• Tartalom

170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját” szövegrész,

3. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §3

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére