• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi CLXI. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról1

2017.06.13.

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

1–29. §2

30. § (1)3

(2)4

31. §5

32. § (1)6

(2)7

(3) A Tpvt. 13. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: kartell)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: kartell), valamint bármely közvetlenül vagy közvetve a vételi vagy az eladási árak rögzítésére irányuló más megállapodásra vagy összehangolt magatartásra” szöveg lép.

33. §8

2. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény módosítása

34. §9

3. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatálya.

(2) Az 1–29. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. §, a 32. § (2) bekezdése, a 33. §, és a 34. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(3) A 32. § (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő száznyolcvanadik napon lép hatályba.

36. § A 26. § (3) bekezdése, a 28. §, a 29. §, a 30. § (2) bekezdése és a 31. § a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 14. napjával.

2

Az 1–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.