• Tartalom

2016. évi CLVII. törvény

2016. évi CLVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről1

2016.12.16.

1. § (1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 9. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2017. december 28-áig kell teljesíteni.”

(2) A Kvtv. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(9) A központi költségvetési szervek a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat – kormányrendeletben meghatározott módon – havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig, december hónap után december 20 ig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.”

2. § A Kvtv. 59. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.”

3. § A Kvtv. 70. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.”

4. § A Kvtv. 75. § (1) bekezdése a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

d) a 9. § (9) bekezdésében meghatározott befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettség részletes szabályait.”

5. § A Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,

a) 18. cím neve a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyett a „Klebelsberg Központ” szöveggel,

b) 21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcím neve a „balettművészeti” szövegrész helyett a „táncművészeti” szöveggel

lép hatályba.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére