• Tartalom
Oldalmenü

17/2016. (V. 13.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2016.08.03.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. melléklet 34. sora alapján az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás (a továbbiakban: kulturális célú támogatás) nyújtható.

(2) Kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint nyújtható.

(3) Kulturális célú támogatás esetén támogatási döntést 2018. szeptember 1-ig lehet hozni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

5. §2

1. melléklet a 17/2016. (V. 13.) BM rendelethez3

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azono-
sító

Cím név

Alcím név

Jog-
cím-
csop.

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Bizto-
síték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyo-
lító
szerv

Európai uniós
forrásból finanszí-
rozott
költség-
vetési tá-
mogatás
közre-
működő
szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Ágazati célfeladatok

4

237778

Energia-racionalizálás

Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-
racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben közvetlen kifizetéssel

A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb hat év.

-

-

-

-

5

229825

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a - központi költségvetést megillető - közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar
Állam-
kincstár

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

6

284756

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható
1.a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított, az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében támogatott projektek, az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-
Magyar Együttműködési Program és egyéb európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításához - beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához - szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására,

a) BM Igazgatás
b) a miniszterrel partnerségi meg-
állapodást kötött szervezet,
c) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek,

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel egy összegben, illetve részletekben,
vagy előirányzat-
átcsoportosítással történik.

A Kedvezmé-
nyezett a projektet kiíró támogató fél által jóvá-
hagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles az Európai Unió által közvet-
lenül társfinan-
szírozott projektek pályázatához szükséges kiadások meg-
előlegezésére kapott támogatást visszafizetni a Támogató részére.

A b) pont szerinti esetben a támo-
gatási szerző
désben az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdé-
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

2. a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,

3. az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem
számolható tételek finanszírozására.

7

229814

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

-

-

Egy összegben,
illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

8

232698

Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én
történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre. A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi
költségve-
tési szervek, illetve a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

9

256467

Vízkár elhárítási művek fejlesztési feladatai

Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg. A költségvetési maradvány kifizetésére az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi
költségvetési szervek

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

10

256501

Víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a védekezési időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során jelentkező költségeket, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,

központi
költségvetési szervek, vízi-
társulatok, önkéntes tűzoltó egyesületek
és önkéntes mentő-
szervezetek

Az előirányzat
terhére kérelem útján egyedi döntéssel - támogatási szerződés vagy támogatói
okirat keretében költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben,
illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

A támo-
gatási
szerző
désben az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételé-
vel.

-

-

-

2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,

3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,

4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire, az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító/középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó és mentőszervezetek részére a támogatást továbbadhatja.

 

11

221467

Vízügyi feladatok támogatása

Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-
elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi
költségvetési szervek

-

-

Egy összegben,
illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

12

279289

Őrbottyán és térsége csatorna-
és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-
elvezetési rendszer kiépítésének támogatása.
A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalás jogosultja részére történő kifizetéssel valósul meg.

Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüze-
meltetési és Közbeszer-
zési Zrt.

-

-

Közvetlen
kifizetéssel számla ellenében

-

-

-

-

-

13

333240

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének
technikai lebonyolítása.

-

-

-

-

-

-

-

14

347762

Kormányzati infokommunikációs
szolgáltatások

Az előirányzat felhasználási célja:
1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,

az 1-22.
pontok te-
kintetében a Kormány által kijelölt kormányzati célú
hírközlési szolgáltató, illetve a 2., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 21., 22. pontoknál, egyes feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala is; a 4. pont esetében a

Az előirányzat
terhére támogatási kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Az 1-22. pontok
esetében a rendelkezésre bocsátás teljesítés arányosan, köz-
vetlen kifizetéssel költségvetési támogatás esetén egy összegben, illetve részletekben történik; közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés, támogatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.
A 2., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 21. és 22. pontja szerinti feladattal összefüggésben a Közigazgatási és Elektronikus

2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése,

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

Közszolgáltatások Központi Hivatala jogszabály szerint végzett feladatai finanszírozására az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre.

4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének biztosítása,
5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján,

6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek finanszírozása,
7. az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
(EFER) működtetésének biztosítása,
8. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés biztosítása,

9. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,
10. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemel-
tetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,
11. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,

12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,
13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,
14. a kormányzati információtechnológiai és
hálózatbiztonsági információmegosztási, incidenskezelési együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,

15. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához támogatás nyújtása,
16. azoknak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása, amelyek szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.),
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer,
beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása,
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs
Rendszer (FAIR) üzemeltetése,
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és
Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése,
20. az európai uniós projektek önrész támogatása,
21. az elektronikus központi érkeztető rendszer (EKÉR)
működtetésének biztosítása,
22. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos feladatok megvalósítása.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

281912

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben és/ vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

16

031721

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel.

Országos
Vízügyi Főigazgatóság

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

17

256478

Ivóvízbázis-védelmi Program
végrehajtása

Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra használható fel.

Országos
Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meg-
hozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

18

256489

Ivóvíz-minőség javító program

Az előirányzat az ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására használható fel.

Országos
Vízügyi Főigazgatóság

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

19

352228

 

 

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

Az előirányzat felhasználható a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által elismert menekültek és oltalmazottak részére folyósított integrációs támogatások kifizetéséhez. A támogatást a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal továbbadhatja az elismert menekültek és oltalmazottak részére.

Bevándorlási és Állampolgárági Hivatal

Az előirányzat
terhére kérelem alapján egyedi döntéssel támogatási szerződés vagy támogatói
okirat keretében költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

-

-

-

-

-

20

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

251212

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség
alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség a támogatást nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos
Polgárőr
Szövetség

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meg-
hozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben,
közvetlen kifizetéssel

A támo-
gatási
szerző
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

23

029054

Önkéntes tűzoltó egyesületek és
mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás
nyújtása útján történik. Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján, támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

24

302980

Társadalmi szervezetek,
alapítványok támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények táborok támogatása.

a) Nemze-
dékek Biz-
tonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;

Kérelem alapján
meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen,
kivéve a g) pont eseté-
ben

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támo-
gatási
szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekez-
dése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
f) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormányzatok Szövetsége;
fb) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fc) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszö-
vetsége;
fd) Magyar Faluszövet-
ség;

 

 

 

3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

fe) Közsé-
gek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége;
ff) Megyei Jogú Városok Szövetsége
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos

4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

Egyesület;
h) Magyar Rendészeti Sport-
szövetség;
i) Szer-
telen-kék Alapítvány

5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására
35,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meg-
határozott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.

8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

25

271678

Közösségi programok

Az előirányzat célja
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.

BM Igazgatás

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

26

Szolidaritási programok

-

-

-

-

-

-

27

277389

Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alap a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a
2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatban foglaltak szerint használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi
jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező
egyéb szervezet,
h) helyi önkor-
mányzat
i) nemzetiségi önkormányzat
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában,
a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól, intézmény-
rendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontroll-
rendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolidaritási programok BM rendelet)

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

A támo-
gatási szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

szabályozott eljárásrend alapján történik.

28

277390

Integrációs Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi
jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában,
Szolidaritási programok BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben , illetve részletekben közvetlen kifizetés

-

A támo
gatási
szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdé-
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

29

277401

Visszatérési Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi
jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat
i) nemzetiségi önkormányzat
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az
esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában,
Szolidaritási programok BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

A támo
gatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

30

277412

Külső Határok Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében
a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló
2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
2. a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
4. a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,
5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek
6. finanszírozására használható fel.

költségvetési
szervek

Az előirányzat
felhasználása pályázati formában,
Szolidaritási programok BM rendeletben
szabályozott eljárásrend alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

-

31

283601

Szolidaritási programokhoz
kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat a 27-29. alcímben meghatározott
pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

a) Belügy-
minisztérium Igazgatása
b) Ellenőrzési
Hatóság

jogszabály alapján
vagy kérelemre

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

a G:31 mező b) pontja szerinti esetben
fizetési felszólítás alapján

-

-

-

-

32

302946

Szolidaritási programokhoz
kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 27-29.
alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.

a) Európai Bizottság
b) 27-29. fejezeti kezelésű
előirányzatok részére

Az előirányzat
felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy a G:32 mező b) pontja esetében előirányzat-
átcsoportosítással

-

-

-

-

-

33

232061

Önkormányzati tűzoltóságok normatív
támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok
fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati
tűzoltóságok

A támogatás
felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

Az előirányzat
felhasználása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz
kapcsolódó

-

-

-

-

-

Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

34

270756

Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.
A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

Duna Palota
Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel, költségvetési támogatás nyújtható

Igen

Részletekben
közvetlen kifizetéssel

-

A támogatási szerző
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdé
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

35

358484

 

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással

 

 

 

 

 


36

342684

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar
Rendvédelmi Kar
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv

Az előirányzat
terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható

Igen

A G:36 mező a) pontja szerinti esetben
részletekben közvetlen kifizetéssel,
a G:36 mező b) pontja szerinti esetben, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása
céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-
átcsoportosítással történik

-

G:36 mező a) pontja szerinti esetben a
támogatási szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdé
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-


37

342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékony-
ságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével - így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése -, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-
projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására kerül felhasználásra.

a) költségvetési szerv
b) társadalmi szervezetek
c) gazdasági társaságok
d) alapítvány
e) köztestület
f) polgári jogi társaság

Az előirányzat
terhére, kérelemre, illetve pályázatra költségvetési támogatás nyújtható

Igen

A G:37 mező a) pontja szerinti esetben előirányzat terhére a BM Igazgatása és a feladat-
megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat átcsoportosítás;
A G:37 mező b)-f) pontja szerinti esetekben egy összegben, illetve részletekben történő közvetlen kifizetés.
Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet

-

A G:37 mező b)-f)
pontja szerinti esetben a támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdé-
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-


38

Belügyi Alapok

-

-

-

-


39

342651

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014- 2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi
jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,

I. A támogatás
támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő

Igen

Egy összegben
vagy részletekben

A támo-
gatási
szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdé-
se szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

h) helyi ön-
kormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazda-
sági társaság

kiválasztást, a tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító
szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb
sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kije-
löléssel történő kiválasztást.

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás, vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési tá-
mogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett. Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről a

Felelős Hatóság ellenőrzését követően a Felelős Személy dönt; az így meg-
ítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási összegének 25%-át.
4) Az 1)-3) pontban meg
határozott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.

5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II.
Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszközbe-
szerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban működteti.


40

342662

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014-2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi ön-
kormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,

I. A támogatás
támogatási kérelem vagy egyedi kérelem alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, a
tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi
felhatalmazás alapján,
kizárólagos hatáskörrel látja el.

2) Korlátozott eljárás-
sal kell kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító
szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő ki-
választást.

Igen

Egy összegben
vagy részletekben

-

A támo-
gatási
szerző-
désben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

-

-

j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás, vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre
nem látható ok miatt a támogatási szerződés-
ben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről a Felelős Hatóság ellenőrzését követően a Felelős Személy dönt; az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támoga-
tási összegének
25%-át.

4) Az 1)-3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.

5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási kérelmet, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban elő-
írt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

a) informatikai célú beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 évig a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban működteti.


41

342673

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat a 31-32. alcímben meghatározott
pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete alapján.

a) BM
Igazgatás,
b) audit hatóság

a) kormány-
rendelet alapján,
b) kérelemre

Igen

Egy összegben
vagy részletekben.


42

355939

Tömeges bevándorlás
kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése, és
3. a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
4. egyéb kiadások finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

Azok a fejezetet irányító
szervek, a belügy-
miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy - ha a központi költség-
vetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven
keresztül - a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költség-
vetési támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogy a
tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítvány-
hoz kapcsolódóbizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó

A fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv - ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító
szervvel, akkor a középirányító szerv - által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részükre kiállított támogatói okirat alapján.
A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés
/szolgáltatási szerződés/ egyéb polgári jogi szerződés alapján.

középirányító költségvetési
szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának, és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat

ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és
pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelősségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter

irányítása alá tartozó
középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási
szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

43

352128

 

Fejezeti stabilitási tartalék

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott cél.

A Kormány által hozott határozatban megjelölt kedvezményezettek.

Az előirányzat felhasználása a Kvtv., valamint a Kormány által hozott határozat alapján történik.

 

A Kormány által hozott határozat alapján előirányzat-átcsoportosítással.

 

 

 

 

 

44

017408

 

 

Vízkárelhárítási művek fenntartása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező maradványos előirányzat. Az előirányzat a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott karbantartások végzését szolgálja. A költségvetési maradvány kifizetésére az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Központi költségvetési szervek

-

-

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

-

-

-

-

 

45

359639

 

 

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

Azok a fejezetet irányító
szervek, a belügy-
miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy - ha a központi költség-
vetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven
keresztül - a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásá-
ról,
b) vállalják, hogy a
tanúsítvány valóságtartal-
máért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminisz-
ter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a belügyminisz-
ter irányítása alá tartozó
középirányító költségvetési
szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlege-
sen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműköd-
nek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásá-
nak, és az elszámolás szabályszerű-
ségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv - ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító
szervvel, akkor a középirányító szerv - által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a fejezetet irányító szervekkel, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekkel, ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részükre kiállított támogatói okirat alapján.

A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalatai esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel
történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés
/szolgáltatási szerződés/, egyéb polgári jogi szerződés alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a belügyminisz-
ter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezménye-
zettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat
ellenőrzi, azok valóságtartal-
mát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezménye-
zettjei által benyújtott szakmai és
pénzügyi elszámolások-
nak a keretmegálla-
podásban foglaltaknak való megfelelősé-
gét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a belügyminisz-
ter irányítása alá tartozó
középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azok a Belügyminisz-
térium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatá-
si szerződést, vagy szolgáltatási
szerződést, vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet az 1/2017. (II. 28.) BM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2017. március 1. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 33/2016. (VIII. 2.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.