• Tartalom

2016. évi CLXIV. törvény

2016. évi CLXIV. törvény

egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról1

2017.01.01.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés e) pontjában, 57/A. § (2) bekezdés j) pontjában, 57/A. § (11) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

3. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában, 42. § (4) bekezdés a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

4. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

4. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

5. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

6. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont g) alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

7. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

7. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 6. § (5) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

8. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (1a) bekezdés b) pontjában, 66/D. § (15) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

9. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés v) pontjában, 44/A. § (4) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

10. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 50. § (3) bekezdésében, 96/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

11. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

a) 47. § (2) bekezdés f) pontjában a „balettművészeti” szövegrészek helyébe a „táncművészeti” szöveg,

b) 49. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg

lép.

12. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

12. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

13. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

14. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

14. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

15. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

15. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 25. pont b) alpontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

16. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

16. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 43/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Táncművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki
a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál, a Magyar Állami Népi Együttesnél, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, a Duna Művészegyüttesnél és a Budapesti Operettszínháznál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncos, táncos szólista vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,
b) legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
d) azon a napon, amelytől kezdődően a táncművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
e) azon a napon, amelytől kezdődően a táncművészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.”

(2) Az Emtv. 43/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása során magántáncos, táncos szólista vagy tánckari tag tevékenységet főfoglalkozásszerűen az a személy folytathat, aki az e tevékenységek végzésére irányuló, biztosítással járó jogviszonyával egyidejűleg nem folytat biztosítással járó jogviszonyban más tevékenységet, kivéve
a) a tudományos, ismeretterjesztő, oktatói vagy szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet, és
b) a táncművészet területén végzett rendezői, koreográfusi, balettmesteri, művészeti vezetői és koreográfus-asszisztensi tevékenységet.”

17. § Az Emtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:

46/A. § (1) 2017. január 1-jétől a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjkorhatárt be nem töltő személyek balettművészeti életjáradékát hivatalból – a 2017. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – táncművészeti életjáradékként folyósítja.
(2) Az egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLXIV. törvénnyel megállapított 43/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban részesülő személy 2017. február 28-áig benyújtott kérelmére a nyugdíjfolyósító szerv a korhatár előtti ellátást 2017. május 1-jétől táncművészeti életjáradékként folyósítja.”

18. § Az Emtv.

a) V. Fejezet 3. Cím címében a „Balettművészeti” szövegrész helyébe a „Táncművészeti” szöveg,

b) 43/A. § (3) bekezdésében, 43/C. §-ában, 47. § (1) bekezdés c) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg,

c) 43/B. § (1) bekezdésében, 43/B. § (2) bekezdésében a „balettművészeti” szövegrészek helyébe a „táncművészeti” szöveg

lép.

17. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

19. § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (1) bekezdésében, 9. § (1a) bekezdés záró szövegrészében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

18. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

20. § A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

19. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

21. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „balettművészeti” szövegrész helyébe a „táncművészeti” szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

22. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére