• Tartalom

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

2017.03.21.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az egyházi jogi személyek által megvalósítandó energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre,

b) a közszféra szervezetek számára tervezett kiemelt, épületenergetikai célú projektekre, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált beruházásokat és a szemléletformálási programokat, és

c)1

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. előkészítés: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység,

2. kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,

3. konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,

4. szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,

5. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

6. végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti kedvezményezett.

3. A miniszter feladatai

3. § (1) A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. § A miniszter

a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) figyelemmel kíséri és összehangolja az 1. § szerinti projektek megvalósítását,

c) az a)–b) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás személyes adatot nem tartalmazhat.

(3) A miniszter gondoskodik az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról. Az e rendeletben foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős számára továbbíthat adatot.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerint átadott adatokat a Társaság útján, eredeti formájukban, elektronikus formában vagy papíralapon tartja nyilván.

(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A Társaság feladatai

6. § (1) A Társaság

a) szükség esetén javaslatot tesz a miniszternek és a szakpolitikai felelősnek az 1. § szerinti projekteket érintő jogszabályok módosítására, együttműködve az e projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,

b) a miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában, az 1. § szerinti projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,

c) kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, valamint az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, szakpolitikai felelőssel,

d) negyedévente jelentést készít a miniszter részére a tevékenységéről és az 1. § szerinti projektek előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja – az ok megjelölésével – a minisztert, ha a projektek megvalósítása késedelmet szenvedhet.

(2)2 A Társaság a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projektek előkészítését, az ezen projektek megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, valamint ezen projektek terveinek felülvizsgálatát. A Társaság a végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolíthatja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, és szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

(3)3 A Társaság jogosult elszámolni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9. pontja szerinti költségeket.

5. A projektek megvalósításának végrehajtási szabályai

6/A. §4 (1) A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a Társaság látja el.

(2) A derogációs projektet megvalósító konzorcium esetén a Társaság javaslatot tehet a miniszternek a projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításának kezdeményezésére.

7. § (1) Az 1. § szerinti projektek támogatási szerződése a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kerül megkötésre.

(2) A végső kedvezményezett, mint konzorciumi tag lesz részese a támogatási szerződésnek.

(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tag és a konzorciumvezető konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A konzorciumvezető feladatai nem terjeszkedhetnek túl a 6. §-ban meghatározottakon. A konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4) A 6. § (2) bekezdésben foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a (3) bekezdésben rögzített konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a Társaság a projektek megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le és azok meghatalmazása alapján kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, valamint keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára – aláírja a keretmegállapodásokat.

(5)5 A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet.

(6) Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült azzal, hogy a bírságot, büntetést az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §6 E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § (2) bekezdés c) pontját az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § (2) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdését az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

4

A 6/A. §-t az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

5

A 7. § (5) bekezdése az 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére