• Tartalom

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet

egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosítása

1. § Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletet – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti, szervezett munkavégzés keretében folytatott ipari alpintechnikai tevékenységre (a továbbiakban: alpintechnika) kell alkalmazni.”

2. § Az R1. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E rendelet hatálya nem terjed ki a terrorizmust elhárító szervnél hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, szervezett tevékenység keretében folytatott munkavégzésre.”

3–9. §2

2. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló
55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

10. §3

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. § a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának szabályairól szóló BM rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba.4

12. § A rendelet 1–9. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére