• Tartalom

2016. évi CLXIX. törvény

2016. évi CLXIX. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról1

2016.12.22.

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) a következő 7/B. §-sal egészül ki:

7/B. § (1) A Kormány a villamosenergia-rendszer várható teljesítményének egyensúlyára figyelemmel rendeletben határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével – a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számát és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét.
(2) A háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével szélerőművek, illetve szélerőmű parkok nem létesíthetők
a) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben meghatározott világörökségi területen;
b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott védett természeti területen.
(3) A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag korlátozott lehetőségekre való tekintettel – a háztartási méretű kiserőművek és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek kivételével – szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítése a szélerőmű-kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint meghirdetett pályázat alapján lehetséges.
(4) A pályázati kiírásnak részletes leírást kell adnia a pályázati eljárásról, továbbá a pályázat értékelési szempontjairól.”

(2) A Vet. 117. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyezési eljárásában és használatbavételi engedélyezési eljárásában közreműködő, a környezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezési hatásokkal összefüggő szakkérdések vizsgálatára kijelölt szakhatóság ügyintézési határideje 60 nap.”

(3) A Vet. 117. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A szélerőmű vagy szélerőmű park építésére adott engedély hatályát veszti, ha az építményeket az építésre kiadott engedély jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem építik meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítják. A szélerőmű vagy szélerőmű park építésére adott engedély hatálya nem hosszabbítható meg.”

(4) A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 51. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„51. a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok építésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számát és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményét”

(rendeletben állapítsa meg.)

2. § A Vet.

a) 7. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „7/B. §-ban” szöveg,

b) 80. § (7) bekezdésében a „7. § (2) bekezdése” szövegrészek helyébe a „7/B. §” szöveg,

c) 117. § (6) bekezdésében az „A villamosmű” szövegrész helyébe az „A (6a) bekezdésben meghatározott kivétellel a villamosmű” szöveg

lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a Vet. 7. § (2) és (4) bekezdése.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére