• Tartalom
Oldalmenü

174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.02.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (1a) és (1c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) az „Ávr. 79. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (1) bekezdésében” szöveg,

b) az „Ávr. 79. § (2)–(5) bekezdését” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (2)–(5) bekezdését” szöveg, valamint

c) az „Ávr. 79. § (3) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe az „Ávr. 65/C. § (3) és (5) bekezdését” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 3. napjával.