• Tartalom

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, az 1. melléklet szerinti helyszíneken megvalósuló KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekttel (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, ideértve a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó, vizek kártétele elleni védekezést szolgáló, útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkákkal kapcsolatos azon közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek az 1. melléklet szerinti településeken lévő közterületeket érintik.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési, valamint egyéb munkák megvalósításához

szükségesek.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)2

(2)3

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap, azonban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását tizenöt nap alatt adja ki.

(4)4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – 25 nap.

(5)5 A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A beruházás által érintett települések

A

B

C

1.

Projekt azonosító száma

Projekt címe és tartalma

Érintett települések

2.


KEHOP-1.3.0-15-
2016-00014 azonosító számú projekt


Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban
Vízkár-elhárítási célú és vízpótlást biztosító tározóépítés
Mederrendezés és -kotrás
Vizes élőhelyek, holtágak vízpótlása
Töltés megerősítése
Oldalműtárgyak építése, felújítása
Új mederszakaszok építése
Zárt csatorna építése
Belvízvédelmi és helyi vízkár elhárítását biztosító medrek felújítása
Felszíni vízkészletek szétosztását, vízátvezetését biztosító vízkormányzási rendszerek létesítése
Duzzasztók építése
Holtágak, mellékágak és egyéb vízterek vízpótlása
Szivattyús vízkivételi helyek (öntözőzsilipek) felújítása, szivattyúállások létesítése

Adorjás

3.

Baranyahidvég

4.

Besence

5.

Bogdása

6.

Cún

7.

Csányoszró

8.

Drávacsehi

9.

Drávacsepely

10.

Drávafok

11.

Drávagárdony

12.

Drávaiványi

13.

Drávakeresztúr

14.

Drávapalkonya

15.

Drávapiski

16.

Drávasztára

17.

Drávatamási

18.

Endrőc

19.

Felsőszentmárton

20.

Hirics

21.

Kákics

22.

Kastélyosdombó

23

Kémes

24.

Kemse

25.

Kisszentmárton

26.

Kórós

27.

Lakócsa

28.

Luzsok

29.

Markóc

30.

Marócsa

31.

Nagycsány

32.

Okorág (Mónosokor)

33.

Páprád

34.

Piskó

35.

Potony

36.

Sámod

37.

Sellye

38.

Sósvertike

39.

Szaporca

40.

Szentborbás

41.

Teklafalu

42.

Tésenfa

43.

Tótújfalu

44.

Vajszló

45.

Vejti

46.

Zaláta

2. melléklet a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.6 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. az 1–18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 115. § a)-c) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdését a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 3. § (4) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. § c) pontja hatályon kívül helyezte, szövegét újonnan ezen rendelet 251. §-a állapította meg.

6

A 2. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 110. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére