• Tartalom

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási, nevelési, illetve óvodai ellátást nyújtó intézményekben megvalósuló, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gyermek- és ifjúságvédelmi programjainak egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervére (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szerv);
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).

2. A programok oktatását a rendőri szervek a jelen utasításban foglaltak alapján vállalhatják. Az oktatást az illetékes területi szerv és a szolgáltatást igénylő oktatási, nevelési, illetve óvodai ellátást nyújtó intézmények (a továbbiakban: köznevelési intézmények) között létrejött együttműködési megállapodás alapján lehet megkezdeni.

3. Az utasítás alkalmazásában gyermek- és ifjúságvédelmi programok:
a) a DADA;
b) az ELLEN-SZER;
c) az „Iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat” (a továbbiakban: IBT);
d) a „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”;
e) az OVI-ZSARU [a továbbiakban az a)–e) pont együttesen: bűnmegelőzési programok] és
f) az „Az iskola rendőre” program.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok működtetése érdekében kötendő együttműködési megállapodás és az oktatási feladatok ellátásában való részvétel

4. A DADA, az ELLEN-SZER, az IBT, az OVI-ZSARU és az „Az iskola rendőre” program működtetése érdekében – a köznevelési intézmények ilyen irányú kezdeményezése alapján, az oktatás lefolytatásához szükséges feltételek megléte esetén – a köznevelési intézmények székhelye szerint illetékes területi szerv együttműködési megállapodást köt.

5. Az együttműködési megállapodásban – a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek függvényében, a köznevelési intézmények sajátos igényeire is figyelemmel – rögzíteni kell a 4. pontban felsorolt programok végrehajtásának részletszabályait azzal, hogy:
a) a DADA és az ELLEN-SZER programokat korosztályonként legalább két tanítási éven keresztül folyamatosan kell végrehajtani olyan módon, hogy a tematika által meghatározott óraszám a második tanítási év végére teljesüljön;
b) a DADA és az ELLEN-SZER programokat tanévenként a tematika által meghatározott óraszám legalább 40%-ában oktatni kell;
c) a DADA programot – különös tekintettel annak pedagógiai céljára, módszertanára, illetve pedagógiai eszköztárára és tematikájára – a DADA oktatók kézikönyve alapján kell végrehajtani;
d) a DADA program alsós tananyagát a 2–4. osztályban, a felsős tananyagát a 6–8. osztályban, arányosan felosztva, a pedagógiai célt szem előtt tartó ütemezésben kell tanítani;
e) az ELLEN-SZER programot a 9–11. évfolyamos korosztálynak úgy kell oktatni, hogy az ajánlott oktatási anyagot az ELLEN-SZER oktatók kézikönyve tartalmazza;
f) az IBT programot a 14 év feletti diákokat tanító köznevelési intézményekben kell – a köznevelési intézményekkel egyeztetett munkaterv szerint – végrehajtani a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása céljából;
g) „Az iskola rendőre” programot folyamatosan, az adott tanévhez kapcsolódó országos feladattervnek megfelelően kell végrehajtani, az abban meghatározott aktualitások figyelembevételével, érvényre juttatásával, lehetőség szerint valamennyi, a közoktatásban tanuló korosztályt érintően.

6. Az elsősorban az iskolai előkészítésben részt vevő nagycsoportos korosztálynak szóló OVI-ZSARU program
a) beindítását, gondozását – a köznevelési intézmények ilyen irányú kezdeményezése alapján – a helyi szerv bevonásával a területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleme koordinálja;
b) megkezdése előtt a részt vevő rendőrök a területi szerv által az erre jelentkező óvodapedagógusok bevonásával szervezett – tapasztalatcserén és szakmai konzultáción alapuló – közös felkészítésen vesznek részt;
c) első foglalkozását – az illetékes területi szerv kijelölt szervezeti elemével előre egyeztetett időpontban – a feladatra önként jelentkezett, egyenruhával ellátott rendőr tartja meg az óvónő jelenlétében;
d) eredményes végrehajtása érdekében a területi szerv költségtérítés ellenében az óvoda rendelkezésére bocsátja az óvoda saját foglalkozási rendjének megfelelő ütemezéssel megtartott foglalkozások alapját képező OVI-ZSARU programcsomagot, amelyet az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell.

7. A DADA program oktatását olyan rendőr végezheti,
a) aki motivált, és elkötelezett az ifjúságvédelmi munka iránt;
b) aki előzetesen az oktatási feladatot legkevesebb 2 tanítási évre önként vállalja;
c) akinek az oktatási feladatok ellátását az állományilletékes parancsnoka biztosítja;
d) aki rendelkezik érvényes pszichológiai alkalmassági minősítéssel;
e) aki a beiskolázás előtt részt vett az alapellátó pszichológusnál orientációs beszélgetésen, amely után a pszichológus pozitív javaslattal élt, valamint
f)2 aki a 30 órás alapképzésen részt vett, és sikeres elméleti vagy gyakorlati vizsgát tett, vagy aki rendelkezik tanító, tanár, valamint pedagógus munkakör betöltéséhez jogosító végzettséggel, és vállalja, hogy az oktatói tevékenység megkezdését követően részt vesz a soron következő 30 órás alapképzésen, és sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

8. A DADA program oktatását végző, egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normában részesülő rendőr az oktatással összefüggő feladatait szolgálati öltözetben, a polgári ruhás alapellátási normában részesülő rendőr bevetési öltözetben látja el.

9. Az ELLEN-SZER program oktatását olyan rendőr végezheti, aki:
a) megfelel az utasítás 7. pont a)–f) alpontban meghatározott feltételeknek;
b) felsőfokú végzettséggel rendelkező tiszt;
c) az ifjúságvédelmi munkában legalább 2 éves gyakorlati tapasztalatot szerzett.

10. Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó) olyan rendőr lehet, aki:
a) megfelel az utasítás 9. pont a) és b) alpontjában foglalt feltételeknek;
b) legalább 3 éves rendészeti vagy bűnügyi szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

11. A tanácsadó elsődlegesen a tanácsadói feladatait köteles ellátni, egyéb más (nyomozási, vizsgálati, rendészeti) feladatok ellátására csak rendkívüli körülmények esetén (pl. természeti katasztrófa, tömegbaleset) vehető igénybe. Amennyiben a tanácsadó az iskolai munkája mellett el tud látni más feladatot is, úgy az a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás II. fejezet 8–14. pontja, illetve III. fejezete alapján csak a bűnmegelőzési szakterülethez köthető lehet.

12. A tanácsadó kizárólag az őt foglalkoztató rendőri szerv illetékességi területén lévő iskolákban láthatja el tanácsadói tevékenységét.

2. „A Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programban részt vevő rendőr feladatai

13. A program célja, hogy minden 12–18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázatairól. A munkakör nem függetlenített, minden munkatárs az állandó – lehetőség szerint csökkentett – szolgálati feladatai ellátása mellett végzi korlátozott időintervallumban. A programban részt vevők helyettesítéséről az állományilletékes parancsnok intézkedik.

14. A programban részt vevő rendőr
a) tájékozató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben tájékoztatja a 12–18 éves gyermeket nevelő szülőket, családokat a kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról;
b) ismeri a büntető igazságszolgáltatást szabályozó normákat, a visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekmények elkövetési magatartásainak sajátosságait, a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett ilyen bűncselekmények előfordulását, dinamikáját és volumenét;
c) naprakész a rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekményekkel kapcsolatban;
d) ismeri az illetékes egészségügyi, segítő és civil szervezetek tevékenységi körét és elérhetőségét;
e) az iskola, a tankerület vezetője vagy képviselője kérésére az illetékességi területén található köznevelési intézményben tanévenként legalább egy alkalommal összevont tájékoztató előadást (szülői értekezletet) tart a szülőknek a kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról;
f) kéthetente egy alkalommal – mindig azonos időpontban – egyórás időtartamban telefonos ügyeletet tart azoknak a szülőknek, akik személyes problémájukat telefonon szeretnék megbeszélni;
g)3
h) részt vesz a programmal kapcsolatos képzéseken és megjelenéseken;
i) a programmal kapcsolatosan nyilatkozik a sajtó részére, amennyiben erre engedélyt kap.

15. A programban részt vevő rendőr a téma büntető igazságszolgáltatási vonatkozását ismerteti, ugyanakkor nem feladata a kábítószer-fogyasztás egészségügyi és szociális kockázatairól tájékoztatni.

16. A programban részt vevő rendőr az illetékességi területéhez tartozó civil szervezet, egyház, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, közmunkaprogramra felkészítő önkormányzat kérésére is tarthat előadást azoknak a szülőknek az elérése érdekében, akik az iskolai rendszeren belül nehezen motiválhatók.

17.4 A programban részt vevő rendőr előzetes telefonos vagy – a területi szerv által továbbított – e-mail útján érkezett megkeresést követően fogadóórát tart. A fogadóóra megtartható rendőri szerv épületén belül, iskolában, hivatalban, egyéb más közösségi színtéren.

18. A programban részt vevő rendőr havi összesítést készít a szülői értekezletek, előadások, személyes és telefonos megkeresések számáról, amelyet a területi bűnmegelőzési egység számára továbbít.

3. Az ORFK bűnmegelőzési programokat érintő feladatai

19. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK BF) a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig elkészíti, és jóváhagyás céljából megküldi az ORFK Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK GF) részére a következő költségvetési évre eső tanévre vonatkozóan
a) a bűnmegelőzési programok végrehajtásának ütemtervét, valamint
b) a bűnmegelőzési programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet részletező költségvetési tervet, amely tartalmazza:
ba) az oktatást végző rendőrök központi alap- és továbbképzésének,
bb) az oktatás módszertani segédeszközi elkészítésének, beszerzésének,
bc) a bűnmegelőzési programok korszerűsítésének, továbbfejlesztésének, gondozásának,
bd) a kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók elismerésének,
be) a bűnmegelőzési programok oktatásához szükséges egyéb feltételek (kép- és hangfelvételek fogadására alkalmas mobiltelefon, mobilinternet-hozzáférési pont és korlátlan idejű mobilinternet-használat, gyors és ingyenes utazási lehetőség, laptop) biztosításának
költségeit.

20. Az ORFK GF tárgyév január 15-ig célzott előirányzatként biztosítja a jóváhagyott fedezetet az ORFK BF részére, amely gondoskodik a keret előírásoknak megfelelő felhasználásról.

21. A bűnmegelőzési programok központi szakirányítási feladatait az ORFK BF Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály (a továbbiakban: ORFK BMO) látja el, ennek keretében:
a) gondoskodik a bűnmegelőzési programok működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározásáról, valamint a tananyag rendszeres, de legalább 5 évenkénti aktualizálásáról;
b) megszervezi évente a bűnmegelőzési programok végrehajtásába bevont rendőrök alapképzését, valamint kétévente a továbbképzést, amelybe más szervezetet, személyt bevonhat;
c) meghatározza az alapképzések sikeres elvégzéséhez szükséges vizsgakövetelményeket, kialakítja a vizsgáztatások rendjét;
d) kiállítja az alapképzések sikeres elvégzését igazoló bizonyítványokat, amelyek másolatát a szolgálati hely szerint illetékes humánigazgatási szakszolgálatnak is megküldi;
e) kialakítja a bűnmegelőzési programok végrehajtásának egységes gyakorlatát;
f) gondoskodik a bűnmegelőzési programok korszerűsítéséről, továbbfejlesztéséről, folyamatos gondozásáról, ennek érdekében munkacsoportot hozhat létre, amelybe más szervezetet bevonhat;
g) az ORFK BF Bűnügyi Főosztály vezetője részére javaslatot tesz az utasítás 19. pontjában meghatározott költségkeretre;
h) figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési programok végrehajtásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását;
i)5 a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának (a továbbiakban: FVMRFK BMO) vezetője útján gondoskodik az OVI-ZSARU programhoz kapcsolódó eszközök területi szervekhez történő eljuttatásáról, valamint – amennyiben arra igény van – felkéri az FVMRFK BMO-t szakmai segítség nyújtására a területi szervek által szervezett programindító foglalkozásokhoz;
j) ellenőrzi a területi szervek alapképzéssel kapcsolatos munkáját, a bűnmegelőzési programok országos szintű megvalósítását;
k) évente beszámolót készít az alapképzés és a bűnmegelőzési programok országos végrehajtásának tapasztalatairól;
l) szakmai irányítási és ellenőrzési jogosultságot lát el a bűnmegelőzési program oktatása és a vizsgáztatás tekintetében.

22.6 Az ORFK a rendvédelmi technikumok kezdeményezésére – a hallgatók DADA képzése érdekében – együttműködési megállapodást köt, amely magában foglalja:
a) az alapképzés menetét, amelyet az ORFK BMO által kiadott módszertani kézikönyv alapján legalább 28 elméleti és 4 gyakorlati órában kell oktatni;
b)7 a vizsgakövetelményeket, amelyeket a rendvédelmi technikumok javaslata alapján az ORFK BMO vezetője állapít meg.

4. A területi szervek bűnmegelőzési programokat érintő feladatai

23. A területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleme:
a) szakirányítást gyakorol az illetékességi területén működő helyi szervek tevékenysége felett a bűnmegelőzési programok végrehajtásával összefüggően;
b) kapcsolatot tart az ORFK BMO-val;
c) részt vesz az oktató rendőrök kiválasztásában, felkészítésében, különös figyelemmel a jelentkező motivációjára, és felkérésre az elméleti és gyakorlati vizsgáztatásban;
d) az ORFK BMO-t az éves jelentésben tájékoztatja az új kiképzett oktatók létszámáról (DADA, ELLEN-SZER, IBT), a személyi változásokról;
e) közreműködik a bűnmegelőzési programok végrehajtásába bevont rendőrök továbbképzésének megszervezésében és végrehajtásában;
f) segíti a rendőrkapitányságok tárgykörrel kapcsolatos felvilágosító és népszerűsítő tevékenységét;
g)8 felméri az OVI-ZSARU programhoz csatlakozni kívánó óvodák igényeit, és az óvodák jelentkezési lapjait továbbítja az FVMRFK BMO részére;
h)9 gondoskodik – az FVMRFK BMO által megküldött – az OVI-ZSARU programhoz tartozó eszközök eljuttatásáról a programba belépő óvodák részére;
i) megszervezi a jelentkezett óvodák óvodapedagógusainak, valamint az OVI-ZSARU programban részt vevő rendőröknek a programhoz kapcsolódó felkészítő foglalkozását;
j) az ORFK BMO vezetőjének felkérésére részt vesz, illetve szakembert delegál az utasítás 21. pont f) alpontja szerinti munkacsoportba;
k) gondoskodik az ORFK GF által az oktató rendőröknek biztosított oktatási eszközök költséghatékony felhasználásáról;
l) amennyiben oktatót is biztosít valamely bűnmegelőzési program végrehajtása érdekében, úgy feladatai kibővülnek a 24. pont f), g), i) alpontban meghatározottakkal;
m) a tanév befejezését követően értékeli a bűnmegelőzési programok végrehajtásának helyzetét, továbbá javaslatot tehet a tapasztalatok főkapitányi értekezleten történő megtárgyalására;
n)10 az „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című program keretében a területi szervenként külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókba érkezett levelekre lehetőleg azonnal, de legfeljebb 8 napon belül válaszol, amennyiben személyes találkozó, tájékoztató előadás, interaktív fórum lebonyolítására érkezik felkérés, úgy azt az illetékes rendőrkapitányság programban részt vevő rendőrének továbbítja.

5. A helyi szervek bűnmegelőzési programokat érintő feladatai

24. A helyi szerv a bűnmegelőzési programok működtetése érdekében:
a) biztosítja a bűnmegelőzési programok végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit;
b) intézkedik a bűnmegelőzési programok népszerűsítésére, az azzal kapcsolatos sajtó- és propagandatevékenységre;
c) lehetőség szerint függetleníti a bűnmegelőzési előadókat, a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése, valamint a komplex feladatok maradéktalan ellátása érdekében;
d) a köznevelési intézmények igényei alapján saját hatáskörben dönt a bűnmegelőzési programok indításáról és az oktatás megszervezéséről;
e) kapcsolatot tart a területi szerv bűnmegelőzési szervezeti elemének vezetőjével és a bűnmegelőzési programok koordinátorával, különösen az oktatásba újonnan belépő rendőrök kiválasztása és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók központi elismerésben részesítése kapcsán;
f) biztosítja a rendőrök alap- és továbbképzéseken történő részvételét;
g) az oktatást végző rendőr részére tanóránként egy-egy óra felkészülési időt, továbbá az iskolai óra megtartásához és a helyszínre történő oda- és visszautazáshoz szükséges időt a szolgálati idő terhére biztosítja;
h) szükség szerint lehetővé teszi, hogy az oktatást végző rendőr a bűnmegelőzési programok központi, területi konzultációin és rendezvényein részt vehessen;
i) az oktatást végző rendőr munkaköri leírásában szerepelteti a bűnmegelőzési programok oktatásában történő részvételét.

6. A bűnmegelőzési programok oktatását végző rendőr feladatai

25. A bűnmegelőzési programok oktatását végző rendőr – „A Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programban részt vevő rendőr kivételével –
a) részt vesz az alap- és továbbképzéseken, konzultációkon és a bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó rendezvényeken, – amennyiben előírás – vizsgát tesz, ismereteit önképzéssel is gyarapítja;
b) folyamatos kapcsolatot tart a köznevelési intézmények nevelőtestületének és szülői munkaközösségének képviselőivel;
c) a köznevelési intézményekkel előre egyeztetett időpontban megtartja a foglalkozásokat, illetve amennyiben a köznevelési intézményekben szolgálati vagy egyéb ok miatt nem tud megjelenni, azt haladéktalanul közli a köznevelési intézmények képviselőjével, és gondoskodik az elmaradt óra pótlásáról;
d) a DADA és ELLEN-SZER tanítási órákról, illetve az iskolai szabadidős foglalkozásokról oktatási naplót vezet;
e) gondoskodik az utasítás 5. pont a)–f) alpontjában foglaltak teljesítéséről;
f) amennyiben az oktatást nem folytatja, az általa felvett oktatási eszközöket a területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleménél köteles leadni;
g) észrevételeivel és javaslataival elősegíti a bűnmegelőzési programok továbbfejlesztését, korszerűsítését.

7. A bűnmegelőzési programokhoz kapcsolódó elismerések

26. Az oktatást végző rendőr – erre jogosult – parancsnoka
a) az irányítása alá tartozó szervezeti elem munkájáról szóló beszámolójában értékeli a bűnmegelőzési programok végrehajtását, az oktatók teljesítményét;
b) gondoskodik arról, hogy az oktatásban részt vevő rendőrök tevékenysége a rendőri munka anyagi és erkölcsi elismerésének, valamint személyi teljesítményértékelési szempontjai között szerepeljen.

27. „Az év DADA rendőre”, „Az év ELLEN-SZER rendőre”, „Az év Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tisztje” díj annak a rendőrnek adományozható, aki
a) munkaköréből adódó alapfeladatait kiválóan teljesíti;
b) legalább három éve részt vesz az általános iskolai program oktatásában, ez idő alatt kimagasló munkát végez, amelyet alátámaszt a köznevelési intézmények véleménye is;
c) kezdeményezi és szervezi az oktatást kísérő, kiegészítő egyes rendezvényeket, valamint közreműködik azok végrehajtásában.

28. A díjazottak kiválasztására – az érintett állományilletékes parancsnoka, a területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleme vezetője és az ORFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője együttes javaslata alapján – az országos rendőrfőkapitány jogosult.

29. Évente három „Az év DADA rendőre”, „Az év ELLEN-SZER rendőre”, „Az év Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tisztje” díj adományozható, amelyek adományozására minden évben április 24-én, a Rendőrség Napja alkalmából kerül sor. A tárgyjutalmat az országos rendőrfőkapitány adja át ünnepélyes keretek között. A tárgyjutalom mellett az elismerésben érintettet a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban is részesítheti. A tárgyjutalom leírását az utasítás Melléklete tartalmazza.

8. „Az iskola rendőre” programhoz kapcsolódó rendelkezések

30. „Az iskola rendőre” program alapvetően az általános iskolai tanévre épülve az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály (a továbbiakban: ORFK KLFO) koordinálásával valósul meg.

31. Az iskolarendőr feladata, hogy a városi baleset-megelőzési bizottságok koordinálásával kiépítsen egy jól működő kapcsolatot az iskola és az illetékes rendőrkapitányság között.
32.11 „Az iskola rendőre” feladatra való kiválasztás elsősorban önkéntes alapon történik, azonban annak eredményes működéséhez elengedhetetlen a körzeti megbízotti szolgálat és a vármegyei (fővárosi), valamint a városi baleset-megelőzési bizottságok segítsége, támogatása is.

33. Az iskolarendőr
a) részt vesz a baleset-megelőzési bizottságok által szervezett, az általános iskolákat érintő kampányokban;
b) megkeresés esetén segítséget nyújt a prevenciós célú kiadványok, közlemények terjesztésében, valamint a KRESZ-oktatás koordinálásában;
c) felkérés esetén, lehetőség szerint részt vesz az iskola tanórán kívüli szabadidős és egyéb programjaiban is;
d) biztosítja az iskola igazgatója, a tantestület és a szülői munkaközösség számára az elérhetőségeinek (telefonszám, szolgálatteljesítési hely) megismerhetőségét;
e) a feladat eredményes végrehajtása érdekében felveszi a kapcsolatot a helyi polgárőr egyesülettel, szükség esetén pedig a segítségüket kéri.

34. Amennyiben az adott iskolában folyik DADA oktatás, az iskolarendőr köteles támogatni a „DADA rendőr” munkáját, felkérés esetén pedig szakmai segítséget nyújtani az IBT programban részt vevő rendőrök részére.

35. Az ORFK KLFO a következő tanévre vonatkozóan augusztus 25-ig országos feladattervet ad ki, mely tartalmazza:
a) a program végrehajtásáért felelős személyeket;
b) a központi, területi és helyi szintű aktuális feladatokat;
c) a programhoz kapcsolódó egyéb feladatokat;
d) a kommunikációs feladatokat;
e) az elismerések rendjét;
f) a jelentések, ellenőrzések rendjét.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

37. A bűnmegelőzési programok végrehajtásában részt vevő helyi szerv minden év június 30-ig köznevelési intézményenként értékeli a bűnmegelőzési programok végrehajtását, és az erről készített összefoglaló jelentését felterjeszti a területi szerv bűnmegelőzési szervezeti elemének. A területi szerv bűnmegelőzési szervezeti eleme az illetékességi területén működő helyi szervektől érkezett jelentéseket összesíti, szükség szerint javaslataival kiegészíti, majd azokat – legkésőbb a tárgyév július 15-ig – az ORFK BMO vezetője részére felterjeszti.

38. Az ORFK BMO vezetője évente országos értékelő jelentést készít a bűnmegelőzési programok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról, amelyet minden év augusztus 15-ig a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes részére terjeszt fel.

39.12

Melléklet a 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasításhoz


„Az év DADA rendőre”, „Az év ELLEN-SZER rendőre”, valamint „Az év Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tisztje” díj pajzs alakú fatalpon a DADA, ELLEN-SZER emblémát mintázó 110 mm-es fotómart festett műgyantázott plakett, „A ...... év DADA/ELLEN-SZER/Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tiszt rendőre díj” vésett sárgaréztáblával, melyen a jutalmazott rendőr neve is szerepel.
1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 125. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. pont f) alpontja a 8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

3

A 14. pont g) alpontját a 21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás 4. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 17. pont a 21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 21. pont i) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 124. pontjával megállapított szöveg.

6

A 22. pont nyitó szövegrésze a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 12. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 22. pont b) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 12. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 23. pont g) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 125. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 23. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 125. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 23. pont n) alpontját a 21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

11

A 32. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 125. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 39. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére