• Tartalom

148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2016.06.14.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a természetben a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest 6628 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

2. § A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

(3) A Beruházással érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi engedélyezési és tudomásulvételi hatósági eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
9. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2016. november 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére