rendszer működését,

g) gondoskodik a tankerületi központok fenntartói tevékenységének szakmai, stratégiai összehangolásáról,

h) biztosítja a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztéseinek országos és térségi szinten összehangolt megvalósítását,

i) szakmai támogatást biztosít a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fejlesztési terveinek kidolgozásához és megvalósításához,

j) európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztést valósít meg a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények együttműködésével,

k) jóváhagyja a tankerületi központok által elkészített fejlesztési terveket.

8/A. §31 (1)32 A Kormány az Nkt. 4. § 32a. pontja, valamint az Nkt. 57. § (6) bekezdése alapján az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények által kötelezően használt – Nkt.-ban meghatározott – tanulmányi rendszert a Klebelsberg Központ útján szerzi be, és üzemeltetéséről a 8/B. §-ban meghatározott szervezet útján gondoskodik.

(2)33 A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerei közül a központi elektronikus ügyintézési szakrendszer a szolgáltatásainak igénybevétele esetén az állami, települési önkormányzati, köznevelési feladatellátásban részt vevő más fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek minősül.

(3)34 A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakrendszerek működtetéséhez szükséges szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) szolgáltatója a SZEÜSZ-öket az (1) bekezdésben meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények részére a Klebelsberg Központ útján nyújtja. Ez nem zárja ki azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározott fenntartó és a fenntartásában lévő köznevelési intézmény – ha a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer által nem támogatott feladatok ellátásához szükséges – a SZEÜSZ-öket közvetlenül is igénybe vegye.

(4)35 A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez a tankerületi központokon és a fenntartásukban lévő köznevelési intézményeken kívül az (1) bekezdésben meghatározott egyéb fenntartó csatlakozása kötelező.

(5) A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer elemei, működtetése, a csatlakozás módja és feltételei tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározottak az irányadóak.

8/B. §36 A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók és a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények számára történő tanulmányi rendszer beszerzéséről a Klebelsberg Központ a részére biztosított forrás terhére gondoskodik. A Kormány a tanulmányi rendszer üzemeltetéséről és annak költségeiről a részére biztosított forrás terhére, a Klebelsberg Központ által megkötött direktfinanszírozási szerződés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján gondoskodik.

3. 37 A tankerületi központok jogállása és szervezete

9. § (1)38 A tankerületi központ a miniszter irányítása és a Klebelsberg Központ középirányítása alá tartozó, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A tankerületi központ mint központi hivatal a feladatellátási területére kiterjedő illetékességgel látja el tevékenységét. A tankerületi központok feladatellátási területét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A pedagógiai szakszolgálati intézmény tekintetében a fenntartó tankerületi központ feladatellátási területe a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerinti szakszolgálati feladatellátási területre terjed ki.

(3)39 A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

(4)40 A tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát a Klebelsberg Központ előzetes jóváhagyásával a tankerületi igazgató adja ki.

10. §41 (1)42 A tankerületi központot a tankerületi igazgató vezeti.

(2)43 Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c)44 pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(3)45 A tankerületi igazgató és a tankerületi központ gazdasági vezetője felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja. A tankerületi igazgatót és a tankerületi központ gazdasági vezetőjét a Klebelsberg Központ elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.

(4)46 A tankerületi központ szakmai vezetőjét a tankerületi igazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

(5)47 A tankerületi igazgató – az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 68. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A Kit. 81. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével a munkáltatói jogok gyakorlását a tankerületi igazgató helyettesére, vagy

a) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan a főosztályvezetőre, osztályvezetőre,

b) közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra

átruházhatja.

4. 48 A Klebelsberg Központ jogállása és szervezete

11. § (1)49 A Klebelsberg Központ a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A Klebelsberg Központ gazdasági szervezettel rendelkezik.

12. § (1) A Klebelsberg Központot elnök vezeti.

(2)50 Elnöknek az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal

rendelkezik.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása, továbbá a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén a szakmai elnökhelyettes helyettesíti.

(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki

a) a központi vagy a területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

b)51 pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

(5)52 A Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettesét az elnök, gazdasági elnökhelyettesét – az elnök javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.

13. § (1) Az elnök – a 12. § (5) bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a Klebelsberg Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat.

(2)53 A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök elnökhelyettesre, főosztályvezetőre vagy osztályvezetőre átruházhatja.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (4) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (3)–(5) bekezdése, a 11–13. § és a 20–25. §, valamint a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK) a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a 2. melléklet szerinti tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

(2) A köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található.

16. § (1) A támogatásból megvalósuló projektek vonatkozásában – függetlenül a finanszírozó személyétől, az adott projekt végrehajtásának állapotától és a 18. § (1) bekezdése szerinti átadás-átvételi megállapodás aláírásának időpontjától – 2017. január 1-jétől az érintett támogatási szerződésekben valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a KLIK területi szervei által kezelt, megvalósított projektek tekintetében a KLIK helyébe a projekt végrehajtásában illetékes tankerületi központ lép.

(2) A tankerületi központ a kedvezményezett személyének változását 2016. december 15-ig köteles a támogató irányába bejelenteni, összevont változás-bejelentés útján. A támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a változások átvezetéséről a változás-bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül gondoskodik. A jogutód szervezetek – függetlenül az egyes projektek gazdasági eseményei fizikai teljesítésének, valamint a kedvezményezett személyének támogatási szerződésben való átvezetésének dátumától – a korábbi kedvezményezett által elszámolásra be nem nyújtott, vagy ismételten benyújtandó számlákat, bizonylatokat benyújthatják elszámolásra a támogatóhoz. Az ilyen módon, illetve a korábbi kedvezményezett által elszámolásra benyújtott számlákra, bizonylatokra jutó, de a korábbi kedvezményezett részére ki nem fizetett támogatást a támogató, illetve a kezelő, lebonyolító szervezet a jogutód szervezet részére fizeti meg.

17. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint,

b)54 a köznevelési intézmény fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatokat a KLIK területi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint

kerülnek az illetékes tankerületi központ állományába 2017. január 1-jén.

(2) Az (1) bekezdés szerint az illetékes tankerületi központ állományába kerülő foglalkoztatottak 2016. december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb járandóságát, valamint azok közterheit a Klebelsberg Központ fizeti meg, e kifizetés a Klebelsberg Központ költségvetését terheli.

18. § (1)55 A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a miniszternek az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntése megalapozása érdekében, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a KLIK és a tankerületi központ között átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

(2) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően az illetékes tankerületi központnak átadja a köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 17. §-ban meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2016/2017. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat.

(3) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

19. § (1)56 A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek létre.

(2)57

(3) A tankerületi központok tekintetében 2016. december 31-ig a KLIK elnöke gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 9. § b) és g)–j) pontjában meghatározott irányítási, valamint

b) 9. § e) pontja és 9/A. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági, pénzügyi ellenőrzési

hatásköröket.

(4)58

19/A. §59 A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel működik.

19/B. §60 A Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a Gyulai Tankerületi Központtól a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül.

19/C. §61 (1) Az Esztergomi Tankerületi Központ a Tatabányai Tankerületi Központból történő kiválás útján 2018. július 1-jén jön létre. Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásába kerülnek a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. július 1-jét megelőzően a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények.

(2) A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében a Tatabányai Tankerületi Központ jogutóda az Esztergomi Tankerületi Központ:

1. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0080 „Kompenzáció és Innováció” című projekt,

2. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0087 „»A jövő kezdete« – Innovatív oktatás a Hegyeskő Általános Iskolában” című projekt,

3. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0088 „Innovatív oktatás az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában” című projekt,

4. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0092 „Új utakon – Innovatív oktatás az Arany János Általános Iskolában” című projekt,

5. TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0199 „Kapaszkodót kínálunk” című projekt,

6. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0042 „A kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog város közoktatási intézményeibe” című projekt,

7. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0225 „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában”című projekt,

8. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0297 „Pedagógusképzés a Petőfi iskolában” című projekt,

9. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0328 „Pedagógusképzés az Eötvös iskolában” című projekt,

10. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0349 „Furulya és Zenetörténet tantárgyak magas szintű oktatása a nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskolában” című projekt,

11. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0384 „TÁMOP-3.1.5-09/A/2 – Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) (konvergencia) Zsolt Nándor Zene – és Művészeti Iskola 2 pedagógusának szakmai továbbképzése” című projekt,

12. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0122 „Bajnai általános iskola a referencia-intézmények országos hálózatában” című projekt,

13. TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0375 „Referencia-intézmény a DOKI-ban” című projekt,

14. TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0111 „Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola vezetésével” című projekt,

15. TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0091 „Lépésről lépésre az esélyegyenlőség útján” című projekt,

16. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0671 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskolában” című projekt,

17. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0750 „Informatikai fejlesztés a Kincses József Általános Iskolában Kesztölcön” című projekt,

18. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1000 „Informatikai infrastruktúrafejlesztés a Bozóky Mihály Általános Iskolában” című projekt,

19. TIOP-1.1.1-07/1-2008-1011 „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése a Bajna–Epöl–Nagysáp iskolatársulásban” című projekt,

20. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0089 „»Zenesziget« – Zsolt Nándor Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában” című projekt,

21. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0232 „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a lábatlani Arany János Általános Iskola könyvtárában” című projekt,

22. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0069 „ó...ió...ció...áció...váció...ováció...INNOVÁCIÓ!” című projekt,

23. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0385 „Pedagógusképzés a Zrínyi Iskolában” című projekt,

24. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0103 „A tokodaltárói iskolai könyvtár fejlesztése” című projekt,

25. EFOP-1.3.9-17-2017-00016 „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskolában” című projekt,

26. EFOP-4.1.2-17-2017-00082 „A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

27. EFOP-4.1.3-17-2017-00063 „A Dorogi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

28. EFOP-4.1.3-17-2017-00064 „A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

29. EFOP-4.1.3-17-2017-00066 „Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt,

30. EFOP-4.1.3-17-2017-00067 „Az Esztergomi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt.

20. §62 (1) A tankerületi központok 2020. április 1. napjával a Kit. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott központi kormányzati igazgatási szervvé alakulnak át a Kit. 1/A. §-ában foglaltak szerint.

(2) A Kit. 1/A. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatott alatt a tankerületi központ kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit kell érteni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. 1/A. § (4) bekezdése szerint megállapítja, hogy a foglalkoztatott milyen besorolású álláshelyre kerül, és az álláshely besorolási kategóriájához tartozó, a Kit. 1. melléklet II. táblázatában meghatározott illetménysávon belül – a Kit. 1/A. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – megállapítja a foglalkoztatott illetményét.

(4) Az (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi a kormánytisztviselő 2019. második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését.

(5) A Kit. szabályainak alkalmazása a 2020. június 30-án hatályban lévő határozott idejű áthelyezésre, illetve kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti. A határozott idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnését követően a foglalkoztatottat a felek megállapodása szerinti kormányzati igazgatási szervnél kell tovább foglalkoztatni.

(6) A 2020. június 30-án fennálló

a) közigazgatási alapvizsga vagy közigazgatási szakvizsga kötelezettséget és

b) továbbképzési kötelezettséget

a Kttv. 2019. június 30-án hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésének elmulasztására a Kttv. 2019. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(7) A 2020. június 30-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsönszerződést a Kit. szabályainak alkalmazása nem érinti.

(8) A 2020. június 30-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a Kit. 166. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést lehet kiszabni.

(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2020. június 30-áig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő teljesítésének ellenértékeként járó, 2020. július 1-jéig ki nem adott szabadidőt a Kttv. szabályainak alkalmazásával 2020. június 30-áig ki kell adni, vagy ha ez nem lehetséges, a Kttv. szabályainak alkalmazásával, a 2020. június 30-ai illetmény alapulvételével meg kell váltani.

(10) A 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti időszakban a kormánytisztviselő részére a Kttv. alapján járó időarányos szabadságon felül a Kit. szerint járó időarányos szabadság is kiadható.

(11) A Magyar Kormánytisztviselői Karral 2020. június 30-án fennálló tagsági viszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A 2020. július 1-jét megelőzően indult etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 2020. június 30-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A 2020. június 30-án hatályban lévő etikai büntetéseket a Kit. szabályainak 2020. július 1-jétől kezdődő alkalmazása nem érinti.

(12) A 2020. június 30-án fennálló, be nem jelentett, a Kit. alapján engedély- vagy bejelentéskötelessé váló gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti kérelmet vagy a bejelentést 2020. október 31-éig kell a kormánytisztviselőnek előterjesztenie vagy megtennie.

(13) A 2020. június 30-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszonyra annak fennállása alatt a Kttv. 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(14)63

(15) A tankerületi központok alapító okirataiban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mód. rendelet hatálybalépését64 követő 60 napon belül kell elvégezni.

21. §65 (1) E rendelet 8/A–8/B. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 8/A–8/B. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

22. §66

23. §67

24. §68

25. §69

1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez70

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok feladatellátási területe

A

B

C

1.

VÁRMEGYE

TANKERÜLETI KÖZPONT

TANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI TERÜLETE

2.

BÁCS-KISKUN

Kecskeméti

Kecskeméti járás

Tiszakécskei járás

Kiskunmajsai járás

Kiskunfélegyházi járás

3.

Kiskőrösi

Kunszentmiklósi járás

Kiskunhalasi járás

Kiskőrösi járás

Jánoshalmai járás

4.

Bajai

Bajai járás

Bácsalmási járás

Kalocsai járás

5.

BARANYA

Mohácsi

Siklósi járás

Bólyi járás

Mohácsi járás

6.

Szigetvári

Sellyei járás

Sásdi járás

Szentlőrinci járás

Szigetvári járás

7.

Pécsi

Komlói járás

Pécsváradi járás

Pécsi járás

8.

BÉKÉS

Gyulai

Békési járás

Gyomaendrődi járás

Gyulai járás

Sarkadi járás

Szeghalmi járás

9.

Békéscsabai

Békéscsabai járás

Szarvasi járás

Mezőkovácsházai járás

Orosházai járás

10.

BORSOD-
ABAÚJ-
ZEMPLÉN

Miskolci

Miskolci járás

11.

Szerencsi

Szikszói járás

Encsi járás

Tokaji járás

Szerencsi járás

12.

Sárospataki

Sárospataki járás

Sátoraljaújhelyi járás

Gönci járás

Cigándi járás

13.

Kazincbarcikai

Ózdi járás

Putnoki járás

Edelényi járás

Kazincbarcikai járás

14.

Mezőkövesdi

Tiszaújvárosi járás

Mezőcsáti járás

Mezőkövesdi járás

15.

BUDAPEST

Észak-Budapesti

Budapest III. kerület

Budapest IV. kerület

16.

Közép-Budai

Budapest I. kerület

Budapest II. kerület

Budapest XII. kerület

17.


Belső-Pesti

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest VII. kerület

Budapest VIII. kerület

18.

Észak-Pesti

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület

19.

Közép-Pesti

Budapest XIII. kerület

Budapest XIV. kerület

20.

Kelet-Pesti

Budapest X. kerület

Budapest XVII. kerület

21.

Külső-Pesti

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület

Budapest XX. kerület

22.

Dél-Pesti

Budapest IX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXIII. kerület

23.

Dél-Budai

Budapest XI. kerület

Budapest XXII. kerület

24.

CSONGRÁD-
CSANÁD

Szegedi

Szegedi járás

Mórahalmi járás

Kisteleki járás

25.

Hódmezővásárhelyi

Makói járás

Hódmezővásárhelyi járás

Csongrádi járás

Szentesi járás

26.

FEJÉR

Székesfehérvári

Székesfehérvári járás

Bicskei járás

Enyingi járás

Móri járás

Gárdonyi járás

27.

Dunaújvárosi

Martonvásári járás

Dunaújvárosi járás

Sárbogárdi járás

28.

GYŐR-MOSON-
SOPRON

Győri

Győri járás

Pannonhalmi járás

Téti járás

Mosonmagyaróvári járás

29.

Soproni

Soproni járás

Csornai járás

Kapuvári járás

30.

HAJDÚ-BIHAR

Debreceni

Debreceni járás

Nyíradonyi járás

31.

Berettyóújfalui

Hajdúszoboszlói járás

Berettyóújfalui járás

Derecskei járás

Püspökladányi járás

32.

Hajdúböszörményi

Hajdúhadházi járás

Hajdúböszörményi járás

Balmazújvárosi járás

Hajdúnánási járás

33.

HEVES

Egri

Egri járás

Bélapátfalvai járás

Füzesabonyi járás

Hevesi járás

34.

Hatvani

Pétervásárai járás

Gyöngyösi járás

Hatvani járás

35.

JÁSZ-
NAGYKUN-
SZOLNOK

Szolnoki

Szolnoki járás

Kunszentmártoni járás

36.

Karcagi

Karcagi járás

Kunhegyesi járás

Tiszafüredi járás

Mezőtúri járás

Törökszentmiklósi járás

37.

Jászberényi

Jászberényi járás

Jászapáti járás

38.

KOMÁROM-
ESZTERGOM

Tatabányai

Tatabányai járás

Oroszlányi járás

Tatai járás

Komáromi járás

Kisbéri járás

39.

Esztergomi

Esztergomi járás

40.

NÓGRÁD

Salgótarjáni

Salgótarjáni járás

Bátonyterenyei járás

Pásztói járás

41.

Balassagyarmati

Balassagyarmati járás

Rétsági járás

Szécsényi járás

42.

PEST

Érdi

Érdi járás

Budakeszi járás

Pilisvörösvári járás

43.

Váci

Szentendrei járás

Váci járás

Szobi járás

44.

Dunakeszi

Gödöllői járás

Aszódi járás

Dunakeszi járás

45.

Szigetszentmiklósi

Szigetszentmiklósi járás

Ráckevei járás

46.

Monori

Gyáli járás

Monori járás

Vecsési járás

Dabasi járás

47.

Ceglédi

Nagykátai járás

Ceglédi járás

Nagykőrösi járás

48.

SOMOGY

Kaposvári

Kaposvári járás

Csurgói járás

Nagyatádi járás

Barcsi járás

49.

Siófoki

Fonyódi járás

Marcali járás

Siófoki járás

Tabi járás

50.

SZABOLCS-
SZATMÁR-
BEREG

Nyíregyházi

Nyíregyházi járás

Ibrányi járás

Nagykállói járás

Tiszavasvári járás

51.

Kisvárdai

Vásárosnaményi járás

Baktalórántházai járás

Kisvárdai járás

Kemecsei járás

Záhonyi járás

52.

Mátészalkai

Mátészalkai járás

Fehérgyarmati járás

Csengeri járás

Nyírbátori járás

53.

TOLNA

Szekszárdi

Szekszárdi járás

Tolnai járás

Paksi járás

54.

Tamási

Tamási járás

Dombóvári járás

Bonyhádi járás

55.

VAS

Szombathelyi

Szombathelyi járás

Körmendi járás

Szentgotthárdi járás

Vasvári járás

56.

Sárvári

Celldömölki járás

Kőszegi járás

Sárvári járás

57.

VESZPRÉM

Veszprémi

Veszprémi járás

Balatonalmádi járás

Várpalotai járás

Zirci járás

58.

Balatonfüredi

Balatonfüredi járás

Sümegi járás

Tapolcai járás

59.

Pápai

Devecseri járás

Ajkai járás

Pápai járás

60.

ZALA

Zalaegerszegi

Zalaegerszegi járás

Lenti járás

Zalaszentgróti járás

61.

Nagykanizsai

Nagykanizsai járás

Keszthelyi járás

Letenyei járás

2. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez71

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés a) pontja szerinti beolvadásos kiválással érintett tankerületek és a befogadó tankerületi központok

1

VÁRMEGYE

TANKERÜLETI KÖZPONT

BEOLVADÓ TANKERÜLET

2

BÁCS-KISKUN

Kecskeméti

Kecskeméti tankerület

Tiszakécskei tankerület

Kiskunmajsai tankerület

Kiskunfélegyházai tankerület

3

Kiskőrösi

Kunszentmiklósi tankerület

Kiskunhalasi tankerület

Kiskőrösi tankerület

Jánoshalmai tankerület

4

Bajai

Bajai tankerület

Bácsalmási tankerület

Kalocsai tankerület

5

BARANYA

Mohácsi

Siklósi tankerület

Bólyi tankerület

Mohácsi tankerület

6

Szigetvári

Sellyei tankerület

Sásdi tankerület

Szentlőrinci tankerület

Szigetvári tankerület

7

Pécsi

Komlói tankerület

Pécsváradi tankerület

Pécsi tankerület

8

BÉKÉS

Gyulai

Békési tankerület

Gyomaendrődi tankerület

Mezőkovácsházai tankerület

Gyulai tankerület

Sarkadi tankerület

Szeghalmi tankerület

9

Békéscsabai

Békéscsabai tankerület

Szarvasi tankerület

Orosházai tankerület

10

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN

Miskolci

Miskolci tankerület

11

Szerencsi

Szikszói tankerület

Encsi tankerület

Tokaji tankerület

Szerencsi tankerület

12

Sárospataki

Sárospataki tankerület

Sátoraljaújhelyi tankerület

Gönci tankerület

Cigándi tankerület

13

Kazincbarcikai

Ózdi tankerület

Putnoki tankerület

Edelényi tankerület

Kazincbarcikai tankerület

14

Mezőkövesdi

Tiszaújvárosi tankerület

Mezőcsáti tankerület

Mezőkövesdi tankerület

15

BUDAPEST

Észak-Budapesti

Budapest 3. kerületi tankerület

Budapest 4. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

16

Közép-Budai

Budapest 1. kerületi tankerület

Budapest 2. kerületi tankerület

Budapest 12. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

17

Belső-Pesti

Budapest 5. kerületi tankerület

Budapest 6. kerületi tankerület

Budapest 7. kerületi tankerület

Budapest 8. kerületi tankerület

Budapest 9. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

18

Észak-Pesti

Budapest 15. kerületi tankerület

Budapest 16. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

19

Közép-Pesti

Budapest 13. kerületi tankerület

Budapest 14. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

20

Kelet-Pesti

Budapest 10. kerületi tankerület

Budapest 17. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

21

Külső-Pesti

Budapest 18. kerületi tankerület

Budapest 19. kerületi tankerület

Budapest 20. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

22

Dél-Pesti

Budapest 21. kerületi tankerület

Budapest 23. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

23

Dél-Budai

Budapest 11. kerületi tankerület

Budapest 22. kerületi tankerület

Fővárosi Tankerület

24

CSONGRÁD-CSANÁD

Szegedi

Szegedi tankerület

Mórahalomi tankerület

Kisteleki tankerület

25

Hódmezővásárhelyi

Makói tankerület

Hódmezővásárhelyi tankerület

Csongrádi tankerület

Szentesi tankerület

26

FEJÉR

Székesfehérvári

Székesfehérvári tankerület

Bicskei tankerület

Enyingi tankerület

Móri tankerület

Gárdonyi tankerület

27

Dunaújvárosi

Martonvásári tankerület

Dunaújvárosi tankerület

Sárbogárdi tankerület

28

GYŐR-MOSON-
SOPRON

Győri

Győri tankerület

Pannonhalmai tankerület

Téti tankerület

Mosonmagyaróvári tankerület

29

Soproni

Soproni tankerület

Csornai tankerület

Kapuvári tankerület

30

HAJDÚ-BIHAR

Debreceni

Debreceni tankerület

Nyíradonyi tankerület

31

Püspökladányi

Hajdúszoboszlói tankerület

Berettyóújfalui tankerület

Derecskei tankerület

Püspökladányi tankerület

32

Hajdúböszörményi

Hajdúhadházi tankerület

Hajdúböszörményi tankerület

Balmazújvárosi tankerület

Hajdúnánási tankerület

33

HEVES

Egri

Egri tankerület

Bélapátfalvai tankerület

Füzesabonyi tankerület

Hevesi tankerület

34

Hatvani

Pétervásárai tankerület

Gyöngyösi tankerület

Hatvani tankerület

35

JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK

Szolnoki

Szolnoki tankerület

Jászberényi tankerület

Kunszentmártoni tankerület

Jászapáti tankerület

36

Karcagi

Karcagi tankerület

Kunhegyesi tankerület

Tiszafüredi tankerület

Mezőtúri tankerület

Törökszentmiklósi tankerület

37

KOMÁROM-
ESZTERGOM

Tatabányai

Tatabányai tankerület

Oroszlányi tankerület

Tatai tankerület

Komáromi tankerület

Kisbéri tankerület

Esztergomi tankerület

38

NÓGRÁD

Salgótarjáni

Salgótarjáni tankerület

Bátonyterenyei tankerület

Pásztói tankerület

39

Balassagyarmati

Balassagyarmati tankerület

Rétsági tankerület

Szécsényi tankerület

40

PEST

Érdi

Érdi tankerület

Budakeszi tankerület

Pilisvörösvári tankerület

41

Váci

Szentendrei tankerület

Váci tankerület

Szobi tankerület

42

Dunakeszi

Gödöllői tankerület

Aszódi tankerület

Dunakeszi tankerület

43

Szigetszentmiklósi

Szigetszentmiklósi tankerület

Ráckevei tankerület

44

Monori

Gyáli tankerület

Monori tankerület

Vecsési tankerület

Dabasi tankerület

45

Ceglédi

Nagykátai tankerület

Ceglédi tankerület

Nagykőrösi tankerület

46

SOMOGY

Kaposvári

Kaposvári tankerület

Csurgói tankerület

Nagyatádi tankerület

Barcsi tankerület

47

Siófoki

Fonyódi tankerület

Marcali tankerület

Siófoki tankerület

Tabi tankerület

48

SZABOLCS-SZATMÁR-
BEREG

Nyíregyházi

Nyíregyházi tankerület

Ibrányi tankerület

Nagykállói tankerület

Tiszavasvári tankerület

49

Kisvárdai

Vásárosnaményi tankerület

Baktalórántházai tankerület

Kisvárdai tankerület

Kemecsei tankerület

Záhonyi tankerület

50

Mátészalkai

Mátészalkai tankerület

Fehérgyarmati tankerület

Csengeri tankerület

Nyírbátori tankerület

51

TOLNA

Szekszárdi

Szekszárdi tankerület

Tolnai tankerület

Paksi tankerület

52

Tamási

Tamási tankerület

Dombóvári tankerület

Bonyhádi tankerület

53

VAS

Szombathelyi

Szombathelyi tankerület

Körmendi tankerület

Szentgotthárdi tankerület

Vasvári tankerület

54

Sárvári

Celldömölki tankerület

Kőszegi tankerület

Sárvári tankerület

55

VESZPRÉM

Veszprémi

Veszprémi tankerület

Balatonalmádi tankerület

Várpalotai tankerület

Zirci tankerület

56

Balatonfüredi

Balatonfüredi tankerület

Sümegi tankerület

Tapolcai tankerület

57

Pápai

Devecseri tankerület

Ajkai tankerület

Pápai tankerület

58

ZALA

Zalaegerszegi

Zalaegerszegi tankerület

Lenti tankerület

Zalaszentgróti tankerület

59

Nagykanizsai

Nagykanizsai tankerület

Keszthelyi tankerület

Letenyei tankerület

3. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez72

1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja, a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (1) bekezdés k) pontja a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés l) pontját a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (4) bekezdését a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2/B. § (3) bekezdés d) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2/B. § (6) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2/B. § (13) bekezdését a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 2/C. §-t a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 2/C. § (4) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2/C. § (6) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. §-t a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 3/A. §-t újonnan a 189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. §-a.

19

Az 5. § (2) bekezdés 2. pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés 6. pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdés 7. pontja az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (2) bekezdés 15. pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (2) bekezdés 19. pontja az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (2) bekezdés 20. pontja a 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 6. § nyitó szövegrésze a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6. § a) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 8. § a) pontja az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 8. § b) pont nyitó szövegrésze a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § b) pont bb) alpontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja, a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § d) pontja a 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 8/A. § (1) bekezdése a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 8/A. § (2) bekezdése a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 8/A. § (3) bekezdése a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 8/A. § (4) bekezdése a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 3. alcím címe az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § c) pontjával megállapított szöveg.

38

A 9. § (1) bekezdése az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 9. § (3) bekezdését az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 9. § (4) bekezdését az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

41

[Az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával elrendelt módosítás, amely szerint a 10. § (6) bekezdése helyébe új rendelkezés lép, nem vezethető át.]

42

A 10. § (1) bekezdése az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 10. § (2) bekezdés c) pontja a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 59. §-ával megállapított szöveg.

45

A 10. § (3) bekezdése az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 10. § (4) bekezdése az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

47

A 10. § (5) bekezdése az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

48

A 4. alcím címe az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 11. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 12. § (2) bekezdése a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 12. § (5) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 13. § (2) bekezdése a 102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 17. § (1) bekezdés b) pontja az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 18. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (1) bekezdése a 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

57

A 19. § (2) bekezdését a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 161. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 19. § (4) bekezdése a 25. § c) pontja alapján hatályát vesztette.

61

A 19/C. §-t a 64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

62

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

63

A 20. § (14) bekezdését a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 161. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A hatálybalépés időpontja 2020. április 1.

65

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be.

66

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére