• Tartalom

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról1

2016.07.24.

A Kormány

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 4. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 5. pont b) alpontjában,” szövegrész.

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 103. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]

h) a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben
ha) első alkalommal hat hónapra,
hb) ismétlődő esetben három évre.”

5. § Az R3. 108. §-ának az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-ával beiktatott (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1), a (3) és az (5) bekezdésben meghatározott hivatalból történő forgalomba helyezést követően a jármű a közúti forgalomban akkor vehet részt, ha a forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek fennállnak.”

6. § Az R3.

a) 97. § (1) bekezdés e) pontjában a „személytaxi-szolgáltatást” szövegrész helyébe a „személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást”,

b) 101. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „96. § (1) és (9) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „96. § (1) és (9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában”,

szöveg lép.

4. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. § A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A vállalkozásnak – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell:]

c) személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.”

8. § Az R4. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A járművezetőnek az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatnia az adott főszolgáltatással összefüggésben kötött, az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződést.”

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt táblázat a 2502 kódszámú sort követően a következő 26. kódszámú sorral egészül ki:

(Kódszám

Tényállás

Pontszám)

 

 

26

Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott]

9

2. melléklet a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 4. pontja a következő d) és e) sorral egészül ki:

(Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető)

 

 

 

 

d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító
szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

300 000
200 000

diszpécserszolgálat
gépjárművezető

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére