• Tartalom

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.01.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § a) és c) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § b) pontja tekintetében a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

„10. a nemzeti felsőoktatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,”

(2) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 33–35. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

„33. a tudományos kutatás Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
34. az Európai Uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, és
35. a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását.”

2. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9., 10., 13. és 14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.”

(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 6., 22–29., 31. és 32. pontjában meghatározott szakterület szakmai irányítása.”

3. § Az R. 5. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnöke helyetteseinek feladat- és hatásköre”

4. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja
a) a Honvédség alkalmazásával,
b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,
c) a Honvédség kiegészítésével,
d) a hadrafoghatósággal,
e) a kiképzéssel és a felkészítéssel,
f) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,
g) a műveleti egységesítéssel és szabványosítással,
h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével,
i) a katonai fegyelemmel
kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.”

5. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
a) szolgálati elöljárói a Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó katonáknak,
b) gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar főnöke eseti jelleggel megbízza őket,
c) a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a helyettes államtitkárral azonos egyeztetési joggal rendelkeznek.
(2) A Honvéd Vezérkar főnökének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt helyettese
a) összehangolja a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai követelményeinek és feladatainak meghatározását,
b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az információs műveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,
c) javaslatot tesz a csapatkiképzés fő irányaira, gondoskodik a kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról, jóváhagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,
d) összehangolja a katonai rendészeti, az őrzés-védelmi, az objektumbiztonsági, a komendáns és a helyőrségi feladatok végrehajtását,
e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelményeket,
f) vezeti a Tábornoki Előmeneteli Bizottságot,
g) közvetlenül szervezi a Honvéd Vezérkar főnöke és az e bekezdés szerinti feladat- és hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítését és végrehajtását, és ezzel összefüggésben összehangolja a Honvéd Vezérkar tevékenységét,
h) felelős a Honvéd Vezérkar hatáskörébe tartozó belső rendelkezések kidolgozásáért, módosításának előkészítéséért,
i) koordinálja a Honvéd Vezérkar egységes szakmai véleményének kialakításával összefüggő és a belső információs rendszerek szakmai kommunikációs felügyeletével kapcsolatos tevékenységet,
j) vezeti, felügyeli a katonai igazgatással kapcsolatos stratégiai szintű feladatok tervezését.”

6. § Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § A Kormány a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot jelöli ki, amelynek illetékessége az ország egész területére kiterjed.”

7. § Az R.

a) 46. § (1) bekezdésében és 49. § (1) bekezdésében az „az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 48. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg,

b) 70. § (4) bekezdésében az „az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, ha az azokkal kapcsolatban a katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § (8) bekezdése” szöveg,

c) 5. mellékletében a „közoktatási, felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „köznevelési, felsőoktatási intézmény” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére