• Tartalom

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

2023.12.29.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában és 341. § (1) bekezdés 21. pont f) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az V. Fejezet tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv igényjogosult állományára,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv igényjogosult állományára,

c) a terrorizmust elhárító szerv igényjogosult állományára,

d) az idegenrendészeti szerv igényjogosult állományára [az a)–d) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: rendőrség],

e) a büntetés-végrehajtási szervezet igényjogosult állományára,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv igényjogosult állományára,

g)2

h) a rendvédelmi oktatási intézmény nem hivatásos állományának ösztöndíjas hallgatóira – a tisztjelölti állomány kivételével –, tanulóira, továbbá

i) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 29. pontja szerinti szolgálati nyugdíjasokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állományilletékes parancsnok: a Hszt. szerinti állományilletékes parancsnok, valamint a vezényeltek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;

2. beszerzési és ellátási terv: a középfokú szakirányító szerv, valamint a Központi Ellátó Szerv által összeállított tervezési dokumentum, ami tartalmazza az éves ellátás tervezéséhez szükséges bontásban az ellátandó állományi létszámadatokat, valamint a szükséges ruházati termékek megnevezését, mennyiségét, valamint az ellátás tervezett ütemezését;

3. egyenruha: a Hszt. 2. § 9. pontjában ekként meghatározott fogalom;

4. egyenruházati bolt: az igényjogosult állomány ruházati ellátását biztosító, a Bv. Holding Kft. által működtetett, ruházati termékek és felszerelési cikkek forgalmazására kijelölt bolt;

4a.3 formaruha: a hivatásos és a nem hivatásos állomány egy meghatározott csoportjának (különösen: ügyfélszolgálati munkatársak, hallgatói állomány, tanulói állomány) egységes megjelenését biztosító öltözéke;

5. helyi szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, a Hszt. alkalmazásában helyi szervnek minősülő szerv;

6. igényjogosult: az 1. §-ban meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények tanulói és hallgatói állománya;

7.4 középfokú szakirányító szerv: a központi szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, továbbá – a hallgatók vonatkozásában – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE-RTK);

8. Központi Ellátó Szerv: a központosított ellátásba vont termékek beszerzését végző szerv;

9.5 központi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, a Hszt. alkalmazásában központi szervnek minősülő szerv, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve a rendvédelmi technikumok vonatkozásában is ellátja a központi szerv feladatait;

10. központosított beszerzésű termék: a miniszter által meghatározott termékkör, amelynek az önálló szerv részére történő biztosítása a Központi Ellátó Szerv feladata;

10a.6 megengedett öltözet: azon egyenruházati termék és felszerelési cikk, melynek rendszeresítése megtörtént, de az igényjogosult ruházati ellátási normájába nem került be, vagy új termék fejlesztését követően kiváltással kikerült onnan;

11. miniszter: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter;

12.7 önálló szerv: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a rendvédelmi oktatási intézmények;

13.8 ruházati szakszolgálat: a ruházati ellátással kapcsolatos feladatokat ellátó személyek, szervezetek és szervezeti elemek rendszere;

14. ruházati termék és felszerelési cikk:

a) a hivatásos állomány egyenruházati termékei – felsőruházat, alsóruházat, lábbeli, sapka, ékítmények, ruházati kiegészítők, valamint személyi felszerelés –, ezek alap- és kellékanyagai,

b) a speciális szolgálati egyenruházat,

c) a formaruházat,

d) a munka- és védőruházat, illetve a védőeszközök, védőfelszerelések,

e) a ruházati egységfelszerelési anyagok,

f)9 a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, a karjelvény, a testületi jelvény, a névkitűző, a rendfokozati jelzések, a kitüntetések és tartozékaik, valamint

g) a javító- és karbantartóanyagok;

15. szolgálati célú utazás: az igényjogosultnak az egyenruha beszerzése céljából szükség esetén a szolgálati helyéről a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat által kijelölt ellátási helyre történő utazása és onnan való visszautazása;

16. területi szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, a Hszt. alkalmazásában területi szervnek minősülő szerv;

17.10 végrehajtó szervezeti egység: a területi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a területi és helyi szerv, valamint a rendvédelmi technikumok.

3. § (1)11 Az igényjogosult – a rendszeresítésre tervezett termékeknek, valamint cikkeknek csapatpróba keretében történő próbahasználatát kivéve – csak rendszeresített, illetve megengedett öltözetként szabályozott, a szolgálati feladataihoz igazodó egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet. A külföldre vezényelt állomány a részére elrendelt – a fogadó vagy a küldő szerv által meghatározott – ruházat viselésére kötelezett.

(1a)12 Ha a ruházati ellátási normában a termék természetbeni kiadása helyett annak beszerzésére költségtérítés kerül biztosításra, az igényjogosult az (1) bekezdésben meghatározottak mellett a költségtérítésből beszerzett termékeket is viselheti. Ha a terméket az igényjogosult látható felületen viseli, a termék külső megjelenésének a ruházati ellátási normában meghatározott külső megjelenésnek meg kell felelnie. A viselés során nem látható termék esetében a termék külső megjelenése nem kerül meghatározásra.

(2) A más szervhez vezényelt, a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez vezényelt, az ügyészi szervezethez vezényelt vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt hivatásos állomány az e rendeletben meghatározott kivétellel a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél rendszeresített egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet. A terrorizmust elhárító szervhez és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervhez vezényelt rendőri állomány a fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél rendszeresített egyenruházati terméket és felszerelési cikket viselhet.

(2a)13 Más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez történő áthelyezéskor az igényjogosultat azon ékítményekkel és termékekkel, amelyek cseréje e rendelkezésre tekintettel szükséges, a 15. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásával el kell látni.

(3)14 A megengedett öltözet kivételével a rendszerből kivont vagy a rendszeresítettől eltérő ruházati termékeknek vagy felszerelési cikkeknek egyenruhaként, valamint egyenruhán való viselése, továbbá a ruházati termékeknek és felszerelési cikkeknek a rendszeresítettől bármilyen eltérést okozó megváltoztatása és átalakítása tilos.

(4) A ruházati termékek és a felszerelési cikkek a hivatásos használatból történő kivonásukat követően polgári célra a továbbiakban nem használhatók fel.

(5)15 A rendszeresített ruházati termékeknek és a felszerelési cikkeknek, vagy ezek utánzatának polgári személy, valamint az e rendelet hatálya alá nem tartozó szervezet vagy oktatási intézmény, illetve személy általi felhasználását a középfokú szakirányító szerv vezetője engedélyezheti.

4. § Az önálló szerv vezetője

a) biztosítja a feltételeket a ruházati feladattal kapcsolatos feladatok végrehajtásához,

b) gondoskodik arról, hogy az igényjogosult hivatásos szolgálati jogviszonyában a ruházati ellátást érintő változásról – a hivatásos szolgálati jogviszony létesítése, szünetelése vagy megszüntetése, a hivatásos állomány tagjának kinevezése, előléptetése, áthelyezése, átrendelése, vezénylése vagy szolgálati beosztásból történő felfüggesztése esetén – a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat állományparancs vagy határozat útján értesüljön,

c) felelős azért, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje, továbbá

d) felelős az igényjogosultak öltözködésének irányításáért és az öltözködés megfelelő színvonalon tartásáért.

5. § (1)16 A ruházati termékek és a felszerelési cikkek meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását az igényjogosult szolgálati elöljárója, valamint a végrehajtó szervezeti egység – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, a rendvédelmi oktatási intézményekben és az idegenrendészeti szervnél – rendszeresen ellenőrzi. A ruházati termékek és a felszerelési cikkek folyamatos utánpótlását – az e rendeletben meghatározottak szerint – az igényjogosult és a ruházati szakszolgálat végzi.

(2) A szolgálati elöljáró felelős a szolgálatban lévő, valamint a közös rendezvényen részt vevő egyenruha-viselésre jogosultak egységes és kulturált öltözködéséért. Az egyenruházati termékek és a felszerelési cikkek összetételét a szolgálati követelményekre, a rendezvények jellegére – a viselési alkalomra –, továbbá az öltözködési előírások betartására tekintettel kell meghatározni.

(3) A szolgálati elöljáró gondoskodik arról, hogy az igényjogosult a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

(4) A szolgálati elöljáró ellenőrzi, hogy beosztottainak ruházata megfelel-e az adott szolgálati követelményeknek és a szervezeti egység jellegének. A szolgálati elöljáró megköveteli, hogy a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kulturált legyen.

(5) A szolgálati elöljáró folyamatosan ellenőrzi a beosztott ruházatát, és mindazon ruházati termékeket és felszerelési cikkeket pótoltatja, amely a ruházat ellátási normában előírt mennyiséghez képest hiányzik, amelynek utánpótlása elhasználtság miatt szükséges, vagy amelynek beszerzését központilag elrendelték.

6. § (1)17 Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szerveknél ruházati szemlét évente legalább két alkalommal – első ízben a tárgyév első félévében, legkésőbb április 15. napjáig, másodízben az év második félévében, legkésőbb a tárgyév október 15. napjáig – kell tartani az igényjogosult személyi állomány öltözetének ellenőrzése érdekében. A ruházati szemle időpontjában a szemlére kijelölt állomány az elrendelésnek megfelelő egységes szolgálati vagy gyakorlóöltözetben köteles megjelenni. A ruházati szemle megtartására és a szemle során tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről az állományilletékes parancsnok intézkedik. A ruházati pótlás elrendelésekor figyelembe kell venni a termékek állapotát és szolgálatifeladat-ellátásra való alkalmasságát, valamint a termékek 1. mellékletben meghatározott viselési idejét.

(2) A ruházati szemle kiterjed az igényjogosultak ruházati termékeire és felszerelési cikkeire – beleértve azokat a ruházati termékeket és felszerelési cikkeket is, amelyeket az ellenőrzéskor nem visel –, különös tekintettel a szolgálati, a gyakorló-, valamint a speciális szolgálati egyenruházat, illetve a munka- és a védőruházat, a formaruházat és a riadócsomag hiánytalan meglétére, állagmegóvására, megfelelő tárolására, rendeltetésszerű használatára, minőségére, viselési tapasztalataira, a korábbi ruházati szemlén elrendelt termékek pótlására, a ruházat egységes, az évszaknak megfelelő viseletére, továbbá az igényjogosultak ápoltságára.

(3) A ruházati szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a szemle lefolytatását és eredményét. A jegyzőkönyvről készült összefoglaló jelentést a végrehajtó szervezeti egység a szemle lefolytatásától számított 15 napon belül megküldi a középfokú szakirányító szerv részére.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szervek vonatkozásában a végrehajtott ruházati szemlékről és a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről, valamint a ruházati termékek és a felszerelési cikkek ellátási tapasztalatairól szóló jelentést a középfokú szakirányító szerv és a rendvédelmi oktatási intézmény vezetője november 30. napjáig felterjeszti a miniszter részére.

II. Fejezet

RUHÁZATI SZABÁLYZAT

1. A ruházati szakszolgálat feladatai

7. § (1)18 A ruházati szakszolgálat biztosítja az önálló szerv folyamatos működéséhez szükséges ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá a ruházati ellátással összefüggő szolgáltatásokat.

(2) A ruházati szakszolgálat gazdálkodási körébe tartozó ruházati termékek és felszerelési cikkek felsorolását részletes ruházati cikkjegyzék tartalmazza.

(3)19 A Nemzeti Védelmi Szolgálat tekintetében a ruházati szakszolgálat feladatait az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv látja el.

8. § (1) A miniszter

1. ellenőrzi a ruházati szakszolgálat tevékenységét,

2. kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja a ruházati szakszolgálat szabályzatait, szakmai utasításait, ezen belül a ruházati ellátási normákat,

3. intézkedik a bevezetésre tervezett ruházati cikkek rendszeresítési eljárásának lefolytatásáról, valamint a rendszeresítési jegyzőkönyvek beszerzéséről,

4. szakmai véleményt ad az ellátás, gazdálkodás során felmerülő vitás ügyekben,

5. figyelemmel kíséri a szabályzatok, szakmai utasítások végrehajtását,

6. nyilvántartja a ruházati öltözékek és a felszerelési cikkek műszaki leírásait,

7. feldolgozza és értékeli a ruházati szemle eredményét, tapasztalatait, valamint az ezek alapján megtett intézkedéseket,

8. figyelemmel kíséri és értékeli a ruházat viselési tapasztalatait, valamint a középfokú szakirányító szervek és a Központi Ellátó Szerv fejlesztési javaslatait,

9. összeállítja a ruházati termékek éves központi fejlesztési javaslatát a fejlesztés előkészítése érdekében,

10. a középfokú szakirányító szervek és a Központi Ellátó Szerv bevonásával meghatározza a ruházati fejlesztés irányát és kijelöli a ruházati fejlesztések lebonyolítóját,

11. koordinálja és ellenőrzi a fejlesztéseket,

12. ellenőrzi a természetbeni ruházati ellátáshoz kapcsolódó határidők betartását,

13. ellenőrzi a ruházati nyilvántartó program működését, a szakterületi alapadatok karbantartását,

14. szakmailag ellenjegyzi az ellátási megállapodásokat, továbbá intézkedik a szükséges költségvetési feladatok ellátásáról,

15. a központi szervek bevonásával, szakmai egyeztetést követően jóváhagyja a központosított beszerzésű termékek bolti árjegyzékét,

16. ellenőrzi a központosított ellátás tervezéséhez és biztosításához szükséges ruházati igénybejelentések megküldését, a ruházati ellátás biztosítását, valamint a középfokú szakirányító szervek és a Központi Ellátó Szerv közötti folyamatos havi elszámolást, továbbá

17. meghatározza a központosított beszerzésű termékek körét.

(2) A középfokú szakirányító szerv

1. ellenőrzi a központi szerv alárendeltségébe tartozó szervek végrehajtó szervezeti egységeinek ruházati ellátással kapcsolatos munkáját,

2. összehangolja a ruházati szükségletek felmérését, valamint szervezi és felügyeli az önálló szerv zavartalan működéséhez szükséges ellátást,

3. a tárgyévet megelőző év május 31. napjáig az igényjogosultak ruházati normabesorolása és szolgálati feladatai függvényében javaslatot tesz a miniszter részére a tárgyévi természetbeni ruházati ellátás cikkösszetételére, mértékére,

4. megtervezi az igényjogosult állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és a felszerelési cikkek éves beszerzési és ellátási tervét, ami magában foglalja a hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítő (a továbbiakban: felszerelő) állomány alapfelszerelését, a hivatásos állomány alapellátás-kiegészítését, az éves ruházati utánpótlási ellátmány terhére megvalósuló természetbeni ellátást, a hallgatói és a tanulói állomány ruházati ellátását, az egyéb ruházati igényeket, valamint a létszámadatokat és az igényelt ruházati cikkek mennyiségét,

5. gondoskodik az igényjogosultak ruházati termékeinek és felszerelési cikkeinek folyamatos biztosításáról, ennek érdekében éves igénybejelentését – amely tartalmazza a részletes beszerzési és ellátási tervet – a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig a miniszter tájékoztatása mellett megküldi a Központi Ellátó Szerv részére,

6. az igénybejelentés alapján a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellátási megállapodást köt a Központi Ellátó Szervvel,

7. a Központi Ellátó Szerv előzetes értesítését követően, döntésének megfelelően részt vehet a természetbeni ellátás termékeinek gyártásközi ellenőrzésében és a kiszállítás előtti központi minőségellenőrzésben,

8. összeállítja a ruházati termékek fejlesztési javaslatait és piackutatást folytat a fejlesztés előkészítése érdekében,

9. a miniszter kijelölése esetén intézkedik a fejlesztési feladat végrehajtására,

10. meghatározza a központosított beszerzésű termékeken kívüli termékek körét, méretmegoszlását, ellátja a termékfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,

11. ellátja a központosított beszerzésű termékeken kívüli, a közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint az irányadó jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését, valamint tájékoztatja a végrehajtó szervezeti egységeket az általa beszerzett ruházati termékek és felszerelési cikkek aktuális nyilvántartási árairól,

12. elkészíti a – beszerzési körébe tartozó – ruházati termékek és felszerelési cikkek részletes cikkjegyzékét,

13. összefogja és koordinálja a – beszerzési körébe tartozó – ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését,

14. a szolgálati követelmények változásainak megfelelően kezdeményezi a ruházati ellátási, szolgáltatási, illetve készletezési normák módosítását,

15. ellenőrzi a ruházati nyilvántartó program használatát, karbantartja a hatáskörébe utalt szakmai normákat,

16. intézkedik a ruházati szemle lebonyolítására, elemzi és értékeli annak eredményét, amiről összefoglaló jelentést készít a miniszter számára,

17. javaslatot tesz a miniszter számára a korszerűtlen ruházati termékek rendszerből való kivonására, valamint az új ruházati termékek rendszeresítésére,

18. összehangolja a végrehajtó szervezeti egységek ruházati feladatellátásban közreműködő állományának szakmai továbbképzését,

19. meghatározza a végrehajtó szervezeti egységek – e rendeletben nem szabályozott – ruházati ellátással kapcsolatos feladatait

20. a középfokú szakirányító szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány vonatkozásában ellátja a végrehajtó szervezeti egység részére meghatározott feladatokat.

(3) A végrehajtó szervezeti egység

a) folyamatosan vezeti az állomány ruházati ellátását érintő változásokat és naprakészen könyveli a ruházati nyilvántartó programban,

b) gondoskodik az igényjogosultak alapfelszereléséről, valamint az alapellátás-kiegészítéséről szóló felszerelési lap kiállításáról,

c) intézkedik a Központi Ellátó Szerv által az alapfelszerelés, alapellátás-kiegészítés, valamint a természetbeni ellátás keretén belül leszállított ruházati termékek mennyiségi átvételére és ellenőrzésére, a szakmai teljesítés igazolására és az igényjogosult részére történő kiosztására,

d) intézkedik a Központi Ellátó Szerv által az alapfelszerelés, alapellátás-kiegészítés, valamint a természetbeni ellátás keretén belül leszállított ruházat átvételéről szóló dokumentumok havi összesítésére és a középfokú szakirányító szerv részére történő megküldésére,

e) gondoskodik az alegységek megfelelő színvonalú ellátottságáról, illetve a raktári készletek állagmegóvásáról,

f)20 a ruházati nyilvántartó programban

fa) a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig rögzíti a miniszter által a ruházati utánpótlási ellátmány terhére az igényjogosult vonatkozásában természetben kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá az önálló szerv vezetője vagy az állományilletékes parancsnok által az állomány egésze vagy egyes állománycsoportok részére kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket,

fb) a ruházati szemle végrehajtását követő 15 napon belül rögzíti a ruházati szemlén meghatározott, az igényjogosult által pótlandó ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá

fc) végrehajtja a számára előírt egyéb feladatokat,

g) gondoskodik a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésekor az igényjogosult ruházattal kapcsolatos elszámoltatásáról, a leadott ruházat osztályba sorolásáról, szükség esetén tisztításáról, az igényjogosult állomány körében történő ismételt felhasználásáról,

h) ruházati feladatokat ellátó állománya az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szerveknél – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – évente legalább két alkalommal ellenőrzi a személyi állomány ruházatának meglétét és állapotát, az illetékes szolgálati elöljáróval együttműködve bejelentett vagy be nem jelentett ruhaszemlét tart és szükség esetén javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoki intézkedésekre,

i) ruházati feladatokat ellátó állománya a ruházati szemléről jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzíti a szemle lefolytatását, eredményét és az igényjogosultak észrevételeit, valamint a szemle eredménye alapján megtett intézkedéseket, és amelyet a végrehajtó szervezeti egység felterjeszt a középfokú szakirányító szerv részére,

j) ruházati feladatokat ellátó állománya ellenőrzi az igényjogosult állomány ruházati nyilvántartó programmal kapcsolatos feladatainak végrehajtását, az igényjogosultak ruházati méreteinek rögzítését, a ruházati szemle során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében elrendelt ruházati termékek megrendelését, a ruházati adatok aktualizálását, valamint az igényjogosult állomány számára meghatározott határidők betartását,

k) ellátja a ruházati anyaggazdálkodással összefüggő adminisztratív és ellenőrzési teendőket,

l) ellátja a ruházati termékek és a felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését, valamint

m) ellenőrzi a ruházati utánpótlási ellátmány rendeltetésszerű felhasználását.

(4)21 A Központi Ellátó Szerv

1. szervezi és végzi az önálló szervek központosított beszerzésű termékekkel való ellátását,

2. a középfokú szakirányító szerv igénybejelentése alapján elkészíti az ellátási megállapodás tervezetét, amelyet megküld a középfokú szakirányító szerv részére,

3. az igénybejelentés alapján a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott határidőn belül éves ellátási megállapodást köt a középfokú szakirányító szervvel, amelyet szakmai ellenjegyzésre megküld a miniszter részére,

4. az éves ellátási megállapodás alapján megtervezi a hivatásos, valamint a hallgatói és a tanulói állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és a felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét,

5. keretszerződést köt a gyártókkal, forgalmazókkal, és készletgazdálkodást folytat a ruházati igények folyamatos biztosítása érdekében,

6. ellátja a közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint az irányadó jogszabályokban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és a felszerelési cikkek beszerzését, valamint tárolását, kiadását,

7. a beszerzések során érvényesíti a középfokú szakirányító szervek érdekeit,

8. ellátja a gyártásközi ellenőrzés, valamint a természetbeni ellátás cikkeinek kiszállítás előtti központi minőségellenőrzésének feladatát, amiről előzetesen értesíti a középfokú szakirányító szervet,

9. a beszerzési eljárás során gondoskodik a megrendelt termékek átvételéig a ruházati anyagok tárolásáról, raktározásáról,

10. intézkedik a beszerzési eljárás keretében a középfokú szakirányító szervek által megadott költségvetési szervek részére történő kiszállításra,

11. a beszerzések lebonyolítását követően tájékoztatja az érintett középfokú szakirányító szervet az egyenruházati termékek és a felszerelési cikkek egységárairól,

12. folyamatos kapcsolatot tart a középfokú szakirányító szervvel és a végrehajtó szervezeti egységgel az ellátás folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében,

13. záróelszámolást készít a tárgyévi teljesítésről, amelyet az utolsó teljesítést és a középfokú szakirányító szervvel való előzetes egyeztetést követően megküld a miniszter részére,

14. meghatározza a központosított beszerzésű termékek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat,

15. ellátja a központosított beszerzésű termékek reklamációs ügyintézését,

16. összeállítja a ruházati termékek fejlesztési javaslatait.

(5) Az egyenruházati bolt

a) évenként tájékoztatót küld a miniszter és a középfokú szakirányító szerv részére az általa beszerzett és forgalmazott ruházati termékek és felszerelési cikkek tárgyévi, jóváhagyott eladási árairól,

b) készletgazdálkodást folytat a hivatásos állomány egyéni ruházati igényeinek biztosítása érdekében,

c) a vásárlási jogosultság szolgálati igazolvány alapján történő ellenőrzését, igazolását követően készpénzes és bankkártyás fizetési módozattal biztosítja az igényjogosultak számára a ruházati termékek és a felszerelési cikkek megvásárlását,

d) egyedi esetekben biztosítja az igényjogosult állomány ruházati boltban történő egyéni méretfelvételét,

e) egyéni igény esetén – ellenszolgáltatás fejében – biztosítja a ruházati termékek méretre igazítását,

f) biztosítja a készlethiányos termékek utánrendelését,

g) a helyszínen megrendelt ruházat biztosítása érdekében csomagküldő szolgáltatást üzemeltet, aminek során biztosítja a működési szabályzatában meghatározott kiszállítást,

h) a központosított beszerzésű termékek tekintetében webáruházat működtet, aminek során biztosítja a működési szabályzatában meghatározott szintig történő kiszállítást,

i) az értékesített ruházati termékekről számlát és szállítólevelet állít ki,

j) szervezi és biztosítja az állomány társasági ruházattal történő ellátását, valamint

k) ellátja az általa biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek reklamációs ügyintézését.

2. Az igényjogosult általános kötelezettségei és felelőssége

9. § Az igényjogosult

a) felelős a részére kiadott, valamint az általa vásárolt ruházati termékek és felszerelési cikkek megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért, karbantartásáért, a ruházat megvásárlására és utánpótlására kifizetett összegek előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a természetbeni ellátás biztosítása érdekében elrendelt feladatok végrehajtásáért, különösen a ruházati öltözékek, cikkek, termékek átvételéért,

b) felelős az alapfelszerelési, az alapellátás-kiegészítési és a ruházati utánpótlási ellátmány célirányos felhasználásáért,

c) köteles a ruházatát mindenkor olyan állapotban tartani és úgy öltözködni, hogy a szolgálati követelményeknek megfeleljen, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tekintélyét ne sértse,

d) felelős a részére előírt ruházati termékek méretállásának besorolásáért,

e)22 köteles a ruházati nyilvántartó programban

ea) a ruházati méretállást és az abban bekövetkező változást haladéktalanul rögzíteni,

eb) a tárgyévet megelőző év október 15. napjáig rögzíteni a tárgyévi ruházati természetbeni ellátás cikkösszetételére vonatkozó igényeit, ha a miniszter a természetbeni ellátás cikkösszetételét nem, csak a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátás kötelező mértékét határozza meg,

ec) rögzíteni a ruházati utánpótlási ellátmány terhére saját döntésénél fogva beszerezni kívánt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket,

f) köteles a ruházati szemlén feltárt hiányosságok, nem megfelelőségek megszüntetése érdekében a részére meghatározott ruházati termékeket az egyenruházati boltban megvásárolni vagy megrendelni,

g) köteles az átvett ruházat – megrendelésnek megfelelő – mérethelyességét leellenőrizni és az esetleges méretproblémát az átvételtől számított 15 napon belül a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat felé jelezni,

h) köteles az átvett új ruházatot minőségi kifogás esetén, valamint nem önhibájából eredő méreteltérés esetén – állagmegóvása érdekében – összehajtva és visszacsomagolva visszaadni,

i) köteles az általa használt ruházat minőségi vagy garanciális ügyintézése során a ruházatot tiszta állapotban visszaadni,

j) a ruházati termékeket és a felszerelési cikkeket egyenruhajellegüktől megfosztva – a karjelvényt, az állományjelzést, a gombot, a vállszalagot, a váll-lapot, a parolit, a feliratot, valamint a paszpólozást (a továbbiakban együtt: kiegészítők) eltávolítva – sem viselheti polgári öltözetként,

k) polgári személy részére sem az egyenruhát, sem a kiegészítőket nem adhatja át, nem adhatja tulajdonba vagy használatba semmilyen jogcímen,

l) a használatra kiadott, valamint a részére biztosított ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – a testhez igazítást kivéve – nem alakíthatja át, valamint

m) a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén köteles a ruházatát tiszta állapotban – az 51. §-ban foglaltak figyelembevételével – a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat részére leadni.

3. A ruházati termékek és a felszerelési cikkek kezelése, átadás-átvétele

10. § (1) A ruházati termékek és a felszerelési cikkek felsorolását a miniszter és a középfokú szakirányító szerv által meghatározott cikkjegyzék részletezi.

(2) A ruházati termékeket a számvitelről szóló törvény szabályai szerint kell értékelni.

(3) A ruházati termékek szolgálati feladatra való alkalmasságának értékelése során

a) I. osztályúnak kell minősíteni az új és a kiadott, de még nem viselt, kifogástalan terméket,

b) II. osztályúnak kell minősíteni a használt, de külképi megjelenése alapján szolgálati használatra alkalmas, továbbá a karbahelyezés, illetve a kismértékű javítás után a szolgálati öltözetként még viselhető terméket, valamint

c) III. osztályúnak kell minősíteni azt a terméket, amely külképi megjelenése alapján szolgálati használatra alkalmatlan.

(4) A ruházati termékeket és felszerelési cikkeket bizonylatok alapján kell átadni és átvenni.

III. Fejezet

ELLÁTÁSI ALAPELVEK

4. Az igényjogosult állomány ruházati ellátásának rendszere és szabályai

11. § (1) Az igényjogosultat a szolgálati beosztásához és a munkaköri feladatainak végrehajtásához igazodó ruházati ellátás illeti meg.

(2) Az alapfelszerelési és a ruházati utánpótlási ellátmánynak az igényjogosult részére történő megállapítását és kiadását az igényjogosult szolgálati helye szerint illetékes gazdasági szervezeti elem, az NKE-RTK-ra vezényelt hivatásos állomány esetében a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv végzi. Az önálló szerv csak a saját állományába tartozó vagy az ellátás tekintetében hatáskörébe tartozó igényjogosult részére adhat ruházati ellátást.

(3) A tábornoki rendfokozati állománycsoport tagjának vezénylése esetén a ruházati ellátás biztosítása – ha jogszabály alapján ezt a vezénylési határozat vagy az állományparancs másként nem rögzíti – a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv költségvetése terhére történik.

(4) Az ellátásban részesült személy az előírt ruházati ellátási normában meghatározott ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel, valamint a beszerzésükre kifizetett vagy a felszerelési lapon jóváírt alapfelszerelési ellátmány és a ruházati utánpótlási ellátmány összegével köteles elszámolni.

5. Az alapfelszerelés és az alapellátás-kiegészítés általános szabályai

12. § (1) Az alapfelszerelési ellátmány egyszeri ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosult a szolgálata megkezdésekor rendelkezzen azon ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel, amelyek a szolgálati feladatainak ellátásához szükségesek.

(2) A ruházati ellátási norma a hivatásos állomány tagja szolgálati beosztásához igazodó, a szolgálati feladatainak ellátásához szükséges ruházati termékek és felszerelési cikkek körét, valamint mennyiségét határozza meg. A ruházati ellátási normában előírt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket minden igényjogosult részére be kell szerezni.

(3) A szolgálati feladatokhoz igazodó ruházati ellátási norma lehet:

a) egyenruhás alapellátási norma, amely a szolgálati feladatokat egyenruhában ellátó állomány ruházati termékeit és felszerelési cikkeit tartalmazza,

b) vegyes ruhás alapellátási norma, amely azon állomány ruházati és felszerelési cikkeit tartalmazza, akik szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek,

c) tábornoki alapellátási norma, amely a tábornoki rendfokozatot viselők ruházati és felszerelési cikkeket tartalmazza, akik szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek,

d)23 polgári ruhás alapellátási norma, amely a hivatásos állomány esetében gyakorló- és társasági ruházatot, valamint polgári ruhapénzt vagy csak polgári ruhapénzt tartalmaz azok számára, akik alapvetően polgári ruházatban teljesítenek szolgálatot,

e) szenior alapellátási norma, amely a különleges foglalkoztatási állomány (a továbbiakban: szenior állomány) számára tartalmazza a ruházati és felszerelési cikkek összetételét.

(4) A (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott ruházati ellátási normákon belül a szolgálati feladatokhoz igazodóan, szolgálati áganként, nemenként részletezett különböző normákat a 2–7. melléklet tartalmazza. Az egyenruhás és a vegyes ruhás alapellátási normán belül csökkentett és teljes alapellátási norma is szerepel. Csökkentett alapellátási normába legfeljebb a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésétől számított egy évig sorolható be a hivatásos állomány tagja.

(5) Az igényjogosult az egyes speciális felszereltséget igénylő szolgálati feladatai ellátásához szükséges kiegészítő szakmai normában részesülhet.

(6) Az alapfelszerelést a kinevezési állományparancsban meghatározott, a (3) bekezdés szerinti ruházati normabesorolás alapján kell kiadni. Ettől eltérni csak az állományilletékes parancsnok írásbeli engedélye alapján lehet.

(7) A ruházati ellátási normába való besorolás a szolgálati beosztás alapján történik. Eltérő szolgálati beosztásban történő foglalkoztatás esetében a ruházati normabesorolásról az állományilletékes parancsnok határoz. A ruházati ellátási normába történő besorolásról, illetve a más normába történő átsorolásról az állományilletékes parancsnok a gazdasági vezető ellenjegyzésével állományparancsban intézkedik.

13. § (1) Az alapfelszerelés kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(2)24 Az alapfelszerelésre jogosult, egyenruhás alapellátási normába vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult a kinevezés időpontjától számított 12 hónapon belül a 12. § (4) bekezdése szerinti csökkentett alapellátási normában részesül – kivéve az NKE-RTK-ról kinevezett hivatásos állományt –, ezt követően alapellátás-kiegészítésre a 13. hónap első napjától jogosult. Ettől az állományilletékes parancsok írásos engedélyben eltérhet.

(3) Az alapfelszerelésre jogosult, polgári ruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult alapfelszerelése keretében kifizetésre kerülő polgári ruhapénz összege megegyezik a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány időarányos összegével.

14. § (1) Az alapfelszerelést és az alapellátás-kiegészítést a hatályos ruházati normatáblázat alapján kell biztosítani.

(2) A felszerelők alapfelszerelési ellátmányának, valamint az alapellátás-kiegészítési ellátmány összegét a Központi Ellátó Szerv által kiadott árjegyzék egységárait alapul véve kell kiszámítani.

(3)25 Az igényjogosult alapfelszerelését, valamint alapellátás-kiegészítését a végrehajtó szervezeti egység és a középfokú szakirányító szerv – a központosított beszerzésű termékek esetében a Központi Ellátó Szerven keresztül – biztosítja. Az igényjogosultnak egyenruha beszerzése céljából szükség esetén a szolgálati helyéről a kijelölt ellátási helyre történő utazása és onnan való visszautazása – a webáruház használatának elrendeléséig évente egy alkalommal – szolgálati célú utazásnak minősül.

(4) Alapfelszereléskor és alapellátás-kiegészítés során az igényjogosult részére konfekcionált vagy – indokolt esetben – méretes ruházati termékeket kell biztosítani. A társasági ruházat, valamint a méretes ruházatok, illetve lábbelik beszerzési ára csak azokra a ruházati termékekre és felszerelési cikkekre fizethető ki, amelyekből az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre.

(5) A méretes és konfekcionált ár közötti különbözetet, valamint a méretre igazítás költségét az alapfelszerelésben és az alapellátás-kiegészítésben részesülő igényjogosultak javára – az önálló szerv részére kiállított számla alapján – jóvá kell írni.

(6) Az alapfelszerelés és az alapellátás-kiegészítés keretében az igényjogosult részére – megfelelő méret esetén – az önálló szerv raktári készletében lévő I. osztályú új vagy II. osztályú használt ruházati termék egyaránt biztosítható. Használt ruházati termék kiadása esetén az osztályozási értékkülönbözetet – a ruházati termék beszerzési árának 50%-át – az igényjogosult javára jóvá kell írni. Az így jóváírt összeget a ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésével együtt kell megfizetni, elszámolását a 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.

(7) Ha a ruházati ellátási normában szereplő egyenruházati termékeket és felszerelési cikkeket az igényjogosult az alapfelszerelés, illetve alapellátás-kiegészítés jogcímen készpénzben kifizetett összegnél – az alsóruházati költségtérítést ide nem értve –

a) olcsóbban szerzi be, úgy a fennmaradó összeget részére túlellátásként kell előjegyezni, vagy

b) drágábban szerzi be, úgy az árváltozás összegét a ruházati nyilvántartó programban a javára jóvá kell írni.

(8) Ha az igényjogosult a kifizetett forintösszeg felhasználásáról a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat felé – az erre kijelölt időn belül a vásárlást, anyagkiadást bizonyító dokumentum bemutatásával – nem számol el, az el nem számolt összeg forintértékét túlellátásként kell számára előjegyezni, amit az esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni.

15. § (1) Alapellátás-kiegészítési ellátmányra jogosult

a) az egyenruhás alapellátási normába vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt, csökkentett alapellátási normában részesült igényjogosult, az alapfelszerelés igényjogosultságát követő 13. hónap első napjától,

b) az igényjogosult, ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven belül a ruházati ellátási normák közötti átsorolására került sor, és ha a korábbi besorolásának megfelelő ruházati ellátási norma cikkösszetétele, illetve a ruházati cikkek darabszáma emelkedik,

c) a rendfokozati állománycsoport megváltozására tekintettel a tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportból más rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba kinevezett, továbbá a tábornokká kinevezett igényjogosult,

d) az az áthelyezett vagy vezényelt igényjogosult, aki további használatra alkalmas – a fogadó szervnél rendszeresített – ruházati termékkel vagy felszerelési cikkel előzőleg részben ellátásra került és részére a kiegészítés indokolt, valamint

e) az az igényjogosult, akinek a 12 hónapot meghaladó tartamú rendelkezési állományba helyezése megszűnt, és a besorolásának megfelelő ruházati ellátási norma cikkösszetétele, illetve tartalma a rendelkezési állományban töltött időtartam alatt megváltozott.

(2)26 Az alapellátás-kiegészítésben részesülő igényjogosult ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult.

(3) A polgári ruhás alapellátási normába átsorolt igényjogosult részére a ruházati ellátási normában szereplő polgári ruhapénzt nem lehet kifizetni.

(4) Az alapellátás-kiegészítési ellátmány kiszámítása során a ruházati termékek és a felszerelési cikkek tekintetében a Központi Ellátó Szerv érvényben lévő árjegyzékében az I. osztályú szériagyártású termékekre és cikkekre meghatározott árakat kell alapul venni.

(5) Az alapellátás-kiegészítési ellátmánnyal való elszámolást a 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.

6. Az utánpótlás általános szabályai

16. § (1) A ruházati utánpótlási ellátmány rendeltetése a szolgálati feladatok ellátásához szükséges ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzése.

(2) A ruházati utánpótlási ellátmány terhére kell biztosítani

a) a központilag, valamint az önálló szerv vezetője, továbbá az állományilletékes parancsnok által elrendelt egyenruha megvásárlását,

b) a fejlesztés eredményeként újonnan rendszeresített, a ruházati ellátási normába bekerült ruházati terméknek és felszerelési cikknek a beszerzését, valamint

c) az elhasználódott ruházati termékek és felszerelési cikkek utánpótlását.

(3) Az igényjogosult állomány az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott beszerzési kötelezettségének teljesítését követően a ruházati utánpótlási ellátmány terhére polgári ruházati termékeket is vásárolhat.

(4)27 Az egyenruhás és a vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állomány, továbbá a szenior és tábornoki normába sorolt állomány részére az alapfelszerelés terhelési időpontjától számított 12 hónapig ruházati utánpótlási ellátmány nem jár. Az egyenruhás alapellátási normába és a vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állomány javára az alapfelszerelés terhelési időpontjától számított 13. hónap első napján a tárgyévre vonatkozó ruházati utánpótlási ellátmány december 31. napjáig járó időarányos részét, majd a továbbiakban évente január 1. napjával az ellátmány teljes összegét kell jóváírni.

(5) A polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány javára a kinevezést követő naptári év első napjától a ruházati utánpótlási ellátmány teljes összegét kell jóváírni.

17. § (1) A miniszter a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjét a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig határozza meg, amelyről az önálló szerv értesíti az igényjogosultat. A tárgyévi természetbeni ellátás mértéke, az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 80%-át nem haladhatja meg. A ruházati utánpótlási ellátmánynak a természetbeni ellátással nem terhelt, pénzben kifizethető részét a tárgyév szeptember 15. napjáig kell kifizetni. Az ellátmány természetbeni részét a tárgyév december 31. napjáig kell kiadni.

(2) Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátás része a tárgyév december 31. napjáig előreláthatóan nem vagy csak részben valósul meg, a természetbeni ellátmány fedezetéül visszatartott összeg fel nem használt részét a tárgyévben ki kell fizetni.

(3) Ha a ruházati utánpótlási ellátmány természetbeni ellátásra visszatartott része meghaladja az igényjogosult részére kiadásra kerülő termékek összárát, a különbözetet a tárgyévben ki kell fizetni.

(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti kifizetés elszámolását a 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani azzal, hogy a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a miniszter állapítja meg.

(5) Ha a tárgyévi ruházati utánpótlási ellátmány forintösszegének 80%-át a természetbeni ellátásként meghatározott ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési ára meghaladja, a különbözetet a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.

(6) A túlellátásként előjegyzett összeget a ruházati utánpótlási ellátmányt terhelő teljes kiegyenlítésig kell göngyölíteni.

18. § (1) Ha a tárgyévben a hivatásos állomány tagja a ruházati utánpótlási ellátmányra időarányosan jogosult, az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére ki kell fizetni, ha az nem haladja meg az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át. Ebben az esetben a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.

(2) Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át meghaladja, a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét az éves ruházati utánpótlási ellátmány 20%-át meghaladó összegből kell kiegyenlíteni. Ha ez a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét nem fedezi, a maradványt a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.

(3) Ha a természetbeni ellátásra való jogosultság a tárgyév során megváltozik, és az igényjogosult a természetbeni ellátásra kötelezetté válik, részére a ruházati termékeket ki kell adni, és a ruházati termékek ellenértékét – az alapellátás-kiegészítésre jogosultak kivételével – az éves ruházati utánpótlási ellátmány pénzben kifizetendő részéből vissza kell tartani. Ha az éves ruházati utánpótlási ellátmány már kifizetésre került, a kiadott ruházati termékek ellenértékét túlellátásba kell helyezni.

(4) Ha az igényjogosult természetbeni ellátásra való jogosultsága a tárgyév során megszűnik, részére a természetbeni ellátás visszatartott ellenértékét ki kell fizetni, továbbá a kiadott ruházati termékeket be kell vonni.

(5) A hivatásos szolgálati jogviszony tárgyévben történő megszűnése esetén, ha az érintett a tárgyévben természetbeni ellátásban részesült, a biztosított ruházati termékeket be kell vonni és részére az éves ruházati utánpótlási ellátmányt a visszatartott összeggel együtt a 23. §-ban foglaltak figyelembevételével kell biztosítani.

(6) Nem köteles egyenruhát beszerezni

a) a tárgyévben hat hónapot elérő vagy azt meghaladó időtartamú illetmény nélküli szabadságon lévő igényjogosult,

b) a szolgálati elöljáró eltérő rendelkezésének hiányában a rendelkezési állományban lévő igényjogosult,

c) a szülési szabadságon lévő igényjogosult, valamint a várandós igényjogosult, ha a várandósságot orvos igazolta,

d) a felmentési idejét töltő igényjogosult, valamint

e) az az igényjogosult, akinek a nyugdíjazására tekintettel a tárgyévben a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnik.

(7) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerven belüli áthelyezés esetén, ha a természetbeni ellátás még nem történt meg, a megrendelt termékeket tovább kell küldeni a fogadó szervhez, feltéve, hogy az igényjogosult ruházati ellátási normája nem változott, vagy az új ruházati ellátási norma a ruházati cikkeket tartalmazza.

(8) Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv más szervezeti egységéhez történő áthelyezés esetén az igényjogosult részére a ruházati utánpótlási ellátmány már folyósításra került, az átadó szerv által kiadott igazolás figyelembevételével a fogadó szerv a ruházati utánpótlási ellátmányt már nem biztosítja.

7. Az ellátás különös szabályai

19. § (1)28 E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a ruházati ellátási normájában nem szerepelő, a 2–7. mellékletben meghatározott megengedett öltözeti cikkeket az igényjogosult a szolgálati feladatok ellátása során – az öltözködési előírások betartása mellett – viselheti (a továbbiakban: megengedett öltözet). A megengedett öltözet – kivéve a 2. melléklet 6.1. és 6.2. pontja szerinti táblázatban foglalt öltözet – megvásárlása a ruházati utánpótlási ellátmány terhére történik. Ahol az állományilletékes parancsnok a megengedett öltözet cikkeit kötelező viseletként rendeli el, ott az ellátás költségét az illetékes gazdasági szervezeti elem átvállalhatja.

(2) Az igényjogosult rendfokozati előléptetésével, illetve a 15. § (1) bekezdés c) pontja kivételével a rendfokozati kinevezésével kapcsolatos átszerelési költség az igényjogosult ruházati utánpótlási ellátmányát terheli. Rendfokozati előléptetés, kinevezés esetén az önálló szerv költségvetése terhére – az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával – egy darab hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés és egy pár hímzett váll-lap az igényjogosult részére kiadható.

(3)29

(4)30

(5)31 Azok a szolgálati nyugdíjasok, akik a nyugdíjas vagy a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványukban szereplő bejegyzés szerint egyenruha viselésére jogosultak, az 51. § (1)–(2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ruházatot az egyenruházati boltban vásárolhatják meg. A jogosultságot igazoló igazolványt a vásárláskor – a jogosultság ellenőrzése érdekében – fel kell mutatni.

(6) Ha a szolgálati nyugdíjas tábornoki kinevezésben részesül, 1-1 db tábornoki társasági zubbonnyal, nadrággal és tányérsapkával történő ellátása az őt legutoljára, a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnésekor foglalkoztató szervezeti egység költségvetésének terhére történik.

8. Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének szabályai

20. § (1) A harminc napot meghaladó időtartamú illetmény nélküli szabadságon lévő személy ruházati utánpótlási ellátmányra a távolléte időtartamára nem jogosult. A távollét időtartamát – összevontan – egész hónapokban kell számítani, a töredékhónap nem vehető figyelembe. Az előre kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni és a következő évi ruházati utánpótlási ellátmányból le kell vonni, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén vissza kell téríttetni.

(2)32 A szolgálati beosztásából felfüggesztett, letartóztatott vagy bűnügyi felügyelet alatt álló, illetve a katonai fogdában letöltendő szabadságvesztésre ítélt igényjogosult részére – az intézkedés időtartamától függetlenül – esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányt az intézkedés elrendelését követő hónap első napjától vissza kell tartani.

(3) Az igényjogosult – a 23. §-ban meghatározottak szerint – a fegyelmi vagy büntetőeljárás megindításának első naptári hónapja utolsó napjától visszamenőleges hatállyal köteles elszámolni, ha

a) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztésére okot adó fegyelmi vagy büntetőeljárásban jogerősen olyan döntést hoztak, amelynek alapján hivatásos szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni, vagy

b) hivatásos szolgálati jogviszonya a szolgálati beosztásból történő felfüggesztésére okot adó fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően egyéb okból szűnik meg.

(4) Ha az igényjogosult a szolgálati beosztásból történő felfüggesztésére okot adó fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését követően továbbra is hivatásos szolgálati jogviszonyban marad, a visszatartott és esedékessé vált ruházati utánpótlási ellátmányt részére visszamenőlegesen ki kell adni. A kifizetett ellátmánnyal a 21. §-ban meghatározott módon kell elszámolni.

(4a)33 Ha az igényjogosult szolgálati beosztásból történő felfüggesztésének megszüntetésére a fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés Hszt. 199. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott időtartamának leteltére tekintettel kerül sor, az igényjogosult

a) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés megszüntetését követő időszakra a ruházati utánpótlási ellátmány részére ismételten jogosulttá válik,

b) részére a visszatartott ruházati utánpótlási ellátmányt csak a fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését követően, a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával lehet kiadni.

(5) Nem szünetel az ellátás azon igényjogosult részére,

a) akit a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szervhez vezényeltek,

b) aki szülési szabadságát tölti, vagy

c) aki egészségügyi szabadságon van.

9. A kifizetett ellátmánnyal való elszámolás szabályai

21. § (1)34 Az alapfelszerelési, alapellátás-kiegészítési és ruházati utánpótlási ellátmány készpénzben kifizetett részének felhasználását igazoló számlával az igényjogosult a tárgyév október 31. napjáig köteles elszámolni.

(2) Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésére a tárgyév november 1. napja és december 1. napja között kerül sor, az igényjogosult a kifizetett összeggel a kifizetés napjától számított 30 napon belül köteles elszámolni. Az igényjogosult elhalálozása esetén a 23. § (9) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) Ha az igényjogosult részére történő kifizetés dátuma december hónapra esik, a tárgyévben történő elszámolási kötelezettségéről az igényjogosultat tájékoztatni kell.

(4) Az adott naptári évre szóló számlát – a (8) bekezdésben meghatározott szervek kivételével – a ruházati ellátmányt biztosító szervezeti egység nevére és címére kell kiállíttatni.

(5) A ruházati utánpótlási ellátmány terhére – számla ellenében – a 8. mellékletben meghatározott, rendszeresített egyenruházati termék, illetve polgári ruházati termék számolható el.

(6) A számlát elszámolás céljából a ruházati ellátmányt biztosító szervezeti egység anyagi-pénzügyi szolgálatához kell benyújtani.

(7)35 Ha az igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmánnyal nem, vagy csak részben számol el, az el nem számolt összeg tekintetében a számla benyújtására nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül visszafizetési kötelezettség terheli. Ezen időtartam eredménytelen elteltét követően a ruházati utánpótlási ellátmányt biztosító szervezeti egység megkeresi az illetményt folyósító szervet a visszatérítendő összegnek az igényjogosult következő havi illetményéből történő levonása érdekében.

(8)36 A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának vagy a hivatásos állomány oda vezényelt tagjának a ruházati ellátmány jogszerű felhasználását az igényjogosult nevére és lakóhelyének címére kiállított számlával kell igazolnia. A számlát elszámolás céljából a ruházati utánpótlási ellátmányt biztosító szervezeti egységhez kell benyújtani.

10. A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült ruházati termékek és felszerelési cikkek pótlása

22. § A ruházati termékek és a felszerelési cikkek megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését az igényjogosult haladéktalanul köteles írásban jelenteni a szolgálati elöljárójánál. A kártérítési felelősség megállapításától függetlenül haladéktalanul intézkedni kell a ruházati termékek és a felszerelési cikkek javításáról, pótlásáról, aminek a költségét az illetékes gazdasági szervezeti elem előlegezi meg.

11. A hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén követendő eljárás

23. § (1)37 Attól, akinek a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnt, a ruházati termékeket és a felszerelési cikkeket – a tábornoki társasági zubbony/kosztümkabát, sötétkék, szerelve, tábornoki társasági pantalló női/férfi, tábornoki társasági női szoknya, tábornoki posztóköpeny, tábornoki felöltő női/férfi, sötétkék, szerelve, szolgálati garbó, sötétkék, 12M e. r. szolgálati nyári és téli pantalló, 12M e. r. szolgálati pulóver, kalap, névkitűzők, sapkák, szolgálati ingek, blúzok, sálak, nyakkendők, téli ingek, téli alsók, lábbelik, kesztyűk és zoknik kivételével –, valamint a speciális szolgálati egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni, és azt az állomány további ellátására kell felhasználni. A ruházati elszámolást a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésekor hatályos ruházati normatáblázat, valamint a ruházati ellátási norma két éven belüli változásainak figyelembevételével kell végrehajtani. Vezénylésből történő leszerelés esetén, a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél a vezénylés időtartama alatti ruházati ellátási norma cikkösszetételének, illetve tartalmának változását nem kell figyelembe venni az elszámolás során.

(2)38 A hivatásos szolgálati jogviszony létesítésétől számított, és a 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő ellátást követő egy éven belül a hivatásos szolgálati jogviszonyát megszüntető igényjogosult az átvett teljes ruházati cikkösszetétellel köteles elszámolni, továbbá visszafizetni a ruházati termékek és a felszerelési cikkek vásárlására kifizetett összegből a még meg nem vásárolt termékekre és cikkekre eső teljes összeget.

(3) A hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén az igényjogosult a tárgyévben jóváírt ruházati utánpótlási ellátmányból csak a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnéséig, ha a jogviszony megszűnésekor szolgálati beosztásából történő felfüggesztés hatálya alatt áll, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés elrendelése szerinti naptári hónap végéig esedékes összegre jogosult.

(4)39 Kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés esetén a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban továbbfoglalkoztatott igényjogosult a tárgyévben kifizetett ruházati utánpótlási ellátmányból csak a hivatásos állományban töltött hónap végéig esedékes összegre jogosult.

(5) A hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésekor még ki nem fizetett ruházati utánpótlási ellátmányt a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével a szolgálatban töltött időre pótlólag időarányosan biztosítani kell.

(6) A hivatásos szolgálati jogviszony megszűnését, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek közötti, valamint a szervezeti egységek közötti áthelyezést követően a tulajdonban meghagyott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket két évig meg kell őrizni. Két éven belül történt újbóli áthelyezés vagy a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnését követő ismételt állományba vétel esetén a tulajdonban meghagyott ruházati termékek és felszerelési cikkek helyett az önálló szerv költségvetését terhelően másik nem adható ki. Erről az érintettet írásban kell tájékozatni.

(7)40 Az az igényjogosult, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, vagy a ruházati termékek és felszerelési cikkek állapota szolgálati feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi forintértékének 50%-át köteles visszafizetni. Ettől eltérően a (2) bekezdés szerinti igényjogosult a ruházati termékek és felszerelési cikkek tárgyévi forintértékének 100%-át köteles visszafizetni, ha a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni.

(7a)41 Ha az igényjogosult részére a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésének évére valamely ruházati termék és felszerelési cikk beszerzésére tekintettel túlellátást jegyeztek elő, a leadásra kötelezett ruházati termék és felszerelési cikk vonatkozásában a túlellátás visszafizetése helyett a (7) bekezdés szerint kell eljárni. A túlellátás visszafizetésének csak a leadásra nem kötelezett egyenruházati és polgári ruházati termékek beszerzésére fordított összeg esetében lehet helye.

(8) Ha a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésére az igényjogosult nyugdíjazására tekintettel kerül sor, a ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel történő elszámoltatása során figyelembe kell venni az 51. §-ban foglaltakat.

(9) A hivatásos állomány elhunyt tagjának ruházati termékeire és felszerelési cikkeire – a rohamsisak és a speciális szolgálati egyenruházat kivételével – a szolgálati időre való tekintet nélkül az öröklési jog szabályai az irányadók. Az utolsó szolgálati évre jóváírt egész évi ruházati utánpótlási ellátmányt – ha még nem került kifizetésre – az örökös részére ki kell fizetni, az azt terhelő adó megfizetése a ruházati utánpótlási ellátmányt folyósító szervet terheli. A kifizetett ruházati utánpótlási ellátmánynak azon részét, amelyre a jogosultság megszűnt, nem kell visszatéríttetni.

12. Az elszámolás rendje és a nyilvántartás okmányai

24. § (1)42 Az igényjogosult alapfelszerelési ellátmányát, alapkiegészítési ellátmányát, ruházati utánpótlási ellátmányát, ruházati normabesorolását, továbbá a ruházati jogosultságával, az ellátásával és az elszámolásával kapcsolatos eseményeket a ruházati nyilvántartó programban kell személyenként rögzíteni.

(2)43

(3) A ruházati személyi nyilvántartásban kell megőrizni a Hszt. 175. § (7) bekezdésében meghatározott adatokat.

(4)44 A tábornokká kinevezett igényjogosultak ruházati személyi nyilvántartását könyvét az eredeti szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat vezeti, valamint végzi a ruházattal kapcsolatos elszámolást.

(5) Az alapfelszerelés, az alapellátás-kiegészítés és a természetbeni ellátás kiadásának dokumentumait a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama alatt meg kell őrizni és rögzíteni kell a ruházati személyi nyilvántartásban.

25. § (1) A ruházati személyi nyilvántartást minden év december 31. napjáig le kell zárni (a továbbiakban: rendszeres évi zárás).

(2) A ruházati személyi nyilvántartásnak a ruházati ellátmány nyilvántartására szolgáló részét – a rendszeres évi záráson túlmenően – le kell zárni az igényjogosult hivatásos szolgálati jogviszonyának megszűnésekor, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek közötti vagy a szervezeti egységek közötti áthelyezése esetén.

(3) A rendszeres évi záráskor az elszámolás időpontjáig jóváírt és ki nem fizetett összegeket jóváírásként, míg az esetleges túlellátást terhelésként kell a következő évre átvinni.

(4) Az elszámolást a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésekor, a 23. § előírásai szerint kell végrehajtani.

(5) Az igényjogosult más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez vagy más szervezeti egységhez történő áthelyezésekor a ruházati személyi nyilvántartását az átvevő szerv részére 8 napon belül át kell adni. Áthelyezés esetén a fogadó szervnél használatban lévő ruházati termékeket nem kell bevonni.

IV. Fejezet

45 FEJEZET

A MUNKARUHÁZATI, A VÉDŐRUHÁZATI, A VÉDŐESZKÖZ- ÉS VÉDŐFELSZERELÉSI,

ILLETVE A RUHÁZATI EGYSÉGFELSZERELÉS-ELLÁTÁS RENDSZERE ÉS SZABÁLYAI

13. Az ellátás alapelvei

26. § (1) Az igényjogosultat

a) munkaruházat,

b) a munkakörhöz kapcsolódó kockázatelemzés alapján védőruházat, védőeszköz és védőfelszerelés (a továbbiakban együtt: egyéni védőfelszerelés), továbbá

c) – szükség esetén – ruházati egységfelszerelés

illeti meg.

(2) Az igényjogosultat nagyfokú szennyeződéssel vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával járó munkakörökben munkaruházat illeti meg.

(2a)46 Ha e rendelet szerint a hivatásos állomány tagja formaruházatban látja el szolgálati feladatait, őt formaruházattal kell ellátni. Egyebekben a formaruházattal való ellátásra a munkaruházattal való ellátás szabályait kell alkalmazni.

(3) Az igényjogosultat az egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben vagy közegészségügyi, illetve szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelés illeti meg.

(4) Az egyéni védőfelszerelés kiválasztása munkavédelmi – munkabiztonsági és munkaegészségügyi – szaktevékenységnek minősül. A védőeszközök körének meghatározása és biztosítása érdekében – a munkafeladatok, valamint a használt eszközök figyelembevételével – kockázatértékelést kell készíteni.

(5) Az igényjogosultnak speciális szolgálati feladat ellátásakor a feladat ellátását segítő vagy annak ellátását szolgáló – a fogyasztási egységekre meghatározott – ruházati egységfelszerelés biztosítható.

(6)47 Ruházati ellátási normában szereplő termék a lábbeli kivételével munkaruházatként nem adható ki.

14. Az ellátási normák

27. § Az ellátási norma meghatározza, illetve tartalmazza

a) az igényjogosultság alapját képező munkaköröket vagy fogyasztási egységeket,

b) az egyes munkakörökre vagy fogyasztási egységekre felszámítható ruházati termékek, egyéni védőfelszerelések cikkösszetételét, a cikkek mennyiségi egységét, mennyiségét,

c) a juttatás jellegét – munkaruha, egyéni védőfelszerelés, ruházati egységfelszerelés –, valamint

d) a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített viselési – használati vagy tervezési – idejét.

28. § (1) Az ellátási normákat és készleteket a különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket meghatározó jogszabály alapján kell kialakítani. Az e rendelet hatálya alá tartozó szerveknél kizárólag olyan egyéni védőfelszerelést lehet használni, amely a jogszabályban meghatározott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy tanúsítással, EK típustanúsítvánnyal, EK megfelelőségi nyilatkozattal vagy homologizációs típusbizonyítvánnyal rendelkezik.

(2) Az igényjogosult részére kiadásra kerülő munkaruházatok viselési idejének meghatározásakor mérlegelni kell a ruházat viselésének rendszerességét, átlagos időtartamát.

(3) Több munkakör ellátása esetén a munkaruha-ellátást arra a munkakörre kell biztosítani, amelynek végzésével az igényjogosult a szolgálatteljesítési idejének nagyobb részét tölti. A munkaruha kihordási idejének meghatározásakor a szolgálatteljesítési idő kisebb részét kitevő munkakör ellátásával járó szennyeződés, kopás mértékét is mérlegelni kell.

(4) Az egyéni védőfelszerelést a munkavégzés vagy más tevékenység egész időtartamára – a tevékenység formájától és a szolgálatteljesítési időtől függetlenül – a munka végzése során előforduló valamennyi ártalomra biztosítani kell.

(5) Ha az igényjogosult egészségének, testi épségének megóvása vagy a közegészségügyi érdek indokolttá teszi, a szolgálati hely szerint illetékes végrehajtó szervezeti egység a normában meghatározott eseteken kívül is köteles a megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani.

29. § (1) A tervezett viselési, használati időt a teljes szolgálatteljesítési idő, illetve – a ruházati egységfelszerelések körében – a tényleges használati idő figyelembevételével, teljes hónapokra kell meghatározni. A terhelés időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(2) Az egyéni védőfelszerelések viselési, valamint a ruházati egységfelszerelések használati idejének számítási, tervezési alapjául az ellátási norma szolgál.

15. A szükségletek kielégítése, a járandóságok rendelkezésre bocsátása

30. § Az önálló szervek ellátási szükségleteik fedezetét a hatályos ellátási normák és a tervezési előírások alapján, az éves költségvetés keretében tervezik és biztosítják.

31. § (1)48 Az igényjogosult akkor válik jogosulttá a 26. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásra, ha kinevezés, áthelyezés, átrendelés, megbízás helyettesítésre vagy vezénylés folytán juttatásra jogosító munkakörbe lép.

(2) Az igényjogosult ellátását a szolgálati hely szerint illetékes ruházati szakszolgálat – a hatályos ellátási normák figyelembevételével – a ruházat természetbeni kiadása útján teljesíti.

(3) Az egyéni védőfelszereléssel történő ellátást és utánpótlást elsősorban a raktári készletben tárolt használt, ugyanakkor kellő védőképességű ruházati termékekből és felszerelési cikkekből kell biztosítani. Új minőségű ruházat védőfelszerelési célra csak akkor adható ki, ha a raktári készletben megfelelő jellegű, méretű használt ruházat nincs. Az egyéni védőfelszerelések javítási, mosatási, tisztítási költségei az rendvédelmi feladatokat ellátó szervet, illetve a rendvédelmi oktatási intézményt terhelik.

(4) Az igényjogosult részére kiadott egyéni védőfelszerelés az önálló szerv tulajdonát képezi. Az egyéni védőfelszerelésnek kihordási ideje nincs, azt mindaddig viselni kell, amíg rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ha annak gyártója vagy a gyártó művi bizonylata szavatossági időt határoz meg, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas egyéni védőfelszerelést az ebben meghatározott időtartam lejártáig kell viselni. A védőképességet az állományilletékes parancsnok megbízottja rendszeresen ellenőrzi, az egyéni védőfelszerelés cseréje iránt szükség szerint, soron kívül intézkedik. Az egyéni védőfelszerelést használó személy köteles azonnal jelenteni, ha a felszerelés már nem javítható, illetve, ha nagyfokú károsodása vagy védőképességének az előírt mértéket meghaladó csökkenése következik be.

(5) Az ellátási norma alapján biztosított lejárt viselési idejű munkaruházatot, valamint az elhasználódott, szolgálati célra alkalmatlan egyéni védőfelszerelést az igényjogosultság további fennállása esetén pótolni kell. A munkaruha-utánpótlás kiadásának késedelme esetén az igényjogosult részére a késedelmes kifizetéskor az összes elmaradt kifizetést teljesíteni kell. Az igényjogosult hibájából eredő késedelem esetén a viselési idő a kiadás időpontjával veszi kezdetét.

(6) A munkaruha kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás várható időpontját, továbbá azt, hogy a munkaruházat mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége. A ruházat a viselési idő lejártáig az önálló szerv, ezt követően a használó tulajdonát képezi.

16. Az ellátás szüneteltetése és a viselési idő módosítása

32. § (1) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható be a tanfolyam – ha a munkaruházatot nem használják –, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az egészségügyi szabadság, az illetmény nélküli szabadság, valamint a szülési szabadság időtartama, ha azok megszakítás nélküli időtartama a 30 napot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a viselési időt a távollét időtartamának arányában meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítás időtartamát egész hónapokban kell számolni azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

17. Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült egyéni védőfelszerelés, illetve munkaruházat pótlása

33. § (1) Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben vagy elemi csapás következtében megrongálódott, megsemmisült egyéni védőfelszerelést, valamint a le nem járt viselési idejű munkaruházatot – a megrongálódott ruházat bevonása mellett – pótolni kell.

(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült egyéni védőfelszerelést, illetve munkaruházat pótlását akkor is biztosítani kell, ha a kár az igényjogosult hibájából keletkezett. Ilyen esetben a pótlásként kiadott egyéni védőfelszerelésre, illetve munkaruhára a kiadás napjával kezdődő teljes viselési időt kell számítani.

18. Az igényjogosultság megszűnésekor követendő eljárás

34. § (1) Az igényjogosult a használatra kiadott valamennyi egyéni védőfelszerelést, valamint a viselési idő 50%-ánál rövidebb ideig használt munkaruházatot vagy ellenértékét – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – köteles visszaszolgáltatni

a) a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnésekor,

b) a más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez, vagy más szervezeti egységhez történő áthelyezésekor vagy a három hónapot meghaladó tartamú átrendeléskor vagy vezénylésekor,

c) a három hónapnál hosszabb ideig tartó illetmény nélküli szabadság megkezdésekor, valamint

d) az olyan munkakörbe kerülésekor, amelyben az ellátás már nem illeti meg.

(2) A térítési összeg megállapításánál a munkaruházat mindenkor érvényes árát osztani kell a normában megjelölt viselési idő hónapjának számával, majd az így kapott eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap a viselési idő 50%-ából még hátravan. Érvényes ár alatt a hatályos elszámoló árat kell érteni. A védőfelszerelés térítési díjának megállapítása során a 23. §-ban meghatározott módon kell eljárni.

(3) A hivatásos szolgálati jogviszonynak a nyugdíjazásra tekintettel történő megszűnése esetén a szolgálati nyugdíjas a használatban lévő, le nem járt viselési idejű munkaruházatot térítésmentesen megtarthatja.

(4)49 Az elhalálozott igényjogosult használatában volt egyéni védőfelszerelést be kell vonni, hiánya esetén – az önálló szerv kárviselését kimondva – jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5)50 Az elhalálozott igényjogosult munkaruházatát térítésmentesen a közeli hozzátartozó tulajdonába kell adni, ennek hiányában be kell vonni, hiánya esetén – az önálló szerv kárviselését kimondva – jegyzőkönyvet kell felvenni.

19. Nyilvántartási előírások

35. § A használatra – természetben vagy készpénzben – kiadott munkaruházatot, továbbá a természetben kiadott egyéni védőeszközt vagy védőruházatot mennyiségben és értékben kell nyilvántartani. A nyilvántartás nyilvántartó lap, felszerelési lap vagy elektronikus nyilvántartás alkalmazásával vezethető.

V. Fejezet51

AZ NKE-RTK HALLGATÓINAK, VALAMINT A RENDVÉDELMI TECHNIKUMOK TANULÓINAK RUHÁZATI ELLÁTÁSA

20. Az NKE-RTK nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatóinak ruházati ellátása

36. § (1) Az NKE-RTK rendőr- és katasztrófavédelmi szakirányaira felvételt nyert hallgató (a továbbiakban: hallgató) részére a ruházati ellátási normát a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A hallgató formaruházati ellátását természetbeni ellátásként a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv végzi a Központi Ellátó Szerv útján.

(3) A hallgató egyetemi évfolyamjelzést és karjelvényt visel.

(4) Az egyetemi formaruházati termékek karbantartását a hallgató maga végzi.

37. § (1) A hivatásos állománynak az NKE-RTK-ra hallgatóként vezényelt vagy átrendelt tagját a ruházati ellátási normák között átsorolni nem kell. Abban az esetben, ha a hivatásos állományú hallgató a 7. mellékletben előírt cikkekkel nem rendelkezik, egységesen, a küldő rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél rendszerben lévő ruházatot kell viselnie. A ruházat pótlása, cseréje a ruházati utánpótlási ellátmány terhére történik.

(2) A hivatásos állományú hallgató hivatásos szolgálati jogviszonyának az egyetemi képzés ideje alatt történő megszűnésekor a ruházati elszámolás tekintetében e rendelet előírásait kell alkalmazni.

38. § (1) A hallgatói jogviszony megszűnésekor, ennek okától függetlenül a hallgató – a pólók, továbbá a hat hónapnál hosszabb jogviszony megszűnése esetén a lábbeli kivételével – köteles elszámolni a 7. melléklet alapján biztosított ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel. A visszavételezett ruházati termékek és felszerelési cikkek a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tulajdonát képezik, amelyek – a megfelelő higiéniai tisztítást követően – a következő évfolyamok hallgatóinak ruházati ellátására felhasználhatók.

(1a)52 Az (1) bekezdéstől eltérően a hallgató hivatásos állományba történő kinevezésekor a hallgatói jogviszony alatt részére kiadott ruházati termékek és felszerelési cikkek – ha a ruházati termék és felszerelési cikk a hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel – az alapfelszerelésének részét képezik. A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel az (1) bekezdés szerint kell elszámolnia.

(2) A hallgatói jogviszony megszűnését követően az igényjogosult részére a ruházati ellátási normában szereplő cikkeket – a kinevezési állományparancs alapján – a szolgálati beosztásba történő kinevezéskor a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv biztosítja.

(3)53 Az egyenruhás alapellátási normába és a vegyes ruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmányra – a 37. § (1) bekezdése szerinti személyek kivételével – a hallgatói jogviszony megszűnését és a szolgálati beosztásba történő kinevezést követő tizenharmadik hónap első napjától jogosult.

21. 54 A rendvédelmi technikumok tanulóinak ruházati ellátása

39. § (1)55 A rendvédelmi technikumok tanulóit az első tanév első hónapjában a rendvédelmi technikumi, valamint a gyakorlati képzéshez szükséges, a 7. melléklet szerinti ruházattal kell ellátni. Az ellátást a Központi Ellátó Szerv biztosítja az Országos Rendőr-főkapitányság költségvetése terhére.

(2) A tanuló részére használatra kiadott ruházati ellátmány az Országos Rendőr-főkapitányság tulajdonát képezi, amíg a tanuló kinevezésével a hivatásos szolgálati jogviszony létre nem jön.

(3) A hivatásos szolgálati jogviszonyba történő egy éven belüli kinevezés esetén az (1) bekezdés alapján biztosított azon ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, amelyek megegyeznek a csökkentett alapellátási normában szereplő termékekkel, az alapfelszerelési ellátmány részének kell tekinteni. A csökkentett alapellátási normában nem szereplő ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel, illetve egy éven túli kinevezés esetén a részére kiadott valamennyi kiadott ruházati termékkel a tanulónak el kell számolnia.

(4) A kiadott ruházati termékek és felszerelési cikkek tisztántartása és karbantartása a tanuló kötelessége.

(5) Ha a tanulói jogviszony az iskola befejezését megelőzően nem a hivatásos állományba történő kinevezéssel szűnik meg, a tanulónak a ruházati termékekkel és a felszerelési cikkekkel el kell számolni.

(6) A tanuló hivatásos állományba vételét követően az állomány részére a ruházati ellátási normában szereplő ruházati termékeket és felszerelési cikkeket alapellátás-kiegészítés keretében – a kinevezési parancs alapján – a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv biztosítja. Az ellátmány kiadása az általános szabályok alapján történik.

(7) Az igényjogosult a ruházati utánpótlási ellátmányra, a tanulói jogviszonyba történő kinevezést követő tizenharmadik hónap első napjától jogosult, feltéve, hogy ez idő alatt a szolgálati beosztásba történő kinevezésére sor kerül.

VI. Fejezet

A RIADÓCSOMAGGAL VALÓ ELLÁTÁS RENDSZERE, SZABÁLYAI

40. § (1)56 A Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány kivételével az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szenior állományba nem tartozó igényjogosultját kinevezésekor a riadócsomag összetételének megfelelő ellátás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás egyszeri ellátás, amit az igényjogosult részére a szolgálati hely szerinti gazdálkodó szervezeti elem készpénzben biztosít. A kifizetett összeg elszámolás-köteles; az elszámolást a ruházati utánpótlási ellátmánnyal megegyező módon kell végrehajtani.

(3)57 A riadócsomag értéke 10 000 Ft, amely összeg kiadását a ruházati személyi nyilvántartásban kell rögzíteni.

(4) A felszerelő a riadócsomagot a kinevezését követő 30 napon belül köteles összeállítani.

(5) A riadócsomag

a) tisztálkodó felszerelésként törölközőt, szappant, fogkefét, fogkrémet, WC-papírt, fésűt és férfiak esetében borotválkozó-felszerelést, nők esetében intim higiénés csomagot,

b) kétnapi hidegélelem gyanánt legalább 2 db és legalább 400 gr-os melegíthető készételkonzervet, 2 db, legalább 60 gr-os és 2 db, legalább 130 gr-os hús- vagy zöldségkészítmény-konzervet, valamint konzervnyitót és evőeszközt,

c) tisztító- és karbantartó-felszerelés gyanánt lábbelitisztító- és varrókészletet, valamint

d) A/5-ös füzetet és íróeszközt

tartalmaz.

(6) A riadócsomagot az igényjogosultnak a szolgálati helyén kell tárolnia. A riadócsomagban tárolt cikkek, felszerelések és eszközök karbantartását, pótlását – a szavatossági idővel rendelkező tételek szavatossági frissítését is beleértve – az igényjogosult a saját költségére hajtja végre.

(7)58 Riadó elrendelése esetén az igényjogosult köteles a rendkívüli feladat elrendelésére felkészülni, valamint a riadócsomagot és – ha rendelkezik vele – az esővédő-öltözetet is tartalmazó málhazsákot, továbbá – ha azt a ruházati ellátási norma tartalmazza – az évszaknak megfelelő gyakorlóöltözetet magához venni.

(8)59 Az elrendelt rendkívüli feladatok végrehajtása során, ha az igényjogosult élelmezési ellátásban nem részesül, a felhasznált hidegélelem – napi 3000 Ft értékben – a szolgálati hely szerinti gazdálkodó szervezeti elem által visszapótlásra kerül (reggeli 25%, ebéd 45%, vacsora 30%).

41. § (1) A hivatásos szolgálati jogviszonynak a létesítésétől számított egy éven belül történő megszűnése esetén a kifizetett összeget az igényjogosult köteles visszatéríteni. Az egy évet elérő vagy meghaladó tartamú hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén az igényjogosultat visszatérítési kötelezettség nem terheli.

(2)60 Ugyanazon igényjogosultnak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek közötti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven belüli áthelyezésekor vagy a hivatásos szolgálati jogviszonyának megszűnését követő ismételt állományba vételekor az igényjogosultat újbóli ellátás nem illeti meg.

(3) A riadócsomag ellenőrzését a ruházati szemle során kell végrehajtani. Az ellenőrzésnek ki kell térnie a riadócsomag összetételére, minőségére és a szavatossági időre. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az állományilletékes parancsnoknak azonnal intézkednie kell.

VII. Fejezet

ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZAT

22. Az egyenruha, illetve az egyenruházati termékek viselésének általános szabályai

42. § (1) Az egyenruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult szolgálatban egyenruhát köteles viselni, kivéve, ha szolgálati elöljárója – szolgálati érdekből – polgári ruha viselését rendeli el számára.

(2) A vegyes ruhás alapellátási normába, illetve a tábornoki alapellátási normába sorolt igényjogosult szolgálatban polgári ruhát viselhet. A szolgálat ellátásának érdekében, a szervezeti hovatartozás kinyilvánítása és az egyöntetű megjelenés biztosítása céljából a szolgálati elöljáró egyenruha viselését is elrendelheti.

(3)61 A polgári ruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult ruházatának mindenkor az adott szolgálati feladat követelményeihez kell igazodnia. A szolgálati feladatát titkos információgyűjtés, valamint leplezett eszköz-alkalmazás keretében végző, illetve a szervezeti hovatartozás leplezését megkövetelő szolgálati feladatot ellátó igényjogosult kizárólag polgári eredetű és jellegű ruházati terméket viselhet, valamint nem viselhet – átalakított formában sem – olyan egyenruházati eredetű ruházati terméket és felszerelési cikket, amelyből szervezeti hovatartozására lehet következtetni.

(4) A hivatásos állomány tagja szolgálati célú külföldi tartózkodása esetén az egyenruházati termékek és a felszerelési cikkek viselését a középfokú szakirányító szerv vezetője hagyja jóvá. A középfokú szakirányító szerv vezetőjének szolgálati célú külföldi tartózkodása esetén az egyenruházati termékek és a felszerelési cikkek viselését a miniszter engedélyezi.

(5) A hivatásos állománynak az NKE-RTK-ra vezényelt oktatói vagy nevelői feladatokat ellátó tagja az egyetemi munkavégzésének időtartama alatt, azzal összefüggésben – a feladat jellegétől függően – szolgálati vagy gyakorlóruházat viselésére köteles. A vezényelt igényjogosult szolgálati ruházatként a vegyes ruhás alapellátási normában felsorolt ruházati termékek és felszerelések beszerzésére köteles. Ha azzal nem rendelkezik, a beszerzés a vezényelt saját költségére történik.

43. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati helyére polgári ruhában vagy egyenruhában mehet, valamint onnan polgári ruhában vagy egyenruhában távozhat.

(2) A hivatásos szolgálattal össze nem függő, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony folytatása során egyenruházat nem viselhető.

(3) A közterületen és a hivatali helyiségben a szolgálati követelményeknek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv jellegének, tekintélyének megfelelő tiszta és kulturált ruházat viselhető.

(4) Az öltözködési könnyítés a szolgálati elöljáró engedélyével – a szolgálati követelmények figyelembevételével – hajtható végre.

44. § (1) A rendszeresített egyenruhának, ruházati termékeknek és felszerelési cikkeknek a viselési alkalomhoz és a viselési időszakhoz alkalmazkodó öltözködési lehetőséget kell biztosítaniuk.

(2) Viselési alkalom szerint az egyenruha

a) társasági (dísz-, ünnepi),

b) szolgálati (köznapi), vagy

c) gyakorló-

öltözet.

(3) Viselési időszak szerint az egyenruha

a) nyári,

b) téli, vagy

c) átmeneti

öltözet.

(4) Az egyenruha viselése szempontjából

a) a nyári időszak június 1. napjától szeptember 15. napjáig,

b) a téli időszak december 1. napjától március 15. napjáig, vagy

c) az átmeneti időszak március 16. napjától május 31. napjáig és szeptember 16. napjától november 30. napjáig

tart.

(5) E rendelet eltérő rendelkezésének, illetve az e rendelet rendelkezésein alapuló eltérő intézkedés hiányában a (4) bekezdésben meghatározott viselési időszakokban az adott viselési időszakra előírt rendszeresített egyenruházatot kell viselni. Az adott viselési időszakra előírttól különböző ruházatnak a szélsőséges időjárási viszonyok vagy hőmérsékleti értékek következtében szükséges viselésére a szolgálati elöljáró adhat utasítást.

45. § (1) A szolgálati öltözet a hivatásos állomány ruházata

a) a napi irodai szolgálati tevékenység végrehajtása, valamint

b) a közterületen járőrszolgálatban és a fogvatartottak napi tevékenységének irányítása

során, ha más öltözet nincs elrendelve.

(2) A gyakorlóöltözet a hivatásos állomány ruházata

a) a közterületen végzendő járőrszolgálati,

b) az oktatási és a kiképzési,

c) a fogvatartottak napi tevékenységének közvetlen irányításával kapcsolatos, valamint a biztonsági és a munkáltatási,

d) az irodai, továbbá

e) a tűzoltási, a műszaki mentési és a katasztrófa-elhárítási

feladatok ellátása során.

(3) A társasági öltözet a hivatásos állomány alkalmi ruházata

a) állami és nemzeti ünnepeken,

b) rendvédelmi és társadalmi rendezvényeken,

c) díszőrségben, valamint

d) egyéb ünnepi alkalmakkor.

(4) A társasági öltözet jelentősebb családi események – különösen házasságkötés, keresztelő – alkalmával is viselhető. A társasági öltözettel nem rendelkező igényjogosult ünnepi alkalmakkor a szolgálati öltözethez fehér hosszú- vagy rövid ujjú inget köteles viselni. A szolgálati öltözettel sem rendelkező igényjogosult ünnepi alkalmakkor az állományparancsnok által elrendelt gyakorló, illetve civil öltözetet köteles viselni.

46. § (1) Az egyenruha viselésére jogosultak öltözetének egységességét az állományilletékes parancsnok biztosítja.

(2) Az egységes öltözködés elrendelésére

a) az önálló szervek állományára, valamint a rendvédelmi oktatási intézményekbe vezényelt, átrendelt igényjogosultakra vonatkozóan országosan a miniszter,

b) a saját szervre vonatkozóan országosan az országos parancsnok, vagy

c) az adott szervezeti egység működési területére vonatkozóan a területi, helyi szerv, illetve a rendvédelmi oktatási intézmény vezetője jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vezető az ott meghatározott hatáskörét szervezetszerű helyettesére átruházhatja. A közös szolgálati feladat teljesítése során az egységes öltözködésről az a vezető jogosult határozni, akinek utasításadási jogköre valamennyi vezetőre kiterjed.

23. Az egyenruha, illetve az egyenruházati termékek viselésének különös szabályai

47. § (1) A kitüntetési szalagsáv elhelyezése a társasági zubbonyon, illetve a társasági kosztümkabáton, a baloldalon lévő zsebfedő vagy ennek megfelelő hely felett közvetlenül, annak szélével párhuzamosan megengedett úgy, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Egy sorban legfeljebb négy kitüntetés viselhető.

(2) A hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt a társasági zubbony, illetve a női társasági kosztümkabát jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzése felett középen, vagy ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, a miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított kitüntetéseket – az egyes kitüntetések viselésére kiadott szabályozókban meghatározottaknak megfelelően – eredeti formában a társasági zubbonyon, illetve a női társasági kosztümkabáton a bal zsebfedő alatt, vagy ennek megfelelő helyen elhelyezve kell viselni.

(4) A hivatásos állomány felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító jelvényét a társasági zubbonyon, illetve a női társasági kosztümkabáton a jobb zsebfedő alatt, vagy ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

48. § (1) Az igényjogosult a 44. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott társasági, valamint – a (2) bekezdésben felsorolt cikkek, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya kivételével – a 44. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgálati (köznapi) öltözetén névkitűzőt visel.

(2) A névkitűzőt az egyenruházat jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen – a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt –, vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

(3) A fém névkitűző ballonkabáton, posztóköpenyen, felöltőn, valamint a hímzett névkitűző elhelyezését biztosító, tépőzárral ellátott termékeken nem viselhető.

(4) A névkitűzővel történő első ellátás az igényjogosult részére térítésmentes, az ezzel kapcsolatos költségek az önálló szervet terhelik.

(5) A polgári ruhás alapellátási normába sorolt, valamint nem egyenruhában történő szolgálatteljesítése során a vegyes ruhás alapellátási normába sorolt igényjogosult a névkitűzőt szolgálati helyén az állományilletékes parancsnok intézkedésének megfelelően viseli.

(6) Az igényjogosult az elhelyezését biztosító tépőzárral ellátott termékeken hímzett névkitűzőt visel.

49. § (1) A szolgálati jelvényt a szolgálati, a gyakorló-, valamint a speciális ruházaton és a láthatósági átvetőn kell viselni.

(2) A hivatásos állomány a szolgálati jelvényt – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyenruházati felsőruházatok mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő gombjára gombolva, annak hiányában képzeletbeli helyére tűzve viseli. A szolgálati jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges középvonalával egybeessen.

(3) Kizárólag a testvédő készlet használatakor a rendőrség igényjogosulti állománya a szolgálati jelvényt a testpáncél alatt, a legkülső ruházat bal karjának tasakjában köteles hordani.

(4)62 Az ideiglenes csapatszolgálati századok vagy a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek feladatkörébe tartozó speciális feladatok ellátása során a 10M egységes rendészeti gyakorlóruházat vagy a 22M gyakorlóruházat viselése esetén – az erre kialakított tépőzár-részen – szolgálati jelvény helyett a szolgálati elöljáró engedélye alapján hímzett azonosító viselhető.

(5)63 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű állományának szolgálati feladatok végrehajtása során a 10M e. r. gyakorló dzsekin, 10M e. r. gyakorló zubbonyon, vagy a 22M gyakorló zubbony könnyített, tépőzáras felirattal megnevezésű ruházaton a szolgálati jelvényt nem kell viselnie.

(6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya számára – speciális ellenőrzési feladatainak ellátása során – a szolgálati jelvény használata nem kötelező. Helyette a szolgálati jelvény azonosítószámával megegyező hímzett azonosító használható, amely megegyezik a hímzett névkitűző külalakjával.

50. § (1)64 A hímzett azonosító a szolgálati jelvény számát tartalmazó ruházati felszerelés, amely a gyakorlóöltözetet és speciális szolgálati egyenruházatot viselő állomány részére, valamint a szolgálati azonosító jelvény láthatóságát nem biztosító felszerelés viselése esetén biztosítja az egyenruhát viselő állomány azonosíthatóságát.

(2)65 A hímzett azonosítót

a) a 10M egységes rendészeti gyakorló zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen, a húzózár fölött,

b) a 10M egységes rendészeti gyakorló dzsekin jobb oldalt, a „szervezeti megnevezés” felirattal egy vonalban, középen,

c) a 22M gyakorló zubbonyon bal oldalt, a zsebfedő közepén,

d) a testvédőn jobb oldalt, a mellvonal magasságában vagy

e) a speciális szolgálati egyenruházaton az erre kialakított részen

kell viselni.

51. § (1) A szolgálati nyugdíjas egyenruha-viselésének jogosultságáról a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnéséről rendelkező állományparancs intézkedik.

(2)66 A szolgálati nyugdíjas a (2a) bekezdés kivételével csak társasági egyenruházat viselésére jogosult. A szolgálati nyugdíjas a társasági egyenruházatát az (1) bekezdés szerinti állományparancs szerint tarthatja meg. A szolgálati nyugdíjas a társasági egyenruházatát a hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül viselheti.

(2a)67 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületében szolgálatot ellátó, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet végző szolgálati nyugdíjas – hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény nélkül – egyetemi munkavégzés időtartama alatt, illetve azzal összefüggésben jogosult szolgálati és gyakorlóruházat viselésére is. Ennek beszerzési költsége a szolgálati nyugdíjast terheli.

(3) A társasági egyenruhát az öltözködési előírások figyelembevételével kell viselni.

24. Az egyenruha-viselés eltérő szabályai az egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél

52. § (1) A teljes egészében hímzett kivitel kivételével a rendőrség testületi jelvényét a rendfokozati jelzések középvonalán, azok felső szélétől a váll-lap esetében 12 mm távolságra, a paroli esetében 20 mm távolságra kell elhelyezni.

(2) A rendőrségi felöltőn, az ujja-rendfokozati jelzést a ruházat mindkét ujjának alsó részére oly módon kell felvarrni, hogy az ujja-rendfokozati jelzés középvonala a felöltő ujjának középvonalától 20 mm-rel előrébb, míg a felső díszítőcsíkja a felöltő ujjának aljától 140 mm távolságra legyen.

(3) A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszerben lévő felöltő gallérján parolit kell viselni.

VIII. Fejezet

A SZENIOR ÁLLOMÁNY FEGYVERZETI, KÉNYSZERÍTŐESZKÖZ- ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKAI FELSZERELÉSE

53. § (1) A szenior állomány ellátása a szolgálati feladatok függvényében az alábbi fegyverzeti, kényszerítő- és világítástechnikai eszközökkel történhet:

a) maroklőfegyver, tartóval és rendszeresített lőszerrel,

b) rendőrbot, tartóval,

c) kézi bilincs, tartóval,

d) könnygázszóró palack, tartóval, valamint

e) rúdlámpa, tartóval.

(2) A szenior állomány (1) bekezdésben meghatározott eszközökkel történő ellátásáról – a végrehajtandó feladatok függvényében – az állományilletékes parancsnok gondoskodik.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

55. § A ruházati termékek és a felszerelési cikkek viselési változatairól a központi szerv vezetője az e rendelet kiadását követő 90 napon belül intézkedik.

56. §68

57. §69

58. §70

59. §71

60. §72 (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 47/2019. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.1.) hatálybalépésének73 napján az idegenrendészeti szerv hivatásos állományába tartozó igényjogosult a riadócsomagot a Módr.1. hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles összeállítani.

(2) A Módr.1. hatálybalépésének napján az idegenrendészeti szerv hivatásos állományába tartozó igényjogosult részére a 3/A. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő, az alapellátási normába újonnan bekerült, az igényjogosult részére az alapfelszerelés részeként ki nem adott ruházati termékek és felszerelési cikkek alapellátás-kiegészítésként kerülnek biztosításra.

1. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez74

Az egyenruházati termékek és ruházati felszerelések tervezett viselési ideje

A

B

1

termékkör megnevezése

tervezett viselési idő
(év/db vagy év/pár)*

2

Bakancsok

2

3

Csizmák

2

4

Félcipők

2

5

Dzsekik

4

6

Kabátok

5

7

Gyakorló nadrágok

1

8

Gyakorló zubbonyok

2

9

Gyakorló pólók, pólóingek

0,5

10

Pantallók

2

11

Ingek, blúzok

1

12

Pulóverek, garbók

2

13

Sálak

4

14

Sapkák

4

15

Kesztyűk

4

16

Derékszíjak, övek

4

17

Nyakkendők

1

18

Nyakkendőtűk

5

19

Esővédő ruházatok

5

20

Maszkok

2

21

Thermo aláöltözetek

2

22

Alsóruházatok

2

23

Karszalagok

5

24

Névkitűzők

3

25

Rendfokozati jelzések

2

26

Azonosító számok

2

27

Váll-lapok

2


* Az egyenruházati cikkeknél és a ruházati felszereléseknél meghatározott tervezett viselési idők azt az időtartamot határozzák meg, aminek elteltét követően az állománynak a ruházati termékeket – ha a szolgálati feladatokat kizárólag adott ruházatban látja el – pótolni indokolt. Az azonos funkciójú (szolgálati, gyakorló-, speciális vagy munkaruházati) termékek vegyes használata mellett a ruházati cikkek tervezett viselési ideje meghosszabbodik. A ruházati szemléken a pótlandó termékek körét a termékek használtsági foka alapján kell meghatározni, figyelembe véve a ruházati utánpótlási ellátmány összegét, terhelhetőségét. A szolgálati feladatok ellátása során megsérült ruházat – az önálló szerv költségvetése terhére történő – kártérítésénél a tervezett viselési időket figyelembe kell venni.

2. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez75

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (ide nem értve a Készenléti Rendőrséget) ruházati ellátási normái:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

termék megnevezése

menny. egység

csök-
ken-
tett
alap-
ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

polgári ruhás alap- ellátási norma

szenior alap-
ellátási norma

szenior alap-
ellátási norma

tábornoki alap-
ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

2

normakód

CS

E1

E2

V

P

S1

S2

T1

T2

3

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs*

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

22M gyakorló nadrág****

db

2

1

1

1

1

2

1

1

1

5

Gyakorló póló, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5a

Teniszing, sötétkék*

db

4

2

2

2

2

2

2

2

2

6

22M gyakorló zubbony, tépőzáras felirattal****

db

1

1

1

1

1

2

1

1

1

7

10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2. szolgálati ruházat

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1

1

1*****

9

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

1

1

10

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

1

11

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék

db

2

1

2

12

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék

db

1

1

1

13

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

1

1

14

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

1

1

1

15

12M e. r. szolgálati télikabát

db

1

1

16

Szolgálati garbó, sötétkék

db

1

1

1

17

3. társasági/ ünnepi ruházat

18

Tábornoki társasági zubbony/ kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

2

2

19

Tábornoki társasági pantalló férfi/szoknya női, sötétkék

db

2

2

19a

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

19b

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

1

1

1

1

19c

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

1

1

1

1

20

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

2

3

2

1*

2*

2*

21

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

1

1

1*

2*

2*

22

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék

db

1

1

23

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék

db

1

1

24

Ingblúz, rövid ujjú, fehér

db

1

1

25

26

Tábornoki posztóköpeny férfi/felöltő női, sötétkék, szerelve

db

1

1

27

4. ruházati kiegészítők

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

Szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

db

1

1

1

1

1

28a

kötött sapka, sötétkék *

db

1

1

1

1

1

1

1

29

09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

30

Társasági tábornoki tányérsapka/női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

30a

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

31

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32a

17M társasági nadrágszíj, fekete *

db

1

1

1

1

1

1

32b

17M társasági nyakkendő*

db

1

1

1

1

1

1

33

Szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

db

1

1

1

34

Nyaksál, sötétkék

db

1

1

35

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1***

1***

1

1

36a

16M csapadék ellen
védő kabát

db

1

1

1

1

1

36b

16M csapadék ellen
védő nadrág

db

1

1

1

1

1

37

Téli ing**

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38

Téli alsó**

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

Téli zokni**

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

Nyári zokni**

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

2

41

Hímzett névkitűző

db

2

2

2

1

1

1

1

1

1

42

Névkitűző fém

db

1

1

1

1*

1

1

43

12M e. r. taktikai öv klt.

db

1

1

1

1

1

1

1

44

5. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

45

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

1

3

3

2

2*

1*

2*

2*

46

Váll-lap tábornoki, szerelve

pár

2

2

47

Karjelvény

db

2

3*

3*

3*

2

2

2

2

2

48

6. személyi felszerelés

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

49

Akciómellény***

db

1

50

7. költségtérítés

Polgári ruhapénz (időarányos)

db

1

51

Alsóruházati költségtérítés**

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

52.

Lábbeli
költség-
térítés*****

db

1

1

1

1

1

1

a) Megjegyzés:

* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.

** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft.

A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (csapatszolgálati századok, a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály és a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály) részére további bruttó 8000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen, a plusz egy-egy darab téli ing, téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati költségtérítés és az alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.

*** A polgári ruhás- és a senior alapellátási normába sorolt állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.

**** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként 2024. január 1-jétől a felszerelők részére kell kiadni.

Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék kiváltja mindaddig, amíg a 22M gyakorló zubbony, tépőzáras felirattal és 22M gyakorló nadrág termékekkel nem kerülnek ellátásra.

***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 8. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

b) Rövidítések:

ba) Cs: Csökkentett alapellátási norma (férfi/női)

bb) E1: Egyenruhás alapellátási norma a közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő egyenruhás alapellátási normába sorolt állomány részére (férfi/női)

bc) E2: Egyenruhás alapellátási norma a közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő egyenruhás alapellátási normába sorolt állomány részére (férfi/női)

bd) V: Vegyes ruhás alapellátási norma (férfi/női)

be) P: Polgári ruhás alapellátási norma (férfi/női)

bf) S1: Szenior alapellátási norma a közterületen szolgálatot teljesítő szenior állomány részére (férfi/női)

bg) S2: Szenior alapellátási norma az irodában szolgálatot teljesítő szenior állomány részére (férfi/női)

bh) T1: Tábornoki alapellátási norma (férfi)

bi) T2: Tábornoki alapellátási norma (női)

c) Ha az igényjogosult, egyenruhás alapellátási normába sorolt az E1-E2 normában nem került nevesítésre, akkor a normabesorolást és a ruházati ellátást az igényjogosult szolgálati feladatai alapján kell meghatározni és biztosítani, továbbá a 12. § (6) és (7) bekezdésének megfelelően a kinevezési állományparancsban kell rögzíteni.

2. Az E2-es normába sorolt, a közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő állományt a normán felül egységfelszerelésként 12M e. r. fehér taktikai öv készlettel, fehér cérnakesztyűvel, valamint jelsíppal is el kell látni. A jelsíp kiadása nem történhet használt készletből.

3. A hivatásos állomány részére – a szenior állomány kivételével – alegységkészletként rohamsisakot kell biztosítani.

4. A ruházati ellátási normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapfelszerelésként – a védőfelszerelés ellátási szabályai szerint – az alább felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális szolgálati egyenruházatot kell a szervezeti egység költségvetése terhére kiadni, a ruházati normabesorolástól függetlenül.

4.1. Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata a körzeti megbízott kivételével:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

20M motoros dzseki átmeneti

db

1

3

20M motoros nadrág átmeneti

db

1

4

20M motoros dzseki nyári

db

1

5

20M motoros nadrág nyári

db

1

6

Kétrészes motoros alsóruházat (kék)

db

1

7

Motoros csizma

pár

1

8

19M vízirendészeti rövid ujjú póló

db

3

9

Motoros kesztyű

pár

1

4.2. Vízirendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Vízirendészeti téli sapka

db

1

3

Vízirendészeti sildes sapka

db

1

4

19M vízirendészeti viharkabát

db

1

5

19M vízirendészeti viharnadrág

db

1

6

Vízirendészeti viharmellény

db

1

7

Vízirendészeti védőkesztyű

pár

1

8

Viharcsizma

pár

1

9

Vízirendészeti félcipő

pár

1

10

19M vízirendészeti hosszú ujjú póló

db

2

11

19M vízirendészeti rövid ujjú póló

db

2

12

19M vízirendészeti rövidnadrág

db

2

13

19M vízirendészeti hosszúnadrág

db

1

14

Vízirendészeti karjelvény

db

2

15

19M vízirendészeti polár felső

db

1

4.3. Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Lovaglónadrág (nyári)

db

1

3

Lovaglónadrág (téli)

db

1

4

Lovaglónadrág (gyakorló)

db

1

5

Lovaglócsizma

pár

1

6

Lovas szolgálati kabát kivehető béléssel

db

1

7

Lovas karjelvény

db

2

4.4. Kutyavezetői szolgálatot, valamint kutyavezetői oktatói, szakoktatói feladatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

10M kutyavezetői védőnadrág

db

2

3

10M kutyavezetői védőzubbony

db

1

4

10M kutyavezetői védődzseki

db

1

5

Kutyavezetői karjelvény

db

2

4.5. A bűnügyi technikusi, segédtechnikusi, helyszínelői, valamint balesetvizsgálói feladatokra rendszeresített szolgálati beosztásban szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Bűnügyi technikusi dzseki

db

1

3

Bűnügyi technikusi melles nadrág

db

2

4.6. A csökkentett alapellátási normába, az egyenruhás alapellátási normába, a közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás alapellátási normába, valamint a szenior alapellátási normába sorolt állomány részére speciális szolgálati egyenruházatként a normán felül 1 db 08. mintájú jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 1150 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni.

5. A hivatásos állomány – ha a ruházati ellátási normájában nem szerepel – az egységes megjelenés biztosítása mellett az alább felsorolt cikkeket megengedett öltözetként viselheti:

A

B

1

termék megnevezése

viselési határidő

2

3

4

5

Szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve

5a

Szolgálati téli sapka, fekete

6

12M e. r. gyakorló nadrág, nyári

7

12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal

8

10M e. r. gyakorló bakancs

9

12M e. r. gyakorló bakancs, nyári

10

11

12

12M e. r. szolgálati félcipő (nyári)

13

Szolgálati derékszíj (közlekedésrendészeti szolgálatot ellátók öltözetéhez), fehér

14

15

16

Nyakkendőtű

17

Motoros dzseki (speciális szolgálati feladatot ellátók öltözetéhez)

18

Motoros nadrág mellrésszel (speciális szolgálati feladatot ellátók öltözetéhez)

19

Teniszing, fehér

20

Viharruha, kétrészes (speciális szolgálati feladatot ellátók öltözetéhez)

21

Vízirendészeti rövidnadrág (speciális szolgálati feladatot ellátók öltözetéhez)

22

Vízirendészeti hosszúnadrág (speciális szolgálati feladatot ellátók öltözetéhez)

23

10M e. r. gyakorló nadrág

2028. december 31.

24

10M e. r. gyakorló zubbony, tépőzáras felirattal

2028. december 31.

6. A megengedett öltözetként viselhető társasági öltözet cikkösszetétele:

6.1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos férfi állománya – ha az állomány ruházati ellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek – az alábbiakat megengedett öltözetként viselheti:

A

B

1

termék megnevezése

viselési határidő

2

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

3

Társasági felöltő, férfi, sötétkék, szerelve

4

Társasági zubbony, sötétkék, szerelve

5

Társasági pantalló, sötétkék

6

7

8

9

Társasági nadrágszíj, fekete

10

Társasági férfi félcipő, fekete

11

12

13

14

15

Szalagsáv

16

6.2. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos női állománya – ha az állomány ruházati ellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek – az alábbiakat megengedett öltözetként viselheti:

A

B

1

termék megnevezése

viselési határidő

2

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

3

Társasági felöltő, női, sötétkék, szerelve

4

Társasági kosztümkabát (rövid vagy hosszú), sötétkék, szerelve

5

Társasági szoknya, sötétkék

6

7

8

9

9a

Női csizma, fekete

10

Társasági női cipő, fekete

11

12

13

14

15

Szalagsáv

16

7. A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

termék megnevezése

menny. egység

csökkentett alapellátási norma

egyenruhás alapellátási norma

egyenruhás alapellátási norma

vegyes ruhás alapellátási norma

polgári ruhás alapellátási norma

tábornoki alapellátási norma

tábornoki alapellátási norma

2

normakód

CS

E

E1

V

P

T1

T2

3

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs*

pár

1

1

1

1

1

1

1

4

12M e. r. gyakorló bakancs, nyári

pár

1

1

1

5

22M gyakorló nadrág****

db

1

1

2

1

1

1

1

6

12M e. r. gyakorló nadrág, nyári

db

1

2

1

7

Gyakorló póló, sötétkék*

db

1

1

2

1

1*

1

8

KR köznapi teniszing, sötétkék

db

4*

4*

6

4*

4*

4*

4*

9

KR ünnepi teniszing, fehér

db

2

2

4

2*

2*

2*

2*

10

22M gyakorló zubbony, tépőzáras KR felirattal****

db

1

1

2

1

1

1

1

11

12M e. r gyakorló zubbony, nyári
KR felirattal

db

1

2

1

12

10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal

db

1

1

2

1

1

1

1

13

Szolgálati garbó, sötétkék

db

1

1

1

14

2. társasági/ünnepi

12M e. r. szolgálati félcipő*****

pár

1

1

1

1

1

1

15

ruházat

Tábornoki társasági zubbony/kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

2

2

16

Tábornoki társasági pantalló férfi/szoknya női, sötétkék

db

2

2

17

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

18

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

1

1

1

1

19

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

1

1

1

1

20

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1*

1

1*

1*

2

2

21

12M e. r. szolgálati ing/blúz rövid ujjú, fehér

db

1*

1

1*

1*

2

2

22

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék

db

1

1

23

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék

db

1

1

24

Ingblúz, rövid ujjú, fehér

db

1

1

25

Tábornoki posztóköpeny férfi/felöltő női, sötétkék, szerelve

db

1

1

26

3. ruházati

Hímzett szövetsapka (pilotka), bordó

db

1

1

1

1

1

1

1

27

kiegészítők

Szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

28

Kötött sapka, bordó*

db

1

1

1

1

1

29

Társasági tábornoki tányérsapka/
női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

30

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

31

12M e. r. taktikai öv klt.

db

1

1

1

1

1

1

1

32

Társasági nadrágszíj, fekete

db

1

33

17M társasági nadrágszíj, fekete*

db

1

1

1

1

34

17M társasági nyakkendő*

db

1

1

1

1

1

1

35

Nyaksál, sötétkék

db

1

1

36

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

37

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1***

1

37a

16M csapadék ellen védő kabát

db

1

1

1

1

37b

16M csapadék ellen védő nadrág

db

1

1

1

1

38

Téli ing**

db

1

1

1

1

1

1

1

39

Téli alsó**

db

1

1

1

1

1

1

1

40

Téli zokni**

pár

2

2

2

2

2

2

2

41

Nyári zokni**

pár

2

2

2

2

2

2

2

42

Hímzett névkitűző

db

2

2

2

1

1

1

1

43

Névkitűző fém

db

1*

1

1*

1*

1

1

44

Tépőzáras karszalag, bordó

db

1

1

1

1

1

1

1

45

4. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

46

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

2*

2*

2

2*

2*

2*

2*

47

Váll-lap tábornoki, szerelve

pár

2

2

48

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

49

5. személyi

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

50

felszerelés

Akciómellény***

db

1

51

6. költségtérítés

Polgári ruhapénz (időarányos)

db

1

52

Alsóruházati költségtérítés**

db

1

1

1

1

1

1

1

53

Lábbeli költségtérítés*****

db

1

1

1

1

1

1

a) Megjegyzés:

* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.

** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft. A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Igazgatóság, Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály, Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Szállító Osztálya) részére további bruttó 8000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen a plusz egy-egy darab téli ing, téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati költségtérítés és az alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.

*** A polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.

**** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként 2024. január 1-jétől az új felszerelők részére kell kiadni. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék kiváltja mindaddig, amíg a 22M gyakorló zubbony, tépőzáras KR felirattal és 22M gyakorló nadrág termékekkel nem kerülnek ellátásra.

***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 13. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

b) Rövidítések:

ba) Cs: Csökkentett alapellátási norma (férfi/női)

bb) E: Egyenruhás alapellátási norma a Készenléti Rendőrség állománya részére, a bg) pontban foglalt állomány kivételével

bc) V: Vegyes ruhás alapellátási norma (férfi/női)

bd) P: Polgári ruhás alapellátási norma (férfi/női)

be) T1: Tábornoki alapellátási norma (férfi)

bf) T2: Tábornoki alapellátási norma (női)

bg) E1: Egyenruhás alapellátási norma a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztály, valamint a Sándor-palota Őrségi Osztály állománya részére (férfi/női)

8. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior alapellátási normába sorolt állomány ruházata – feladatellátástól függően – megegyezik az egyenruhás, a vegyes ruhás vagy a polgári ruhás alapellátási normával, kivéve a normában a költségtérítések között polgári ruhapénzként szerepeltetett tételt [7. pontban szereplő táblázat 45. sor].

9. A Készenléti Rendőrség speciális feladatokra kijelölt hivatásos állománya részére az e pontban meghatározott speciális szolgálati egyenruházatot is ki kell adni a Készenléti Rendőrség költségvetése terhére.

9.1.

9.2. A díszőri szolgálatot ellátó állomány speciális szolgálati egyenruházata:

9.2.1. A tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

D

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

tervezett viselési idő

2

Tiszti föveg

db

1

3 év

3

Tiszti kisatilla

db

1

3 év

4

Tiszti pantalló

db

1

3 év

5

Kun köpeny

db

1

5 év

6

Cúgos cipő, fekete

pár

1

2 év

7

Cérnakesztyű, fehér

pár

6

1 év

8

Póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

db

6

1 év

9

Szolgálati nyári zokni, fekete

pár

1

1 év

10

Szolgálati téli zokni, fekete

pár

1

1 év

11

Fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal, fekete

db

1

5 év

12

Fonott kardtartó, rejtett

db

1

5 év

13

Kardbojt, arany

db

1

3 év

14

Társasági derékszíj, fekete

db

1

3 év

15

Ruhazsák

db

1

szükség szerint

16

Köpenytartó zsák

db

1

szükség szerint

17

Ingpótló fehérgallér

db

3

1 év

9.2.2. A zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány speciális szolgálati egyenruházata:

A

B

C

D

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

tervezett viselési idő

2

Díszőr kalpag, szerelve

db

1

3 év

3

Dísztoll

db

1

1 év

4

Nagyatilla

db

1

3 év

5

Díszőr pantalló

db

1

3 év

6

Kun köpeny

db

1

5 év

7

Cúgos cipő, fekete

pár

1

2 év

8

Cérnakesztyű, fehér

pár

6

1 év

9

Póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

db

6

1 év

10

Szolgálati nyári zokni, fekete

pár

1

1 év

11

Szolgálati téli zokni, fekete

pár

1

1 év

12

Fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal, fekete

db

1

5 év

13

Kardbojt, palaszürke

db

1

3 év

14

Társasági derékszíj, fekete

db

1

3 év

15

Ruhazsák

db

1

szükség szerint

16

Köpenytartó zsák

db

1

szükség szerint

17

Ingpótló fehérgallér

db

3

1 év

18

Fonott kardtartó, rejtett

db

1

5 év

3. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez76

A Terrorelhárítási Központ hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

1. A Terrorelhárítási Központ hivatásos állományának ruházati ellátási normái

A

B

C

D

E

1

termék megnevezése

menny.
egység

egyenruhás alapellátási norma

polgári ruhás alapellátási norma

2

normakód

E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs*

pár

1

1

1

1

1

1

1

4

10M e. r. gyakorló nadrág

db

1

1

1

1

1

1

1

5

Gyakorló póló, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

6

10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

7

10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

8

Nyári bakancs/TEK

pár

1

1

1

1

9

Póló galléros barna/TEK

db

2

2

10

2. szolgálati ruházat

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1***

1***

1***

1***

1***

1***

11

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

12

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

13

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

1

14

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

15

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

16

Szolgálati derékszíj, fekete

db

1

17

Szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

db

1

18

3. gyakorló ruházat/TEK

Gyakorló zubbony/TEK

db

2

1

19

Gyakorló nadrág/TEK

db

2

1

20

Hadi gyakorló felső/TEK

db

1

1

21

Bevetési bakancs/TEK

pár

1

1

1

22

Téli bakancs/TEK

pár

1

1

1

23

Gyakorló zubbony OPC/TEK

db

2

2

1

24

Gyakorló nadrág OPC/TEK

db

2

2

1

25

Póló fekete/TEK

db

2

2

2

2

26

Póló barna/TEK

db

4

4

27

Póló galléros fehér/TEK

db

2

2

28

Póló galléros fekete/TEK

db

2

2

1

29

Polár pulóver fekete/TEK

db

1

1

1

30

4. társasági/
ünnepi ruházat

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

1

1

1

31

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

32

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

33

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér*

db

1

1

1

1

1

1

1

34

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér*

db

1

1

1

1

1

1

1

35

5. ruházati kiegészítők

3in1 fekete parka kabát/TEK**

db

1

1

1

1

1

36

Hosszú ujjú téli aláöltözet felső/TEK

db

1

1

37

Téli aláöltözet alsó/TEK

db

1

1

38

Thermo aláöltözet alsó/TEK

db

1

2

39

Thermo aláöltözet felső/TEK

db

2

2

40

Barett sapka

db

1

1

1

1

41

Téli sapka

db

1

1

42

Nyári sapka multicam/TEK

db

1

1

43

12M e. r. taktikai öv

klt

1

44

Fekete maszk/TEK

db

1

1

45

Fekete maszk hosszú nyakkal/TEK

db

1

1

46

Fekete polár sapka/TEK

db

1

1

47

Csősál fekete

db

1

48

Téli kesztyű/TEK

pár

1

1

1

1

49

Esővédő felső/TEK

db

1

1

50

Esővédő nadrág/TEK

db

1

1

51

Esővédő felső/TEK

db

1

52

Esővédő nadrág/TEK

db

1

53

Esőkabát fekete/TEK

db

1

54

Széldzseki/TEK

db

1

55

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

1

1

1

56

17M társasági nadrágszíj, fekete*

db

1

1

1

1

1

1

1

57

17M társasági nyakkendő*

db

1

1

1

1

1

1

1

58

Névkitűző, fém*

db

1

1

1

1

1

1

1

59

6. ékítmények

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

60

Hát felirat

db

1

1

1

1

1

1

61

Mell felirat

db

1

1

1

1

1

1

62

Hímzett váll-lap, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

63

Sapkarózsa

db

1

1

1

64

7. személyi felszerelés

Fekete málhazsák/TEK

db

1

1

65

Oldaltáska/TEK

db

1

66

Kézi táska/TEK

db

1

67

8. költség-
térítés

Lábbeli-költségtérítés***

db

1

1

1

1

1

1

1

a) Megjegyzés:

* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.

** A Személyvédelmi Igazgatóság lakásbiztosítási feladatokat ellátó állományának kivételével.

*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány a lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 10. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli-költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

b) Rövidítések:

ba) E: Egyenruhás alapellátási norma

bb) P1: Polgári ruhás alapellátási norma a hivatali feladatokat ellátó állomány részére

bc) P2: Polgári ruhás alapellátási norma a Műveleti Igazgatóság személyi állománya részére

bd) P3: Polgári ruhás alapellátási norma a Személyvédelmi Igazgatóság I–V. Főosztályának személyi állománya részére

be) P4: Polgári ruhás alapellátási norma az Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságnál szolgálatot teljesítő állomány részére

bf) P5: Polgári ruhás alapellátási norma a Felderítési Igazgatóságnál szolgálatot teljesítő állomány részére

bg) P6: Polgári ruhás alapellátási norma az a Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztályának személyi állománya részére

2. A normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapfelszerelésként – a védőfelszerelés ellátási szabályai szerint – az alábbi speciális szolgálati egyenruházatot kell kiadni a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv költségvetése terhére.

2.1. Az E, P1, P2, P3, P4, P5, P6 normába sorolt állomány speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny.
egység

ruházati ellátási norma

E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2

Ereszkedő kesztyű fekete/TEK

pár

1

1

3

Könyökvédő

pár

1

1

4

Térdvédő

pár

1

1

5

Gumicsizma fekete, téli betéttel

pár

1

6

Taktikai öv külső/TEK

db

1

1

1

1

1

7

Taktikai öv belső/TEK

db

1

1

1

1

1

8

Taktikai kesztyű kevlar erősítéssel/TEK

pár

1

1

9

Taktikai kesztyű

pár

1

2.2. A kiképző állomány speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Póló galléros piros/TEK

db

1

3

Póló galléros fekete/TEK

db

1

4

Rövid nadrág khaki/TEK

db

1

5

Sapka mikrofleece/TEK

db

1

6

Sapka millitary/TEK

db

1

7

3in1 piros parka kabát/TEK

db

1

2.3. A mesterlövész állomány speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Speciális bakancs/TEK

pár

1

3

Aláöltözet short szürkészöld/TEK

db

1

4

Aláöltözet felső szürkészöld/TEK

db

1

5

Aláöltözet alsó szürkészöld/TEK

db

1

6

Téli kesztyű/TEK

pár

1

7

Téli sapka/TEK

db

1

8

Szélálló balaclava/TEK

db

1

9

Polár aláöltözet extrém hideg időre (műnyúl)

db

1

10

Mesterlövész kabát/TEK

db

1

11

Mesterlövész nadrág/TEK

db

1

12

Álcaplatform alsó+felső/TEK

db

1

13

Moszkitóhálós álca/TEK

db

1

14

Fejálca/TEK

db

1

15

Téli álcázó öltözet/TEK

db

1

16

Kamásli fekete/TEK

pár

1

17

Neoprémes gumicsizma

pár

1

18

Nyári zokni

pár

1

19

Téli zokni

pár

1

2.4. A Személyvédelmi Igazgatóság lakásbiztosítási feladatokat ellátó állományának speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

3

Bakancs fekete színű/TEK

pár

1

4

Póló fekete/silver tan színű galléros/TEK

db

3

5

Nadrág tundra színű/TEK

db

3

6

Ing hosszú ujjú khaki színű/TEK

db

2

7

Derékszíj/TEK

db

1

8

Kabát parka/TEK

db

1

2.5. Az Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztály, Objektumvédelmi Főosztály Gépjármű Indító Osztály, valamint Támogató Osztály állományának speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Félcipő/TEK

pár

1

2.6. A Terrorelhárítási Központ állományának sportruházati személyi felszerelése

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Sportcipő

pár

1

3

Sportpóló

db

1

4

Melegítő ruha

db

1

5

Rövidnadrág női/férfi

db

1

2.7. A Személyvédelmi Igazgatóság VI. Főosztály állományának speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1.

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2.

5.11-es nadrág Stryke Pants*

db

1

3.

Póló, galléros fehér, silver tan/TEK

db

1

2.8. A Műveleti Igazgatóság gépjármű vezetéstechnikai képzést ellátó állományának speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Póló galléros, piros/TEK

db

2

3

3 in1 piros parka kabát/TEK

db

1

2.9. A Személyvédelmi Igazgatóság biztonsági gépjárművezetőinek speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Póló galléros, fehér/TEK

db

2

2.10. A Személyvédelmi Igazgatóság IV. Főosztály CBRN Osztály állományának speciális szolgálati egyenruházata

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Póló khaki/silver tan színű galléros/TEK

db

2

3

Nadrág tundra színű/TEK

db

2

4

Ing hosszú ujjú khaki színű/TEK

db

2

a) Megjegyzés:

* ha a termék rendszeresítésére sor kerül

3. Az E, P1, P2, P3, P4, P5, P6 normába sorolt állomány részére – alegységkészletként – az alábbi termékeket kell biztosítani:

A

B

C

1

termék megnevezése

menny. egység

ruházati ellátási norma

E

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2

Taktikai mellény/TEK

db

60

3

Fekete málhazsák/TEK

db

15

4

Öltönyzsák

db

10

3/A. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez77

Az idegenrendészeti szerv hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

1. Az idegenrendészeti szerv ruházati ellátási normái:

A

B

C

D

E

F

1.

termék megnevezése

menny. egység

polgári
alapellátási norma

tábornoki alapellátási norma

tábornoki alapellátási norma

2.

normakód

P

T1

T2

3.

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs

pár

1

1

1

4.

22M gyakorló nadrág**

db

1

1

1

5.

Gyakorló póló, sötétkék

db

4

2

2

6.

Teniszing, sötétkék

db

2

2

7.

22M gyakorló zubbony, tépőzáras felirattal**

db

1

1

1

8.

10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

9.

2. társasági/
ünnepi ruházat

Társasági férfi félcipő/női cipő, fekete

pár

1

1

10.

12M e.r. szolgálati félcipő*

pár

1

11.

Társasági felöltő férfi/női, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

12.

Tábornoki társasági pantalló férfi/ szoknya női, sötétkék

db

2

2

13.

Tábornoki társasági zubbony/kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

2

2

14.

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

1

15.

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

1

16.

17M társasági szoknya, sötétkék

db

1

17.

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

1

18.

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

2

2

19.

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék

db

1

1

20.

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék

db

1

1

21.

3. ruházati kiegészítők

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

22.

Kötött sapka, sötétkék

db

1

1

1

23.

Társasági tábornoki tányérsapka/ női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

24.

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

25.

12M e. r. taktikai öv klt.

db

1

1

1

26.

17M társasági nadrágszíj, fekete

db

1

1

1

27.

17M társasági nyakkendő

db

1

1

1

28.

Nyaksál, sötétkék

db

1

1

29.

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

30.

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1

1

1

31.

Hímzett névkitűző

db

2

2

2

32.

Névkitűző, fém

db

1

1

1

33.

4. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

db

2

2

2

34.

Váll-lap tábornoki, szerelve

pár

2

2

35.

Hímzett váll-lap, sötétkék

pár

1

36.

Karjelvény

db

2

2

2

37.

5. személyi felszerelés

Málhazsák

db

1

1

1

38.

Lábbeli költségtérítés*

db

1

a) Megjegyzés:

* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a társasági cipőként történő használatra 12M e. r. szolgálati félcipőt kell kiadni. A termék természetbeni biztosítása helyett a női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

** Alapfelszerelésként és alapellátás kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.

b) Rövidítések:

ba) P: Polgári ruhás alapellátási norma (férfi/női)

bb) T1: Tábornoki alapellátási norma (férfi)

bc) T2: Tábornoki alapellátási norma (női)

2. Az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya ügyfélszolgálati feladatok ellátása esetén a szolgálati feladatokat formaruházatban látja el.

3. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként viselheti.

A

B

1

termék megnevezése

viselési határidő

2

12M e. r. gyakorló nadrág, nyári

3

12M e. r. gyakorló zubbony, nyári

4

12M e. r. gyakorló bakancs nyári

5

10M e. r. gyakorló bakancs

6

Teniszing, sötétkék

7

10M e. r. gyakorló nadrág

2028. 12. 31.

8

10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal

2028. 12. 31.

4. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez78

A Büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

1. A Büntetés-végrehajtási szervezet ruházati ellátási normái

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

termék megnevezése

menny. egység

csök- ken-
tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma (női)

egyen- ruhás alap- ellátási norma (férfi)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (női)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (férfi)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (vezetői, női)

vegyes ruhás alap- ellátási norma (vezetői, férfi)

tábor- noki alap- ellátási norma (női)

tábor- noki alap- ellátási norma (férfi)

2

normakód

CS

E1

E2

V1

V2

V3

V4

T1

T2

3

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

12M e. r. gyakorló bakancs, nyári

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

5

22M gyakorló nadrág, könnyített

db

2

2

2

1

1

1

1

1

1

6

Pólóing, világoskék

db

4

4

4

2

2

2

2

2

2

7

22M gyakorló zubbony, tépőzáras felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8a

Gyakorló póló, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8b

Teniszing, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

2. szolgálati ruházat

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1

1

1

1

1

1

10

12M e. r. szolgálati nyári pantalló,

db

1

1

1

1

1

1

11

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

1

1

1

1

1

12

12M e. r. szolgálati
ing/blúz, rövid ujjú, világoskék

db

2

2

1

1

1

1

1

1

13

12M e. r. szolgálati
ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék

db

2

2

1

1

1

1

1

1

14

12M e. r. szolgálati pulóver

db

2

2

1

1

1

1

1

1

15

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

1

1

1

1

1

1

16

12M e. r. szolgálati télikabát

db

1

1

1

1

1

1

17

12M e. r. szolgálati félcipő nyári

pár

1

1

1

1

1

1

18

3. társasági/ ünnepi ruházat

17M társasági zubbony,
sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

19

17M társasági kosztümkabát,
sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

20

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

21

17M társasági szoknya, sötétkék

db

1

1

1

1

22

23

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

1

1

1

1

1

1

1

1

24

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

1

1

1

1

1

1

1

25

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék

db

1

1

26

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék

db

1

1

27

Ingblúz, rövid ujjú, fehér

db

1

1

28

29

Társasági felöltő férfi/női, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

30

31

4. ruházati kiegészítők

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

12M e. r. téli sapka, sötétkék, szerelve, tűzzománcos jelvénnyel

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

Tányérsapka, sötétkék, szerelve, szolgálati öltözethez

db

1

1

1

1

1

1

34

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

34a

17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

35

17M társasági nadrágszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

36

15M szolgálati nadrágszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

37

12M e. r. taktikai öv klt.

klt

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

40

17M társasági nyakkendő

db

1

1

1

1

1

1

1

1

41

Nyakkendőtű

db

1

1

1

1

1

1

1

1

42

Nyaksál, sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

43

44

Téli ing**

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

45

Téli alsó**

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

Szolgálati zokni**

pár

4

4

4

4

4

4

4

4

4

47

48

Hímzett azonosító szám, lila

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

49

12M azonosító szám

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

50

Felsőfokú végzettséget tanúsító jelvény

db

1

1

2

2

51

Névkitűző fém

db

1

1

1

1

1

1

2

2

52

5. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, lila

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

53

Hímzett váll-lap, lila

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

54

Váll-lap tábornoki, szerelve

pár

2

2

55

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

56

6. személyi
felszerelés

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

57

Sorsz. szolg. jelvény tűzzománc, igazolványtokkal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

58

7. költségtérítés

Alsóruházati költségtérítés**

db

1

1

1

1

1

1

59

Lábbeli
költség-
térítés***

db

1

1

1

1

1

1

1

1

a) Megjegyzés:

** A termékek természetbeni biztosítása helyett 10 000 Ft összegű alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Az alsóruházati költségtérítést csak a felszerelő állomány részére kell biztosítani. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. A bv. szervezet műveleti egységeinek állománya részére évente további bruttó 8 000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat költségtérítés-kiegészítés címen a plusz egy-egy darab sötétkék vagy fekete színű téli felső, és téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati költségtérítés és az alsóruházat költségtérítés-kiegészítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével.

*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány a lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a velúr-, nubuk- vagy lakkcipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr-, nubuk- vagy lakkcipő.

b) Rövidítések:

ba) Cs: Csökkentett alapellátási norma (férfi/női)

bb) E1: Egyenruhás alapellátási norma (női)

bc) E2: Egyenruhás alapellátási norma (férfi)

bd) V1: Vegyes ruhás alapellátási norma (női) a beosztotti állomány részére

be) V2: Vegyes ruhás alapellátási norma (férfi) a beosztotti állomány részére

bf) V3: Vegyes ruhás alapellátási norma (női) a vezetői beosztást betöltő állomány részére

bg) V4: Vegyes ruhás alapellátási norma (férfi) a vezetői beosztást betöltő állomány részére

bh) T1: Tábornoki alapellátási norma (női)

bi) T2: Tábornoki alapellátási norma (férfi)

2. A hivatásos állomány az alább felsorolt termékeket megengedett öltözetként a meghatározott időpontig viselheti.

A

B

1

termék megnevezése

viselési határidő

2

Női csizma, fekete

3

10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített

2028. 12. 31.

4

10M e. r. gyakorló zubbony könnyített, tépőzáras felirattal

2028. 12. 31.

3. A hivatásos állomány részére, a szolgálati feladatok függvényében, – alegységkészletként – szolgálati, csapadék ellen védő kabátot kell biztosítani.

4. A hivatásos állomány részére, a szolgálati feladatok függvényében – intézetenként – 08 mintájú jó láthatóságot biztosító átvetőt kell biztosítani.

5. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez79

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv ruházati ellátási normái:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

termék megnevezése

menny. egység

csökken- tett alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

egyen- ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

vegyes ruhás alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

tábornoki alap- ellátási norma

2

normakód

CS

E1

E2

E3

V1

V2

T1

T2

3

1. gyakorló ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

4

22M gyakorló nadrág, könnyített*****

db

2

2

2

2

1

1

1

1

5

Gyakorló póló, sötétkék

db

4

2

2

4

2

2

2

2

5a

Teniszing, sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

6

22M gyakorló zubbony könnyített, tépőzáras felirattal*****

db

1

1

1

1

1

1

1

1

7

10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Tépőzáras acélbetétes félcipő

pár

1*

1

9

2. szolgálati ruházat

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1

1****

1

1

10

12M e. r. szolgálati nyári pantalló

db

1

1

1

1

11

12M e. r. szolgálati téli pantalló

db

1

1

1

1

12

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék

db

2

2

2

2

13

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék

db

2

2

2

2

14

12M e. r. szolgálati pulóver

db

1

1

1

1

15

12M e. r. szolgálati nyári dzseki

db

1

1

1

1

16

12M e. r. szolgálati télikabát

db

1

1

1

1

17

3. társasági/ ünnepi ruházat

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

1

18

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

1

1

1

1

1

19

17M társasági szoknya, sötétkék

db

1

1

20

Tábornoki társasági zubbony/kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

2

2

21

Tábornoki társasági pantalló, férfi/női, sötétkék

db

2

1

21a

Tábornoki társasági női szoknya, sötétkék

db

1

22

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

1

1

1

1

1

1

1

23

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

1

1

1

1

1

1

24

Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék, szerelve

db

1

1

25

Ingblúz, rövid ujjú, világoskék, szerelve

db

1

1

26

Ingblúz, rövid ujjú, fehér, szerelve

db

1**

1**

1**

1**

1**

1

1

27

Társasági felöltő, férfi/női, sötétkék, szerelve

db

1**

1**

1**

1**

1**

28

Tábornoki felöltő, férfi/női, sötétkék, szerelve

db

1

1

29

30

4. ruházati kiegészítők

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

1

31

12M e. r. téli sapka, szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

1

32

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

1

1

1

33

Társasági tábornoki tányérsapka/női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

1

34

Derékszíj, fekete (gyakorló hevederöv)

db

1

1

1

1

1

1

1

1

35

17M társasági nadrágszíj, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

36

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

37

Társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék

db

1

1

1

1

37a

17M társasági nyakkendő, sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

38

Téli ing***

db

39

Téli alsó***

db

40

Téli zokni***

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

41

Nyári zokni ***

pár

2

2

2

2

2

2

2

2

42

Hímzett névkitűző

db

3

3

3

3

3

3

3

3

43

Névkitűző fém

db

1

1

1

1

1

1

1

43a

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1

1

1

1

1

1

1

44

Nyaksál, sötétkék

db

1**

1**

1**

1**

1**

1

1

45

5. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, piros

db

3

3

3

3

3

3

3

3

46

Hímzett váll-lap, piros

pár

3

3

1

3

3

2

2

47

48

Karjelvény

db

3

3

3

3

3

3

3

3

49

6. személyi felszerelés

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

1

50

7. költségtérítés

Alsóruházati költségtérítés***

db

1

1

1

1

1

1

1

1

51

Lábbeli- költség-
térítés****

db

1

1

1

1

1

1

1

a) Megjegyzés:

* A tűzoltási, a műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány részére adható ki.

** Az ellátást csak a tiszti és a főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány részére kell biztosítani.

*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Összege 3000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.

**** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

***** 2024. I. félévben a 10M e. r. gyakorló zubbony, könnyített, felirattal és a 10M e. r. gyakorló nadrág, könnyített termékek kiadhatók a raktárkészlet erejéig, legalább 8 éves kihordási idő esetén.

b) Rövidítések:

ba) Cs: Csökkentett alapellátási norma (férfi/női)

bb) E1: Egyenruhás alapellátási norma (férfi)

bc) E2: Egyenruhás alapellátási norma (női)

bd) E3: Egyenruhás alapellátási norma a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány részére.

be) V1: Vegyes ruhás alapellátási norma (férfi)

bf) V2: Vegyes ruhás alapellátási norma (női)

bg) T1: Tábornoki alapellátási norma (férfi)

bh) T2: Tábornoki alapellátási norma (női)

1

Az 1. § a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § g) pontját a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 20. §-át.

3

A 2. § 4a. pontját az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § 7. pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 45. § a) pontja, a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 20. §-át.

6

A 2. § 10a. pontját a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § 12. pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 45. § a) pontja, a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja, a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 20. §-át.

8

A 2. § 13. pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 45. § b) pontja, a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 20. §-át.

9

A 2. § 14. pont f) alpontja a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (1) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § (2a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 3. § (3) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdése a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 45. § b) pontja, a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 20. §-át.

19

A 7. § (3) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 8. § (3) bekezdés f) pontja a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 8. § (4) bekezdése a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 9. § e) pontja a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 12. § (3) bekezdés d) pontja a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 13. § (2) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 14. § (3) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 15. § (2) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 16. § (4) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 19. § (1) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 19. § (3) bekezdését a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 19. § (4) bekezdését a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 19. § (5) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A 20. § (2) bekezdése a 21/2018. (VI. 29.) BM rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 20. § (4a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

34

A 21. § (1) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 21. § (7) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

36

A 21. § (8) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 23. § (1) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 23. § (2) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 23. § (4) bekezdése a 43/2016. (X. 25.) BM rendelet 6. §-a, a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 23. § (7) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 23. § (7a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 24. § (1) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 24. § (2) bekezdését a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 24. § (4) bekezdése a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 45. § c) pontja, a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelet 22. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 20. §-át.

45

[A 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 11. pontjában foglalt módosítás, mely szerint a IV. Fejezet címében az „ILLET VE” szövegrész helyébe az „ILLETVE” szöveg lép, nem vezethető át.]

46

A 26. § (2a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 8. §-a iktatta be.

47

A 26. § (6) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

48

A 31. § (1) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 34. § (4) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 34. § (5) bekezdését a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

51

Az V. fejezet címe a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 38. § (1a) bekezdését a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 9. §-a iktatta be.

53

A 38. § (3) bekezdése a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § h) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 21. alcím címe a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 39. § (1) bekezdése a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 16. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 40. § (1) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 60. §-a, a 47/2019. (XII. 18.) BM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 40. § (3) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 40. § (7) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 40. § (8) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 41. § (2) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 42. § (3) bekezdése a 21/2018. (VI. 29.) BM rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 49. § (4) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 49. § (5) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 50. § (1) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 8. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

65

Az 50. § (2) bekezdése az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

66

Az 51. § (2) bekezdése a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

Az 51. § (2a) bekezdését a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

68

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be, a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

70

Az 58. §-t a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 10. §-a iktatta be, a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

71

Az 59. §-t a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 10. §-a iktatta be, a 6/2022. (IV. 14.) BM rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 60. §-t a 47/2019. (XII. 18.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

73

A hatálybalépés időpontja: 2019. december 21.

74

Az 1. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 12. § j) pontja szerint módosított szöveg.

79

Az 5. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelet 11. § (4) bekezdése, a 42/2021. (XII. 9.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése, az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. [Az 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B–C:47 és E–K:47 mezőjében ez utóbbi módosító rendelet 8. § (4) bekezdése által elrendelt módosítás nem vezethető át.]

82

A 8. melléklet I. alcím 32. pontját az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 7. melléklet 1. pontja iktatta be.

83

A 8. melléklet II. alcím 36. pontját az 55/2023. (XII. 19.) BM rendelet 7. melléklet 2. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére