• Tartalom

14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet

14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról1

2016.07.13.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére (a továbbiakban: vizsgajog időtartama). Ha a vizsgajog időtartama alatt bekövetkezett változás folytán a vizsgajogot elnyert intézmény nem teljesíti a (3) bekezdésben foglalt feltételeket, a vizsgajog megszűnik. Ezt a tényt a vizsgajogot elnyert intézmény haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak. A vizsgajog megszűnését a Hivatal állapítja meg.”

2. § A Tkr. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § (1) A 13. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2016. évben a Hivatal a vizsgajog elnyerésére pályázatot nem ír ki. A 2016. év során lejáró vizsgajoggal rendelkező intézmények vizsgajogának időtartama – a 13. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – pályázat kiírása nélkül egy évvel meghosszabbodik.
(2) A vizsgajog időtartama – (1) bekezdés alapján történő – meghosszabbításának tényét a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére