• Tartalom

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2016.06.29.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 19. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 6. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklet

a) PEST MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a „7010; 7141;” szövegrész helyébe a „7010; 7036; 7141;” szöveg,

b) GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA pontjában a „3656;” szövegrész helyébe a „2868; 3656;” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 3. melléklet

a) GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „2868;” szövegrész,

b) PEST MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „7036;” szövegrész,

c) TOLNA MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „9275;” szövegrész, és

d) VESZPRÉM MEGYE II. KATEGÓRIA pontjában a „9011;” szövegrész.

3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Étv. 40/A. §-ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12–13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12–13. pontjában meghatározott bírságtétel alól mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli.”

(2) Az R2. 2/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.”

(3) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni.”

(4) Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az R2. 2. melléklete.

6. § Az R2.

a) 1/A. § (2) bekezdésében az „I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 13. pontjában” szöveg,

b) 1/B. § a) pontjában az „I. táblázat 1. és 2. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 3. és 4. pontjában” szöveg,

c) 1/B. § b) pontjában az „I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan” szöveg,

d) 1/B. § c) pontjában az „I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6–16. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére” szöveg,

e) 1/B. § d) pontjában a „II. táblázat 1–10. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire” szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „I. táblázat 1. és 2. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 3. és 4. pontjában” szöveg,

g) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 5. pontjában” szöveg,

h) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6–16. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére” szöveg,

i) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „II. táblázat 1–10. pontjában” szövegrész helyébe a „táblázat 6–13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire” szöveg,

j) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „I. táblázat 17–24. pontjában és II. táblázat 11–15.” szövegrész helyébe a „táblázat 14–32.” szöveg,

k) 2. § (3) bekezdésében az „I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10.” szövegrész helyébe a „táblázat 13.” szöveg,

l) 2/A. § (1) bekezdésében az „I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8.” szövegrész helyébe a „táblázat 6.” szöveg,

m) 2/A. § (2) bekezdésében az „I. táblázat 5., 9., 13–14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7–8., 10.” szövegrész helyébe a „táblázat 5., 7., 10., 12–13.” szöveg,

n) 2/A. § (3) bekezdésében az „I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13.” szövegrész helyébe a „táblázat 8. és 26.” szöveg,

o) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével” szövegrész helyébe az „az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel” szöveg

lép.

4. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7–8. §3

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9–10. §4

11. § Az R3.

a)–e)5

lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12–14. §6

7. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. §7

16. § Az R5.

a)–f)8

lép.

8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

17. §9

9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

18. §10

10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. §11

11. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. alcím, a 11. § f) pontja, a 16. § g) pontja, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az l/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió, az 5. pontban
a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

2

Építtető

Tervező

Tervezői művezető

Építési műszaki ellenőr

Fővállalkozó kivitelező

Megrendelő
vállalkozó kivitelező

Alvállalkozó kivitelező

Felelős műszaki vezető

3

Tervezői művezető közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén

100 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

 

 

 

 

4

Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén

100 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

5

Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

100 000 Ft + 0,01×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

 

 

 

6

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

100 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

 

 

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

7

Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
200 000 Ft

 

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
200 000 Ft

150 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

 

 

100 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
400 000 Ft

8

Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
200 000 Ft

200 000 Ft + 0,01×SZÉ legfeljebb
1 500 000 Ft

 

 

 

9

Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

 

 

 

 

 

80 000 Ft + 0,003×SZÉ legfeljebb
200 000 Ft

200 000 Ft + 0,01×SZÉ legfeljebb
1 000 000 Ft

 

10

Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén

80 000 Ft
+ 0,003×SZÉ legfeljebb
250 000 Ft

 

80 000 Ft
+ 0,003×SZÉ legfeljebb
250 000 Ft

150 000 Ft + 0,01×SZÉ legfeljebb
1 000 000 Ft

100 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
300 000 Ft

150 000 Ft + 0,01×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

 

11

Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként megállapítva

 

150 000 Ft + 0,004×SZÉ legfeljebb
500 000 Ft

150 000 Ft + 0,004×SZÉ legfeljebb
400 000 Ft

80 000 Ft
+ 0,003×SZÉ legfeljebb
200 000 Ft

 

12

Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése

80 000 Ft
+ 0,003×SZÉ
legfeljebb
200 000 Ft

 

80 000 Ft + 0,003×SZÉ
legfeljebb
200 000 Ft

100 000 Ft + 0,005×SZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

 

 

150 000 Ft
+ 0,005×SZÉ
legfeljebb
800 000 Ft

13

Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

200 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
800 000 Ft

200 000 Ft + 0,005×SZÉ legfeljebb
800 000 Ft

400 000 Ft + 0,006×SZÉ legfeljebb
1 500 000 Ft

 

 

500 000 Ft + 0,015×SZÉ legfeljebb
5 000 000 Ft

14

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a
foglalkoztató

100 000 Ft

150 000 Ft

 

 

 

 

 

 

15

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a foglalkoztató

 

150 000 Ft

 

 

100 000 Ft

 

 

 

16

Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal

100 000 Ft

 

100 000 Ft

 

 

 

 

 

17

Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal

100 000 Ft

 

 

100 000 Ft

 

 

 

 

18

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése

100 000 Ft

 

 

 

100 000 Ft

100 000 Ft

 

 

19

Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása

 

 

 

 

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

20

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

60 000 Ft

 

 

 

21

A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerződés hiánya

150 000 Ft

150 000 Ft

 

 

 

 

 

 

22

Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya

100 000 Ft

 

100 000 Ft

 

 

 

 

 

23

Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

 

24

A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

 

 

25

Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata

 

150 000 Ft

150 000 Ft

 

 

 

26

Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

 

27

Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények megsértése

80 000 Ft

 

80 000 Ft

80 000 Ft

 

 

 

 

28

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői művezető legalább hat alkalmának nem teljesítése

 

 

80 000 Ft

 

 

 

 

 

29

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás elmulasztása

50 000 Ft

 

 

 

30

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában

500 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

31

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító jelszót

 

 

 

 

 

150 000 Ft

 

 

32

Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban

 

 

 

 

 

 

80 000 Ft

 

2–6. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez12

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a)–f) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére