• Tartalom
Oldalmenü

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2016.05.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]

o) az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sor a) és b) pontja és a 28. sor b) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, továbbá a 22. sor a) és b) pontja, valamint a 28. sor c) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,”

(nyújtható.)

(2) A Rendelet 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]

w) az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sor a) és b) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 37. cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás”

(nyújtható.)

2. § A Rendelet 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 40. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,
b) a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,
c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,
d) az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,
e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,
f) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.”

3. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) A Rendelet

a) 3. § i) pontjában a „pont a) és b) alpontja” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,

b) 3. § j) és k) pontjában és 43. § c) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i)” szöveg,

c) 3. § j) pontjában és 43. § c) pontjában a „38–39.” szövegrész helyébe a „38–40.” szöveg,

d) 3. § l) pontjában, 43. § g) pontjában a „c)” szövegrész helyébe a „c) és f)” szöveg,

e) 43. § f) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i)” szöveg,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat G:38., G:39. és G:40. mezőjében a „szerv az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével akkor” szövegrész helyébe a „szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor” szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat K:38., K:39. és K:40. mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „30” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:12a. mezőjében a „ , civil szervezet” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 14/2016. (V. 20.) NGM rendelethez

1. 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve”

2. Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12., 29. sora.

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

346706

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat

a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra

aa) a területi önkormányzatok,

ab) a regionális fejlesztési ügynökségek,

ac) a térségi fejlesztési tanácsok részére

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;

b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra

ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához,

bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,

c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, valamint

d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv

egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

347995

 

 

Gazdasági Zöldítési Rendszer

Az előirányzat fedezetet biztosíthat

a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozására,

b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére és energiahatékonyság növelésére,

c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére,

d) a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának teljesítésére,

e) az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit feltüntető adatbázis és térkép elkészítésére és működtetésére;

f) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére;

g) az elektromos töltőinfrastuktúrához kapcsolódó működési költségekre;

h) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promóciós tevékenység kiadásaira;

i) az elektromobolitáshoz,energiahatékonysághoz kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására;

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, lakásszövetkezet

pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

egyedi döntés, előirányzat-átcsoportosítás alapján

 

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

281234

 

 

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

Az előirányzat támogatást biztosít a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközi feladatainak ellátásához.

Magyar Szabványügyi Testület

egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

349562

 

 

Nemzetgazdasági támogatások

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű, munkahelyteremetési célú

a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,

b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,

c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak

a támogatása.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. Magyarországon legalább 250 főt foglalkoztató ( a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe kell venni) nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet, amelynek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, amennyiben:

a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

b) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

c) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

d) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

e) a benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,

f) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,

g) benyújtója a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,

h) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

i) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

j) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szakágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén:

16.21 Falemezgyártás, 16.22 Parkettagyártás, 16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása, 29.10 Közúti gépjármű gyártása, 29.31 Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,

l) a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

pályázati úton, egyedi döntés alapján

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) garancia,

c) óvadék.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

244190

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául, továbbá egyes nemzetközi szervezetekban való tagdíjfizetési kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására szolgál. Az előirányzat tartalmazza a kezelésével járó költségeket is.

nemzetközi szervezet

-

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

-

-

-

-

gazdasági társaság, szövetség, civil szervezet

egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

35.

296880

 

 

Nemzetgazdasági programok

Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat ellátásához, szakmai program támogatásához használható fel, így különösen:

a) turisztikai és vendéglátási ágazati feladatok teljesítéséhez;

b) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;

c) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média megjelenések támogatásához;

d) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;

e) a 2017. évi Asztanai szakvilágkiállításhoz kapcsolódó kiadások és feladatok finanszírozásához;

f) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet,szövetkezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

pályázati úton, egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 41a sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41a.

352139

 

 

Fejezeti stablitási tartalék

Az előirányzat a Kvtv. 19. § (6) és (7) bekezdése alapján a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra, ütezemzés szerint használható fel.

költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat

-

-

időarányosan, teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítás alapján

-

-

-

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 22. napjával.