• Tartalom

171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében az a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár pályázhat, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7–8. évfolyamon;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7–13. évfolyamon tanul – ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelés-oktatás 7 Ny és 9 Ny, nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola nemzetiségi előkészítő 7 N, 9 N és a két tanítási nyelvű középiskola által szervezett nevelés-oktatás 9 Kny évfolyamait is –, továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12–13. évfolyamain, valamint
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán továbbá a szakiskola, készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.”

(2)3

3–8. §4

9. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem,
2. köznevelési intézmény: az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)–i) pontjában, az Út a tudományhoz alprogram esetében az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–e) és j) pontjában meghatározott intézmény,
3. kedvezményezett járás: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékeltében meghatározott kedvezményezett járás,
4. kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott kedvezményezett település,
5. tanárképzés: az Nftv. 102. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti képzés,
6. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontjában meghatározott intézményegység.”

10–11. §5

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése és a 9. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére