• Tartalom
Oldalmenü

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2020.07.14.

1. A Kormány

a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b)1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 561 073 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2017. június 30., a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása előirányzat javára biztosított 80 000 ezer forint és a Versenysport támogatása előirányzat javára biztosított 748 414 ezer forint tekintetében 2017. december 31.; – a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 5. pont a), b) és c) alpontjára is figyelemmel – a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 910 654 ezer forint és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára átcsoportosított 64 746 ezer forint tekintetében 2018. június 30., a a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára átcsoportosított 1 441 000 ezer forint tekintetében 2020. december 31.

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont b) alpont szerint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet részére átcsoportosított 64 115 ezer forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében és egy összegben 64 115 ezer forint támogatást nyújtson Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal, 2017. december 31-ig történő felhasználási kötelezettség előírása mellett;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pont c) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatási szerződés megkötését követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

e) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban megállapított, 2015. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 992 000 ezer forint felhasználását és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2–3.2

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 1.4. alpontja szerint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoporton az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. tőkerendezésének végrehajtásához biztosított 85,5 millió forint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

5.3

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. pontja szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat részére átcsoportosított 1181,1 millió forintból 4,7 millió forint, valamint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 301,9 millió forintból 1,0 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2) szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 360,0 millió forintból 15,3 millió forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

8–12.4

13. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat szerint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára biztosított 1690,0 millió forintból 105,0 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

14. A Kormány egyetért azzal, hogy a Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja alapján biztosításra került 30 millió forint többletforrás a Tom Lantos Emlékév és előkészületeihez szükséges feladatokra kerüljön felhasználásra.

1. melléklet az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

X. Igazságügyi Minisztérium

XI. Miniszterelnökség

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360462

 

19

 

 

 

 

 

Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

64 115

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360451

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

295679

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

109 000

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

24 100

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001711

 

12

 

 

 

 

 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 483 800

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346706

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

73 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 368 000

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241790

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

31 500

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338139

 

19

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

21 627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

5 839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

26 280

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355162

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

766 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

144 000

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025155

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Versenysport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

748 414

 

 

 

359195

 

 

 

34

 

 

 

 

 

2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

23 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

5 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

48 754

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295202

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359095

 

 

 

7

 

 

 

 

 

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

29 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

120 700

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343506

 

8

 

 

 

 

 

VERITAS Történetkutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

14 600

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296668

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti általános tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

129 144

 

 

 

297102

 

32

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 561 073

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360451

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

295679

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

109 000

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333739

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Agrármarketing célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 100

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001711

 

12

 

 

 

 

 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 483 800

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346706

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

1 441 000

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241790

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

31 500

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338139

 

19

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 746

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355162

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

910 654

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025155

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Versenysport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

748 414

 

 

 

359195

 

 

 

34

 

 

 

 

 

2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295202

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359095

 

 

 

7

 

 

 

 

 

MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343506

 

8

 

 

 

 

 

VERITAS Történetkutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 600

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296668

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti általános tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

5 561 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 561 073

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím- szám

Jogcím-
csop.-
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előir.-
szám

Fejezet-
név

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.-
név

Jogcím-
név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

350 000

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TEN-T projektek

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-992 000

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-350 000

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

992 000

2

A 2–3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.