• Tartalom
Oldalmenü

177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. ad hoc támogatás: támogatási programon kívül nyújtott támogatás,”

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 9a–9d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„9a. közvetett adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) elérhető dokumentumminta felhasználásával a miniszter részére történő adatszolgáltatás,
9b. közvetlen adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) keresztül elérhető internetes oldalon található, a támogatást nyújtó által kitöltendő elektronikus formanyomtatvány útján történő adatszolgáltatás,
9c. közzétételi kötelezettség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés c) pontja, az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata vagy más uniós állami támogatási szabály szerinti közzétételi kötelezettség, amely közvetlen adatszolgáltatás vagy közvetett adatszolgáltatás (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás módja) formájában teljesíthető,
9d. közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás: a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatás,”

2. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza]

d) a kijelölt kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését és a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (postacím, telefonszám és elektronikus levélcím)
da) a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés,
db) a 18/A–18/D. § szerinti tájékoztatási és közzétételi kötelezettség,
dc) a 20. § (5) bekezdése és a 21. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség,
dd) a 34. § szerinti éves jelentéstételi kötelezettség
teljesítése vonatkozásában.”
„(4) Ha a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok bármelyike megváltozik, erről a támogatást nyújtó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás időpontját követő tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztert.”

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról és a támogatás odaítélésének az időpontjáról.”

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. alcíme helyébe a következő alcím lép és a III. Fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7. Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, létező támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás
18. § (1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A miniszter – jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
d) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.
(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,
b) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
c) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(4) Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.
7/A. Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás
18/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,
b) a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően a támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(3) Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(4) Ha a közzétételi kötelezettséget az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő, a támogatást nyújtó a határozat 2015/1589/EU tanácsi rendelet 32. cikke szerinti kihirdetésétől számított harminc napon belül megküldi a miniszternek a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programokról az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.
18/B. § (1) A csoportmentességi rendeletek alapján a miniszternek 2016. július 1-jét megelőzően bejelentett és 2016. július 1-jén még hatályos támogatási intézkedés vonatkozásában a támogatást nyújtó 2016. szeptember 15-éig megküldi a miniszternek a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot.
(2) Ha az Európai Bizottság a közzétételi kötelezettség alkalmazására a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatás vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedésekre vonatkozó ajánlás keretében tesz javaslatot, a támogatást nyújtó a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjáról a 23. § (1) bekezdése szerinti felhívástól számított tizenöt napon belül nyilatkozik a miniszter részére.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint a 18/A. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését, valamint a kapcsolattartó személy nevét, postacímét, telefonszámát és elektronikus levélcímét.
(4) Ha a támogatást nyújtó módosítani kívánja a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módját, erről köteles tájékoztatni a minisztert a soron következő adatszolgáltatása előtt legalább tizenöt nappal.
18/C. § (1) A közvetlen adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) a támogatás odaítélését követő harminc napon belül eleget tenni a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek, és
b) nyilatkozni a miniszter részére minden év
ba) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjában,
bb) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
bc) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjában
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét közvetlen adatszolgáltatás útján maradéktalanul teljesítette.
(2) A támogatást nyújtó akkor is köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, ha a nyilatkozattal érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(3) A közvetett adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) megküldeni a miniszter részére a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat minden év
aa) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjaiban,
ab) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában, vagy
b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(4) Ha a támogatást nyújtó észleli, hogy az (1) vagy (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra korábban hiányosan vagy tévesen került sor, erről haladéktalanul értesíti a minisztert, és egyidejűleg megküldi a miniszter részére a hiányzó, illetve helyesbített adatokat.
(5) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás
a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott, vagy azt az ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és
c) kedvezményezettje adatainak közzététele a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111–113. cikke szerint már megtörtént,
a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban vagy a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor a közzététel helye szerinti weboldalt jelöli meg.
18/D. § (1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
bb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
d) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,
e) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,
f) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
aa) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,
ab) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,
ac) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,
ad) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,
ae) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, vagy
af) a harmincmillió eurót meghaladó
összegű,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pontban meghatározott összegű valamely,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó, vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű
kategóriába esik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a miniszter
a) a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül, és
b) a támogatás nyújtásának, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének napjától számított tíz évig
teszi közzé.”

5. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottság megkeresésére, és uniós állami támogatási szabályban vagy az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozatában előírt kötelezettség teljesítése érdekében a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.”

6. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a a következő c)–e) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet]

c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.),
e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o.)

[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

a) 2. § 14. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Támogatásokat Vizsgáló Iroda” szöveg,

b) 2. § 19b. pontjában az „és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

c) 33. § (1) bekezdésében a „bejelentési” szövegrész helyébe a „bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási vagy közzétételi” szöveg,

d) 36. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Támogatásokat Vizsgáló Iroda” szöveg

lép.

9. § A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. § nyitó szövegrészében az „e)” szövegrész helyébe a „d)” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A kedvezményezett neve, székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, és közösségi adószáma [a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásnál a közösségi adószám és az adószám (adóazonosító jel) megadása nem szükséges],
2. a kedvezményezett típusa a vonatkozó csoportmentességi rendelet I. melléklete szerint,
3. a projekt megvalósításának helye (főváros vagy megye),
4. a kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában ÖVTJ-kód), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása),
5. a bruttó támogatási egyenérték (támogatástartalom) euróban és forintban, kölcsön, visszafizetendő előlegek, visszatérítendő támogatás és kockázatfinanszírozás esetén a támogatás teljes összege, kezességvállalás esetén az a teljes összeg, amelyre a kezességvállalás vonatkozik,
6. a támogatás formájának megjelölése [a) vissza nem térítendő támogatás, b) kamattámogatás, c) kölcsön, d) visszafizetendő előlegek, e) visszatérítendő támogatás, f) kezességvállalás, g) adókedvezmény, h) adómentesség, i) kockázatfinanszírozás, j) egyéb támogatási forma megnevezése],
7. a támogatás odaítélésének napja (adókedvezmény vagy adómentesség esetén a bevallás esedékességének a napja),
8. a támogatás 1. melléklet szerinti kategóriája,
9. a támogatást nyújtó megnevezése (a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. és 21. cikke szerinti támogatás esetén a megbízott fél és a pénzügyi közvetítő megnevezése),
10. a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.