• Tartalom

2016. évi CLXXV. törvény

2016. évi CLXXV. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról1

2017.01.01.

1. § A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 3. §-a a következő 19a. ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„19a. projektcsoport: a kérelmező által egy adóévben megvalósított és a kérelemben megjelölt azon projektek vagy projektrészek összessége, amelyeket a minősítés szempontjából egy egységnek kell tekinteni,”

2. § (1) A KFItv. 13. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NKFI Alap terhére közfinanszírozású támogatás nyújtásáról kérelem alapján – a jogszabályból és nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségeken, támogatásokon, fejlesztési célú beruházásokon, továbbá a Kormány egyedi döntésével támogatott kiemelt kutatás-fejlesztési és innovációs programokon kívül – az NKFI Hivatal elnöke saját hatáskörben dönthet az NKFI Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben. E mértéken felül az NKFI Alap terhére biztosítható továbbá a Kormány által jóváhagyott programstratégiában foglaltak szerint)

e) a kutatás-fejlesztés és innováció területén működő nemzetközi szervezetekben, valamint a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs konzorciumokban való magyar részvétel tagdíjának és egyéb tagdíj jellegű befizetéseinek a finanszírozása,”

(2) A KFItv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti – a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén visszafizetési kötelezettséggel vagy arra tekintet nélkül nyújtandó – közfinanszírozású támogatás, valamint a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs konzorciumokban való magyar részvétel egyszeri vagy éves tagdíjának az NKFI Alap terhére történő biztosítására az NKFI Alap éves programstratégiája és előirányzat-felhasználási terve a 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosítható. Az NKFI Hivatal a nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségét az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatából vagy az NKFI Alapból teljesíti, az NKFI Alapból megvalósuló kifizetés esetén közvetlen utalással vagy az NKFI Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatán keresztül, az NKFI Alapból történő pénzeszközátadás végrehajtásával.”

3. § A KFItv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázat kiírásáról az NKFI Hivatal elnöke dönt. A pályázati kiírást az NKFI Hivatal teszi közzé, a pályázatokat az NKFI Hivatalhoz kell benyújtani.”

4. § (1) A KFItv. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kérelemre minősíti a kérelemben megjelölt
a) projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek,
b) projektcsoportot abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportba sorolt projektek
a 3. § szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e.”

(2) A KFItv. 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a minősítési eljárás keretében hozott határozat akkor használható fel, ha a támogató a pályázati felhívásban ezt lehetővé teszi.”

5. § A KFItv. 37. és 38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

37. § (1) A minősítési eljárás tárgya
a) az időtartamában pontosan meghatározott és a kérelem benyújtását követően megkezdett projekt vagy projektrész (a továbbiakban: projektminősítési eljárás) vagy
b) a projektcsoport (a továbbiakban: projektcsoport-minősítési eljárás).
(2) Projektminősítési eljárás akkor kérelmezhető egy adott projekt egyes részeire, ha azok egyértelműen elválaszthatóak egymástól.
(3) A projektcsoport minősítésének részletes szempontrendszerét az SZTNH – az NKFI Hivatal elnöke véleményének kikérését követően – módszertani útmutatóban határozza meg, amit tájékoztatásul a honlapján közzétesz.
38. § (1) Kérelemre az SZTNH a projektminősítési eljárásban
a) meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát,
b) meghatározza, hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi-e.
(2) A projektcsoport-minősítési eljárásban az SZTNH meghatározza, hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi-e.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kérdésben az SZTNH abban az esetben hoz érdemi döntést, ha a projektminősítési eljárásban vagy a projektcsoport-minősítési eljárásban a projektet vagy a projektcsoportot kutatás-fejlesztésnek minősíti.
(4) A projektcsoport-minősítés hatálya a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.
(5) Ha az SZTNH jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített valamely projektet vagy a projektcsoportot, a minősítésről hozott határozat köti a 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban vagy azzal összefüggő más eljárásban eljáró hatóságot annak megítélése tekintetében, hogy a tevékenység kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e.
(6) A projektminősítési eljárás keretében hozott határozat az (5) bekezdés szerinti más hatóságra csak a projektnek a projektminősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltakhoz képest változatlan megvalósítása mellett kötelező. Ha a projekt a projektminősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltakhoz képest eltérően valósul meg, a tevékenység a 36. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kedvezmények érvényesítése szempontjából új projektnek minősül, amelyre a minősítés hatálya nem terjed ki.”

6. § A KFItv. 39. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az SZTNH e fejezetben szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:]

i) a projektcsoport-minősítési eljárásban az egyes kijelölt projektek vizsgálatára és ezzel egyidejűleg a projektcsoport minősítésére vonatkozó ügyintézési határidő az egyes kijelölt projektekre vonatkozó külön kérelem benyújtását követő hatvan nap.”

7. § A KFItv. 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság kérelemre megváltoztathatja az SZTNH)

a) a minősítési eljárásban hozott határozatát,”

8. § A KFItv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 39. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés közlésétől számított harminc napon belül az SZTNH-nál kell benyújtani vagy részére a feladás utólagos igazolását lehetővé tevő postai szolgáltatás igénybevételével megküldeni. Az SZTNH a kérelmet az ügy irataival együtt tizenöt napon belül továbbítja a Fővárosi Törvényszékhez kivéve, ha a megtámadott döntést a kérelemben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja, valamint, ha a kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez való továbbítást megelőzően a kérelmező visszavonta.”

9. § A KFItv.

1. 25. § (2) bekezdésében a „formailag az NKFI Hivatal” szövegrész helyébe a „formailag az NKFI Hivatal ellenőrzi” szöveg, a „kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) ellenőrzik” szövegrész helyébe a „kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) értékelik” szöveg,

2. 36. § (2) bekezdésében a „minősítési eljárás” szövegrész helyébe a „projekt vagy projektcsoport minősítésére vonatkozó eljárás (a továbbiakban együttesen: minősítési eljárás)” szöveg,

3. 39. § (1) bekezdés h) pontjában a „minősítési” szövegrész helyébe a „projektminősítési” szöveg,

4. 47. § (1) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2018.” szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti a KFItv.

1. 12. § (2) bekezdésében a „hosszútávú és” szövegrész

2. 36. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész és

3. 39. § (5) bekezdésében a „kutatás-fejlesztési” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a KFItv. 36. § (2) bekezdés b) pontja.

11. § Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére