• Tartalom

16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet

16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet módosításáról1

2016.08.02.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § (1) Az emberi erőforrások minisztere hatáskörében az oktatási és kulturális ágazatba tartozó azon szakképesítések körét, amelyekre mestervizsgáztatás szervezhető, a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A 4. melléklet szerinti szakképesítések körében szervezhető mestervizsgák követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R.

egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelethez

Az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek tekintetében mestervizsga szervezhető

 

A

B

1

Sorszám

Szakképesítés neve

2

1.

Díszműkovács

3

2.

Kerámia- és porcelántárgykészítő

4

3.

Hangszerkészítő és –javító (fafúvós)

5

4.

Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő)

6

5.

Hangszerkészítő és –javító (rézfúvós)

7

6.

Hangszerkészítő és –javító (vonós, pengetős, vonókészítő)

8

7.

Hangszerkészítő és –javító (zongora)

9

8.

Ötvös, fémműves

2. melléklet a 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelethez

1. A DÍSZMŰKOVÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A díszműkovács mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A díszműkovács mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

 

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1.

34

211

01

Díszműkovács

3

2.

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

4

3.

54

211

06

Ötvös, fémműves

5

4.

 

 

 

Fémműves tervező

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A díszműkovács mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Díszműkovács

3

3

2

Épület- és szerkezetlakatos

5

4

3

Ötvös, fémműves

5

5

4

Fémműves tervező

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A díszműkovács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A díszműkovács mester munkaterületének leírása
A díszműkovács mester munkaterülete kiterjed a kisebb-nagyobb kovácsoltvas lakberendezési tárgyaktól az épületszerkezeti munkákon át, a kül- és beltéri biztonsági és térhatároló szerkezetek, világítótestek, dekoratív térelemek, kerti és utcabútorok, felszerelések készítésére. Műemléki és történelmi értékű kovácsoltvas munkák helyreállítását is végzi szakrestaurátor irányításával.
A jellemző anyag a vas, de kiegészítő és speciális alkalmazásként használja a színesfémeket és az ötvözött acélokat is.
Elsősorban meleg alakító műveleteket végez, de gyakran szerkezeti lakatos feladatokat is megold.
Megismeri, felméri az elkészítendő feladatot.
Megtervezett műszaki tervdokumentáció esetében előkészíti a feladatot:
– a feladat megvalósításának folyamatát megtervezi, előkészíti,
– a nem kidolgozott pontokra megoldási javaslatot dolgoz ki,
– anyagkiírást készít, az anyagbeszerzési lehetőségeket számba veszi,
– felméri a gépi lehetőségeit, a feladat megvalósítási feltételeit,
– felméri a személyi állományt a feladathoz,
– megszabja a határidőt,
– elkészíti a vállalkozási szerződést.
Megtervezendő feladat esetén elkészíti a szükséges méretarányú műszaki dokumentációt és a megrendelővel jóváhagyatja, ennek az elkészítése során a fenti feladatrészeket is figyelembe veszi.
A vállalkozási szerződés megkötése után a folyamatterv alapján
– előkészítő műveleteket végez,
– irányítja, szervezi és ellenőrzi a műhelyben és a helyszínen végzendő munkát,
– az elkészült munkát ellenőrzi, a nem megfelelőségeket javíttatja és korrigáltatja,
– az elkészült munkát jegyzőkönyvileg átadja,
– elszámolást készít a megrendelő felé,
– ellenőrzi az elkészült munkát,
– értékeli a beosztottakkal az elkészült munkát,
– a tanulók munkatevékenységére külön felügyel, feladatot meghatároz, megmutatja a munkafogásokat, ellenőriz, értékel a tanuló szakmai teljesítményének megfelelően,
– felméri a vizsgára készülők felkészültségét.
2.    A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A

B

1

Sor- szám

A díszműkovács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2

1

Épület- és szerkezetlakatos

3

2

Ötvös

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A díszműkovács megnevezésű mesterképesítés
szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

003-09-1

Építőipari közös feladatok

5

4

161-13

Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása

6

5

162-13

Díszműkovács munkák szakmai tervezése

7

6

163-13

Fémipari alapműveletek végzése

8

7

164-13

Díszműkovács mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
Módszertani eszközök használata
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képesség kialakításának készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1 2. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
3.1.2.1.3. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő-szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.4. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.5. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Szaknyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.6. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.7. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtőkészség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
3.1.2.1.8. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09-1 Építőipari közös feladatok
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja, biztosítja az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Anyagmennyiség-meghatározás
Rendelési dokumentumok
Szállítás
Munka megkezdésének feltételei
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Elemi számolási készség
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi beszédkészség
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintőképesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
161-13 Művészetelméleti alapok és ábrázolási ismeretek alkalmazása
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
5.1.1. Feladatprofil:
Művészettörténeti fogalmakat ismeri
Iparművészeti és kézműipari fogalmakat megfelelően alkalmazza
Ókor, középkor, újkor, legújabbkor stíluselemeit ismeri
Népi iparművészet, népi kézművesség fogalmát ismeri
Népművészet földrajzi és történelmi fogalmait ismeri
Magyar népművészetet, népi kovácsművességet ismeri
5.1.2. Tulajdonságprofil:
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Művészeti technikák
Térábrázolás ismert geometria rendszerei
Egyszerű geometrikus formák és térelemeket ábrázolása
Forgástestek, összetett geometrikus formák képzése
Természeti formák, növények és állatok ábrázolása
Aranymetszés szabályai
Külső és belső terek axonometriája és perspektívája
Modell utáni mintadarabok rajzolása és mintázása
Stilizált, motívumok alkotása betűrajzok készítése
5.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szabadkézzel végzett mintázás és rajzolás
Információforrások kezelése
Jelképek értelmezése
5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kreativitás
5.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Fogalmazó készség
5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
162-13 Díszműkovács munkák szakmai tervezése
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
6.1.1. Feladatprofil:
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Információt és forrásanyagot gyűjt
Vázlatot, tervet, makettet készít
Munkafolyamatot és időbeli ütemezést készít
6.1.2. Tulajdonságprofil:
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Információgyűjtés
Tervdokumentáció vizsgálata vagy készítése
Látványmegfogalmazás iparos szemmel
Stílus meghatározás
6.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Információforrások kezelése
Szakrajz olvasása, készítése
Építészeti kiviteli tervek olvasása
Számítógépes tervező programok használata
Tanulmányrajzok és műhely rajzok készítése
6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
6.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
7. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
163-13 Fémipari alapműveletek végzése
7.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
7.1.1. Feladatprofil:
Fémeket vágással, nyírással, vágókoronggal darabol
Fémeket hidegen formál, kalapálással, sajtolással
Fémeket forgácsol, kézi és gépi eszközökkel
Csavarmeneteket vág és fúr
Fém munkadarabokat lágy és keményforrasztással, láng- és ívhegesztéssel egyesít
Lemezt, huzalokat, profilanyagokat hajlít
Lemezt domborít
Oldható, csavar és ékkötéseket, csapolásokat képez
Oldhatatlan, szegecs és bund kötéseket képez
7.1.2. Tulajdonságprofil:
7.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
7.1.2.1.1. Szakmai ismeretek
Alapanyagok
Technikai - technológiai alapfogalmak
A fém-megmunkálás műveletei
Elektromos berendezések
Fémek patinázási, színezési eljárásai
Fémtisztítás
Vegyi anyagok
7.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Információ források kezelése
Szakrajz olvasása, készítése
Tanulmányrajz és műhelyrajz készítése
Berendezések és szerszámok használata
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
7.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Szorgalom, igyekezet
7.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
7.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Új ötletek és megoldások kipróbálása
Értékelés
Intenzív munkavégzés
8. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
164-13 Díszműkovács mester feladatai
8.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
8.1.1. Feladatprofil:
Szaktörténeti ismereteit hasznosítja
A kovácsolható fémek tulajdonságait figyelembe veszi
A kovácsolás, sajtolás, ütve sajtolás, hengerlés műveleteit készíti
A tüzelő anyagokat, segédanyagokat használja
A munkaszervezési feladatokat ellátja
Művelettervet készít
A munkafolyamatokhoz szükséges szerszámokat elkészíti
A műveletterv szerinti kovácsolási műveleteket elkészíti
A kovácsolás alapműveleteit elvégzi
Szabadalakító és süllyesztékes kovácsolási műveleteket végez
Összetett műveleteket végez
Kötéseket képez
A hevítéseket végrehajtja
Kovácsolt szerkezeteket készít
A hőkezeléseket végrehajtja
A díszműlakatos műveleteket végzi
Felülettisztításokat, felületkezelést, korrózióvédelmet végez
Az üllőn végzett munkát vezetőkovácsként irányítja
A szükséges karbantartási műveleteket a meghibásodott szerszámokon elvégzi
Használja az egyéni védőfelszerelést
8.1.2.Tulajdonságprofil:
8.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
8.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Kovácsműhely berendezése
Berendezések és eszközök használatára vonatkozó előírások
Magatartások és közlekedési szabályok a kovácsműhelyben
Üllő körüli tevékenység, felállás az üllő mellett
A kovácsolás elméleti alapjai
A kovácsolás gyakorlati alapjai
A kovácstűz kezelése, égés és melegítési folyamatok
Tüzelőanyagok
Hőkezelések
Revesedés elleni védelem hevítéskor
Anyagismeret
Kovácsoló gépek működése és kezelése
Felülettisztítás, felületvédelem
8.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakrajz(terv) olvasása és értelmezése
Szabadkézi és szakrajz készítése
8.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Kitartás
Terhelhetőség
8.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
8.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. A díszműkovács mestervizsgára bocsátás feltétele a vizsgabizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek elkészítése, megadott eszközökkel és technológiával, a hozzá tartozó teljes tervdokumentációval együtt. A mesterremek elkészítésénél a vizsgázó a felsorolt technológiák közül legalább 4-et alkalmazzon:
Egy anyagból nyújtással, vállazással kialakított tagolások
–    Kovácshegesztés
–    Keményforrasztás
–    Kötegelés
–    Szegecselés
–    Lyukasztás-bújtatás-csapolás
–    Erezés
–    Domborítás
–    Csigakészítés
–    Hasítás
1.2. Tervdokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.
1.3. Mesterremek értékelése: 0-70 % Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt.
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas lakberendezési tárgy, épületszerkezeti elem
vagy kültéri műtárgy elkészítése.
A vizsgafeladat ismertetése: Kiadott tervdokumentáció alapján, hagyományos meleg és hideg alakító eljárásokkal az adott elemek kovácsolása, végső kialakítása, összeállítása, a komplett műtárgy elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama:     480 perc
A vizsgafeladat értékelése:     0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag meghatározott feladat tervrajzának elkészítése, a tervrajz alapján a szükséges alapanyagok minőségi és mennyiségi meghatározása.
Műveleti sorrendi vázlat leírása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Kovácsoltvas alkotások tárgykörei, művészettörténeti
stíluskorszakai. A hagyományos kézműves kovácsolás
technológiái, technikái, eszközei, anyagai.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a
„Díszműkovács mester feladatai” megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből 30 perc felkészülés)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg; 61-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 – 60% Nem felelt meg, 61% – 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:     Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
Felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Díszműkovács mester

2

1

Hevítő berendezések, kovács tűzhely, illetve kemence

X

3

2

Üllők

X

4

3

Üllőbetétek

X

5

4

Satuk

X

6

5

Kalapácsok, nyeles szerszámok

X

7

6

Tüzifogók

X

8

7

Egyengető lapok

X

9

8

Süllyesztékek

X

10

9

Köszörűgép

X

11

10

Fúrógép

X

12

11

Hegesztő berendezés

X

13

12

Kéziszerszámok és segédeszközök

X

14

13

Mérőeszközök

X

15

14

Számítógép és szoftverek, nyomtatóval

X

16

15

Egyéni munkavédelmi eszközök

X

2. A KERÁMIA- ÉS PORCELÁNTÁRGYKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

A szakképesítés (szakma), szakképzettség

1

Sor- szám

megnevezése

azonosító száma

2

1

Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány)

34 211 02

3

2

Kerámiaműves

54 211 05

4

3

Kerámiatervező

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A kerámia- és porcelántárgykészítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Kerámia, porcelánkészítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány)

5

3

2

Kerámiaműves

3

4

3

Kerámiatervezés

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Kerámia- és porcelántárgykészítő mester munkaterületének leírása
A kerámia- és porcelántárgykészítő mester tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez.
Kivitelező munkáját szakműhelyben végzi a vonatkozó szakmai szabályok betartásával.
A kerámia- és porcelántárgykészítő mester speciális képzettséggel, rajzi és plasztikai ismeretekkel, a szakmai kihívásoknak megfelelve, a porcelán- és kerámiakészítés különböző területein készíti termékeit.
Elmélyült szakmai tudása, művészeti és szakmatörténeti ismeretei alapján tervet készít, és a gyakorlatban megvalósítja, kivitelezi azokat, önálló vállalkozásában termékeit értékesíti, kereskedelmi tevékenységet végez.
Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint a manufakturális üzemi területen.
Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása birtokában a tevékenységi körök mindegyikét magas fokon műveli.
Tevékenysége során megrendeléseket, egyedi igényeket vállal, megtervezi és kivitelezi azokat, munkáját költség- és marketingtervvel támogatja.
Alapanyag szükségletét minősített anyagokból fedezi, de ha kell egyénileg készíti el.
Tevékenységének fontos elemeként szakmája oktatásában gyakorlati oktatóként részt vállal, valamint szakterületén szaktanácsadást végez, szakvéleményezést nyújt.
2.    A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A kerámia- és porcelántárgykészítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A kerámia- és porcelántárgykészítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

171-13

Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása

5

4

172-13

Művészetelmélet alkalmazása

6

5

173-13

Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékonyság és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elvét. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi és számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
171-13 Kerámia- és porcelántárgykészítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Tervező, kivitelező, szakoktató, szakértő tevékenységet végez
Rendszerezi a szakma speciális elméleti ismereteit, és alkalmazza a mester cím követelményeihez támasztott szakmai tudáselemeket, amelyek segítségével munkáját önállóan, magas színvonalon végzi
Alkalmazza a hagyományos és a kor követelményeinek megfelelő technológiákat és ezek szakmai, valamint szemléleti elvárásait úgy a kézműves, mint az üzemi területen
A gyártástechnológiát műszaki dokumentációval támogatja
Színvonalas elméleti és gyakorlati tudása és tapasztalata birtokában az egyes műveleti lépések mindegyikét magas fokon műveli
A gyártási hibákat felismeri, a jellemző hibák kiváltó okait megszünteti, a selejteződést elkerüli
Megrendeléseket teljesít és kivitelez, speciális díszítő folyamatokat alkalmaz, és újakat dolgoz ki
Alapanyag-mennyiséget számol és biztosítja a gyártáshoz szükséges mennyiséget és minőséget
Szakmájával kapcsolatos szaktanácsadást és szakvéleményezést nyújt
Alkalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai és műhelyismereteket
A munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat és változásokat folyamatosan nyomon követi és dokumentálja
A hulladék újrahasznosítás lehetőségeiről folyamatosan tájékozódik, és azokat alkalmazza
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Kerámia- és porcelántárgy-készítés szak- és ipartörténetében jegyzett és alkalmazott gyártási technikák
Művészettörténeti stíluskorszakok, irányzatok jellemző forma és díszítőtechnikái
A porcelán- és kerámiatárgy-készítés alapanyagai az ásványtani sajátosságoktól a feldolgozáson át a felhasználásig
Egyszerűbb anyagvizsgálatok, minősítések
Segédanyagok alkalmazhatósága
Gipszforma- és modellkészítés eljárásai
Gyártástechnológiai követelményekhez igazodó masszakészítési technikák
Kézi és gépi megmunkálások, egyedi kivitelezések gyártási módjai és követelményei
Speciális alakítási és díszítési technikák
Szárítási és égetési technikák
Elkészítési folyamatok megtervezése, műszaki dokumentálása
A műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek beállítása, kezelése és karbantartása
Hibafeltárás, javítási folyamatok visszacsatolása
Kapcsolódó műveletek, díszítő eljárások
Műhelykialakítás és gyártástechnológiai folyamatok technikai-technológiai követelményei, egészség- és balesetvédelem követelményei
Munka-, tűz-, környezet-, egészség- és balesetvédelem általános és hatósági, törvényi előírásai, a változások nyomon követése és oktatása
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
A kerámia- és porcelángyártás nyersanyagainak, eszközeinek és berendezéseinek szakszerű, gyakorlott alkalmazása
Gipsz-, kerámia- és porcelán alapanyagok, segédanyagok szakszerű felhasználása
A kerámia- és porcelángyártás kapcsolódó műveleteiben felhasználásra kerülő egyéb anyagok, massza- és máztípusok, díszítő festékek szakszerű felhasználása
Érvényben lévő szabvány-követelmények alkalmazása
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Önállóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben, rendszerekben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
172-13 Művészetelmélet alkalmazása
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
5.1.1. Feladatprofil:
Alkalmazza és az aktuális szakmai kutatások eredményeinek figyelembevételével bővíti a művészettörténet, népművészet és szakmatörténet területeken megszerzett tudását
5.1.2. Tulajdonságprofil:
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A művészettörténeti stíluskorszakok meghatározása, egymásra épülése, kapcsolódási pontjai és a folyamatosan bővülő, megjelenő stílusirányzatok
A hazai művészet néprajzi és népművészeti sajátosságai
A kerámia- és porcelán fejlődése és szakmatörténete a kezdetektől napjainkig
5.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Műalkotások elemzése, ismertetése, stílustörténeti korszakának bemutatása, jellemzése
5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
5.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
6. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
173-13 Kerámia- és porcelántárgyak tervezése, készítése
6.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
6.1.1. Feladatprofil:
Az igényeknek megfelelően saját tervezésű vagy kész terv alapján műszaki tervdokumentációt, műhelyrajzot készít
Az alkalmazandó műveletek szerint megtervezi a munkafolyamatokat
Az elkészítendő termék alap- és segédanyag igényét megtervezi és kiszámítja
Áttekintően gondoskodik a szükséges kézi és gépi szerszámokról és berendezésekről, meggyőződik azok működőképességéről, biztosítja a szükséges munkavédelmi eszközöket
Üreges és zárt öntési technikákat alkalmaz, öntvény falvastagságot ellenőriz
Kézi és gépi formázási technikákat alkalmaz, a rá- és beformázást szakszerűen és hatékonyan használja
Plasztikus díszítő műveleteket, speciális elkészítéseket, áttöréseket, ragasztásokat alkalmaz
Sajtolási és préselési technikát alkalmaz
Tisztít, nyerstermék megfelelőséget ellenőriz és korrigál
A termék bonyolultságának megfelelően választ szárítást, előégetést (zsengélést)
Különböző mázakat, mázazási technikákat alkalmaz
A kerámia vagy porcelántárgynak megfelelően választ égetést
Utómunkálatokról és díszítő eljárásokról gondoskodik
Termék megfelelőség ellenőrzést végez
Teljes körű szakmai felelősséggel műhelymunkákat irányít
6.1.2. Tulajdonságprofil:
6.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
6.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Ornamentális, figurális ábrázolás
A térábrázolás geometriai rendszerei és azok megjelenítése
Technológia tervdokumentáció készítése
Alap- és segédanyag szükséglet meghatározása és számítása
Gyártási eszközigény meghatározása
Tűz- és balesetmentes, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei környezetkímélő lehetőségei
Mérő- és ellenőrző műszerek
Különleges gyártási technikák, magas szintű alakítási és elkészítési műveletek
Speciális díszítőeljárások
Szakmai újdonságok
A porcelántárgy- és kerámiakészítésre vonatkozó hatósági- és szabványelőírások
6.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Eszközök, berendezések, technikák szakszerű alkalmazása
Bonyolult tárgyalakítási műveletek alkalmazása
Speciális díszítési műveletek alkalmazása
Munkavédelmi eszközök, környezetkímélő berendezések használata
6.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
6.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Motiváló készség
6.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Eredményorientáltság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett vizsgaremek elkészítése a hozzá kapcsolódó teljes tervdokumentációval.
A vizsgaremeket a teljes tervdokumentációval együtt a mestervizsga megkezdése előtt kell leadni a mestervizsga bizottság által megadott határidőre.
A tervdokumentáció értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.
A vizsgaremek értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt.
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Összetett kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A mestervizsga bizottság által meghatározott vagy kiadott tervdokumentációk alapján kerámia- vagy porcelántárgy vagy tárgycsoport elkészítése kézi, illetve gépi technológiák szükség szerinti együttes alkalmazásával.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Szakmai számítások. Kerámia- és porcelántárgy készítő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)     A vizsgafeladat megnevezése:
Kerámia- és porcelántárgyak, tárgycsoportok gyártása és díszítési eljárásai. A különböző korstílusok kerámia- és porcelán jellegzetességei, gyártási és díszítési eljárásai.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Kerámia- és porcelántárgy készítés anyag- és gyártástechnológiáinak alkalmazása és a Művészetelmélet alkalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 – 60% Nem felelt meg, 61% – 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.     A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V.    Eszköz- és felszerelés jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Kerámia- és porcelántárgykészítő mester

2

1

Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges világítással

X

3

2

Számítógépek

X

4

3

Prezentációs eszközök

X

5

4

Kerámia –porcelán nyersgyártó műhely

X

6

5

Laborfelszerelések, egyszerű laboreszközök

X

7

6

Agyag-, masszagyúró és lapnyújtó gép

X

8

7

Munkaasztalok öntéshez, préseléshez

X

9

8

Kerámia - porcelán kézi szerszámok

X

10

9

Kézi korong

X

11

10

Elektromos, illetve lábhajtású korong

X

12

11

Mintázó állványok

X

13

12

Anyagtároló raktár

X

14

13

Tároló-szárító polcok

X

15

14

Mázazásra alkalmas helyiség vagy mázazó fülke elszívó- berendezéssel, kompresszorral és szórópisztollyal

X

16

15

Égetőkemence: próbaégető és kerámiaégető kemence min. 1200 oC égetési hőmérsékletre

X

17

16

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

X

18

17

Munkabiztonsági berendezések

X

19

18

Környezetvédelmi berendezések

X

3. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (FAFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
    2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester munkaterületének leírása
A hangszerkészítő és -javító fafúvós szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes fafúvós hangszercsalád bármely tagján:
Fuvola és fuvola család (piccoló, alt, basszus)
Klarinét és klarinét család (Asz, Esz, C, A, B, D klarinét, Basszetkürt, Basszusklarinét)
Oboa és oboa család (oboa d’amour, angolkürt)
Fagott és családja (fagottino, kontra fagott)
Szaxofon és szaxofon család (szopranínó, szoprán, alt, tenor, bariton, basszus szaxofon)
Tárogató
Különféle blockflöték és furulyák
Különféle népi furulyák és egyéb népi fafúvós hangszerek
Fafúvós hangszerek történelmi elődei
Megtervezi a fafúvós hangszercsalád tagjait, az akusztikai, esztétikai, szakmai előírások és hagyományok betartásával
Saját tervek, vagy késztervek alapján a szükséges technológiai folyamat megtervezése után egyedi vagy kisszériás termékeket előállít a szükséges kézi vagy gépi eszközök felhasználásával
A tevékenységi körébe tartozó hangszercsoport jellemző meghibásodásait (természetes elhasználódás, baleseti sérülések, valamint szakszerűtlen használatból, javításból és tárolásból eredő hibák) felméri a javítás, illetve a részleges pótlás munkafázisait megtervezi és a munkafolyamatot szakszerűen elvégzi
Megtervez bármely alkatrészt, fődarabot, egyedi rajzok, sablonok alapján történő elkészítésre a hangszer stílusának megfelelően
Elvégzi bármely új vagy javított fafúvós hangszer hangolását, intonálását
A hangszercsoportba tartozó hangszerek muzeális tagjait felismeri, majd a megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem) a helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a speciális követelmények betartásával
Az előadóművész egyedi speciális igényeinek figyelembevételével az adott hangszeren egyedi megoldásokat megtervezi és kivitelezi
Szakmai gyakorlatot oktat
A hangszercsoporttal kapcsolatos szakvéleményt, szaktanácsot ad
2. A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

185-14

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
Az ismeretátadás készsége
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
185-14 Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi
Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet
Tárgyal a zenészekkel, kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel
Szakvéleményt, szaktanácsokat ad, információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezéskor felelős szakmai tanácsot ad
Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint
Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít.
Teljes körű anyagmegmunkálást végez
Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát
Ellenőrzi, kipróbálja, és korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert, a megrendelő igényei szerint kézhez állítja
Önállóan fa és fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fa és fém test hiányzó elemeit
Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével
Önállóan adott hangszerhez mechanikát, mechanikarészt készít, mechanikát hangszertestre szerel
Önállóan fafúvós hangszert javít, restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert
Fát, fémet esztergál a balesetvédelmi szabályok ismeretében
Szakszerűen alkalmazza a szakma hagyományait
Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását
Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat
Garanciát vállal a saját munkájáért
Szakmai tudása révén új anyagokkal, eljárásokkal kísérletezik, figyelemmel kíséri a szakma változásait
Szakszerűen elkészíti a szükséges dokumentációkat
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Állapotfelmérés, költségek megállapítás, szakvéleményezés, szakértői munka
Fa és fémtestű fafúvós hangszerek meghibásodásainak ismerete
Anyagismeret: Megfelelő javítási anyagok, gyári és kézzel készült alkatrészek, mechanikák minőségi elkészítése
Fafúvós hangszer készítése és javítása, elméleti és gyakorlati ismeretek
A szakmában használt anyagok ismerete, (színes és nemesfémek, faanyagok) alkalmazási területek, szakszerű felhasználás
A hangszercsoporthoz tartozó akusztikai és esztétikai ismeretek, szakmai szabványok, hangolási lehetőségek
Forrasztási feladatok, lágy és keményforrasztási hibák ismerete
Faipari anyag- és gyártásismeret
Fémipari anyag- és gyártásismeret
Muzeális értékű hangszerek kezelése, javítása
Szakmai lehetőségek ismerete (a zenész igényéhez való alkalmazkodás) beállítási, hangolási folyamatok ismerete
Hagyományos anyagok, és a legmodernebb eljárások ismerete
Kapcsolat a partnerekkel, hangszerszállítás szervezése
Szakma elméleti és gyakorlati hagyományok ismerete
Megjavított vagy elkészített hangszer kipróbálásának, ellenőrzésének, korrigálásának összefüggései
Hangszercsoportok, felépítésük, hibalehetőségeik, fontosabb részeik, javítási módszereik
Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek
Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon
Adásvétel közvetítés, kereskedelmi tevékenység gyakorlata
Vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó adózási, piaci, pénzügyi és számviteli alapfogalmak
Javítási anyagok, eszközök, szerszámok, gépek balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályai
Munkavédelmi eszközök használata
Tanulók és alkalmazottak munkájának irányítása
A tanulóképzés szabályai
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése
Számítógép használat
Eszközök, gépek, berendezések munkavédelmi előírásainak értelmezése
4.1.2.1.3.Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Figyelem összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1.     „I. A Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5-es betűtípus Arial vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése:        0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése:        0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Fafúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján.
A szakmában használt fa vagy fémtestű hangszerhez szükséges alkatrész, mechanika elkészítése, az előforduló intonációs problémák javítása, valamint a hangszertesten keletkezett sérülések problémáinak megoldása, mechanika javítások.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása.
Fából vagy fémből készült, ajak és nyelvsípos hangszereken előforduló meghibásodások, javításuk, anyagismereti, akusztikai, esztétikai kérdések vonatkozásában. Kézi műhelyrajz készítés.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése:
Fafúvós hangszerek átfogó ismertetése:
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (fafúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% -100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) mester

2

1

Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítással

X

3

2

Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők, lemezollók, fém és fa fűrészek stb.)

X

4

3

Kisgépek (polírgép, állványos köszörű, állványos fúrógép)

X

5

4

Univerzális eszterga (fa és fém eszterga, késekkel, kiegészítő alkatrészeikkel)

X

6

5

Speciális szerszámok, eszközök, gépek (párna beállítók, csapfúrók, fúró –maró szerszámok, bőrlyukasztók)

X

7

6

Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő megmunkáló szerszámok

X

8

7

Lángforrasztó berendezés (lágy és keményforrasztáshoz)

X

9

8

Mérőeszközök, mérőműszerek (tolómérők, mérőórák, mérőszalag, vonalzó, élvonalzó)

X

10

9

A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

11

10

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

12

11

Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések, környezetvédelmi berendezések

X

4.    A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (ORGONAÉPÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel, szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.     A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester munkaterületének leírása
    A Hangszerkészítő és –javító (orgonaépítő) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé
Az orgonaépítő mester a tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan (egyes munkaterületeken segédek közreműködésével) végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint
Orgonát tervez diszpozícióval
Orgonaházat tervez és készít
Meghatározza, megtervezi, alkalmazza az orgona akusztikai, formai és stílusjellemzőit
Különböző rendszerű szélládákat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít, minden tartozékával együtt
Különböző hangfekvésű, hangszínű, formájú, fa- és fémsípokat, sípsorokat készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít
Fúvókat, fúvórendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Különböző traktúra rendszereket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Játékasztalt készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít minden tartozékával együtt
Ajak- és nyelvsípokat intonál, temperatúrát készít, hangol
Sípmenzúrát tervez
Orgonafém lemezeket készít
Redőnyszekrényt és különböző rendszerű redőnyszerkezeteket készít, tervez, javít, restaurál, helyreállít
Megvalósítja bármely rendszerű orgona generáljavításának felmérését, tervezését, kivitelezését
Elvégzi bármely rendszerű védett orgona felmérését, dokumentálását, restaurálási tervének elkészítését, szakszerű restaurálását, rekonstrukcióját
A szakma hagyományait, írott és íratlan szabályait célszerűen alkalmazza
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja
Célszerszámokat tervez, készít, alkalmaz
Munkafolyamatokat tervez műhelyben és a helyszíni munkák során
Szervezi és irányítja a munkafolyamatokat, a beosztott alkalmazottak, tanulók munkavégzését
Megteremti a környezetkímélő, balesetmentes munkavégzés feltételeit
Oktat, szakmai ismeretét, tudását átadja tanulóinak, együttműködik az elméleti képzést végző iskolával, gyakorlati oktatói feladatot vállal
2.    A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

186-14

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a gyakorlati oktatási tevékenységében
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, ismeretbefogadási és kapcsolatépítési képességeinek tudatos kezelése a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A képzés módszertani eszközeinek használata
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredmény-kimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
186–14     Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Felméri az orgonát, helyszíni bejárást, méréseket végez
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, azok anyag és időszükségletét
Gondoskodik a felhasználandó anyagokról, a munkavégzéshez szükséges eszközökről
Egyeztet a megrendelővel (megbízott szakértővel), a kivitelezésben résztvevő más szakemberekkel
Az orgonaépítés minden részfeladatát elvégzi és elvégezteti
Új orgonát tervez és épít
Orgonaalkatrészeket tervez és gyárt
Orgona alkatrészeit szétszedi, kicseréli, felismeri, pótolja, összeállítja, beállítja,
szabályozza
Orgonát javít, restaurál, rekonstruál, felújít
Sípot, sípsort, sípművet, teljes orgonát intonál, temperál, hangol
Régi hangszerek gyártástechnológiáját felismeri, megállapítja, dokumentálja
Régi hangszerek restaurálásakor az eredeti gyártástechnológiát alkalmazza
Irányítja és ellenőrzi a folyamatban lévő munkát
Értelmezi a terveket, a tervek alapján, szükség esetén vázlatot készít
Betartja és betartatja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályait
Baleset esetén elsősegélyt nyújt
Teljesíti a műemlékvédelmi jogszabályok szakmára vonatkozó rendelkezéseit
Elvégzi a szükséges műszaki dokumentációk összeállítását
A hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) szakmában használatos minden gépet és kéziszerszámot használ
Felméri a gépek, berendezések, eszközök állapotát, és gondoskodik a karbantartásukról
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Művészettörténeti ismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Organológiai ismeretek
Zenei alapismeretek
Hangoláselméleti ismeretek
Felhangrendszerek, temperatúrák ismerete
Teremakusztikai ismeretek
Általános hangszerismeret
Stílus és esztétikai ismeretek
Akusztikai ismeretek
Aerodinamikai ismeretek
Statikai ismeretek
Fizikai és kémiai ismeretek
Szakmai nyelv és terminológia ismerete
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom használata
Fa és –fémipari anyagismeret
Fa és –fémipari gyártásismeret
Bőripari alapismeretek
Szakmában használatos egyéb anyagok
Szakmában használatos egyéb technológiák
Szakrajzi ismeretek, ábrázolási módok, fogalmak, szabályok
Nemzetközi szabványok ismerete
Műanyag alapanyagok ismerete
Mérőeszközök és alkalmazásuk
Fakötések ismerete és alkalmazása
Forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló gépi technológiák ismerete
Kézi forgácsoló, daraboló, felületmegmunkáló technológiák és szerszámok ismerete
Munkabiztonság, érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Számítógép használat
Műszaki tervek olvasása, értelmezése
Irányítási, szervezési készség
Gépek, kéziszerszámok, anyagok használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térlátás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Motiváló készség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem megosztás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Orgona alkatrész, vagy részegység készítése, javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése
A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Az orgona sípművének, szélrendszerének traktúrájának, szélládájának, tartószerkezeteinek, játékasztalának technológiai és akusztikai számításai. Szerkesztett alkatrészrajz készítése. Hangszerkészítő és
-javító (orgonaépítő) mester szakmai és anyagismereteinek alkalmazása. Hangszertörténeti, akusztikai, stílus és esztétikai ismeretek az orgona építészetben.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat az orgona története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) mester

Faipari gépek, szerszámok

X

2

1

Egyengető gyalugép

X

3

2

Vastagsági gyalugép

X

4

3

Szalagfűrészgép

X

5

4

Kőrfűrészgép

X

6

5

Faesztergagép

X

7

6

Állványos fúrógép

X

8

7

Szalagcsiszoló gép

X

9

8

Asztali marógép

X

10

9

Faipari prés

X

11

10

Asztali lemezolló

X

12

11

Óneszterga

X

13

12

Orgonafém-lemez öntőasztal

X

14

13

Öntőüst, öntés egyéb eszközei

X

Egyéb eszközök

X

15

14

Gyalupad

X

16

15

Intonáló asztal

X

17

16

Gyors szorító (pillanatszorító)

X

18

17

Keretes fűrész

X

19

18

Gömbölyítő cső/henger készlet

X

20

19

Gömbölyítő kúp készlet

X

21

20

Acél körző

X

22

21

Fém talpú gyalu

X

23

22

Kézi felsőmaró

X

24

23

Dekopir fűrész

X

25

24

Kézi fúrógép

X

26

25

Satu

X

27

26

Kézi vasfűrész

X

28

27

Forstnerfúró készlet

X

29

28

Menetvágó, menetfúró készlet

X

Kézi szerszámok (a képzésben résztvevő mesterjelölt saját szerszámai)

X

30

29

Sima gyalu

X

31

30

Dupla gyalu

X

32

31

Párkány gyalu

X

33

32

Favésők

X

34

33

Illesztő fűrész

X

35

34

Furnérvágó fűrész

X

36

35

Ráspoly

X

37

36

Reszelők

X

38

37

Kalapács

X

39

38

Mérőeszközök

X

40

39

Csavarhúzók

X

41

40

Kúposfogó

X

42

41

Laposfogó

X

43

42

Oldal-csípőfogó

X

44

43

Homlok-csípőfogó

X

45

44

Rugófogó

X

46

45

Intonáló szerszámok

X

47

46

Hangoló szerszámok

X

48

47

Forrasztópáka, hőfok szabályzó, forrasztókő

X

49

48

Kézi lemezolló

X

50

49

Kratzer

X

51

50

Kések, snitzerek

X

52

51

Lavírozó vas

X

53

52

Citling

X

54

53

Egyéb egyszerű célszerszámok

X

55

54

Egyéni védőfelszerelések

X

56

55

Spirálfúró készlet

X

57

56

Jelölő és rajzeszközök

X

5. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (RÉZFÚVÓS) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.    A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester munkaterületének leírása
A hangszerkészítő és –javító (rézfúvós) szakképesítéssel 5 év szakmai gyakorlatot szerzett mester a szakmájának gyakorlása során az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Szakmáját önállóan, magas színvonalon gyakorolja a teljes rézfúvós hangszercsalád bármely tagján:
Teljes körű ismerettel rendelkezik a rézfúvós hangszercsalád összes hangszeréről
Önállóan megtervezi a javítási, illetve építési feladatokat, a szakmai számításokat és mérési feladatokat önállóan végzi
Azonosítja az átvett hangszert, felméri a hibákat, megállapítja a javíthatóság mértékét meghatározza az elvégzendő feladatokat, ütemezi a feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet a várható költségekről tájékoztatja a tulajdonost
Tárgyal a kollégákkal, megrendelőkkel, más szakmák szakembereivel
Kollégákkal kapcsolatot tart, szakmai konzultációkon vesz részt
Zenészekkel tárgyal, segítséget nyújt a hangszerválasztásnál
Szervezi és irányítja az alkalmazottak (tanulók) tevékenységét
Tanácsot ad a számára átadott hangszer hangzásának javításával kapcsolatban, figyelembe véve a hangszer állapotát és értékét a várható költségek szem előtt tartásával
Szakvéleményt, szaktanácsokat ad információkat cserél, szakértői munkát végez, segítséget nyújt hangszerválasztáshoz, selejtezést végez
Meghatározza az akusztikai, formai és stílusjellemzőket, figyelembe veszi a megrendelő igényeit az elágazások tartalma szerint
Kiválasztja, megrendeli, beszerzi, szakszerűen tárolja a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, célszerszámokat tervez és készít, alkatrészeket megtervez és elkészít
Bármely rézfúvós hangszert magas szinten javít, karbantart
Teljes körű anyagmegmunkálást végez
Meghatározza a várható javítási, illetve gyártási darabszámot és hozzárendeli a szükséges technológiát
A javítás végeztével ellenőrzi és kipróbálja a hangszert, korrigálja a zenész igényének megfelelően
Önállóan fém hangszertestet javít, illetve készít, szakszerűen pótolja a fém test hiányzó elemeit
Szakszerűen lágy és keményforrasztást végez, forrasztási hibákat javít a szakma szabályainak figyelembevételével
Önállóan hangszert restaurál, a hangszert szétszereli, összeszereli a hangszert
A fémipari gépi és kéziszerszámokról megfelelő ismeretekkel rendelkezik
Garanciális feladatokat végez
Betartja és betartatja a munkabiztonsági és balesetelhárítási szabályokat
2.    A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

187 -14

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2.Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
187-14 Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Javítási, illetve építési tervet készít, méréseket, szakmai számításokat végez, ütemezi a munkafolyamatokat, szükség esetén szakrajzot olvas, illetve készít
Felméri, azonosítja az átvett hangszert és annak hibáit, átveszi és átadja a hangszert, bemutatja a referenciamunkáit
Meghatározza az akusztikai, mechanikai, formai és stílusjellemzőket az egyes elágazások tartalma szerint, figyelembe veszi a megrendelő igényeit
Anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint felületkezelést végez, esztergál
Anyagkezelést végez, beszerzi a szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, gépeket elkészíti a felületkezelés eszközeit
Karbantartja szerszámait, eszközeit, gépeit, szakszerűen tárolja anyagait, célszerszámokat készít
Szakvéleményt és szaktanácsot ad, szakértői munkát végez, hangszert kiválaszt, selejtez
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat, figyelembe veszi a várható gyártási, javítási darabszámot, meghatározza a szükséges anyagokat
Kipróbálja, ellenőrzi, korrigálja a megjavított, illetve elkészített hangszert
Rézfúvós fúvókát készít
Rézfúvós hangszer alkatrészt készít (fúvócsövet, váltóházat és váltót, összekötő gyűrűket, támaszokat, csöveket, íveket, géprugót, géprendszert)
Tölcsérsablont készít, rézfúvós tölcsért készít
A hangszert összeállítja, középrészt összeállít, gépet felszerel, beforrasztja a támaszokat, a fúvócsövet beállítja és beforrasztja, a kész tölcsért beforrasztja.
A felületeket tisztítja és kezeli, a hangszeren finombeállítást végez, kipróbálja a hangszert
Rézfúvós hangszert javít, generáljavítást végez: a hangszer belsejét vegyileg tisztítja, alkatrészeket összejelöl, hangszert szétbont, fúvócsövet pótol, hajlított fúvócsövet pótol, gépjavítást végez, a váltócsapokat szűkíti, becsiszolja, rugót cserél, megszünteti a kopásokat. csöveket cserél, íveket vason simít, igazít, tölcsér- és tölcsérhajlás horpadást javít, támaszalátéteket pótol, új támaszt méretre készít, tölcsért koszorúlevétellel javít, tölcsérperem-repedést körömfolttal javít, repedéseket folttal javít, hangszert összeállít a jelölések alapján, a hangszer billentyűzetét beállítja
A hangszert minőségileg átvizsgálja
Ésszerűen alkalmazza a szakma hagyományait
Részt vesz a tanulóképzésben és szakmai továbbképzéseken, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását
Kapcsolatot tart a partnerekkel, hangszerszállítást szervez
Adásvételt közvetít, kereskedelmi tevékenységet folytat
Elkészíti a szükséges dokumentációt
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A sérülések és meghibásodások ismerete
Hangszerkészítés és -javítás -elmélet, -gyakorlat, hangszer tervezés
Használatos szerszámok, szerszám -kezelés, -karbantartás
Állapotfelmérés, költség megállapítás, és ármeghatározás
Anyag és gyártásismeretet
Használatos anyagok, anyagválasztás szabályai, az anyagkezelés és szakszerű tárolás
Hangszerakusztika, hangoláselmélet
Alkalmazható fizikai és kémiai ismeret
Részletes rézfúvós hangszer, és hangszercsalád ismeret
Részletes ismeret az aerofonokról
Ismeret a chordofon, az idiofon és a membranofon hangszerekről, akusztikájuk alapjai
Hangszertörténet, stílus és esztétikai ismeretek gyakorlati alkalmazása
Geometria, műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzokon
Zenetörténeti és művészeti stíluskorszakok ismerete
Zeneelmélet alapjai
Alapfokú idegen nyelvű szakmai levelezőképesség, az idegen nyelvű szakirodalomban való jártasság, idegen nyelvű szakirodalom tartalmi szintű fordításának képessége
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség, hallott és olvasott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése
Számítógép-használat (alapfokú szövegszerkesztés és táblázatkezelés)
Idegen nyelvű szaknyelv alkalmazása, idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Fémipari rajz készítése, olvasása, értelmezése, szabadkézi rajzolás
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Önállóság
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményezőkészség
Irányítási készség
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Rézfúvós hangszer vagy hangszer alkatrész javítása, készítése a hagyományos technológiák figyelembevételével, a kiadott dokumentációk alapján
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester hangszertörténeti, szakmai, anyagismereti, szakrajz, esztétikai, akusztikai, ismereteinek alkalmazása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: A rézfúvós hangszerek átfogó ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (rézfúvós) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0- 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) mester

2

1

Munkaasztal, munkapad kellő megvilágítással,

X

3

2

Kéziszerszámok, (csavarhúzók, fogók, reszelők, lemezolló, fémfűrészek, stb.)

X

4

3

Egyengető szerszámok (dornik, egyengető vasak, golyósorok, kalapácsok)

X

5

4

Csősatu, befogó szerszámok

X

6

5

Kisgépek (polírozógép, csiszológép, köszörű, állványos fúrógép)

X

7

6

Univerzális eszterga (fém eszterga, késekkel, alkatrészekkel)

X

8

7

Speciális szerszámok, eszközök, gépek

X

9

8

Speciális, a hangszer anyagához és felépítéséhez megfelelő megmunkáló- szerszámok

X

10

9

Lángforrasztó berendezés

X

11

10

Mérőeszközök, mérőműszerek, jelölőeszközök

X

12

11

A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

13

12

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

14

13

Egyéni védőfelszerelések, munkabiztonsági berendezések, környezetvédelmi berendezések

X

15

14

Szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

6. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS –JAVÍTÓ (VONÓS/PENGETŐS/VONÓKÉSZÍTŐ) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító hangszercsoport megjelölésével (vonós/pengetős/vonókészítő)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és –javító vonós

5

3

2

Hangszerkészítő és –javító pengetős

5

4

3

Hangszerkészítő és –javító vonókészítő

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős) mester munkaterületének leírása
    A Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé.
Önállóan megtervezi és elkészíti az akusztikai erősítő rendszert, ismerve annak működési törvényszerűségeit. A tervezéstől az elkészült hangszer felhangolásáig az összes munkafolyamatot önállóan végzi, egyedi készítésű mesterhangszert alkotva a szakma kézműves szabályai szerint.
Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint jár el.
Ugyanakkor leleményesen ismer fel és alkalmaz új összefüggéseket és eljárásokat.
Megkülönbözteti, felismeri a fafajtákat, az azokon belüli tulajdonságokat, a megmunkálás során ezekhez alkalmazkodik. Képzett szakemberként viszonyul a hangszerkészítés során hagyományosan használt faanyagokhoz.
Szakszerűen és önállóan bánik a hangszerhez hagyományosan használt segédanyagokkal (pl. ragasztók), ismerve azok tulajdonságait, használatuk hosszú távú hatását, következményeit, ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák megismerésétől és azok alkalmazásától.
Szakszerűen és önállóan bánik a faanyag megmunkálásához használatos kéziszerszámokkal, gépekkel, jól ismerve azok működését és kezelését, karban tartja ezeket, esetenként készít is szerszámokat, eszközöket. Képzett szakemberként kezeli a kéziszerszámokkal és gépekkel történő munkavégzés baleseti veszélyeit, tesz ezek elkerüléséért.
Szakszerűen használja a hangszerek felületkezeléséhez hagyományosan alkalmazott anyagokat (pácok, lakkok), ezek ismerete alapján szükség szerint kombinálja az eljárási technikákat, régi és új anyagokat.
Együttműködik a muzsikussal a hangszer optimális állapotának kialakításában, ismerve azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából.
Karbantartja, javítja, illetve restaurálja a vonós/pengetős hangszereket, esetenként tartozékaikat. A Hangszerkészítő és -javító (vonós) mester a vonót, amely nem csupán része, tartozéka a hangszernek, a hangszerrel egyenértékű alkotásként kezeli, ennek megfelelő alapossággal és körültekintéssel javítja. Felismeri a javítandó hangszer/vonó korát, minőségét, ennek figyelembevételével határozza meg a követendő javítási módot.
Felismeri a hangszerek különböző meghibásodásainak okait: természetes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve klimatikus problémákból eredő hibák. A szükséges javítást, illetve a részleges pótlást szakszerűen elvégzi.
Lerajzolja, megszerkeszti, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a hangszercsoport tagjainak részegységeit, alkatrészeit, ismerve egymáshoz való viszonyukat, a szakmai, akusztikai és esztétikai szempontokat.
Tájékozódik a hangszer-, zene- és művészettörténetben: megkülönbözteti a vonós/pengetős hangszercsaládok tagjait, áttekinti ezen hangszerek és a vonó történetét, fejlődésük-alakulásuk állomásait, a hangszer és a vonó működésének és egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak akusztikai és statikai-dinamikai összefüggéseit, használhatóságának anatómiai, antropometriai és egyéb feltételeit, készítésének-javításának hagyományait, szakmai szabályait, ergonómiáját. A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással.
Az oktatási intézménnyel együttműködve részt vesz a tanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva ösztönzi tanítványát a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre – akusztikai mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. –, az újszerűségek széleskörű befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozottságra.
Ismereteket terjeszt a vonós/pengetős hangszerek működésével, működtetésével kapcsolatosan. Közreműködik a hangszerek származásának, korának, értékének meghatározásában.
A mester, az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti faanyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát. Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.
2.    A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

188 -14

Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2.Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
188-14 Hangszerkészítő és –javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
Önállóan dolgozik a szakmai munka minden részterületén, az egyedi hangszer/vonó készítés kézműves szabályai szerint
Tervet készít új hangszer építéséhez, javításhoz
Kiválasztja az anyagokat a készítéshez és a javításhoz
Önállóan elvégzi az összes munkafolyamatot a tervek szerint a kezdetektől a hangszer felhangolásáig, a vonó felhúzásáig
Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát
Az elágazások tartalma szerint méréseket, számításokat végez
Akusztikai jellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint
Formai és stílusjellemzőket határoz meg az egyes elágazások tartalma szerint
Teljes körű anyagmegmunkálást végez az egyes elágazások tartalma szerint
Beállítja, ellenőrzi a megjavított hangszert
Beállítja, ellenőrzi az elkészített hangszert
Elkészíti a felületkezelés (pácok, alapozók, lakkok, fényezők) és a ragasztás (enyvek) anyagait
Elkészíti a munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket
Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja
Faanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően tárolja, kezeli
A lakkokat és azok alkotóanyagait a szakmai követelményeknek megfelelően és tűzrendészetileg korrekt módon tárolja és kezeli
A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el
Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait
Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal
Kapcsolatot tart muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer működésével, kezelésével kapcsolatosan
Meghatározza a hangszer korát, eredetét, értékét
Részt vesz a szakképzésben
Vállalkozást tart fent, munkatársakat választ ki és alkalmaz
Megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Az egyedi mesterhangszer/vonó készítésének kézműves szabályai
Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás
Gépek és kéziszerszámok kezelése, karbantartása
Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek gyakorlati alkalmazása a szakmában
Hangszeresztétikai és stílusismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Hangszerakusztikai, számítási ismeretek
Geometriai ismeretek
Tájékozódás műszaki rajzon
A húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája
Faipari anyag- és gyártásismeret
Fémipari anyag- és gyártásismeret
Egyéb anyagok anyag és gyártásismerete
Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok
Idegen szaknyelv
Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Gépek, kéziszerszámok, használata
Számítógép használat
Műszaki rajzok és szabadkézi rajzok, tervek készítése, olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Magyar és idegen szaknyelv használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Elhivatottság-elkötelezettség
Felelősségtudat
Precizitás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Hatékony kérdezés készsége
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés és elővigyázatosság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. „I. A Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása.
A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg, 86-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: az adott hangszercsoportnak megfelelő egyszerűbb és összetettebb (többrétű) javítási feladat elvégzése, vagy új hangszerrész tervezése, elkészítése, beépítése.
A vizsgafeladat ismertetése: a kiadott feladat szerint alkatrész vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása kézi és gépi szerszámok használatával.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése, műszaki, illetve szabadkézi rajzok elkészítése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)     A vizsgafeladat megnevezése: összetett szóbeli feladat a vonós/pengetős hangszerek és vonók története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai témakörökből.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és
-javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
B)     A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0-60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)     A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) mester

2

1

Gyalupad és munkaasztal a munkavégzéshez szükséges megvilágítással

X

3

2

A hangszercsoportok szerinti speciális gépek

X

4

3

A hangszercsoportok szerinti speciális, a hangszer/vonó anyagához és felépítéséhez megfelelő kéziszerszámok, segédeszközök

X

5

4

Általános, egyszerű faipari gépek

X

6

5

A szerszámok és a gépek élezéséhez, karbantartásához való köszörűgépek, köszörű- és fenőkövek

X

7

6

Általános faipari kéziszerszámok

X

8

7

A hangszercsoportok szerinti speciális sablonok

X

9

8

Mérő, jelölő, ellenőrző eszközök

X

10

9

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

11

10

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet

X

12

11

A hangszercsoportok szerinti, szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

13

12

Egyéni védőfelszerelések, tűz- és baleset megelőzési biztonsági berendezések, szükség esetén környezetvédelmi berendezések

X

7. A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (ZONGORA) MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei
1.    A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítéssel (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (zongora)

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentivel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.    A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Hangszerkészítő és -javító (zongora)

5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.    A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterületének leírása
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli, ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé. Szakmai tevékenységét önállóan és magas színvonalon gyakorolja a teljes zongora-hangszercsaládhoz (pontosabban zongora- és csembaló-hangszercsaládhoz) tartozó minden hangszeren, amelyek a következők:
angol-mechanikás, félangol-mechanikás zongorák, pianínó-félék, bécsi-mechanikás zongorák, modern csembalók, történelmi hangszerek (kópia hangszerek), csembalók, spinétek, virginálok, klavicitériumok, lantcsembalók, klavichordok, tangens-zongorák, fortepianók, asztal-, zsiráf-, szekrény-, piramis-, hárfa-zongorák, hammerflügelek.
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a zongora- és csembaló-hangszercsalád tagjait egyedi szempontok alapján megtervezi, elkészíti, karbantartja és javítja a szakmai, akusztikai és esztétikai lehetőségek, elvárások, törvényszerűségek és hagyományok figyelembevételével, illetve betartásával a kézműves jelleg határain belül (az ipari hátteret igénylő hangszer-darabok, alkatrészek, kivételével).
A munkafolyamatok során a technológiai folyamatokat szakszerűen alkalmazza, a szakmában használatos kézi és gépi eszközöket szakszerűen használja.
A fenti hangszerek különböző meghibásodásait (természetes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve klimatikus problémákból eredő hibák) felismeri, és a szükséges javítást, illetve a részleges pótlást szakszerűen elvégzi.
A hangszercsoport tagjainak főbb részegységeit, alkatrészeit, egymáshoz való viszonyukat lerajzolja, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a megfelelő szakmai, akusztikai és esztétikai szempontok figyelembevételével.
A hangszercsalád tagjait a szakmai szempontok, a hangolás-elméleti és akusztikai ismeretek alapján, a hangszer állapotát valamint a megrendelő kívánságát is figyelembe véve meghangolja és intonálja.
A hangszercsoportba tartozó hangszerek esetleges muzeális tagjait felismeri és megfelelő szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem, speciális szakirány, stb.) az állagmegóvó, helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a restaurálás alapelveinek és etikai szabályainak betartásával.
Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint jár el. A megrendelő, illetve előadóművész igényeinek figyelembevételével egyedi megoldásokat a szakmaiság betartásával alkalmaz.
A hangszercsoporttal kapcsolatban szakvéleményt, illetve szaktanácsadást ad.
Az oktatási intézménnyel együttműködve gyakorlati oktatóként részt vesz a hangszerész-tanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva ösztönzi tanítványát/tanítványait a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre – akusztikai mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. – az újszerűségek széleskörű befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való tájékozottságra.
A mester az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti anyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát. Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.
Tisztában van a hangszercsalád tagjainak történetével, fejlődésük-alakulásuk állomásaival, a hangszerek felépítésével, működési, statikai, dinamikai és akusztikai összefüggéseivel, pszichológiai és játéktechnikai kapcsolataival, készítésének-javításának hagyományaival, szakmai szabályaival. A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással
Kiválasztja a hangszerhez hagyományosan használt anyagokat és segédanyagokat, megtalálja azok beszerzési forrásait, felismeri, megkülönbözteti tulajdonságaikat, a megmunkálás során ezekhez alkalmazkodik. Tisztában van használatuk hosszú távú hatásával, következményeivel, ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák megismerésétől és azok alkalmazásától.
Szakszerűen használja az anyagok megmunkálásához való kéziszerszámokat, gépeket, tisztában van azok működésével és kezelésével, karban tartja azokat, esetenként készít is szerszámokat, eszközöket. Betartja és betartatja az anyagokkal és szerszámokkal történő munkavégzés baleset-, tűz-, környezet-, érintésvédelmi szabályait.
Figyelembe veszi azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából, együttműködik az optimális állapot kialakításában.
2.    A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

189 -14

Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1.Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
189-14 Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
A hangszercsoporttal kapcsolatos hangszereket, hangszerrészeket tervez, készít, pótol, cserél, karbantart, javít, beszabályoz, helyreállít, hangol, intonál, felmér, szakért, dokumentál
Tervet készít új hangszer, illetve részegység építéséhez, javításhoz, megtervezi és ütemezi a munkafolyamatokat
Kiválasztja, beszerzi, esetenként elkészíti az anyagokat és segédanyagokat a készítéshez és a javításhoz, mennyiségi és minőségi paramétereket határoz meg
Anyagait a szakmai követelményeknek és a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően tárolja, kezeli
Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát, teljes körű anyagmegmunkálást végez a tervek szerint a kezdetektől a befejezésig
Méréseket, szakmai számításokat végez
Akusztikai és esztétikai jellemzőket határoz meg
Hangszer-korpusz részeit elkészíti, javítja
Hangszer-mechanikát készít, javít, beszabályoz
Hangszert hangol, intonál
Felületkezelést végez és elkészíti a felületkezelés (pácok, lakkok, fényezők) és a ragasztás (enyvek) anyagait
A munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket, sablonokat tervez, készít, alkalmaz
Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja
A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el
Beállítja, ellenőrzi a megjavított vagy elkészített hangszert
Felméri a hangszer állapotát, meghibásodásának okát és mértékét, meghatározza a hangszer korát, eredetét, esetleg értékét
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja
Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait
Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal, muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer működésével, kezelésével kapcsolatosan
Részt vesz a szakképzésben a gyakorlati oktatásban
Vállalkozást tart fenn, munkatársakat választ ki és alkalmaz, szervezi és irányítja a munkafolyamatokat, a beosztott dolgozók, tanulók munkavégzését
Megteremti és betartja a tűz- és balesetmentes, környezetkímélő munkavégzés feltételeit
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás
Gépek és kéziszerszámok működése, használata, karbantartása
Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek a szakmában
A menzúraszámítás összefüggései
Hangolás-elmélet
A korpusz felépítése, a részegységek összefüggései
A mechanikák csoportosítása és összehasonlítása
Mechanikák működése, beszabályozása, méretezése
Hangszerakusztikai, számítási ismeretek
Hangszeresztétikai és stílusismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Műszaki rajz szerkesztési és geometriai ismeretek
Tájékozódás műszaki rajzon
Szakszerű szabadkézi rajz és vázlat készítésének ismerete
A billentyűs-húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája
Faipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk
Fémipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk
Egyéb anyagok anyag- és gyártásismerete, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk
Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok
Idegen szaknyelv levelező szintű ismerete
Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Gépek, kéziszerszámok használata
Számítógép használat
Műszaki tervek olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése a gyártásirányításban, munkaszervezésben
Magyar és idegen szaknyelv használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hallás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság,
Segítőkészség
Határozottság
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés-elővigyázatosság
Kreativitás-ötletgazdagság
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1.    „I. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial, vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt
2.     A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zongora vagy csembaló alkatrész, vagy részegység készítése, javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése.
A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése, elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat.
A vizsgafeladat ismertetése: Zongora szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése, műszaki, illetve szabadkézi rajzok elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat a zongora és csembaló története, építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és esztétikája, anyagai.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai, hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése:     0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C)     A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester

2

1

Gyalupad és munkaasztal a munkavégzéshez szükséges megvilágítással

X

3

2

A szakmához tartozó speciális kézi elektromos kisgépek és telepített gépek (pl. húrfonógép, asztalosipari gépek, hangológép)

X

4

3

A szakmához tartozó speciális kéziszerszámok, segédeszközök: zongorahangoló kéziszerszámok, speciális és általános fogók, speciális állítóeszközök

X

5

4

Általános, egyszerű faipari gépek

X

6

5

Általános fa- és fémipari kéziszerszámok

X

7

6

Speciális sablonok

X

8

7

Mérő, jelölő, ellenőrző eszközök

X

9

8

A szerszámok és a gépek élezéséhez, karbantartásához való köszörűgépek, köszörű- és fenőkövek

X

10

9

Szakmailag megfelelő és szükséges alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok, javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

11

10

Egyéni védőfelszerelések, tűz- és baleset-megelőzési biztonsági berendezések, szükség esetén környezetvédelmi berendezések

X

12

11

Kommunikációs eszközök, számítógép, internet, kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

8. Az Ötvös, fémműves mestervizsga követelményei
I. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az Ötvös, fémműves mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

A

B

C

1

Sor- szám

Szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés (szakma), szakképzettség megnevezése

2

1

54

211

06

Ötvös, fémműves

3

2

55

211

01

Aranyműves

4

3

 

 

 

Aranyműves és Fémműves tervező BA

5

4

 

 

 

Aranyműves és Okleveles fémműves tervező művész MA

6

5

 

 

 

Ötvös, fémműves és Fémműves tervező BA

7

6

 

 

 

Ötvös, fémműves és Okleveles fémműves tervező művész MA

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.

A

B

C

A szakmai gyakorlat

1

Sor- szám

szakiránya

időtartama (év)

2

1

Ötvös, fémműves

5

3

2

Aranyműves

5

4

3

Aranyműves és Fémműves tervező BA

3

5

4

Aranyműves és Okleveles fémműves tervező művész MA

3

6

5

Ötvös, fémműves és Fémműves tervező BA

3

7

6

Ötvös, fémműves és Okleveles fémműves tervező művész MA

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.
II.    Az Ötvös, fémműves mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.     Az Ötvös, fémműves mester munkaterületének leírása
Az ötvös, fémműves mester munkaterülete tág: szakmája gyakorlása közben a megbízásának, illetve tervezői döntésének megfelelően bármilyen (nemes és nem nemes) fémből (illetve a szükséges kiegészítő anyagokból) készít különféle ékszereket, díjakat és érmeket, külső és belső épített terekben elhelyezett fém tárgyakat, épületdíszítő plasztikai elemeket, használati és dísztárgyakat, köztéri alkotásokat.
A mester az adott feladatnak megfelelően megtervezi és kivitelezi, illetve javítja, kiegészíti vagy rekonstruálja a fémműves tárgyakat.
A munkafolyamatokat megtervezi, megvalósítja vagy megvalósíttatja a félgyártmány készítésétől a kész munkadarabig.
Teljes körűen ismeri és kreatívan alkalmazza a fémműves technikákat és rálátása van az ipari fémmegmunkáló eljárásokra.
Széles szakmai kitekintéssel rendelkezik, tudását felhasználva együttműködik különféle szakmák képviselőivel (például a hagyományos öntési eljárásoktól kezdve a számítógéppel vezérelt megmunkálásokig).
A mester a tárgyakat kézi, manufakturális keretek között egyedi tárgyként vagy kis darabszámú sorozatokként készíti el, de ipari eljárásokat is alkalmazhat.
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti és tudását alkalmazza tárgyai elkészítésénél.
Elkészült terveit és munkáit dokumentálja, keresi munkásságának bemutatási és kiállítási lehetőségeit, szakmáját igényesen képviseli.
Naprakészen ismeri a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szabályokat, aktuális rendelkezéseket.
2.    Az Ötvös, fémműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

Az Ötvös, fémműves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

-

III.    Szakmai követelmények
1. A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A

B

C

Az Ötvös, fémműves megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

1

Sor- szám

azonosítója

megnevezése

2

1

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

3

2

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

4

3

205-14

Az ötvös, fémműves mester feladatai

5

4

206-14

A mester szakmai kommunikációja

2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanuló fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet – műhely közeli tapasztalás – valós vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanulótanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
2.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
2.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1 Feladatprofil:
3.1.1.1. Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes elvégezni az alábbi feladatokat:
– Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
– Intézi a működési engedélyek beszerzését
– Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
– Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
– Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Kitölti az adónyomtatványokat
– Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
– Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
– Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
– Pénzügyi tervet készít
– Rezsióradíjat számol
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
3.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
3.1.2.1.1.1. Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
3.1.2.1.1.2. Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
3.1.2.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
3.1.2.1.1.4. Szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
205-14 Az ötvös, fémműves mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:    
4.1.1. Feladatprofil:
Önállóan, vagy a megrendelővel együttműködve megtervezi az adott tárgy, tárgy-együttes vagy tárgy-elem megjelenését, gyártási darabszámát, kivitelezésének lépéseit, anyagszükségletét, előállítási költségeit, árajánlatot készít.
A megrendelővel, szakemberekkel együttműködve felméri a javításra, kiegészítésre szoruló tárgy hibáit, hiányosságait, meghatározza és ütemezi az elvégzendő feladatokat, meghatározza a műveleti sorrendet és a folyamat költségeit, árajánlatot készít.
A pótolni vagy a rekonstruálni kívánt tárgyról a kapott dokumentáció alapján (esetleg további kutatásokkal kiegészítve) kiviteli tervet készít, meghatározza az anyagszükségletét, az előállítás költségeit, igény esetén árajánlatot készít.
Felméri az adott feladat megoldásához szükséges műveleti lépéseket, meghatározza azokat a folyamatokat, műveleteket, amelyekhez más szakma képviselőjének segítségét kell igénybe vennie.
Szakvéleményt, szaktanácsot ad, információt cserél, az adott feladatnak megfelelően együttműködik építésszel, belsőépítésszel, muzeológussal, restaurátorral, grafikussal, csomagolástervezővel, dizájnerrel vagy más szakemberrel.
A megrendelt tárgy elkészítéséhez vagy javításához, pótlásához szükséges alap-, és segédanyagokat beszerzi, azokat előírás szerint tárolja és használja.
A megrendelt tárgy elkészítéséhez vagy javításához, hiányzó részeinek pótlásához szükséges eszközöket, szerszámokat és gépeket megrendeli, beszerzi, üzembe helyezi, esetleges célszerszámokat tervez és készít vagy készíttet.
Saját műhelyét folyamatosan karbantartja és fejleszti.
Szakszerűen alkalmazza a szakma hagyományos és korszerű technológiáit, anyag felhasználásait.
Műhelye adottságainak, felszerelésének megfelelően készíti, javítja, illetve kiegészíti a tárgyakat.
Teljes körű anyagmegmunkálást végez.
A saját műhelyében nem megoldható munkafolyamatokat átadja az arra képes más szakma képviselőjének.
Az elkészült tárgy, tárgy-együttes vagy tárgy-elem minőségéért garanciát vállal.
Szakmai tudásának megfelelően új anyagokkal, eljárásokkal kísérletezik, figyelemmel kíséri a szakma hazai és nemzetközi változásait.
Szakmai fórumokon és továbbképzéseken vesz részt, követi a nyomtatott, interaktív és on-line szakirodalmat, fejleszti szakmai tudását.
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Állapotfelmérés, helyzetelemzés
Műszaki rajz, szabadkézi rajz, vázlatrajz, készítésének ismerete, tájékozódás a műszaki rajzon
A szakmában használt alapanyagok (fémek és nem fémek) és segédanyagok (vegyszerek, modellező anyagok) ismerete, alkalmazási területei, szakszerű felhasználása
Ötvözés, ötvözetek, alapanyagok előállítása és beszerzése (alapanyagöntés, dróthúzás, drót- és lemezhengerlés)
Kiviteli tervek készítése, mérés, előrajzolás, anyagszükséglet számítások
Nyírás, darabolás
Lyukasztás és kivágás
Forgácsolási műveletek (fúrás, fűrészelés, vésés, hántolás, reszelés, köszörülés esztergálás, marás)
A képlékeny alakítás műveletei (hajlítás, nyújtás és zömítés, felhúzás, domborítás, cizellálás)
Meleg alakítási eljárások (kovácsolás)
Oldható kötések (csavarkötések, zárszerkezetek)
Oldhatatlan kötések (forrasztások, hegesztések, szegecselések)
Formakészítési eljárások (gipsz, szilikon, műanyag)
Öntés (homokformázásos és viaszveszejtéses öntés)
Gyors prototípus készítési eljárások (3D-s nyomtatás)
Számítógéppel vezérelt gyártási folyamatok (lézervágás, vízzel vágás, szikraforgácsolás, esztergálás, marás)
Fém felületek felületalakítása, csiszolása és polírozása
Fém felületek vegyi és elektromos felületalakítási eljárásai
Fémbevonási eljárások, fém felületek védelme
Műgyanták és zománcok felhasználása
Nemesfém tárgyak régi fémjeleinek meghatározása, aktuális fémjelek ismerete
Szaktörténeti ismeretek
Az ötvösműhely ideális felépítése és kialakítása, az ötvösműhely szakszerű használata, munkavédelmi eszközök használata
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség
Szakmai nyelvű beszédkészség
Ötvös, fémműves szakrajz értelmezése, készítése
Szabadkézi rajzolás, számítógép használat
Ötvös, fémműves gépek, szerszámok és eszközök használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Precizitás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezés
5. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
206-14 A mester szakmai kommunikációja
5.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
5.1.1. Feladatprofil:
Az érdeklődőkkel és megrendelőkkel közérthetőn és tömören fogalmazva kommunikál szóban és írásban
Kollégáival, szakemberekkel a szakmai nyelvet használva kommunikál szóban és írásban
A teljes munkafolyamatot (a tervezéstől az átadásig) dokumentálja, a fontos vagy a megszokottól eltérő lépéseket munkanaplóban rögzíti
Az átadásra kerülő vagy felszerelt, esetleg üzembe helyezett tárgyról, tárgy-együttesről vagy tárgy-elemről fotókat vagy videó felvételeket készít a minőség ellenőrzése és referencia céljából
Az elkészült munkáinak bemutatásáról, munkásságának és szakmai igényességének közvetítéséről gondoskodik
Portfólióját vagy katalógusát, honlapját folyamatosan karbantartja és frissíti
Szakmai pályázatokon és kiállításokon vesz részt
Szakvéleményt, szaktanácsot ad, információt cserél
Az adott feladatnak megfelelően együttműködik más szakemberekkel
Felkérés esetén részt vesz a tanulóképzésben
5.1.2. Tulajdonságprofil:
5.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
5.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Költségek megállapítása, árajánlat készítése, pályázati ajánlat összeállítása
Szakvéleményezés
Tervek bemutatása, szóbeli, írásbeli és on-line kommunikáció (érdeklődőkkel, megrendelőkkel és szakemberekkel)
Tárgyfotók készítése vagy készíttetése
Munkanapló, dokumentáció készítése
Portfólió vagy katalógus, honlap összeállítása és publikálása vagy együttműködés a megfelelő szakemberrel
Tanulók és alkalmazottak munkájának irányítása
5.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség
Ötvös, fémműves szakrajz értelmezése, készítése
Szabadkézi rajzolás, számítógép használat
Ötvös, fémműves gépek, szerszámok és eszközök használata
5.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
5.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
5.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás
IV.    Mestervizsgáztatási követelmények
1.    A mestervizsgára bocsátás feltételei
1.1. Az „I. Az Ötvös, fémműves mestervizsgára jelentkezés feltételei" című fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
Lehetőleg a világhálón nyilvánosan (bárki számára) elérhető szakmai portfólió összeállítása a 3/5 éves szakmai gyakorlat és az azt megelőző képzés(ek) során készült szakmai munkák (tervek és tárgyak) bemutatására. A portfólióban minimum 6 tárgy bemutatása kötelező, a képzés(ek) során készült tárgyak száma nem haladhatja meg az összes bemutatott tárgy 50%-át.
1.1.1. A portfólió kötelező elemei:
–    a tárgyat bemutató terv és tárgyfotó(k),
–    a tárgy méretei,
–    alkalmazott anyagok,
–    a készítés technológiája,
–    a készítése ideje (dátum),
–    a képzés során készült tárgyak esetén a konzulens/témavezető tanár neve.
1.1.2. A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott mesterremek a vizsga megkezdése előtti elkészítése, a jelentkező által meghatározott eljárásokkal, eszközökkel és az ehhez kapcsolódó teljes műszaki tervdokumentációval, munkanaplóval és a folyamatot bemutató elektronikus prezentációval. (A mesterremek lehet egy megrendelésre vagy saját terv alapján készült tárgy vagy tárgy-együttes is.) A mesterremek kiválasztásakor, meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a komplex gyakorlati vizsgán a mesterremek egy része, részegysége lesz az ellenőrzött körülmények között elkészített mesterremek.
A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által jóváhagyott, a mesterremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat a mesterremek tárgyához kapcsolódik, annak vagy szakmatörténeti előzményeit, vagy technológiai párhuzamait dolgozza fel. Az on-line portfóliót, a mesterremeket és a mesterdolgozatot a jelentkező személyesen mutatja be a vizsgabizottságnak.
1.2. Az on-line portfólió értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
1.3. A mesterremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt
1.4. A mesterdolgozat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
2.    A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ötvös, fémműves tárgy vagy tárgyrészlet elkészítése a legmagasabb szakmai követelmények szerint.
A vizsgafeladat ismertetése: Ötvös, fémműves tárgy vagy tárgyrészlet elkészítése szakrajz vagy mintadarab alapján. Az ellenőrzött körülmények között elkészített mesterremek a vizsgabizottsággal előzetesen egyeztetett mesterremek egy közösen kiválasztott része, részegysége.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Az ötvös, fémműves mester anyagismereti, szakmai, szaktörténeti ismereteinek alkalmazása és szakmai számítás feladat.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A)    A vizsgafeladat megnevezése: Az ötvös, fémműves mester anyag-, szakmai, technológiai és szaktörténeti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az Ötvös, fémműves mester feladatai megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B)    A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
C)    A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-, TB-, pénzügyi, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
3.    A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg minősítést szerzett.
4.    A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A

B

C

1

Sor- szám

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Ötvös, fémműves mester

2

1

A csoportlétszámnak megfelelő számú (vizsgázóként
1 db ülőhely) brett asztal, félköríves kivágással, reszelőszöggel, megfelelő helyi világítással és állítható magasságú székkel

X

3

2

Lupék és nagyítós asztali lámpa

X

4

3

A csoportlétszámnak megfelelő számú (minimum:
1 db/2 tanuló, ajánlott: fejenként 1 db) szabályozható (gáz és levegő) erősségű forrasztópisztoly

X

5

4

Olvasztópisztoly, illetve elektromos tégelykemence, kokillák (rúd és lemez öntéshez)

X

6

5

Kompresszor

X

7

6

Forrasztóasztal keményforrasztáshoz és lágyításhoz, illetve ettől elkülöníthető alátét lágyforrasztáshoz

X

8

7

Oszlopos fúrógép fúrógépsatuval

X

9

8

Spirálfúró készlet (min. 1-13 mm átmérő között 0,5 mm-es ugrásokkal)

X

10

9

Ostoros vagy kézi marógép

X

11

10

Kéziszerszámok:
-    lapos fogó, kúpos fogó, spiccfogó, sínfogó,
-    csípő fogó, lemezolló, lombfűrészkeret,
-    párhuzam fogó,
-    csipesz, tüzicsipesz, fa fogó,
-    karctű,
-    lapos és féldomború faráspoly,
-    lapos reszelő, féldomború reszelő,
-    lapos tűreszelő, féldomború tűreszelő, háromszög tűreszelő, négyszög tűreszelő, kerek tűreszelő, barett tűreszelő
-    alap kézi vésők (csoportonként minimum 3-4 db)
-    a feladat kivitelezéséhez nélkülözhetetlen, a jelentkező által hozott speciális eszközök

X

12

11

Mérőeszközök:
-    fémkörző,
-    acélvonalzó, fém derékszög
-    tolómérő,
-    mikrométer

X

13

12

Húzópad, húzófogó és húzóvasak

X

14

13

Lemezhenger

X

15

14

Dróthenger

X

16

15

Karos és tábla lemezvágó olló.

X

17

16

Nagy satu

X

18

17

Egyengető lap, fényelőtőke

X

19

18

Üllők (kovácsüllő, szarvasüllő)

X

20

19

Formavasak:
–    felhúzó vasak (különfélék)
–    foglalatvas (kerek, ovál, négyzet),
–    gyűrűvas,
–    karkötővas,
–    gömbbeütő készlet,
–    ívbeütő készlet (franciavas készlet)

X

21

20

Kalapácsok (minimum 5-5 db)
-    formakalapácsok (felhúzó, domborító, egyengető stb.),
-    cizelláló kalapácsok (minimum 2 db)

X

22

21

Szurokágy, cizelláló szerszámok

X

23

22

Köszörű gép

X

24

23

Eszterga gép

X

25

24

Marógép

X

26

25

Csiszoló- és polírozó berendezés

X

27

26

Prés (golyós vagy hidraulikus)

X

28

27

Zománcozó kemence, zománctörő mozsár

X

29

28

Ultrahangos tisztító berendezés

X

30

29

Homok-, illetve viaszveszejtéses öntés felszerelése

X

31

30

Fémszekrény a vegyszerek biztonságos tárolására.

X

32

31

Páncélszekrény nemesfémek tárolásához

X

33

32

Menetfúró és metsző készlet (min. M3-M12 között)

X

34

33

Egyéni védőfelszerelések

X

35

34

Szélessávú internet kapcsolattal rendelkező számítógép, projektor

X

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére