• Tartalom

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet

az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról1

2016.09.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

1. § A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkabiztonsági hatóság által kiszabott munkavédelmi bírságot a HM Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01780499-00000000 számú számlájára, a munkaegészségügyi hatóság által kiszabott munkavédelmi bírságot az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szerve Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00290469-00000000 számú számlájára kell befizetni.”

2. § Az R1. 20. § (3) bekezdésében az „ , az elsőfokú munkavédelmi hatóság javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a honvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása

3. § A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági eljárást a honvédelemért felelős miniszter a munkavédelmi felügyelője útján folytatja le.”

4. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg és

b) 4. mellékletében a „HM Hatósági Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz” szöveg

lép.

3. Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013. (VII. 3.) HM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013. (VII. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Észak-atlanti Szerződés és a Békepartnerség részes államainak Magyarországon szolgálati céllal három hónapot meg nem haladó ideig tartózkodó fegyveres erői és a nemzetközi katonai parancsokság hivatali beszerzéseire vonatkozó adómentességi igazolás kiállításához a Küfetv. 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 1. mellékletben szereplő kérelmet kell katonadiplomáciai úton benyújtani.”

(2) Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A 2. §-ban meghatározott szervezet vezetője az adómentességi igazolást – az adómentességre való jogosultság fennálltának megállapítása esetén – az 1. vagy a 2. melléklet szerinti kérelem alapján az állami adóhatóság által e célra rendszeresített formanyomtatványon állítja ki, kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik.”

6. § Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 39. § c) pontja.

5. A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet

a) 1. §-ában a „közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter” szövegrész,

b) 1. melléklet 2. alcímének címében az „irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter” szövegrész és

c) 2. melléklet 2. alcímének címében az „irányítása alá tartozó központi hivatal, a miniszter” szövegrész.

6. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

9. § (1) A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 22. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Honvédség viseli)

k) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások – különösen a minibár – igénybevételéből eredő költségeket,
l) az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselője, az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselője, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezetője, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezetője, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetője esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó részének 50%-át, és”

(2) Az R4. 22. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A Honvédség viseli)

m) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét.”

7. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

10. § A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 48. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az (1)–(11) bekezdés szerinti kiegészítő illetmény megállapítása, illetve a már megállapított kiegészítő illetmény felülvizsgálata során a 48/B. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő illetmény összegét nem kell figyelembe venni.”

11. § Az R5. a következő 29/B. alcímmel egészül ki:

„29/B. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény
48/B. § (1) Az állománynak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 2/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tagja (a továbbiakban e § vonatkozásában: egészségügyi dolgozó) részére – a 48. § szerinti kiegészítő illetményen felül – a Korm. R. 2/A. §-a szerinti kiegészítő illetmény összegét egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény címén kell megállapítani.
(2) Ha az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetményben részesülő egészségügyi dolgozó beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a részére korábban egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény címén megállapított összeget a változás napjával felül kell vizsgálni.
(3) Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény megállapítása során a 48. § (11) bekezdését kell alkalmazni.”

12. § Az R5. 81. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Huzamos, kivételesen kiemelkedő szolgálati feladatellátás és a szolgálat iránti elkötelezettség elismeréseként a teljesítményjuttatás együttes éves összege a miniszter döntése alapján a (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket további legfeljebb egy havi távolléti díj összegével meghaladhatja.”

13. § Az R5. a következő 94. §-sal egészül ki:

94. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról szóló 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelettel módosított 76. § (4) bekezdését és 79/A. §-át 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.”

14. § Az R5.

a) 45. §-ában a „46–48/A. §” szövegrész helyébe a „46–48/B. §” szöveg és

b) 54. § (1) és (5) bekezdésében a „45–48/A. §” szövegrész helyébe a „45–48/B. §” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R5.

b) 76. § (4) bekezdésében és 79/A. §-ában az „a feladatban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdődő időszakra” szövegrész.

8. A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól szóló 11/2016. (VII. 4.) HM rendelet módosítása

16. § A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól szóló 11/2016. (VII. 4.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) Hatóság: a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti katonai munkaügyi hatóság.”

17. § Az R6. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a katonai munkaügyi hatósági tevékenység tárgyában irányelvet ad ki, amelyet az ellenőrzési időszakot megelőző harmincadik napig az általa vezetett minisztérium honlapján közzétesz.”

18. § Az R6. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A Hatóság a 3. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében
a) jóváhagyja és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az ellenőrzési időszakban végrehajtandó munkaügyi ellenőrzések tervét,
b) elrendeli a munkaügyi ellenőrzések végrehajtását,
c) működteti a munkaügyi hatósági feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszert és
d) közreműködik a munkaügyi előírások betartásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésében.”

19. § Az R6. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. § a) pontja szerinti ellenőrzési terv – a Ket. 91. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza]

c) a Hatóság nevében kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírását.”

20. § Az R6. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről tájékoztatni kell
a) a KNBSZ esetében a minisztert,
b) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek esetében a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát és
c) a Magyar Honvédség katonai szervezetei esetében a Honvéd Vezérkar főnökét.”

21. § Az R6.

a) 5. § (2) bekezdésében a „személyi állományába” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium személyi állományába” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében az „a Hatóság legalább két munkaügyi ellenőre” szövegrész helyébe a „legalább két munkaügyi ellenőr” szöveg és

c) 8. § (3) bekezdésében az „egyidejűleg tájékoztatja a HM” szövegrész helyébe az „a Hatóság egyidejűleg tájékoztatja a miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R6.

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: HM)” szövegrész,

b) 5. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „vezetője” szövegrész és

9. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők és nemzetközi katonai parancsnokságok részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for foreign armed forces and international military headquarters –

A

B

Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás száma/Serial No. of International Military Residence Certificate

 

Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság teljes megnevezése
full name of the armed force/international military headquarters

Megnevezése/Unit’s full name:

Székhelye, elhelyezési címe/Accommodation address:

Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság által meghatározott számlázási név
Invoiced organization of the armed force/international military headquarters

Megnevezése/Invoiced Organization’s full name:

Székhelye/Accommodation address:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje/célja
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose1

From ......................................................... év/year
....................................... hó/month ........................... naptól/day
until ............................. év/year ................................. hó/
month .................................................. napig/day
for VAT exemption □ ÁFA mentesség
for excise tax refund □ jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund □ ÁFA mentesség és jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue
        ..................................................................
az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request
1 Jelölje X-szel az igényelt mentességi célt!/Please sign the requested purpose with an X .....................................................
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére