• Tartalom

2016. évi CXLIV. törvény

2016. évi CXLIV. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.12.31.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény módosítása

1. §2

2. § A Kkt. 23/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül, díjmentesen a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott informatikai platformon keresztül elektronikus úton is lekérdezhető rendszám szerint:
a) a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatainak dátuma, a vizsgálóállomás megnevezése, címe;
b) a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata során megállapított műszaki, környezetszennyezési adatok közül:
ba) a jármű különleges rendszámtáblára való jogosultságának ténye,
bb) a jármű EK típusjóváhagyásának száma, ha rendelkezik ilyennel,
bc) a jármű hazai forgalomba helyezési engedélyének száma,
bd) a jármű megengedett össztömege;
c) a műszaki vizsgálatok során megállapított futásteljesítménnyel összefüggő adatok, a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja alapján a jármű átlagos, átlag alatti, átlag feletti minősítése.”

3. §3

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. §4

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. §-a a következő 17–18. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazása során)

„17. Informatikai platform: számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó olyan informatikai rendszer, amely alkalmas a közúti közlekedési nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel, továbbá más törvényben megjelölt nyilvántartásokból egységes felületen történő adatszolgáltatások lebonyolítására.
18. Járműéletút-adatszolgáltatás: a nyilvántartó által az e célra szolgáló informatikai platformon keresztül, több nyilvántartás adatainak felhasználásával elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.”

(2)5

6–7. §6

8. § (1)7

(2)8

9. § (1) A Kknyt. 9/B. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:)

f) az előzetes eredetiségvizsgálat dátumát, a vizsgálat során megállapított minősítést, és az erről kiállított hatósági bizonyítvány sorszámát,”

(2) A Kknyt. 9/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:)

i) az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezését és címét.”

10–11. §9

12. § (1) A Kknyt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvántartásból
a) a nyilvántartótól csoportos adatszolgáltatás, járműéletút-adatszolgáltatás és – a Kormány által rendeletben az e törvény szerint adatigénylésre jogosult szervek közül kijelölt szervek eseti jellegű megkeresése esetén – egyedi adatszolgáltatás,
b) a közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi adatszolgáltatás
igényelhető.”

(2) A Kknyt. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A járműéletút-adatszolgáltatásra irányuló kérelem esetén a nyilvántartó a kérelemben megjelölt adatokat a 7. § b), c), és f) pontjában meghatározott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 46. § (1) bekezdésében és 51. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból elektronikus úton szerzi be.”

13. § (1)10

(2)11

14. § A Kknyt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) A 19. §-ban megjelölt szervek, személyek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölésével igazolják.
(2) A nyilvántartó a 19. §-ban megjelölt szervek, személyek részére az adatszolgáltatást a járműnyilvántartásból az informatikai platform keretében is nyújthatja.”

15. § A Kknyt. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül, díjmentesen az informatikai platformon keresztül elektronikus úton is lekérdezhető
a) a járműnyilvántartásból
aa) a jármű harmonizált forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki adatai,
ab) a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja kronologikus sorrendben,
ac) a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból való kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő időpontja,
ad) a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok,
ae) a körözés ténye, és
af) az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az adatlekérdezés időpontjáig a jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma,
b) a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
ba) a jármű származási országa, és
bb) a származás ellenőrzésének eredménye,
c) az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
ca) az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja,
cb) az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezése és címe,
cc) az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára tett megállapítások,
cd) az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció,
ce) az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés,
d) a nyilvántartó által a Gfbt.-ben meghatározott kötvénynyilvántartásból elektronikusan beszerzett biztosítás tényére vonatkozó adat,
e) a nyilvántartó által a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonatkozó adat és a káresemény dátuma.”

16. §12

17. § (1)13

(2)14

4. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

18–26. §15

5. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

27–32. §16

6. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

33–36. §17

7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

37–44. §18

8. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

45–46. §19

47. § (1) A Gfbt. 47. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)

o) a 46. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok tekintetében – a gépjármű hatósági jelzése alapján – a biztosítási kockázatviselés fennállásának tényére vonatkozóan a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Kknyt.) meghatározott járműéletút-adatszolgáltatás céljából a Kknyt.-ben meghatározott központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv.”

(2) A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés a)–e), l), m) és o) pontjában szereplő adatigénylők részére az adatszolgáltatást elektronikus úton – a kötvénynyilvántartó szerv és az adatigénylő közötti számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével – teljesíti.”

(3) A Gfbt. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Az (1) bekezdés o) pontjában foglalt adatátadás valamint ezen adatok tekintetében a Kknyt.-ben meghatározott informatikai platformon keresztül történő járműéletút-adatszolgáltatás díjmentes.”

48. §20

49. § (1) A Gfbt. 51. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kárnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó, a gépjármű, a szerződés és a káresemény alább felsorolt adatait:)

b) a gépjármű rendszámát és alvázszámát, típusát, kategóriáját, egy adott gépjárműhöz nem köthető ideiglenes rendszámra kötött biztosítási szerződés esetén a rendszámot, valamint az ideiglenes rendszám kiadásának évét;”
„(4a) A kárnyilvántartás a (4) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza továbbá a károsult gépjármű és a káresemény (4) bekezdés b) és f) pontok szerinti adatait.”

(3) A Gfbt. 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kárnyilvántartó szerv a (4) bekezdés f)–h) pontjában és a (4a) bekezdésben megjelölt adatokat azok keletkezésétől számított 30 év elteltével törli.”

(4) A Gfbt. 51. § (9) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(A kárnyilvántartó szerv kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni:)

j) a (4a) bekezdésben foglalt adatokat – a károk kezelése és rendezése céljából – a károkozó gépjármű üzemben tartójának biztosítója, a Kártalanítási Számla kezelője;
k) a (4) bekezdés b)–c) és f) pontjában, továbbá a (4a) bekezdésben meghatározott adatokat elektronikus úton – a Kknyt. járműéletút-adatszolgáltatás céljából – a Kknyt.-ben meghatározott központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv”

(részére.)

(5)21

50. § (1) A Gfbt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A biztosító a szerződés megkötését és megszűnését, a határozatlan tartamú szerződés megújítását (biztosítási időszakok kezdő napját), továbbá a szüneteléssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatos adatok keletkezését követő 15 napon belül köteles a kárnyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4) és (4a) bekezdésében megjelölt adatokról.”

(2) A Gfbt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kártalanítási Számla kezelője az adatok keletkezését követően 15 napon belül köteles a kárnyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4a) és (5) bekezdésében megjelölt adatokról.”

51. §22

9. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

52. §23

10. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

53–55. §24

11. Az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény módosítása

56–57. §25

12. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6. és 7. alcím 2017. január 2-án lép hatályba.

(3) A 8. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4)26 A 2. §, az 5. § (1) bekezdése, a 9. §, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14–15. §, a 47. §, a 49. § (1)–(4) bekezdése és az 50. § 2018. december 31-én lép hatályba.

(5) Az 5. § (2) bekezdése, a 6–7. §, a 10–11. §, a 17. § (2) bekezdése, a 45–46. § és a 48. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

59. § Ez a törvény

a) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. április 3-i 2014/46/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § (2) bekezdése a 2017: CCIV. törvény 2. §-a alapján nem lép hatályba.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 33–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 48. § a 2017: CXLV. törvény 216. §-a alapján nem lép hatályba.

21

A 49. § (5) bekezdése a 2017: CXLV. törvény 216. §-a alapján nem lép hatályba.

22

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 58. § (4) bekezdése a 2017: CLXXXII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére