• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi CLIX. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról1

2017.01.01.

1. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 255/A. §-t és a 362/D. §-t a rendvédelmi szerv teljes személyi állományára alkalmazni kell.”
(2) A Hszt. XIX. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIX. FEJEZET
KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS”
(3) A Hszt. XIX. Fejezete a következő 105/A. alcímmel egészül ki:
„105/A. Kártalanítás
255/A. § A miniszter – kormányrendeletben meghatározott esetekben – gondoskodik a rendvédelmi szerv személyi állományának kártalanításáról, amennyiben a jogszerűen okozott vagyoni kár legalább részben a személyi állomány rendvédelmi szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonyával függ össze. A kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az általános kártérítés és a sérelemdíj szabályai nem alkalmazhatóak.”
(4) A Hszt. 340. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„18. meghatározza a személyi állomány kártalanítására vonatkozó esetköröket, valamint a kártalanítással kapcsolatos további feladatokat.”
362/D. § A 255/A. §-t a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLIX. törvény hatálybalépésekor el nem évült követelésekre is alkalmazni kell.”

2. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

_