• Tartalom

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról1

2020.12.18.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet a felsőoktatásban megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános jellemzőket, kompetenciákat határozza meg.

(2) A 2. melléklet a felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzőit és képzési területenként a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

(3) A 3. melléklet képzési területenként a felsőoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

(4) A 4. melléklet – a tanári szakok kivételével – képzési területenként a felsőoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

(5) Az 5. melléklet a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek követelményeit határozza meg.

(6) A 6. melléklet a hitéleti képzés szakjainak képzési és kimeneti követelményeit határozza meg.

(7)2 A 7. melléklet azon alap- és mesterképzési szakokat határozza meg, amelyeken csak a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott specializáció indítható.

(8)3 A 8. melléklet azon alap- és mesterképzési, valamint osztatlan szakokat határozza meg, amelyeken specializáció nem indítható.

2. §4 (1) Az alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben az elsajátítandó szakmai kompetenciák részét képezi a szaknak, szakképzésnek megfelelő digitális kompetencia és szakmaspecifikus digitális készségek, a médiatudatosság, a biztonságos internethasználat, valamint digitális technológia hatékony alkalmazása tanulási célok elérését szolgáló digitális megoldások ismerete, továbbá az egészségfejlesztési, fenntartható fejlődési alapismeretek, amelyek magukban foglalják a környezet-, baleset-, munka- és fogyasztóvédelem alapismereteit is.

(2) A műszaki, az informatika képzési terület alap- és mesterképzési szakjain, felsőoktatási szakképzéseiben és a gazdaságtudományok képzési terület üzleti szakjain és a természettudomány képzési terület szakjain az elsajátítandó szakmai kompetenciák részét képezi az ipari termelés területén elindult technológiai forradalom, az Ipar 4.0 alapú működés és technológiai tudás, a kiber-fizikai rendszerek, önszervező mechanizmusok, valamint a digitalizáció és automatizáció munkaerőpiacon strukturális változásokat indukáló következményeinek ismerete a gyártásban és beszerzési láncokban, a termelési folyamatok szervezésében.

(3) A felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak részeként a képzés ajánlott tantervében, a releváns tantárgyi programokban meghatározza a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szükséges tanulási eredményeket, továbbá fejleszti a szakmaspecifikus oktatási tartalmakat.

3. § (1) Ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei a képzést megkülönböztető speciális jegyek pont alatt másként nem rendelkezik, a képzés a tantervében meghatározottak szerint teljes idejű képzésben és részidős képzésben, valamint távoktatásként is megszervezhető.

(1a)5 A 7. melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, országosan egységes specializáción kívül az adott szakon, felsőoktatási szakképzésen az intézmény egyedi kérelme alapján további specializációt indíthat.

(1b)6 Ha a képzési és kimeneti követelmények nem tartalmaznak specializációra vonatkozó rendelkezéseket, akkor – a 8. melléklet szerinti szak, felsőoktatási szakképzés kivételével – a specializáció intézményi hatáskörben indítható.

(2) Az e rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a teljes idejű és részidős, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben is.

4. § Az alap- és mesterképzési szakokon, felsőoktatási szakképzésekben a szak, szakképzés a képzési program jellege alapján lehet:

a)7 kiemelten elméletorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 70–80 százalék,

b)8 elméletorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 60–70 százalék,

c)9 kiegyensúlyozott, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40–60 százalék,

d) gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60–70 százalék vagy

e) kiemelten gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 70–80 százalék.

5. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 49. § (2a) bekezdésében és a 82. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a felsőoktatási intézmény képzési programjában és annak részeként a képzés tantervében, továbbá a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, a képzéshez kapcsolódó ajánlott tantervben határozhat az idegen nyelven folyó oktatás kereteiről, tantárgyak, tantervi egységek idegen nyelven történő meghirdetéséről, felvételéről, valamint idegen nyelven vagy külföldi részképzésben történő teljesítéséről, a képzés – részben vagy egészében – idegen nyelven történő megszervezéséről.

(2) A szak, szakképzés idegen nyelven történő indítása esetén a képzésbe való felvétel feltételeként a felsőoktatási intézmény a képzés nyelvéből államilag elismert nyelvvizsga teljesítésének a felvételi eljárásban történő igazolását írhatja elő.

6. § (1)10 Az Nftv. 108. § 1b. pontjában meghatározott képzések az adott szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint duális képzésben is megszervezhetők.

(2) Alapképzésben vagy a mesterképzésben szervezett duális képzési formában a szakmai gyakorlatot a hallgató a fogadó gazdasági szervezetnél teljesíti.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 15. § (3) és (5) bekezdése, a 11. §, a 9. és 11. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § Az e rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 2017/2018. tanévben felsőoktatási szakképzésben, alap-, mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

9. § (1) A legkésőbb 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzőkre az alap- és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet vagy a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet szerinti képzési és kimeneti követelményeket, valamint a felsőoktatási intézménynek a tanulmányai megkezdésekor hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzatában és tantervében meghatározottak szerinti követelményeket kell alkalmazni.

(2)11 A 2016/2017. tanévben, illetve e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – e rendelet alapján is teljesíthető.

(3) Az egészségügyi menedzser mesterképzési szak a 2016/2017-es tanévben az e rendeletben meghatározott képzési idővel indítható.

9/A. §12 (1) E rendeletnek a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) által módosított 2. §-át, valamint 2., 3., 4., 5., 6. mellékletét – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a Mód. rendelet hatálybalépését13 követően felsőoktatási szakképzésben, alap-, mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(2) A 4. mellékletnek a Mód. rendelettel módosított, a 36. TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK megnevezését, 1., 2. pontját, 8. pont 8.1.1. alpontját a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdőkre is alkalmazni kell.

(3) A 3. mellékletnek a Mód. rendelettel módosított, 5. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 4., 5. pontját, 8.3., 8.4. alpontját, 7. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 4., 5. pontját, 8.3. alpontját első alkalommal a 2020. február 1. után tanulmányaikat megkezdőkre kell alkalmazni.

(4) A Mód. rendelettel meghatározott rendelkezések hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – a Mód. rendelettel módosított követelmény alapján is teljesíthető.

(5) A Mód. rendelettel módosított 2. § alapján a felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés tantervét a felsőoktatási intézménynek 2019. augusztus 31-ig kell átdolgozni.

(6)14 E rendeletnek a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról szóló 47/2020. (XII. 10.) ITM rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által módosított 3., 4., 5. és 6. mellékletét – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a Mód2. rendelet hatálybalépését15 követően felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(7)16 A 4. melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím 4. KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcímének a Mód2. rendelettel megállapított rendelkezéseit a Mód2. rendelet hatálybalépését17 megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt mesterképzésben folytatott tanulmányokra is alkalmazni kell, és a meghatározott idegen nyelvi követelmény a Mód2. rendelettel módosított követelmény alapján is teljesíthető.

(8)18 E rendelet Mód2. rendelettel hatályon kívül helyezett

a) 3. melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET cím 7. MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcímében,

b) 3. melléklet VI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET cím 8. ÜZLETI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcímében,

c) 3. melléklet VII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET cím 20. MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcímében,

d) 3. melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím 2. SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcímében,

e) 3. melléklet XIII. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET cím 2. KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcímében,

f) 4. melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET cím 14. ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcímében,

g) 4. melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 44. MENTÁLHIGIÉNÉS CSALÁDTUDOMÁNYI ÉS CSALÁDTERÁPIÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcímében és

h) 4. melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET cím 68. REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcímében

foglalt rendelkezéseit a tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben vagy azt megelőzően megkezdő hallgatók esetében továbbra is alkalmazni kell.

10. § A 3. melléklet VIII. fejezet 1. alcíme, a 4. melléklet I. fejezet 1. alcíme, a VII. fejezet 8. alcíme, a VIII. fejezet 1., 7. és 8. alcíme, valamint a XII. fejezet 7. alcíme a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlament és tanácsi irányelv 24., 31., 34., 38., 40., 44. és 46. cikkének, továbbá a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlament és tanácsi irányelv 1. cikk 18., 23., 26., 29., 30., 33., 35. pontjának való megfelelést szolgálja.

11. §19

12. §20

13. §21

14. §22

15. § (1)–(2)23

(3)24

(4)25

(5)26

(6)–(7)27

16. §28

17. §29

1. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethezA VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, KOMPETENCIÁK

1. A felsőoktatási szakképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben felsőoktatási szakképzettséget az szerezhet, aki rendelkezik a következő tudás, képesség, attitűd, illetve autonómia és felelősség kompetenciákkal:
a) tudása
-    Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
-    Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
-    Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
-    Rendelkezik az adott szakma hosszú távú, és magas szintű műveléséhez szükséges gyakorlati módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos biztos ismeretekkel.
-    Ismeri anyanyelven a szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven alapszintű nyelvismerettel rendelkezik.
-    Ismeri azokat az értékeket, amelyek szakmáját a jelenkori műveltség keretébe kapcsolják.
b) képességei
-    Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
-    Az adott szakma feladatait a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, egyedi és komplex alkalmazásával tervezi és oldja meg.
-    Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag együttműködik.
-    Fejleszti tudását, és ehhez alkalmazza a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és képes használni a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
-     Felismeri személyes fejlődése és a közjó szolgálata közötti összefüggést.
c) attitűdje
-    Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására.
-    Folyamatos önképzésre törekszik.
-    Önkritikus saját munkájával kapcsolatosan.
-    Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
-    Új, váratlan élethelyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
-    Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.
c) autonómiája és felelőssége
-    Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett.
-    Felelősséget vállal saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
-    Képzettségi szintjének megfelelő felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját tevékenységének következményeire.

2. Az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői

Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki rendelkezik a következő tudás, képesség, attitűd, illetve autonómia és felelősség kompetenciákkal:
a) tudása
-    Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
-    Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
-    Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
-    Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe való belépéshez.
-    Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.
-    Rendelkezik azzal a tudással, azokkal a képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
b) képességei
-    Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
-    Elvégzi a szakterülete ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisét, az összefüggések szintetikus megfogalmazását és adekvát értékelését.
-    Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor alkalmazza.
-    Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven, rendelkezik a hatékony információkeresés és -feldolgozás ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.
-    Megért, illetve értelmez összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó-, állóképeket, térképeket, diagramokat.
-    Rutin szakmai problémákat azonosít, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati hátteret, azokat standard műveletek gyakorlati alkalmazásával megoldja.
-    Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.
-    Munkahelye erőforrásaival gazdálkodik, felhasználva szakmai tudását.
c) attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
-    Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
-    Nyitott a szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.
-    Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
-    Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
-    Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
-    Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
c) autonómiája és felelőssége
-    Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
-    Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
-    Önállóan végzi munkáját tevékenysége kritikus értékelése és folyamatos korrekciója mellett.
-    Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
-    A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja.
-    Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.

3. Mesterképzésben (osztott és osztatlan képzésben) szerezhető végzettségi szint jellemzői

Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki rendelkezik a következő tudás, képesség, attitűd, illetve autonómia és felelősség kompetenciákkal:
a) tudása
-    Ismeri szakterülete általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez.
-    Részletekbe menően ismeri az adott szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
-    Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
-    Jól ismeri szakterülete szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
-    Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más képzési területen folyó doktori képzésbe való belépéshez.
-    Részletekbe menően ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.
b) képességei
-    Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékenységet végez.
-    Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
-    A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazza.
-    Feladatai ellátása során együttműködik a kapcsolódó szakterületek képviselőivel.
-    Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait, rendelkezik a hatékony információkutatás, -feldolgozás ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.
-    Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.
c) attitűdje
-    Vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek szakterülete sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.
-    Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit.
-    Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
-    Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására.
-    Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
-    Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa.
-    Szakterülete legfontosabb problémái kapcsán átlátja és képviseli az azokat meghatározó aktív állampolgári, műveltségi elemeket.
-    Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó szolgálatában áll.
c) autonómiája és felelőssége
-    Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
-    Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.
-    Önállóan tervezi meg és végzi tevékenységeit.
-    Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.
-    Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
-    Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.

2. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez30


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN VALAMENNYI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÖZÖS MODULJÁNAK JELLEMZŐI ÉS A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A) A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÖZÖS MODULJÁNAK JELLEMZŐI

1. Munkaerő-piaci ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
- hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
- felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
- önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
- udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
- a munka világában az értékrend ismerete és betartása;
- a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
b) a szakmai követelmény:
- a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete;
- gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete;
- adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése;
- a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
- álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítése), interjúkon siker elérése;
- alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi kereteihez;
- alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerő-piaci változásokhoz;
- aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő munkavállaláshoz.
2. Idegennyelvi alapszintű ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- alapszintű beszédkészség;
- alapszintű szöveg hallás utáni megértése;
- olvasott szöveg megértése, alapszintű nyelvtudás az írásbeli válasz elkészítéséhez;
b) a szakmai követelmény:
- idegen nyelven, alapfokon történő kommunikáció, írásban és szóban;
- egyszerűbb idegen nyelvi szöveg megértése és fordítása (idegennyelvről anyanyelvre);
- a képzési terület sajátosságainak megfelelő szükséges idegen nyelvű szoftverek használata útmutatás alapján; a kezelőfelületek használata, a felhasználónak készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása.
3. Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- informatikai alapkompetenciák - egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő - biztonságos birtoklása;
- szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak használatával kapcsolatban;
- infokommunikációs rendszerek használata;
- logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
- alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
b) a szakmai követelmény:
- ECDL alapkövetelményei;
- problémák, feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
- egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával (különösen a százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek);
- a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata;
- számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
- a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, a meglévő adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint.
4. Kommunikációs ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
- szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban;
- az adott szakma témakörében anyanyelven eredményes szakmai kommunikáció;
- fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség;
- időtervezés, információátadás;
b) a szakmai követelmény:
- tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével;
- a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete;
- együttműködés a munkatársakkal;
- kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel;
- együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, kormányhivatallal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése, sikeres kommunikáció a gazdasági élet valamennyi szereplőjével;
- üzleti levél, üzenetkészítés;
- az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű alkalmazása.

B) A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

1.    MÉNESGAZDA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: ménesgazda felsőoktatási szakképzés (Stud farming)

2.    A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség: ménesgazda
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Stud-Farmer

3.    Képzési terület: agrár

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

5.    A képzési idő félévekben: 4 félév

6.    A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék).
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni.

7.    A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik képesek a mikro, kis- és középvállalkozások lovas létesítményeinek, méneseknek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Megtervezik, majd irányítják a tenyésztési munka folyamatát, koordinálják a létesítmény napi feladatait, szükség szerint maguk is képesek azt elvégezni. Ismerik a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, megteremtik a korszerű és piacképes lótartás feltételeit. Tevékenyen részt vesznek a lovak tenyészszemlékre, teljesítményvizsgákra történő felkészítésében. A szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában közreműködnek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A ménesgazda
a) tudása
-    Ismeri a magyar lótenyésztési kultúrát, annak történelmét és a jelenlegi tenyésztésszervezést.
-    Ismeri a lótenyésztés, lótartás alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a lótenyésztés, a lótartás alapvető, általános és szakspecifikus, valamint a lovassportok és a lóversenyzés tekintetében azok általános ismeretanyagát.
-    Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.
-    Ismeri a mezőgazdaság, a lótenyésztés, lótartás alapvető etikai szabályait.
-    Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a lótenyésztés és lótartás intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.
-    Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.
-    A munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket, informatikai eszközöket napi szinten használja, azok működését átlátja, az azok által nyújtott lehetőségekkel tisztában van.
-    Szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven alapszinten ismeri.
-    Ismeri a tenyésztésszervezés jogi szabályozását, az abban szerepet vállalókat, különösen a lótenyésztő szervezetek feladatát, jogát és kötelezettségét.
b) képességei
-    Képes fiatal csikók felvezetésére, alapszintű futószáras munka elvégzésére, alapszintű lovaglási és fogathajtási gyakorlati ismeretek birtokában van.
-    Képes felmérni a termék-előállítási folyamatokhoz kapcsolódó feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
-    Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végzi.
-    Képes saját szakterületén (lótenyésztés, lótartás, takarmányozás) a jártasságot igénylő feladatok előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) szerinti végrehajtására, dokumentálására.
-    Képes a szakterület rutin feladatainak elvégzéséhez szükséges, megfelelő módszerek és eszközök önálló megválasztására és alkalmazására.
-    Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, javaslatok megfogalmazására.
-    Képes a lovak szakszerű felvezetésére, alapszintű lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtására.
-    A személyi és tárgyi feltételek ismeretében képes a gazdálkodási folyamatok irányítására.
-    Alkalmazza a tudásszervezés, önfejlesztés különböző módszereit, valamint a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
-    Képes szaknyelven kommunikálni munkatársaival és a vezetőkkel.
-    Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben.
-    Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében.
-    Megszerzett gazdasági ismeretei alkalmazásával képes lótartó vállalkozások pénzügyi feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára.
-    Rendelkezik a környezet és az egészség megőrzését szolgáló életvitellel kapcsolatos korszerű ismeretekkel, és törekszik azok alkalmazására. Elfogadja az erőforrásokkal való jó gazdálkodás fontosságát.
c) attitűdje
-    Nyitott tudásának korszínvonalon tartására, a szakterületén új eredmények befogadására, törekszik az újdonságok megismerésére, megértésére, alkalmazására.
-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.
-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit.
-    A jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli a saját munkáját és a környezetében zajló lótenyésztéssel, lótartással és lókiképzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységet.
-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
-    Tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.
d) autonómiája és felelőssége
-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott feladat megoldására.
-    Szükség szerint maga is elvégzi az egyes munkafolyamatokat.
-    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
-    Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről.
-    Biztosítja a lótenyésztő, lótartó, lókiképző vállalkozások termelési folyamatainak feltételeit.
-    Hibalehetőségeket tár fel és hárít el.
-    Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló továbbképzéseken, tréningeken.
-    Felelősséggel irányítani tudja a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzését, és a lóállomány értékének megtartását, növelését.
-    Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).
-    A szakmai beszámolót önállóan készít el.
-    Felelős saját jogosultságainak naprakészen tartásáról (engedélyek megléte, kötelező továbbképzéseken való részvétel).
-    Rábízható jelentős gazdasági értékkel bíró lóállomány mindennapi munkájának irányítása.
-    Képes önálló gazdálkodásra, csoportok irányítási feladatainak ellátására.
-    Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatosan felelős döntéseket hoz.

8.    A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditarányai
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit

9.    A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A ménesgazda felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzés a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint megszervezhető felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, lovarda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél (magyarországi ménes, mesterséges termékenyítő állomás, sportklub) is.

10.    A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei
A felsőoktatási szakképzésre csak az vehető fel, akinek egészségügyi alkalmassági vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az élő állattal, lóval való biztonságos munkavégzésének akadálya nincs.

2.    MEZŐGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés
(Agricultural Assistant)

2.    A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant

3.    Képzési terület: agrár

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
3131 Mezőgazdasági technikus
3161 Munka- és termelésszervező
1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

5.    A képzési idő félévekben: 4 félév

6.    A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A képzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7.    A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A mezőgazdasági mérnökasszisztens
a) tudása
-    Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.
-    Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.
-    Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.
-    Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.
-    Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.
-    Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.
-    Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.
-    Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.
b) képességei
-    Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végzi.
-    Képes saját szakterületén (növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszertermelés, erdőgazdálkodás, kertészeti termelés, stb.) a jártasságot igénylő feladatok előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) szerinti végrehajtására, dokumentálására.
-    Képes a szakterület rutin feladatainak elvégzéséhez szükséges, megfelelő módszerek és eszközök önálló megválasztására és alkalmazására.
-    Az elsajátított ismeretek birtokában képes a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, munkáját segíteni úgy, hogy tisztában van a termelési folyamattal, annak irányításával.
-    Képes felmérni a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
-    Képes önálló gazdálkodásra, csoportok irányítási feladatainak ellátására, a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntések meghozatalára és mindezek egészséget támogató voltának erősítésére.
-    Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek, hibalehetőségeinek a feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, javaslatok megfogalmazására.
-    Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, tart nyilván és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében.
-    Megérti szakterülete kutatási projektjeinek céljait, valamint azok megvalósításában közreműködik.
-    Szaknyelven kommunikál munkatársaival és a vezetőkkel.
-    Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben.
-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét javító-támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
-    Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
c) attitűdje
-    Nyitott tudásának korszínvonalon tartására, a mezőgazdaság újabb eredményeinek befogadására.
-    Törekszik az újdonságok, a szakterülethez kapcsolódó folyamatok megismerésére, megértésére, alkalmazására.
-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.
-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit; a jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját munkáját és környezetében zajló szakmai tevékenységet.
-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
-    Érdeklődő a tudományos kutatás iránt, és törekszik annak etikai szabályait megismerni és betartani.
-    Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló továbbképzéseken, tréningeken.
-    Tudását fejleszti, és ehhez alkalmazza a tudásszervezés, önfejlesztés különböző módszereit, valamint a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
-    Tapasztalatait átadja.
d) autonómiája és felelőssége
-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott feladat megoldására.
-    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
-    Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről.
-    Biztosítja a termelési folyamatok feltételeit.
-    Felelősséget vállal a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért.
-    Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).
-    A szakmai beszámolót önállóan készít el.
-    Felelős saját jogosultságainak naprakészen tartásáért (engedélyek megléte, kötelező továbbképzéseken való részvétel).

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditarányai
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 10 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A gyakorlati képzés a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg.

3.    SZŐLÉSZ-BORÁSZ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szőlész-borász felsőoktatási szakképzés (Viticulture and Enology)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Viticulture and Enology Engineer Assistant

3. Képzési terület: agrár

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
3113 Élelmiszer-ipari technikus
3131 Mezőgazdasági technikus
3135 Minőségbiztosítási technikus
3161 Munka- és termelésszervező
3410 Oktatási asszisztens
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A szakképzés orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a meg tanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A szőlész-borász mérnökasszisztens
a)     tudása
-    Ismeri a szőlőtermesztés technológiájának alapvető elemeit.
-    Ismeri a borászati folyamatok tervezésének és irányítástechnikájának alapjait.
-    Ismeri a szőlő és a bor feldolgozásával, tárolásával és csomagolásával kapcsolatos előírásokat.
-    Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a szőlőtermesztés és borászat intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.
-    Folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszer-ipari, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
-    Ismereteit folyamatosan bővíti a kamarai és egyéb szakmai továbbképzéseken.
-    Figyelemmel kíséri a szőlészeti és borászati műveletekhez alkalmazott gépek, berendezések, az egyéni védőeszközök fejlődését és javaslatot tesz azok alkalmazására.
-    Követi az élelmiszer-technológiai, élelmiszer-biztonsági és minőségügyi ismeretek, élelmiszer-etikai ismeretek változásait.
-    Ismeri és alkalmazza a munkaegészségügy (a munka higiéné és a foglalkozás-egészségügy), munkabiztonság legfontosabb alapfogalmait.
-    Ismeri a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos alapvető eljárási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokat.
-    Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.
b) képességei
-    Képes a szőlőnövények telepítésére, szakszerű ápolási munkáinak végzésére, minőségi termékek előállítására és forgalmazására, ezen feladatok irányítására.
-    Képes a szőlőből kereskedelmi forgalmazásra szánt borokat készíteni, palackozás során a szükséges műveleteket, technológiákat alkalmazni.
-    A szőlőfeldolgozás, mustkezelés, erjesztés és a borkezelési folyamatokat irányítja és ellenőrzi.
-    A munkavégzés során alkalmazandó gépeket, berendezéseket képes szakszerűen működtetni.
-    Képes a felmerülő szakmai kérdések véleményezésére, a problémák komplex kezelésére, az optimális megoldások kiválasztására.
-    Képes korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló vállalkozás alapítására.
-    Minőségbiztosítással, élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatokat lát el.
-    Képes a munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására, környezettudatos magatartás formálására.
-    Képes a vállalkozás ügyviteli feladatainak ellátására, szakmai kapcsolat létesítésére és ápolására.
-    Képes az áruforgalmi folyamatok (beszerzés, készletezés, értékesítés) tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére.
-    Képes projekttervezésben és annak megvalósításában részt venni.
-    Képes munkája során alkalmazni az élelmiszer-technológiai, élelmiszer-biztonsági és minőségügyi ismereteket.
-    Képes alkalmazni a munkaegészségügy (a munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy), munkabiztonság legfontosabb alapfogalmait.
-    A felhasznált anyagokra vonatkozó alapvető jogszabályok ismeretében közreműködik az élelmiszerek előállításából, tárolásából, szállításából, tovább-feldolgozásából, felhasználásából adódó ember- és környezetkárosító hatások megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
-    Alkalmazza a kommunikációs módszereket, képes információkat felhasználni és átadni, tárgyalási technikákat alkalmazni, számítógépes és telekommunikációs eszközöket használni.
-    Irányítja és ellenőrzi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, szem előtt tartva a minőségbiztosítás és minőségszabályozás, élelmiszer-biztonság, valamint a környezetvédelem elemeit.
-    Szőlőt termel, bort állít elő, biztonságosan üzemelteti a szőlészeti és borászati gépeket, berendezéseket.
-    Minősíti az alapanyagokat, a késztermékeket, valamint gyártásközi ellenőrzéseket végez.
-    El tudja látni a munka-, tűz-, környezetvédelemmel, higiéniával, minőségbiztosítással, élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos alapfeladatokat.
-    Elemzi az alapvető gazdálkodási összefüggéseket, elvégzi a vállalkozás alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos számviteli, pénzügyi és munkaügyi alapfeladatokat.
c) attitűdje
-    Együttműködik a munkáltató munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai, minőségbiztosítási feladatait ellátó szakembereivel.
-    Nyitott tudásának fejlesztésére, az adott szakterület új eredményeinek befogadására.
-    Törekszik az újdonságok megismerésére, megértésére és alkalmazására.
-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.
-    A jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját munkáját és a környezetében zajló szakmai tevékenységeket.
-    Empatikus mások szakmai problémái iránt.
-    Törekszik a szakterületéhez kapcsolódó folyamatok mélyebb megértésére.
-    Nyitott az újabb termelési módszerek megismerésére és azok befogadására.
-    Érdeklődő a tudományos kutatás iránt, és törekszik annak etikai szabályait megismerni és azokat betartani.
-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
d) autonómiája és felelőssége
-    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja és ellenőrzi a rábízott személyi állomány munkavégzését.
-    Intézkedik a technikai eszközök időszakos karbantartásáról, felügyeli a higiéniai műveletek elvégzését, ellenőrzi annak eredményét.
-    Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai és adminisztrációs változásokat.
-    Felelősséggel tartozik a saját és a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért.
-    Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok meglétét (hiányosság esetén gondoskodik a pótlásról, ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).
-    Ellenőrzi és felismeri a szőlőtermesztés és a borelőállítás kritikus pontjait, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
-    Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti gépek, berendezések biztonságos működését.
-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott probléma, feladat megoldására.
-    Általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett önállóan végzi munkáját.
-    Operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg.
-    Felelősséget érez saját és az általa irányított szakmai csoport - munkaszervezeti egység - munkája, eredményei és kudarcai iránt.
-    Vállalja a felelősséget a szakterületével kapcsolatos következtetések levonásáért, önálló javaslatok megfogalmazásáért.
-    Önállóan képes szakmai ismereteinek bővítésére.
-    Felelősséget vállal a K+F tevékenységben végzett munkájáért, a létrehozott eredmények valódiságáért.
-    Szakmai beszámolóit, jelentéseit maga készíti el.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A gyakorlati képzés megszervezhető a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél.

4.     GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés (Medicinal Plants and Herbs)

2.    A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medicinal Plant Technologist

3.    Képzési terület: agrár

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
3623 Gyógynövény-felvásárló
5111 Gyógynövénykereskedő
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6116 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású
9331 Gyógynövénygyűjtő

5.    A képzési idő félévekben: 4 félév

6.    A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A képzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7.    A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A felsőfokú gyógynövény technológus
a) tudása
- Rendelkezik a gyógy- és fűszernövény szakterülethez kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
- Ismeri a gyógy- és fűszernövény szakterület alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
- Ismeri a termelési folyamatok tervezésének és irányítástechnikájának alapjait.
- Ismeri a termékek feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos előírásokat.
- Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszer-ipari, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, gyógyszerkönyvi, élelmezés- és munkaegészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
- Ismeri anyanyelven a szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven, minimum alapszintű nyelvismerettel rendelkezik.
- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.
- Ismereteit folyamatosan bővíti a kamarai és egyéb szakmai továbbképzéseken.
b) képességei
- Képes a gyógy- és fűszernövények konvencionális és ökológiai szemléletű termesztéstechnológiájának (gyűjtésének) megvalósítására, szakszerű ápolási munkáinak végzésére.
- Képes biztonságos és minőségi termékek előállítására, forgalmazására, ezen feladatok irányítására.
- Képes felmérni a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- Képes önálló gazdálkodásra, irányítási feladatok ellátására, a vállalkozással kapcsolatos felelős döntések meghozatalára.
- Szakmai információkat gyűjt, tart nyilván és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében.
- Munkájában képes az egyének és a társadalom egészségét javító-támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
c) attitűdje
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.
- Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
- Törekszik az újdonságok, a szakterülethez kapcsolódó folyamatok megismerésére, megértésére, alkalmazására.
- Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló kamarai, hatósági rendezvényeken, továbbképzéseken, tréningeken.
- Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit; a jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját munkáját és környezetében zajló szakmai tevékenységet.
d) autonómiája és felelőssége
- Ellenőrzi a tevékenységéhez szükséges dokumentáció meglétét, kamarai és hatósági engedély érvényességét.
- Biztosítja a termelési folyamatok feltételeit.
- Maga is elvégzi az egyes munkafolyamatokat.
- Irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.
- Hibalehetőségeket tár fel és hárít el.
- Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai és adminisztrációs változásokat.
- Operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg.

8.    A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditarányai
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A gyakorlati képzés a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg.


II. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

1.    GAZDASÁGINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés (Business Information Technology)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Assistant

3. Képzési terület: informatika

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
2151    Adatbázis-tervező- és üzemeltető
2152    Rendszergazda
2153    Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159    Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
3141    Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142    Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143    Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált 60-70 százalék.
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: teljes idejű képzésben egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30, legfeljebb 90 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit.

8. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1. A gazdaságinformatikus-asszisztens
a) tudása
-    Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
-    Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.
-    Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.
-    Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.
-    Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.
-    Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.
-    Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.
-    Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.
-    Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit.
-    Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven.
-    Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő szabályozást.
b) képességei
-    Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére.
-    Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való feladatok elvégzésére.
-    Szakmai irányítás mellett képes statisztikai, gazdasági elemzések elvégzésére.
-    Képes számviteli feladatok célszoftver segítségével történő elvégzésére.
-    Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, dokumentálására .
-    Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására.
-    Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és azok alkalmazására.
-    Képes gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a szükséges adatbiztonsági (fizikai és jogi védelem) és dokumentálási szabályok betartásával.
-    Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni.
c) attitűdje
-    Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre.
-    Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt.
-    Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására.
-    Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik tudásának megosztására.
-    Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban.
-    Elkötelezett minőségi követelmények betartására.
d) autonómiája és felelőssége
-    Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait.
-    Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében.
-    Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt.
-    Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget vállal.

9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

2.    MÉRNÖKINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés (Information Technology Engineer)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség:
-    felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens
-    felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens
-    felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Network Information Technology Engineer Assistant
-    System Administrator Engineer Assistant
-    Telecommunication Technology Assistant
-    választható szakirányok: hálózati informatika, rendszergazda, telekommunikáció

3. Képzési terület: informatika

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
2151     Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152     Rendszergazda
2153     Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159     Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
3141     Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142     Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143     Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
3144     Webrendszer- (hálózati) technikus
3145     Műsorszóró és audiovizuális technikus
3146     Telekommunikációs technikus

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását.

8. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1. A mérnökinformatikus-asszisztens
a) tudása
-    Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.
-    Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.
-    Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.
-    Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.
-    Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.
b) képességei
-    Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.
-    Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.
-    Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.
-    Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.
-    Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.
-    Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a fontosabb algoritmusokat alkalmazni.
c) attitűdje
-    Nyitott az új informatikai technológiák, programnyelvek és módszerek megismerésére.
-    Nyitott a megbízók szakmai üzemeltetési, fejlesztési környezetének megismerésére.
-    Szolgáltatóként viszonyul a felhasználókhoz.
-    Minden területen törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal az általa menedzselt eszközök megfelelő állapotáért, valamint az önállóan és csapatban végzett munkájáért.
-    Fokozottan figyeli a rendszerek biztonsági állapotát, intézkedik, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését.
-    Önállóan és csapatban is dolgozik, ismeri korlátait.
-    Az informatikai fejlesztésekben irányítás alatt tevékenykedik.

9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

3.    PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés (Software Information Technology)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség:
-    felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens
-    felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Generative Software Information Technology Assistant
-    Multimedia Software Information Technology Assistant
-    választható szakirányok: fejlesztő, multimédia

3. Képzési terület: informatika

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
2151     Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152     Rendszergazda
2153     Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159     Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
3141     Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142     Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143     Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
3144     Webrendszer- (hálózati) technikus
3045     Műsorszóró és audiovizuális technikus
3146     Telekommunikációs technikus

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő gyakorlat legalább három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja programtervező informatikus szakemberek képzése, akik a képzettség ismeretanyagának birtokában képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési és alkalmazási tevékenységében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel.

8. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1. A programtervező informatikus-asszisztens
a) tudása
-    Ismeri az alapvető hardver és szoftver eszközöket.
-    Ismeri a legelterjedtebb technológiákra épülő alkalmazások fejlesztésének és tesztelésének egyszerű tervezési folyamatait, legalapvetőbb feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, fő szoftverfejlesztési paradigmákat, alapvető programozási módszertanokat, a szükséges hardver és szoftver eszközöket.
-    Ismeri a tipikus hardver és szoftver környezet kialakításának módszereit.
-    Ismeri multimédiás anyagok tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges alapvető hardver és szoftver eszközöket és technológiákat.
-    Ismeri a legújabb igényeknek megfelelő webes alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és tesztelésének alapvető eszközeit.
-    Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
-    Ismeri a felhasználói követelmények feltárásának és elemzésének alapvető technikáit, módszereit.
-    Ismeri az alapvető jogi és szabvány előírásokat.
rendszergazda specializáción továbbá
-    Ismeri az operációs rendszereket, azok telepítési módjait, ki tudja választani a működési körülményeknek megfelelő változatot.
-    Ismeri a különböző szerepkörök jelentését, tulajdonságait és a szükséges szolgáltatások telepítési, konfigurálási lehetőségeit.
-    Ismeri a hálózati címtárszolgáltatás, csoportházirend, jogosultságok rendszerét, konfigurálja, üzemelteti azokat.
-    Ismeri az automatizálható feladatokhoz használható script készítés elemeit.
-    Ismeri a hálózati szolgáltatások (tűzfal, forgalomirányítás, DNS, DHCP) telepítési, konfigurálási feladatait.
-    Ismeri a rendszermentési, rendszer-visszaállítási szolgáltatások felügyeletének, a naplózási események vizsgálatának lehetőségeit.
b) képességei
-    Képes algoritmusok tervezésére és megvalósítására az alapvető módszertani eszközök alkalmazásával.
-    Képes alapvető szoftverfejlesztési technológiák alkalmazására.
-    Képes egyszerűbb adatmodellek felépítésére, kisebb adatbázisok tervezésére, megvalósítására, valamint adatbázisok karbantartására valamely adott adatbázis-kezelő rendszerben.     
-    Képes web-programozási és web-tervezési ismereteinek használatára, egyszerűbb webes alkalmazások tervezésére, forrásanyagának előállítására, fejlesztésére és tesztelésére.
-    Képes egyszerűbb forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika, animáció) előállítására és szerkesztésére, valamint az ezekhez szükséges szoftvereszközök paramétereinek és szolgáltatásainak meghatározására.
-    Képes egyszerűbb internetes tartalomkezelő rendszerek létrehozására, menedzselésére.
-    Képes szakmai vélemény kialakítására a szoftverfejlesztéshez szükséges technológiák, hardver és szoftver eszközök kiválasztása során.
-    Képes hardver és szoftver eszközökkel és technológiákkal multimédiás anyagok tervezésében és fejlesztésében való részvételre.
-    Képes részt venni modern technológiákra épülő tipikus alkalmazások fejlesztésében, tesztelésében.
-    Képes off-line és on-line tartalmak készítésére a vonatkozó jogi szabályozás keretében.
-    Képes a jogi és szabvány előírások alkalmazására.
-    Képes a munkájához kapcsolódó informatikai feladatok megoldásához szükséges együttműködésre, egyéni és team munkában való hatékony munkavégzésre.
rendszergazda specializáción továbbá
-    Képes a megfelelő az operációs rendszer telepítésére, konfigurálására.
-    Képes a különböző felhasználói szerepkörök beállítására a szükséges szolgáltatások telepítésével együtt.
-    Képes megtervezni, kialakítani a szükséges hálózati címtárszolgáltatást, csoportházirendeket, jogosultságok rendszerét és üzemeltetni azokat.
-    Képes az automatizálható feladatok script programjainak elkészítésére.
-    Képes a hálózati szolgáltatások (tűzfal, forgalomirányítás, DNS, DHCP) telepítésére, beállítására és üzemeltetésére.
-    Képes a szervezet megfelelő mentési szolgáltatásának kialakítására, a szükséges visszaállítási feladatok elvégzésére.
-    Képes ellátni az operációs rendszer működésének felügyeletét, szolgáltatások monitorozásával megelőzni a rendszerhibákat.
c) attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli az adott informatikai szakterületet, képesítése szerinti tevékenységeket és azok eredményeit.
-    Elkötelezett szakmai munkája ellenőrizhetősége, eredményessége, hatékonysága iránt.
-    Elkötelezett szakterületének etikai és jogi szabályainak betartására.
-    Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai, fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására, és törekszik saját tudásának megosztására.
-    Érdeklődő a szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök iránt.
-    Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését és megvalósítását szakmai munkájában.
-    Elkötelezett a minőségi követelmények betartására.
-    Megérti az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, törekszik ennek megvalósítására, a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
d) autonómiája és felelőssége
-    Előírt keretek között önállóan végzi munkaköri feladatait.
-    Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében.
-    Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt.
-    Tudatában van az általa használt és működtetett informatikai eszközparkok értékének és jelentőségének, azokért személyes felelősséget vállal.
8.2. fejlesztő szakirányon továbbá
a)    tudása
-    Ismeri a legfontosabb adatmodelleket, a funkcionális, fizikai és logikai rendszerterv készítésének módszertanát és szoftver eszközeit.
-    Ismeri a legelterjedtebb technológiákat alkalmazó, kliens és szerver oldali programozást igénylő webes alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és tesztelésének módszertanát.
-    Ismeri az alapvető mobil alkalmazásokat, azok fejlesztésének és tesztelésének alapvető módszereit.
-    Ismeri a fejlesztői és felhasználói dokumentációk készítésének alapvető módszertani eszközeit.
b)    képességei
-    Képes részt venni komplex szoftverek tervezési és fejlesztési folyamatában, modern szoftverfejlesztési technológiák alkalmazásával.
-    Képes részt venni komplex webes alkalmazások tervezésében és fejlesztésben.
-    Képes részt venni mobil eszközökre szánt alkalmazások tervezésében és fejlesztésében.
-    Képes részt venni adatmodell, valamint funkcionális, fizikai és logikai rendszerterv készítésében ismert módszertan és szoftver segítségével.
-    Képes részt venni összetett, a legújabb technológiákat alkalmazó, kliens és szerver oldali programozást igénylő webes alkalmazás tervezésére, fejlesztésére és tesztelésében történő részvételre.
-    Képes mobil alkalmazások fejlesztésében és tesztelésében történő részvételre.
-    Képes fejlesztői és felhasználói dokumentációk készítésére.
8.3. multimédia szakirányon továbbá
a)    tudása
-    Ismeri a multimédiás termékek tervezése során fellépő speciális felhasználói követelményeket, azok elemzésének módszereit, a rendszerterv elkészítésének módszertanát, annak tartalmi és formai elemeit.
-    Ismeri a multimédiás elemek és az alkalmazások megjelenítésének fejlesztésének alapvető eszközeit (grafika, design, interakciók), a legfontosabb grafikai programok használatát.
-    Ismeri az alapvető digitális fényképkészítési, valamint digitális hang- és video-rögzítési eszközöket és azok használatának technikáját.
-    Ismeri az alapvető digitális kép-, hang- és video-szerkesztési eszközöket, azok használatának módszereit, az animációk készítésének eszközeit.
-    Ismeri a forrásanyagok meghatározott rendszerbe történő integrálásának, a multimédia termék prototípusa elkészítésének, tesztelésének alapvető módszereit.
b)    képességei
-    Képes multimédia anyagok előállítására, a multimédiához kapcsolódó ismeretek alkotó alkalmazására.
-    Képes a legelterjedtebb multimédiafejlesztő eszközök használatára és alkalmazására.
-    Képes digitális fényképek készítésére, vektor- és pixelgrafikus képszerkesztésre, digitális hangfelvételek készítésére, hangszerkesztésre, egyszerűbb videó produkció digitális rögzítésre, szerkesztésre, animáció készítésére.
-    Képes választani multimédia szerzői rendszerekből.
-    Képes alkotó módon alkalmazni a multimédia designt, a kiadvány szerkesztési és a tipográfiai ismereteit.
-    Képes önállóan vagy csoportmunkában prezentációk és elektronikus tanulási anyagok összeállítására.
-    Képes a médiakommunikáció eszköztárának alkalmazására.
-    Képes multimédiás rendszerek elemeinek, folyamatainak, funkcióinak és megjelenítésének tesztelésére.
-    Képes multimédiás elemek és alkalmazások megjelenítésének fejlesztésére (grafika, design, interakciók), grafikai programok használatára.
-    Képes forrásanyagok meghatározott rendszerbe történő integrálására, a multimédia termék prototípusának elkészítésére, tesztelésére, korrekciók végrehajtására.
-    Képes az eszközkörnyezet- és szükséglet meghatározására az alkalmazás működéséhez.

9. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

10. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket –a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézmény gyakorlóhelyén teljesítendő.

III. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET

1.    JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: jogi felsőoktatási szakképzés (Law)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség: felsőfokú jogi asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Paralegal

3. Képzési terület: jogi

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
3642    Jogi asszisztens
3221     Irodai szakmai irányító, felügyelő
3641    Személyi asszisztens
3649     Egyéb igazgatási és jogi asszisztens
4111     Titkár(nő)
4112     Általános irodai adminisztrátor
4136     Iratkezelő, irattáros
4190     Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
4229     Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja felsőfokú jogi asszisztens szakalkalmazottak képzése, akik jogi alapismeretekkel rendelkeznek. Jártasak az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, Felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

7.1. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
A felsőfokú jogi asszisztens
a)    tudása
-    Ismeri és érti a jogász szakmához kötött, az államra és a jogrendszerre vonatkozó alapvető és általános elméleti és gyakorlati ismereteket, a jogintézmények elvi hátterét és gyakorlati működési módozatait.
-    Ismeri a társadalomtudományok és a filozófia fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit.
-    Ismeri a jogra és államra vonatkozó legfontosabb elméleti megközelítéseket, az állami irányítás jogi hátterét és működésének elveit.
-    Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális szoftvereket.
-    Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális adatbázisokat és azokat különböző szempontok szerint csoportosítja és rendezi.
-    Ismeri a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat.
-    Ismeri a munkaköréhez tartozó jogi etikai szabályokat és normákat.
-    Rendelkezik gépírási, iratkezelési, szerkesztési ismeretekkel.
-    Ismeri a jogi dokumentumok szerkesztésének szabályait és technikáit.
b)    képességei
-    Képes a jogi ismeretek gyakorlati alkalmazására.
-    Képes ismeretei megfelelő helyzetben és módon való adekvát alkalmazására.
-    Képes a jogászi tevékenységhez szükséges számítógépes és speciális ügyviteli adatbázisok kezelésére és karbantartására.
-    Képes a jogászi tevékenységet előkészítő feladatok súlyozására és sorrendiségének kialakítására.
-    Képes a jogászokkal és az ügyfelekkel történő együttműködésre.
-    Képes kompetencia-határainak felismerésére és betartására.
-    Képes munkafeladatait önállóan és felelősséggel elvégezni, az előre nem látható helyzeteket szakszerűen kezelni.
-    Képes a munkaköréhez tartozó útmutatók, kapcsolódó jogszabályok alkalmazására.
-    Képes az ügyfelek szakszerű tájékoztatására.
-    Képes a munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok, előterjesztések elkészítésére, javaslatok megfogalmazására.
-    Képes a munkaköréhez kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, feljegyzések és emlékeztetők önálló elkészítésére.
-    Képes a munkaköréhez kapcsolódó események (tárgyalások, megbeszélések) szervezésére, technikai előkészítésére.
-    Képes feladatai összehangolására, súlyozására és sorrendiségének kialakítására.
-    Képes a munkaköréhez tartozó minőségbiztosítási és munkavédelmi előírások alkalmazására.
-    Képes a jogi etikai normák betartására és betartatására.
-    Jártas a jogásszal és az ügyfelekkel mint szakmai partnerekkel való kapcsolat kialakításában, fenntartásában, a velük történő együttműködésben.
-    Képes különböző típusú kommunikációs szituációkban adekvát viselkedésre, problémák felismerésére és konfliktushelyzetek kezelésére.
-    Jártas az irodai szakmai adminisztrációs teendőkben, képes az irodai és számítástechnikai eszközök használatára.
-    Képes elméleti ismereteit a konkrét jogászi szakterülethez kapcsolni, és a gyakorlatban alkalmazni.
-    Képes az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális szoftverek és adatbázisok kezelésére.
-    Képes az etikai ismeretek gyakorlati alkalmazására.
-    Képes az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen, ügyvédi és közjegyzői irodákban) és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, kis- és középvállalkozásoknál) a területnek megfelelő ügyviteli feladatok önálló ellátására.
-    Képes ismeretei megfelelő helyzetben és módon való önálló és adekvát alkalmazására.
-    Képes az ügyfelek és munkatársak szakszerű és felelős tájékoztatására.
c)    attitűdje
-    Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a jogi asszisztensi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.
-    Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre, kész folytonos önképzésre és új ismeretek megszerzésére. Hajlandó önművelésre, önfejlesztésre, tudásának magasabb szintre emelésére, a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályi változások elsajátítására.
-    Nyitott korábban nem ismert problémák megoldásának keresésére.
-    Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során.
-    Tiszteli a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit.
-    Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata, valamint a munkája egészét átható értékek, azok kialakítása, terjesztése mellett.
-    Nyitott a mediációra, a konfliktusban álló felek közötti közvetítésre, az abban való részvételre.
-    Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.
-    Elkötelezett a közérdek, és a közérdekű jogi asszisztensi munka iránt.
-    Felelős saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért.
d) autonómiája és felelőssége
-    Alkalmas munkafeladatait önállóan és felelősséggel elvégezni, az előre nem látható helyzeteket szakszerűen kezelni.
-    Alkalmas a munkaköréhez tartozó útmutatók, szabályzatok, kapcsolódó jogszabályok önálló alkalmazására.
-    Az önálló és felelős munkavégzés körében alkalmas szóbeli és írásbeli jelentések, statisztikai adatsorok, előterjesztések elkészítésére, irattervezetek megfogalmazására, a jogi asszisztensi munkához kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, iratok és dokumentumok önálló elkészítésére.
-    Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra.
-    Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget.
-    Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében.
-    Rendszerezi a jogászi szaktevékenység előkészítéséhez kapcsolódó folyamatokat, ismerik a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
-    Fokozott felelősséggel jár el munkája ellátásában, a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
-    Fokozott felelőssége kiterjed a jogi normák munkaidőn túli betartására.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.

INTÉZMÉNYEK

TELJES IDEJŰ KÉPZÉS (óraszám)

RÉSZIDEJŰ KÉPZÉS (óraszám)

bíróság

140

55

ügyészség

140

55

ügyvédi iroda

70

40

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

ÖSSZESEN:

560

240IV. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET

1.    GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3221    Irodai szakmai irányító, felügyelő
3615     Statisztikai ügyintéző
3641     Személyi asszisztens
4112     Általános irodai adminisztrátor
4114     Adatrögzítő, kódoló
4123     Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4131     Készlet- és anyagnyilvántartó
4136     Iratkezelő, irattáros
4224     Ügyfél- (vevő)tájékoztató
4225     Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
4226     Lakossági kérdező, összeíró

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A gazdasági menedzser-asszisztens
a) tudása
-    Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
-    Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.
-    Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
-    Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.
-    Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.
-    Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.
-    Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pályázati lehetőségeket felkutatásának és előkészítésének technikáit.
-    Ismeri a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket.
-    Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.
b) képességei
-    Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
-    Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.
-    Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
-    Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre.
-    Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.
-    Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan végezni.
-    Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységét a jogi és gazdasági környezet változásával értékelni és fejleszteni.
-    Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.
-    Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.
c) attitűdje
-    Kritikusan szemléli saját munkáját.
-    Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
-    Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
-    Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
-    Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.
-    Törekszik az egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység fejlesztésére és a változó környezethez igazodni.
-    Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.
-    Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
-    Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
-    Munkaköréhez és munkafeladatához kapcsolódón önállóan követi a szakmai és jogi környezet változásait. Kritikus, vitás esetben igénybe veszi munkatársai, illetve vezetői segítségét.
-    Egyéni és kisvállalkozói tevékenységet önállóan vezet.
-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.
-    Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

2.    KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség:
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Economist Assistant in Commerce
-    Economist Assistant in Marketing Communication
-    Economist Assistant in Logistics
-    választható szakirányok: kereskedelmi, marketingkommunikáció, logisztika

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
2531     Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532     PR-tevékenységet tervező, szervező
2533     Kereskedelmi tervező, szervező
3622     Kereskedelmi ügyintéző
3641     Személyi asszisztens
4131     Készlet- és anyagnyilvántartó
4132     Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
5111     Kereskedő
5123     Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A közgazdász-asszisztens
a) tudása
-    Tisztában van a gazdálkodás-tudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
-    Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
-    Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
-    Ismeri a marketing alapfogalmait és elméleteit.
-    Rendelkezik a kereskedelmi, logisztikai és marketing módszerek ismeretével és alkalmazói szinten birtokolja.
-    Készség szinten ismeri a gazdasági szervezetek gyakorlati működését, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.
-    Ismeri az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásának technikáit.
-    Ismeri a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, és ismeri a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető jogi szabályozásokat.
-    Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.
b) képességei
-    Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
-    Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
-    Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni, önállóan végezni.
-    Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.
-    Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.
-    Képes ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra.
-    Képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre.
-    Készség szintjén alkalmazza a gazdasági szervezetek gyakorlati működésével kapcsolatos ismereteit, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.
c) attitűdje
-    Kritikusan szemléli saját munkáját.
-    Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
-    Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
-    Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
-    Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.
-    Törekszik a kereskedelmi és marketing tevékenység fejlesztésére és a változó gazdasági és jogi környezethez igazítására.
-    Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.
-    Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.
-    Hitelesen képviseli munkaszervezetét és munkafeladatát.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért
-    Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.
-    Általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett munkaköri leírásában szereplő feladatait tudatosan tervezi, önállóan szervezi, és munkáját rendszeresen ellenőrzi.
-    Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit.
-    Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

10. Idegennyelvi követelmény
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

3.    PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel (Finance and Account)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség:
-    felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens
-    felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens
-    felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
-    felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Public Finance Economist Assistant
-    Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant
-    Banking Economist Assistant
-    Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship
-    választható szakirányok: államháztartási, nonprofit pénzügyi és számviteli, pénzintézeti, vállalkozási

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3611    Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
3614     Számviteli ügyintéző
3639     Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
3652     Adó- és illetékhivatali ügyintéző
3653     Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
4121     Könyvelő (analitikus)
4129    Egyéb számviteli foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    A szakmai gyakorlat legalább 12 hetes, nappali tagozaton legalább 400 órás, részidős képzésben legalább 200 órás.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A közgazdász-asszisztens
a) tudása
-    Tisztában van a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
-    Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
-    Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
-    Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat.
-    Ismeri a pénzügyi és számviteli területet érintő legalapvetőbb összefüggéseket.
-    Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
-    Ismeri a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát.
-    Ismeri a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit.
-    Ismeri a hazai adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.
-    Ismeri a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
-    Ismeri az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot.
b) képességei
-    Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket tár fel és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
-    Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.
-    Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
-    Alkalmas a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések áttekintésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok előkészítésére, előzetes értékelésére.
-    Alkalmas pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerek használatára, kezelésére.
-    Képes finanszírozási döntésekre megértésére, éves számviteli beszámolók, pénzügyi kimutatások elkészítésére és elemzésére.
-    Képes adó-, illeték-, vám-, jövedék-, társadalombiztosítási és járulék kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére.
-    Képes gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek megértése.
-    Képes az alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.
c) attitűdje
-    Kritikusan szemléli saját munkáját. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
-    Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
-    Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt.
-    Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására, munkáját a minőségi munkavégzés iránti igény jellemzi.
-    Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
-    Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
-    Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti.
-    Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

10. Idegennyelvi követelmény
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

4.    TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség:
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
-    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering
-    választható szakirányok: turizmus, vendéglátás

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
1331     Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1332     Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
1335     Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
1339     Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
3631     Konferencia- és rendezvényszervező
3639     Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
3641     Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
4221     Utazásszervező, tanácsadó
4222     Recepciós
4223     Szállodai recepciós
5131     Vendéglős
5132     Pincér
5133     Pultos
5233     Idegenvezető

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A közgazdász-asszisztens
a) tudása
-    Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
-    Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
-    Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
-    Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
-    Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit.
-    Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának, és a piac szereplőinek jellemzőit, sajátosságait.
-    Ismeri a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmas a vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre.
-    Alapszintű rendezvényszervezői ismeretekkel rendelkezik.
-    Ismeri a turizmus földrajzi vonatkozásait, a magyar és külföldi kultúrák értékeit, az általános művelődéstörténet főbb eseményeit.
-    Ismeri az utazásszervezés és-közvetítés üzletágait, a vendéglátás szerepét a turizmus és szállásadás területén.

A vendéglátó szakirányon továbbá
-    Ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat.
-    Ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek különböző részfolyamatait.
-    Alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén.
-    Ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit.
-    Ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit.
b) képességei
-    Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban.
-    Képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, végrehajtani. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban.
-    Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
-    Képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati alkalmazására.
-    Képes a piac változásának felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra, kapcsolódó döntések meghozatalára.
-    Képes az egyes turisztikai szakterületen (elsősorban a szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés területén) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, a turisztikai kis- és középvállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására, részlegvezetői feladatok ellátására.
-    Többnyelvű kommunikációra képes a vendégekkel és szakmai partnerekkel középfokon, írásban és szóban a szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során.
-    Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások ügyfélkapcsolati területén jelentkező igények szakszerű kiszolgálására.
c) attitűdje
-    Kritikusan szemléli saját munkáját.
-    Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
-    Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
-    Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
-    Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra.
-    Nyitott önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre;
-    Befogadó mások véleménye, továbbá az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi (európai) értékek (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) iránt.
-    Munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi tevékenységét.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
-    Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
-    Az ügyfélkapcsolatokat önállóan és felelősségteljesen kezeli, a vezetői támogatás szükségességének önálló megítélésével.
-    Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
-    Munkájukat a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

10. Idegennyelvi követelmény
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.


V. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

1.    ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés (Medical Diagnostic Analyst)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medical Diagnostic Assistant
-    választható specializációk: orvosdiagnosztikai laboratóriumi, képi diagnosztikai és intervenciós.

3.    Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4.     Felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3323    Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
3324    Orvosi laboratóriumi asszisztens

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat két alkalommal három hét, legalább 240 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: minimum 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az orvosdiagnosztikai asszisztens
a) tudása
-    Ismeri az egészségügy főbb gazdasági összefüggéseit, a humánerőforrás- gazdálkodás alapjait.
-    Ismeri a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, azokat tudja értelmezni.
-    Ismeri az orvosi- és egészségtudományi szakterület szakmai alap szókincsét anyanyelven és latin nyelven (orvosi latin).
-    Ismeri a számítógép felhasználói szintű kezelését, az alapvető számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális egészségügyi programok.
-    Ismeri az egészségügyi dokumentáció vezetésének és kezelésének alapvető szabályait.
-    Ismeri az adott hálózati szolgáltatásokat.
-    Ismeri a személyközi kommunikáció elméleti alapjait, az alapvető beteg/kliens vezetési technikáit.
-    Ismeri a betegjogokkal és a betegek tájékoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.
-    Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egészségügyi ellátórendszer általános felépítéséről, működéséről.
-    Ismeri szakterületének főbb gazdasági, vezetési, szervezési elméleti vonatkozásait.
-    Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető felépítését, működését, az egészségkárosodások etiológiai tényezőit, az egészségkárosító magatartás összetevőit.
-    Ismeri a prevenció lehetőségeit.
-    Ismeri az elsősegélynyújtás fogalomrendszerét és eljárásait.
-    Ismeri az egészségügyi tevékenységéhez kapcsolódó etikai és jogi szabályozást.
-    Ismeri a finanszírozásra, a munka- és egészségvédelemre, valamint a tűz- és balesetvédelemre vonatkozó jogszabályokat, megérti az előírásokat.
-    Ismeri és megfelelően alkalmazza az egészségügyi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
b) képességei
-    Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntésekre, valamint képes az erőforrások felkutatására és a gazdálkodás támogatására.
-    Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
-    Megérti hallás után az alapszintű szakmai szöveget. Szakmai idegen nyelvű szoftvereket alkalmaz munkája során.
-    Idegen nyelvismerettel képes nemzetközi környezetben munkavégzésre.
-    Képes a munkájára vonatkozó egészségügyi dokumentációt kezelni, naprakészen elkészíteni.
-    Felismeri a szakterületén jelentkező főbb problémákat, kiválasztja és alkalmazza a megfelelő módszereket.
-    Biztosan alkalmazza az infokommunikációs rendszereket.
-    Alkalmazza a hálózati szolgáltatásokat a feladatai megoldásához.
-    Képes a betegekkel, kliensekkel való együttműködésre és a szakmai csoportmunkára.
-    Képes együttműködni a diagnosztika és terápiás ellátó team más tagjaival.
-    Anyanyelvén biztosan kommunikál szóban és írásban az adott szakmacsoport team tagjaival.
-    Beszédkészsége fejlett, megfelelő szakmai szókincse van.
-    Képes tájékozódni az adott egészségügyi ellátórendszerben, annak működésébe bekapcsolódni.
-    Képes az alapvető gazdasági és szervezési ismeretek alkalmazására.
-    Képes felismerni az egészséget károsító tényezőket, és saját hatáskörén belül lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
-    Képes tudását, szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni, fejleszteni, információkat gyűjteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.
-    Képes az alapvető azonnali életmentő beavatkozások kivitelezésére.
-    Képes a rá vonatkozó jogi és etikai szabályokat betartani és felismerni az etikai és jogi normáktól való eltéréseket.
-    Képes a jogi és etikai szabályozásokban bekövetkező változások implementálására saját szakterületén belül.
-    Képes közreműködni a személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételek biztosításában a hatályos jogszabályokat figyelembe véve.
-    Alkalmazkodik a hazai és a nemzetközi munkaerőpiaci változásokhoz.
c) attitűdje
-    Törekszik a szakmai-etikai elvárásoknak megfelelő magatartásra, és teljesítményre.
-    Nyitott a kapcsolatépítésre, együttműködésre és kommunikációra magyar és idegen nyelven, legalább alapfokon.
-    Nyitott az egészségügyi dokumentáció-kezelést érintő változásokra.
-    Törekszik arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációja közérthető legyen.
-    Empatikus módon viszonyul a betegekhez, kliensekhez és korrekt szakmai kapcsolatokra törekszik.
-    Elkötelezett az egészségügyi ellátórendszerben a feladatkörének megfelelő munkavégzésre.
-    Rugalmasan kezeli az ellátórendszerben bekövetkező változásokat, nyitott a problémamegoldásra.
-    Értéknek tekinti a rekreációt, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével.
-    Nyitott az egészségmegőrzéshez, a megelőzéshez kapcsolódó új ismeretek iránt.
-    Empatikus és határozott hozzáállással látja el a bajbajutottat.
-    Elfogadja a szakterületének megfelelő egészségügyi etikai és jogi szabályokat, törekszik azok betartására és betarttatására.
-    Nyitott az etikai és jogi szabályozásokban bekövetkező változások követésére.
-    Fontosnak tartja az embert, mint értéket.
-    Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséggel használja intézménye erőforrásait. Felelősséggel betartja a munkaviszonyához kapcsolódó jogi kereteket.
-    Önállóan törekszik nyelvtudásának fejlesztésére. Törekszik a szakmai nyelv használatára szóban és írásban, önállóan fejleszti szókincsét.
-    Felelősséget vállal az általa rögzített és kezelt adatokért.
-    Munkája során felelősséget vállal az egészségügyi dokumentációért, az adatok biztonságos kezeléséért.
-    Felelősségtudattal oldja meg a szakmai feladatokat.
-    Minden esetben egészségügyi szakemberhez méltóan viselkedik.
-    Felelősséget vállal az általa írott szakmai levelek tartalmáért (pl. vegyszerrendelés).
-    Felelősséget vállal az egészségügyi ellátórendszerben végzett tevékenységéért.
-    Részt vesz kezdeményezett együttműködésben és segíti annak fenntartását az egészségtudományi területen található szervezetekkel.
-    Döntéseit a szakterület jogi és etikai szabályainak figyelembe vételével hozza.
-    Felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét, egészségtudatos magatartását.
-    A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és kliense, valamint környezete testi-lelki fejlődését, tudatosodását.
-    Felelősen cselekszik sürgős szükség esetén.
-    Felelősséggel képviseli szakterülete etikai és jogi normáit.
-    Felelősen alkalmazza szakmája gyakorlása közben a titoktarás szabályait.
-    Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.

7.1.2. Az orvosdiagnosztikai asszisztens további, az orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializáción szerezhető
a) tudása
-    Ismeri a laboratóriumi munkához szükséges szaknyelvet anyanyelvén.
-    Ismeri a laboratóriumi munkájához kapcsolódó informatikai rendszer, működésének alapjait.
-    Ismeri az informatikai rendszer laboratóriumi automatákkal és kórházi betegdokumentációs rendszerrel való kommunikációjának jellegzetességeit.
-    Ismeri az adatkezelés alapvető szabályait a laboratóriumi informatikai rendszerben.
-    Ismeri a laboratóriumi minták típusait: vér, szérum, plazma, vizelet, széklet, gyomornedv, epe, punkciós folyadékok, liquor, kenet.
-    Ismeri a laboratóriumba történő mintaküldés adminisztratív szabályait és a különböző klinikai minták kezelésének alapvető szabályait.
-    Ismeri a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazott mintavételi eszközöket.
-    Tudja a mintavételezés körülményeire vonatkozó előírásokat, ismeri azok fontosságát.
-    Ismeri a mintavételezés folyamatait.
-    Ismeri a munkája során alkalmazott alapvető fogalmakat, eszközöket, módszereket, és eljárásokat a labordiagnosztika szakterületén.
-    Ismeri a pH és a különböző koncentrációegységek fogalmát.
-    Ismeri a kémiai alapfogalmakat.
-    Tudja a laboratóriumi munka során használt oldatok, reagensek elkészítésének, tárolásának, használatának körülményeit és szabályait.
-    Készségszintű ismeretekkel rendelkezik a munkája során használatos laboratóriumi számításokról.
-    Megfelelő szintű elméleti tudással rendelkezik élettanból és anatómiából.
-     Ismeri az elsősegélynyújtás alapjait.
-    Gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a laboratóriumi diagnosztika területén alkalmazott módszerekről és eszközökről.
-    Ismeri a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban előforduló analizátorok, műszerek és automata rendszerek alkalmazásának, működésének alapelveit.
-    Tisztában van az automatizáció alapelveivel és folyamataival.
-    Alapvető ismeretekkel rendelkezik az automaták főbb típusairól, alkalmazásuk előnyeiről és korlátairól.
-    Ismeri a műszerek karbantartására, javítására vonatkozó szabályokat.
-    Az adott laboratórium módszereinek, eszközeinek, műszereinek, automata analizátorainak kezelésére vonatkozó ismereteknek a birtokában van: klinikai-kémiai, haematológiai, immunológiai, elválasztás-technikai, mikrobiológiai, haemostaseológiai szakterületen.
-    Ismeri a kritikus gondolkodást.
-    Ismeri az adott vizsgálatok hátterében álló tudományos elvek alapjait.
-    Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a laboratóriumi informatika területét.
-    Ismeri az alapvető statisztikai adatfeldolgozást.
-    Ismeri a szaknyelvi kommunikáció szabályait szóban és írásban.
-    Ismeri a laboratóriumi módszerek kémiai, fizikai, biológiai alapjait.
-    Ismeri a diagnosztikai laboratóriumokban alkalmazott protokollok, módszerleírások tartalmi követelményeit, szabályait.
-    Ismeri megfelelő szinten a laboratóriumi minőség-ellenőrzés területét.
-    Ismeri felhasználói szinten a belső és külső kontroll módszereket, rendszereket (QC). Felhasználói szinten ismeri a laboratóriumokban használatos szoftvereket.
-    Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
-    Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a haematológiai, haemostaseológiai, áramlási citrometriai, immunkémiai, immunológiai, elválasztástechnikai (kromatográfia, tömegspektrometria), enzim-és szubsztrát kémiai, mikrobiológiai, hisztokémiai, genetikai és molekuláris biológiai, proteomikai, izotóptechnikai vizsgáló módszerekkel, a különböző mikroszkópos technikákkal, ismeri ezen módszerek elvi alapjait és felhasználási területeiket a diagnosztikában.
-    Ismeri a manuális módszerek kivitelezésének folyamatát és az automatizált módszerek kivitelezését, az alkalmazott műszerek működési elvét és felépítését, ismeri az adott módszerek elméleti hátterét.
b) képességei
-    Megfelelően alkalmazza az laboratóriumi diagnosztika területén a munkájához szükséges szaknyelvet.
-    Képes szakmai kommunikációra az egészségügy más területén dolgozó szakemberrel.
-    Képes valamely laboratóriumi informatikai rendszerben (Glims) való tájékozódásra, adatok bevitelére és adatok kinyerésére egyaránt, képes egyéb laboratóriumi informatikai rendszerek használatának gyors elsajátítására.
-    Képes átlátni a laboratóriumi automaták és az informatikai rendszer közötti, valamint a laboratóriumi informatikai rendszer és a kórházi informatikai rendszer közötti kommunikáció alapvető sajátosságait.
-    Képes a laboratóriumi mintákat azonosítani és vizsgálatra előkészíteni.
-    Képes a vizsgálati anyag vételének megszervezésében, kivitelezésében.
-    Alkalmazza az élő szervezetből származó minták, biológiai, kémiai anyagok mintavételi, mintakezelési szabályait.
-    Megteremti a higiéniás feltételeket.
-    Képes alapvető laboratóriumi eszközöket, mérlegeket, térfogatmérő eszközöket és mikroszkópokat használni műszer- és méréstechnikai célú alapműveletek végzése közben.
-    Képes a laboratóriumi vizsgálatokhoz használt oldatokat (tápoldatok, táptalajok) elkészíteni (pl. festékek, indikátorok, stb.), higítani és megfelelően tárolni.
-    Képes az oldatok, reagensek elkészítésével kapcsolatos problémák felismerésére, a tárolt oldatok minőségének megítélésére.
-    Képes a különböző életkorú betegek, kliensek ellátásában részt venni, őket a vizsgálatra felkészíteni, felismeri az egyes korcsoportok speciális igényeit, és képes azokat problémamegoldó képességének használatával kezelni.
-    Közreműködik az optimális munkafolyamat megvalósításában.
-    Képes a munkája (különösen a mintavételezés) során fellépő szövődményeket felismerni, azokat szakszerűen ellátni.
-    Képes a labordiagnosztika területén munkaköréhez kapcsolódó speciális eszközök rendeltetésszerű használatára, karbantartására, alapműveletek elvégzésére.
-    Képes a munkához szükséges feltételek ellenőrzésére és munkára kész állapotban tartja a munkahelyét: a szükséges anyagokról, eszközökről, műszerekről önállóan gondoskodik.
-    Az esetleges hibákat azonnal felismeri, képes a hibaüzenetek értékelésére, hatáskörén belül a hiba elhárítására.
-    Képes új műszerek működtetésének elsajátítására.
-    Képes megbízás alapján (utasításra) önállóan végezni a rutin - vagy kutatólaboratóriumi profilú, kémiai, fizikai biológiai és orvosi diagnosztikai laboratóriumokban (kutatóintézetek, országos, regionális, helyi betegellátó -és szűrő-, vérellátó-, valamint szociális intézetek, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a háziorvosi rendszer laboratóriumai) a vizsgálatok szervezési és technikai részét. Képes a minták minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) analízisének az elvégzésére.
-    Képes vegyszer- és reagens nyilvántartást vezetni.
-    Képes a betegadat és vizsgálati kérés bevitelére a laboratóriumi informatikai rendszerbe.
-    Képes munkalista készítésére, adatkeresésre archivált adatbázisból, valamint az eredmények továbbítására, képes a napi, heti, havi vizsgálati statisztika, éves összesítések, kötelező vizsgálatok, vegyszer stb. adatgyűjtés készítésére.
-    Képes közreműködni a laboratórium személyi-, tárgyi-, technikai-, valamint a baleset-, munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztosításában az érvényben lévő jogszabályokat figyelembe véve (pl. vegyszer raktár kezelése).
-    Képes kémiai, fizikai és biológiai alapismereteinek felhasználásával az egyes laboratóriumi módszerek működési elvének megértésére.
-    Képes új laboratóriumi protokollok értelmezésére és alkalmazására felügyelet mellett.
-    Képes kontrollkártya összeállítására, standard deviáció számítására.
-    Képes a Westgard-szabályok alkalmazására, képes a hibakeresésre, valamint a hibák felismerésére.
-    Képes rutin vér- és vizeletvizsgálatok elvégzésére.
-    Képes a vizelet paraméterei közül a fajsúly, pH, protein, glükóz, ketonok, bilirubin, urobilinogén, haemoglobin, fvs, nitrit kimutatására hagyományos és tesztcsíkos módszerekkel.
-    Képes a vizelet üledékvizsgálatának előkészítésére és kivitelezésére.
-    Képes a vörösvértest-, fehérvérsejt- és trombocita szám meghatározására mikroszkóppal.
-    Képes elvégezni vércsoport szerológiai vizsgálatokat.
-    Képes a vérzési és alvadási idő meghatározására.
-    Képes eszközöket, oldatokat sterilizálni, munkája során a steril körülményeket fenntartani.
-    Képes tenyészetek leoltására, különféle tenyészetek készítésére.
-    Képes kenetet készíteni.
-    Képes festési eljárásokat kivitelezni.
-    Képes citológiai, hisztológiai előkészítő vizsgálatok önálló kivitelezésére.
-    Képes rutin hisztokémiai munkák elvégzésére (metszetkészítés, szövettani festés).
c) attitűdje
-    Elkötelezett a laboratóriumi szaknyelv megfelelő alkalmazására munkája során.
-    Törekszik a laboratóriumi szaknyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikációra, nyitott a változások követésére.
-    Elkötelezett a laboratóriumi informatikai rendszer rendeltetésszerű használatára, az adatkezelés szabályainak betartása iránt.
-    Nyitott a laboratóriumi informatikai rendszerekkel kapcsolatos új ismeretek elsajátítására, és az önképzésre.
-    Elfogadja a minták előkészítésének szabályait, törekszik a pontos, fegyelmezett munkavégzésre.
-    A mintavételezés közben segíti a beteget, klienst.
-    Elfogadja és betartja a mintavétel szabályait, a higiéniás előírásokat.
-    Nyitott és törekszik az önképzésre.
-    Empátiás magatartás jellemzi, tiszteli az embert és az életet, mint értéket.
-    Képes kezelni a vérvétel körüli lehetséges komplikációkat (ájulás, petechia, ödéma, alvadt minta).
-    Nyitott a szakterületéhez kapcsolódó technikai fejlesztések iránt, törekszik az új eszközök és módszerek megismerésére, az ismeretek elsajátítására.
-    Nyitott a laboratóriumi diagnosztikára jellemző technikai fejlődés következtében megjelenő új eljárások (mintavételi, méréstechnikai, stb.) gyakorlati elsajátítására, a tapasztalatszerzésre.
-    Fejleszti a problémamegoldó képességét.
-    Nyitott az élethosszig tartó tanulásra, önképzésre.
-    Elfogadja a munkavégzés feltételeit leíró szabályokat, a határidők betartását fontosnak tartja.
-    Elkötelezettséget mutat a laboratóriumok szabályos működése iránt.
-    Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt.
-    Elkötelezett a minőségirányítás szabályainak betartása iránt.
d) autonómiája és felelőssége
-    A laboratóriumi szakmai nyelvet felelősséggel használja szóban és írásban, önállóan fejleszti szakmai szókincsét.
-    Önállóan kezeli a felelősségére bízott laboratóriumi informatikai rendszert.
-    Jogosultsági szintjének megfelelően önállóan visz be és nyer ki adatokat az adott laboratóriumi informatikai rendszerből.
-    Tisztában van az adatvédelem fontosságával.
-    A laboratóriumi minták szakszerű tárolásáért, előkészítéséért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a mintavételezési tevékenységért, tudatában van a mintavétel kivitelezésének lehetséges következményeinek.
-    Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi méltóságot és az alapvető jogokat a laboratóriumi diagnosztikai szakterületen végzett munkája során.
-    Felelős a mintavételhez szükséges eszközök folyamatos biztosításáért, a mintavételi szabályok és higiéniás előírások betartásáért.
-    Felügyelet mellett alkalmazza szakterületén a különböző, jogszabályokban rögzített eljárásokat, módszereket hatás- és feladatkörében, folyamatos önellenőrzés mellett.
-    Az általa elkészített oldatokért, reagensekért, táptalajokért, azok megfelelő tárolásáért felelősséget vállal.
-    Önmagát kontrollálja.
-    Felelős a szakszerű mintavételezésért, a minták szakszerű tárolásáért.
-    Szakmai lehetőségei szerint mindent megtesz a mintavételezés közben bekövetkező esetleges szövődmények elhárításáért.
-    Önállóan törekszik tudásának fejlesztésére.
-    A munkavégzéshez szükséges körülmények fenntartásában és lehetőségei szerinti javításában felelősséget vállal.
-    A rábízott feladatokat felelősségének tudatában látja el.
-    Laboratóriumi teszteket önállóan kivitelezi, az esetleges hibákat felismeri.
-    Tisztában van a munkája fontosságával, a mulasztások következményeivel.
-    A rábízott feladatok kivitelezésért, a határidők betartásáért felelősséget vállal.
-    Együttműködik a szakmai team tagjaival, felelősséget érez a munka- és egészségvédelem, valamint a balesetvédelemre vonatkozó előírások betartása/betartatása iránt.
-    Felelősséggel alkalmazza alapismereteit munkavégzése során.
-    Felelőssége tudatában, irányítás mellett végzi új laboratóriumi protokoll átültetését a mindennapi gyakorlatba.
-    Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket. Kezeli a módszerekkel és műszerekkel kapcsolatos minőségügyi dokumentumokat

7.1.3. Az orvosdiagnosztikai asszisztens további, a képi diagnosztikai és intervenciós specializáción szerezhető
a) tudása
-    Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás módszerek működésének fizikai, kémiai alapjait.
-    Ismeri az ionizáló sugárzások lehetséges biológiai hatásait és következményeit, az ionizáló sugárzások méréstechnikai lehetőségeit, eszközeit, a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat, a sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit, az egészségügy személyi sugárterhelés-ellenőrzésének módjait, a személyzet, páciensek sugárvédelmének követelményrendszerét, a sugárforrások elleni védelem alapelveit, az ionizáló sugárzásokra vonatkozó aktuális, alapvető sugárvédelmi jogszabályokat, ajánlásokat.
-    Ismeri a sugárterápiás módszerek sugárbiológiai alapjait.
-    Ismeri a betegdokumentáció, betegregisztráció, fogadás, felvilágosítás szabályait.
-    Ismeri az adott munkahely képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás munkafolyamatait.
-    Ismeri a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok elvégzésének módszereit, a protokollok előírásait.
-    Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző szervek és szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felelős kóros élettani és biokémiai folyamatairól.
-    Ismeri az ezek képalkotó diagnosztikájában használható legfontosabb módszereket.
-    Ismeri a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszereket és azok biztonságos üzemeltetését.
-    Ismeri a képalkotó diagnosztikai adminisztrációs rendszerek (HIS, RIS) felépítését, működését, alkalmazását.
-    Ismeri a képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok).
-    Ismeri a teleradiológia működését, alkalmazásának lehetőségeit.
-    Ismeri a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozásának, értékelésének és archiválásának módszereit.
-    Ismeri a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok finanszírozási, elszámolási, dokumentációs szabályait.
-    Ismeri az adatvédelmi, betegjogi rendelkezéseket.
-    Ismeri a képalkotó és sugárterápiás berendezések működtetésével kapcsolatos eljárásokat és szabályokat, azok betartásának módját.
-    Ismeri a képalkotó diagnosztikában és a sugárterápiában a minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségfejlesztés alapelveit, a minőségügyi folyamatleírásokat. Ismeri a minőségügyi dokumentáció szabályait.
b) képességei
-    Képes a komplex adatfelvitelre, adatkezelésre, betegadminisztrációra a kórházi és radiológiai informatikai rendszerekben.
-    Képes a betegek felkészítésére képalkotó diagnosztikai, intervenciós és sugárterápiás eljárások során.
-    Képes a képalkotó diagnosztika és sugárterápia egyes területein adott műveletek és vizsgálatok önálló elvégzésére.
-    Képes a képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás műszerek biztonságos üzemeltetésére.
-    Képes a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozására, értékelésére és archiválására, a leletezés magas szintű előkészítésére.
-    Képes a vizsgálat, valamint a terápiás beavatkozások alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére.
-    Képes a terápiás vizsgálatokban való közreműködésre.
-    Képes a radiológiai ellátásból, sugárterápiás kezelésből származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve műszaki-technikai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közreműködésre.
-    Képes munkavégzése során a saját és kollégái munkavégzéséből, vagy a beteg viselkedéséből adódóan esetlegesen előforduló sugárveszély-helyzetek felismerésére és azok elhárításának megkezdésére.
-    Megbízhatóan tudja használni a rendszeresített hatósági dozimetriai eszközöket.
-    Képes adott munkahely képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás munkafolyamatainak szervezésére.
c) attitűdje
-    Törekszik a tevékenysége során a betegek tudása szerinti legmagasabb szintű ellátására.
-    Törekszik a maximális diszkrécióra és empátiára.
-    Törekszik a megszerzett tudásanyagot folyamatosan fejleszteni, az adott kor technikai és tudományos eredményeit figyelembe véve.
-    Hatékonyan kommunikál és együttműködik kollegáival.
-    Folyamatos önképzést végez.
d) autonómiája és felelőssége
-    Önállóan végez diagnosztikai és sugárterápiás adminisztrációs feladatokat.
-    Protokollok szerint (illetve egyedi utasítások alapján) önállóan végzi a beteg előkészítését diagnosztikai és sugárterápiás beavatkozásokhoz.
-    Protokollok alapján önállóan végez alap radiológiai képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat (röntgenvizsgálat).
-    A leletezést és a terápiás beavatkozások tervezését kiszolgáló képfeldolgozó tevékenységet felügyelettel végzi.
-    Felügyelettel végez besugárzás tervezést előkészítő tevékenységet (képregisztráció, képfúzió, kontúrozás).
-    Felügyelet mellett végez sugárterápiás kezeléseket.
-    Felügyelettel végez képverifikációs eljárásokat, azok kiértékelésében felügyelettel vesz részt.
-    Felügyelet mellett részt vesz dozimetriai mérések elvégzésében.
-    Önállóan felügyeli a diagnosztikai gépparkot és annak környezetét, felelős állagának megóvásáért.
-    Részt vesz a veszélyes hulladékok kezelésében.
-    Felügyelettel végzi a módszerek minőségi ellenőrzését, felismeri és feltárja az eltérések okát és részt vesz azok elhárításában.
-    Betartja a minőségügyi folyamatleírások előírásait és észleli az azoktól való eltéréseket.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a választható szakmai modul: 57 kredit

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében külső szakmai gyakorlóhelyen, egészségügyi intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesíthető.

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények
Az idegen nyelvi követelmény a felsőoktatási intézmény szakképzési programjában meghatározott egészségügyi latin kurzus teljesítése.

11. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei
-    a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti egészségügyi alkalmassági követelmények érvényesítése);
-    munkatapasztalat és az előzetesen megszerzett tudás beszámítása (Laboratóriumban szerzett munkatapasztalat a munkáltató igazolása, illetve megszerzett tudás alapján beszámítható, melynek mértékét a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. Legalább 15 év klinikai diagnosztikai laboratóriumban szerzett szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tárgyakból legfeljebb 10 kredit beszámítható.).

VI. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1.    GYÁRTÁSSZERVEZŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gyártásszervező felsőoktatási szakképzés (Production Assistant)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú gyártásszervező asszisztens
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Assistant

3. Képzési terület: művészet

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3715    kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
3719    egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja a gyártásszervezés hivatásszerű gyakorlásához a televíziózás, filmkészítés, mozgókép készítés területén gyártásszervező szakasszisztensek képzése, akik film-, televízió- és videostúdiók, valamint produceri irodák számára végeznek gyártásszervezést segítő szakasszisztensi munkát. Szervezőmunkájukkal hatékonyan segítik a produkció létrejöttét Alapfokú szakmai, technikai, gazdasági, pénzügyi, szervezési és jogi ismereteikkel segítik a produkció megvalósításának folyamatát.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A gyártásszervező asszisztens
a) tudása
-    Rendelkezik a gyártásszervezéshez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel.
-    Alapfokú tudással rendelkezik a gyártásszervezéshez kapcsolódó tevékenységek végzésének körülményeiről, a gyártási folyamatokra, megvalósításra, gyártási tervre vonatkozóan.
-    Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a gyártásszervezés egyes részei, továbbá az adott művészeti ág és más művészeti ágak, illetve más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.
-    Alapfokú tudással rendelkezik televíziós és filmszakmai technikákról, valamint a vágó, az operatőri, a hang, a látvány, az utómunka és a dramaturgia területén.
-    Átlátja szakmájának munkavállalással kapcsolatos szabályait, előírásait, tevékenységi köreit.
-    Tisztában van a gyártásszervezés etikai, alapvető jogi kérdéseivel.
-    Tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkezik.
-    Ismeri a mozgókép és a média területéhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat.
b) képességei
-    Képes a gyártásszervezés feladatainak megoldására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, alkalmazására.
-    Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a megfelelő információs és kommunikációs eszközöket.
-    Tevékenysége során képes a gyártásszervezés szereplőivel, szakmai, technikai képviselőivel hatékonyan együttműködni.
-    Képes a vezetők munkáját segítő asszisztensi feladatok ellátására és a munkavállalással kapcsolatos önálló döntésekre.
-    A gyártásszervezés etikai elvárásait és alapvető jogi szabályait a gyakorlatban alkalmazza.
-    Képes a mozgókép és a média területén lévő gyakorlat során rutin szakmai problémák azonosítására.
c) attitűdje
-    Elkötelezett a minőségi gyártásszervezési munkavégzés mellett.
-    Nyitott a gyártásszervezés elméleti alapjainak, módszereinek, új eredményeinek, innovációinak megismerésére.
-    Együttműködésre törekszik a gyártásszervezés és más szakterületek szereplőivel.
-    A gyártásszervezéssel kapcsolatos munka szabályait, előírásait elfogadja.
-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
-    Gyártásszervezési oldalról törekszik csapatmunkában a különböző projektek megvalósításának segítésére.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget érez saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
-    Kötelességének érzi a folyamatos önképzést, és szakmai téren önreflexióra törekszik.
-    Szakmai együttműködések során tisztában van kompetenciájának határaival.
-    A munkahelyi elvárásoknak megfelelően önállóan végzi munkáját.
-    Döntéseit a szakterület etikai, a szakma alapvető jogi szabályainak figyelembevételével hozza meg és felelősséget vállal azokért, valamint a produktumok tartalmáért.
-    Tiszteletben tartja mások szellemi értékeit, szakmai eredményeit.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

2.    KÉPZŐMŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: képzőművészeti felsőoktatási szakképzés (Fine Art Theory)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség:
-    felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon
-    felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Typograhic-assistant
-    Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection
-    választható szakirányok: könyvműves, bútorműves és műtárgyvédő

3. Képzési terület: művészet

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
2722    képzőművész
2729     egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2719    egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A felsőoktatási szakképzés célja a szakirány szerinti speciális szaktudással rendelkező
-    könyvműves képzése, aki képes tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére, különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel történő könyvek kötésére;
-    bútorműves képzése, aki a bútorműves és műtárgyvédő művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik és képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére, továbbá, akik specializált tudásukat használva autonóm művészeti produktumok, projektek elkészítésében asszisztensi szerepet vállalhatnak.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A képzőművész asszisztens
a) tudása
-    Rendelkezik a képzőművészethez kapcsolódó alapvető és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel, mind a gyakorlati műtermi munka, mind az elméleti, művészettörténeti vonatkozásokkal.
-    Alapvető tudással rendelkezik, a képzőművészetben végzett tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, (festészeti, szobrászati, grafikai eljárásokról, vizualitásban használt új technikai médiumokról), valamint a tevékenységek végzési körülményeiről: műtermekről, műhelyekről.
-    Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a képzőművészet egyes specializált részei, továbbá a képzőművészet és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.
-    Tisztában van a képzőművészet etikai, alapvető jogi, szerzői jogi kérdéseivel.
b) képességei
-    Képes a képzőművészet szakmai feladatainak megoldására, a szükséges módszerek és eszközök, kiválasztására, alkalmazására, munkájának térbeli, technikai képi, vagy sík felületen történő vizuális megjelenítésére.
-    Képes képzőművészetről való tudását, mind gyakorlati, mind elméleti megközelítésben fejleszteni és ennek elérése érdekében megfelelően használni a rendelkezésre álló technikai feltételeket, képzőművészeti alkotások létrehozására alkalmas infrastruktúrát, az információs és kommunikációs eszközöket.
-    Gyakorlati tevékenysége során képes a különböző művészeti ágak szereplőivel hatékonyan együttműködni, az autonóm képzőművészek mellett asszisztensként dolgozni.
-    Képes a munkavállalással kapcsolatos önálló döntésre.
-    A képzőművészet etikai elvárásait és alapvető jogi, szerzői jogi szabályait a gyakorlatban alkalmazza.
-    Képes művészeti tevékenységük környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a munkakörnyezet biztonságos kialakítására és a megfelelő eszközök, anyagok, a megfelelő (védő)eszközök megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.
c) attitűdje
-    Elkötelezett a minőségi képzőművészeti munkavégzés mellett.
-    Nyitott a képzőművészet elméleti alapjainak (mind a technéhez, mind a művészettörténethez tartozó), módszereinek, a vizuális kultúra új eredményeinek, innovációinak megismerésére.
-    Együttműködésre törekszik autonóm módon alkotó képzőművészekkel, más művészeti ágak, szakterületek szereplőivel.
-    A képzőművészeti tevékenység munkavállalással kapcsolatos szabályait, előírásait elfogadja.
-    Elfogadja a képzőművészet társadalmi szerepét, értékeit.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget érez képzőművészeti munkájáért, eredményeiért, kudarcaiért, akkor is, ha tevékenységét önállóan, és akkor is, ha egy csoport tagjaként végzi.
-    Kötelességének érzi a folyamatos képzőművészeti (ön)képzést.
-    Képzőművészeti tevékenységében (akkor is, ha egy nagyobb projekt részfeladatát végzi) önreflexióra törekszik.
-    Képzőművészeti produktumok, produkciók létrehozása során tisztában van kompetenciájának határaival.
-    Beosztásához tartozó elvárásoknak megfelelően önállóan végzi munkáját.
-    Döntéseit a képzőművészet etikai, alapvető jogi, szerzői jogi szabályainak figyelembevételével hozza meg, és azokért felelősséget vállal. Tiszteletben tartja mások szellemi értékeit, szakmai eredményeit.

7.1.2.A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák
7.1.2.1. A könyvműves szakirányon továbbá a képzőművész asszisztens
a) tudása
-    Felkészült tömegtermelésre és egyedi kivitelezésre alkalmas papíralapú dokumentumok, tárgyak, dobozok, tokok, tárolóeszközök tervezésére és készítésére.
-    Tud különféle tradicionális, szükség szerint muzeális technikákkal, hagyományos eszközökkel, kézműves módszerekkel könyvet kötni.
-    Papíröntést, merítést és festést végez.
-    Adott papíralapú tárgy, metszet, grafika, térkép, fotó, könyv állapotát, sérüléseit képes felmérni, okát felismerni, restaurálási dokumentációt készíteni, tárgyfotózni, vizsgálatokat végezni, restaurálási tervet készíteni.
-    Tud egyedi kötésű könyvet tervezni és elkészíteni ismeretei alapján.
-    Állapotmegőrző javításokat, kötésjavítást, alapszintű restaurálást végez.
-    Tud szakrajzot készíteni, ornamentikát másolni, tervezni.
-    Ismeri a nemes grafikai eljárásokat, a magas, a mély, a sík, és az átnyomó technikák közötti különbséget.
-    Jártas a különböző papír alapú tárgyak és könyvek készítési technikájának, anyagának, korának felismerésében.
-    Jártas a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközök és módszerek használatában.
-    Ismeri a könyvműves és restaurátori vállalkozás szabályozóit, jogszabályait, etikai előírásait, valamint a restaurátor szakma alkalmazásának fontosabb szakmai és pénzügyi feltételeit.
-    Tisztában van a szakma gyakorlati és technikai, eszköz és finanszírozási, adózási alapjaival, a kivitelezések alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, dokumentálásával.
-    Ismeri a gyakorlati és az etikai folyamatok irányításának, szervezésének, kivitelezésének, működtetésének alapelveit, módszereit.
-    Ismeri a kiadványtervezés célját, szerepét, jelentőségét, az összeállításának leghatékonyabb, lehetőleg leggazdaságosabb módozatait és azok gyakorlati megvalósításait.
-    Ismeri a korszerű tervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlati életben is.
-    Ismeri a szakmai projektek tervezésének, szervezésének alapjait, a projekthez szükséges, a tervezést meggyorsító, elősegítő informatikai eszközök korszerű használatát, illetve a korszerű nyomdatechnikai előkészítést, és a kivitelezések, nyomtatások legújabb módozatait.
b) képességei
-    Jártas a nemes grafikai eljárásokban, ismeri a gyakorlati kivitelezést a magas, a mély, a sík, és az átnyomó technikákban.
-    Képes a különböző papír alapú tárgyak és könyvek készítésére, állagmegóvására, közreműködik a restaurálásban.
-    Képes általános állapotfelmérésre, restaurátori, múzeumi asszisztensi, könyvtári állományvédelmi feladatok ellátására.
-    Képes magasnyomással sokszorosított grafikai vagy könyvillusztráció esetében egy nyomdai, illetve rotációs magasnyomást (esetleg egy nyomdai klisényomást), fametszetet, linómetszetet szakszerűen megkülönbözetni.
-    Képes klasszikus grafikai technikák használatára (fametszet, rézkarc, linómetszés, litográfia), védőborító, címlap, kiadvány tervezésére, illusztráció készítésére.
-    Képes kiállítások anyagának technikai előkészítésére.

7.1.2.2. A bútorműves és műtárgyvédő szakirányon továbbá a képzőművész asszisztens
a ) tudása
-    Művészi, művészettörténeti, rajzi, plasztikai, színtani és manuális kultúrával rendelkezik.
-    Átlátja a bútortörténeti stílusokat, elkészítésük korabeli faipari technikai lehetőségeit, használt anyagait, valamint a mai kor követelményeinek megfelelő faipari szakipari gyártástechnológiáját, a gyártás során használt anyagokat.
-    Jártas a szakma feladatainak megoldása során a tervezésben és a lebonyolításban, a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztásában.
-    Jártas a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközök és módszerek használatában.
-    Ismeri a kereskedelmemmel kapcsolatos konkrét megbízások teljesítésének, illetve kivitelezés szervezésének szakmai alapkritériumait.
b) képességei
-    Képes belső terek és téregyüttesek bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésére, ábrázolására, elkészítésére.
-    Képes munkaterülete, továbbá a mások által régebben készített berendezési tárgyak javítására, melyet tevékenységi területéhez tartozó körben készítettek el (alkatrészcsere, törés, kopás helyreállítása, bizonyos darabok pótlása, felújítása, felületkezelése).
-    Képes műtárgyvédelmi területen tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.
-    Képes bútorok és bútorzatok tervezésére, kivitelezésére vagy a kivitelezés irányítására.
-    Képes kereskedelmi forgalomban lévő, műtárgyként nem nyilvántartott bútorok felújítására, állagmegóvására.
-    Képes segédrestaurátori (asszisztensi) feladatkör ellátására, szakrestaurátori szakmai vezetés mellett.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

3.    SZÍNHÁZI RENDEZŐASSZISZTENS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés (Stage Directing Assistant)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú színházi rendezőasszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Stage Directing Assistant

3. Képzési terület: művészet

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3712    segédrendező;
3719    egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja színházi szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képesek lesznek önálló színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minőségére ügyelni. A képzés során elsajátított kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek, illetve személyes adottságok és készségek birtokában, mint a rendező melletti művészeti munkatárs, képesek megfelelni a színházi szakmai elvárásoknak.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A színházi rendezőasszisztens
a) tudása
-    Átfogóan ismeri a vizuális művészetek rendszerét, felépítését, stílusjegyeit, alkalmazásának alapszabályait.
-    Alapszinten ismeri a klasszikus és kortárs drámatörténetet.
-    Alapfokon tisztában van a dramaturgia szabályrendszerével.
-    Alapfokú ismeretei vannak a zenei összefüggésekről, zenetörténetről, a meghatározó zeneszerzőkről és életművükről.
-    Alapfokú ismeretei vannak a rendezés és a szcenika terén.
-    Színházi üzemtan és menedzsment ismeretekkel rendelkezik.
-    Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata biztosítja a színházi struktúra ismeretét.
-    A próbafolyamat és dokumentációk ismerete mellett rendelkezik egyéb színházi szakmaismerettel (súgó, ügyelő), ismeri a színház gyakorlati működését.
b) képességei
-    Képes a színházi tevékenységben, mint csapatmunkában való kreatív részvételre.
-    A színházi próba során a színészek játékát akadályozó, véletlenszerűen felmerülő technikai akadályokat felismeri és a probléma természetének megfelelően azonnal intézkedik.
-    Képes a közreműködő művészek és műszaki szakemberek munkájának összehangolására, a próbafolyamat koordinálására, javaslattételre a felmerülő fegyelmi, illetve jutalmazási kérdésekben.
-    Képes a színház vezetőit segíteni a repertoár, műsorrend kidolgozásában, költségvetések tervezésében.
-    Hatékonyan képes kommunikálni a színházi kollégákkal, felismerve és érzékenyen kezelve a színházban, illetve az aktuálisan próbált színdarabban betöltött munkájuk milyenségét, rangját, szerepét, adekvát módon kommunikál a rendezővel és közvetlen kreatív munkatársaival, a főszereplőkkel, mellékszereplőkkel, az egyes technikai szakmaterületek képviselőivel.
-    A próbafolyamattal járó összes, szükséges találkozást képes hatékonyan megszervezni, lebonyolítani (próbatábla összeállítása, részpróbák egyeztetése, szakmai konzíliumok szervezése).
-    Képes teljes tartalmában megérteni és alkalmazni a színházi szaknyelvet magyar és legalább egy idegen nyelven egyaránt.
-    Képes a színházi működést, a produkció létrejöttét segíteni.
c) attitűdje
-    Igényes és önkritikus saját tudásával szemben, fejleszti színházi és színház-technológiai ismereteit.
-    A színházi próbák által igényelt szerteágazó munkavégzés teljességére ügyel, annak minden részletére kiterjed a figyelme.
-    A színházban történő művészi munka során felmerülő konfliktushelyzeteket elfogulatlanul, előítélet-mentesen kezeli.
-    A próba- és előadás-szituációkat kreativitással, rugalmasan és empátiával kezeli.
-    Betartja a színházi szakma etikai normáit.
-    A különböző, szélsőséges karaktereket toleranciával kezeli.
-    Törekszik arra, hogy színházi produkciók alkotócsapatának tagja legyen, munkájával új színházi alkotások létrejöttét segítse.
-    Nyitott a színházi munkavégzésével kapcsolatos technikai és módszertani újdonságok megismerésére.
-    Elfogadja, hogy saját munkáját teljes egészében a létrejövő színházi produkciónak, illetve a kreatív munkatársak döntéseinek rendeli alá.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal a színpadi rend és munkafegyelem fenntartásáért.
-    Önállóan tervezi meg a próbák beosztását, a rendezővel és a közvetlen munkatársakkal konzultálva.
-    A rendező utasításai szerint önállóan végzi feladatát.
-    A színházi próba során elhangzott rendezői utasítások mindegyikét nagy pontossággal és körültekintéssel feljegyzi.
-    Felismeri a színházművészetnek a társadalomban betöltött szerepét, a színdarabok társadalomra tett hatását, kulturális értékét.
-    Színházi rendezőasszisztensi feladatainak megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns metódust.
-    Figyelemmel kíséri a színházi előadások munkavédelmi előírásait, ezek próbákon való betartását.
-    Feladatkörében önállóan intézkedik, és intézkedései következményeiért vállalja a felelősséget.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat hazai vagy külföldi, nemzeti vagy kiemelt színházban, bábszínházban vagy független társulatnál produkció létrehozásában másodasszisztensként való részvétel a munka előkészület, olvasópróba, bemutató fázisaiban.

10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

4.    TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés (Television Production)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
-    szakképzettség: felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Television Production Assistant

3. Képzési terület: művészet

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3712    segédrendező
3715    kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
3719    egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7. A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja a televíziós műsorkészítés hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség nyújtása, amellyel a televíziós műsorkészítő-asszisztensek a mozgóképkészítés eszközeinek ismerete és fejlett kommunikációs képességek birtokában képesek televíziós műfajokban, a mozgóképkészítés területén televíziós szakemberekkel együttműködésben műsorok készítésében részt venni. Elméleti és gyakorlati alapismeretekkel rendelkeznek a képalakítás és képalkotás terén, és képesek a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek felhasználására, a televíziós műsorkészítésben asszisztensi feladatkörök ellátására, részben előre nem látott feltételek melletti technikai feladatok megoldására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A televíziós műsorkészítő-asszisztens
a) tudása
-    Rendelkezik a televíziós műsorkészítéshez kapcsolódó alapvető általános és szakspecifikus, strukturált ismeretekkel.
-    Alapfokú tudással rendelkezik a televíziós műsorkészítő tevékenységek alapjául szolgáló anyagokról, technikákról, valamint a tevékenységek végzésének körülményeiről.
-    Alkalmazásorientált ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a televíziós műsorkészítés egyes részei, továbbá az adott művészeti ág és más művészeti ágak, illetve más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.
-    Átlátja szakmájának munkavállalással kapcsolatos szabályait, előírásait, tevékenységi köreit.
-    Tisztában van a televíziós műsorkészítés etikai, alapvető jogi, szerzői jogi kérdéseivel.
-    Az audiovizuális eszközöket alapszinten ismeri a mozgókép és a média területén.
-    Tudása kiterjed az audiovizuális tartalmak piaci szegmensére is.
-    Rendszerszemléletű látásmóddal rendelkezik, amely a szerteágazó feladatköröket és azok technikai igényeit optimalizálja.
-    Szakmai kapcsolatokon keresztül tud vonatkoztatási pontokat találni az innovatív tevékenységek terén.
b) képességei
-    Képes a televíziós műsorkészítés feladatainak megoldására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, alkalmazására.
-    Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, önfejlesztés különböző módszereit és a megfelelő információs és kommunikációs eszközöket.
-    Tevékenysége során képes a televíziós műsorkészítés szereplőivel, szakmai, technikai képviselőivel hatékonyan együttműködni.
-    Képes a vezetők munkáját segítő asszisztensi feladatok ellátására és a munkavállalással kapcsolatos önálló döntésekre.
-    A televíziós műsorkészítés etikai elvárásait és alapvető jogi, szerzői jogi szabályait a gyakorlatban alkalmazza.
-    Képes a mozgókép és a média területén lévő gyakorlat során rutin szakmai problémák azonosítására.
-    Képes önálló döntéseket hozni a technikai alkalmazások és azok rendeltetésszerű használatát figyelembe véve.
-    Képes csapatban együttműködni és a feladatok végrehajtását specifikusan elvégezni.
-    Képes tájékozódni a magyar televíziózás intézményrendszerében.
-    Képes a különböző kommunikációs csatornák, közösségi szolgáltatások kezelésére, használatára.
-    Képes - a rendszerszemlélet alkalmazásával -, az optimális kihasználtsági és ütemezési, gyártási folyamtok kezelésére.
-    A műsorkészítési folyamatokat átlátja és a tevékenységi köröket összehangolja.
c) attitűdje
-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett.
-    Nyitott a televíziós műsorkészítés elméleti alapjainak, módszereinek, új eredményeinek, innovációinak megismerésére.
-    Nyitott az új technikai elemek megismerésére, feltérképezésére, használatára.
-    Együttműködésre törekszik a televíziós műsorkészítés és más szakterületek szereplőivel.
-    Szakmájának munkavállalással kapcsolatos szabályait, előírásait elfogadja.
-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.
-    Az audiovizuális eszközöket alapszinten használja a mozgókép és a média területén.
-    Megbecsüli munkatársai tevékenységét.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget érez saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért és kudarcaiért.
-    Kötelességének érzi a folyamatos önképzést, és szakmai téren önreflexióra törekszik.
-    Szakmai együttműködések során tisztában van kompetenciájának határaival.
-    A munkahelyi elvárásoknak megfelelően önállóan végzi munkáját.
-    Döntéseit a szakterület etikai, a szakma alapvető jogi, szerzői jogi szabályainak figyelembevételével hozza meg, és felelősséget vállal azokért, valamint a produktumok tartalmáért.
-    Tiszteletben tartja mások szellemi értékeit, szakmai eredményeit.
-    Figyelemmel kíséri a különböző támogatási források által kínált lehetőségeket, azok felhasználási területeit, igényeit figyelembe véve.

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalkozásoknál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

VII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

1.    MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

1.    A felsőoktatási szakképzés megnevezése: műszaki felsőoktatási szakképzés (Engineer Assistant)

2.    A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
-    szakképzettség: műszaki mérnökasszisztens
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Engineer Assistant

3.    Képzési terület: műszaki

4.    A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
2910     Egyéb magasan képzett ügyintéző
3111     Bányászati technikus
3112     Kohó- és anyagtechnikus
3113     Élelmiszer-ipari technikus
3114     Fa- és könnyűipari technikus
3115     Vegyésztechnikus
3116     Gépésztechnikus
3117     Építő- és építésztechnikus
3121     Villamosipari technikus (energetikai technikus)
3122     Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
3131     Mezőgazdasági technikus
3132     Erdő- és természetvédelmi technikus
3133     Földmérő és térinformatikai technikus
3134     Környezetvédelmi technikus
3135     Minőségbiztosítási technikus
3136     Műszaki rajzoló, szerkesztő
3139     Egyéb, máshova nem sorolható technikus
3151     Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
3152     Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője
3153     Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
3154     Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
3155     Fémgyártási berendezés vezérlője
3159     Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője
3161     Munka- és termelésszervező
3162     Energetikus
3163     Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
3171     Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
3172     Légijármű-vezető, hajózómérnök
3173     Légiforgalmi irányító
3174     Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
3190     Egyéb műszaki foglalkozású
3910     Egyéb ügyintéző

5.    A képzési idő félévekben: 4 félév

6.    A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    A képzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben egy félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7.    A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

8.    Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1. A műszaki mérnökasszisztens
a) tudása
-    Ismeri a műszaki képzési terület műveléséhez szükséges általános matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat, és az ezekkel összefüggő terminológiát.
-    Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületéhez kapcsolódó tevékenységek legfontosabb eljárásait, eszközeit és dokumentációs rendszerét.
-    Ismeri a speciális szakterületén alkalmazható adatgyűjtési és feldolgozási módszereket.
-    Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, rajz útján történő és szóbeli szakmai kommunikáció eszközeit.
-    Ismeri a műszaki képzési terület adott részterületének legfontosabb etikai és jogi szabályait.
-    Ismeri a speciális szakterületének lényeges gyakorlati munkafogásait, munkafolyamatait.
-    Birtokában van a munkahely irányításához szükséges középvezetői feladatok ellátását biztosító minőségirányítási, vezetési és szervezési ismereteknek.
-    Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi területek elvárásait, követelményeit.
b) képességei
-    A műszaki képzési terület egy adott részterületén felmerülő rutinfeladatok megoldása során képes alkalmazni a megismert általános elveket, szabályokat, eljárásokat, terminológiát.
-    Képes szakterületén belül adott részterület műszaki folyamatait működtetni és munkáját dokumentálni.
-    Alkalmazza a műszaki képzési terület adott részterületére vonatkozó adatgyűjtési módszereket.
-    Feladatmegoldása során képes együttműködni és szakmai kommunikációt folytatni más szakemberekkel.
-    Képes szakterületén feladatai megoldásához IKT eszközöket felhasználni.
-    Képes speciális szakterületén a lényeges gyakorlati munkaműveletek elvégzésére, egyes gépek, berendezések kezelésére.
-    Képes egyénileg és csoportmunkában egyaránt ismereteinek gyakorlatban való megvalósítására.
-    Képes létrehozni, olvasni és értelmezni a műszaki dokumentációkat.
c) attitűdje
-    Vállalja és elfogadja a műszaki képzési területet, az ott ellátandó mérnöki kisegítő tevékenységeket.
-    Érdeklődő a műszaki képzési területtel összefüggő új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban.
-    Elfogadja és betartja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, továbbá a munkavállalás és munkavégzés jogi szabályait.
-    Elkötelezett a minőségi követelmények betartása iránt.
-    Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeket.
-    Nyitott ismereteinek gyarapítása iránt.
-    Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik.
d) autonómiája és felelőssége
-    A kiadott feladatot képes önállóan végrehajtani.
-    Felismeri saját szakmai korlátait egy adott probléma felmerülése esetén.
-    Munkahelyi vezetőjének utasítása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
-    Képes és hajlandó együttműködni szakmai feladatok megoldásában más résztvevőkkel.
-    Figyelembe veszi munkájában az etikai és jogi szabályokat, szervezeti előírásokat.
-    Felelősséggel végzi saját munkáját és felelősséget vállal érte.
-    Felkészült a munkavállalásra, vállalkozásra (önfoglalkoztatásra).

9.    A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit, a műszaki jellegű (gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika, vegyipar, építészet, könnyűipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás) szakmacsoportok szerinti specializáló kreditértéke legfeljebb 15 kredit.

10.    A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

3. melléklet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez31


AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET


1.    ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.    Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki (Food Engineering)

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: élelmiszermérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Engineer

3.    Képzési terület: agrár

4.    A képzési idő félévekben: 7 félév

5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 541/0721

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az élelmiszermérnök
a)    tudása
-    Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggseit és folyamatait.
-    Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az iparághoz kötődő folyamatokat. Rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti, módszertani alapokkal, valamint gyakorlati ismeretekkel.
-    Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket az egészségtudatos táplálkozás vonatkozásában.
-    Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műszereit, valamint ezek működését a gyakorlatban is.
-    Rendelkezik az élelmiszeripar területén alkalmazható menedzsmentismeretekkel a gazdálkodó egység méretétől (családi gazdaság, iparszerű gazdálkodás) függetlenül.
-    Rendelkezik az élelmiszeripar területén az alapvető etikai szabályok ismeretével.
-    Ismeri az élelmiszer-ipari ágazatot működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret.
-    Birtokában van az élelmiszer-technológiai és élelmiszerlánc-biztonsági problémák azonosításához szükséges ismereteknek.
-    Ismeri az élelmiszer-technológiai és élelmiszerbiztonsági problémák azonosításhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatok alapelveit.
-    Ismeri a releváns információgyűjtési, elemzési és problémamegoldási módszereket.
-    Átlátja és érti a K+F+I tevékenység szerepét és célját az élelmiszeriparban.
-    Ismeri és használja a hatékony kommunikáció formáit, módszereit és eszközeit.
-    Ismeri az élelmiszeripar szakmai szókincsét magyarul és egy idegen nyelven.
b)    képességei
-    Képes élelmiszer-ipari nyersanyagok élelmiszerlánc-biztonsági kockázatainak felmérésére, értékmegőrző tárolására és azokból értéknövelő eljárások alkalmazásával biztonságos élelmiszerek előállítására, tartósítására, forgalmazására a kapcsolódó szak- és közigazgatási vonatkozások figyelembevételével.
-    Képes az élelmiszer-előállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, szervezési, marketing, élelmiszer-ipari informatikai szabványosítási és műszaki szabályozási elvek alkalmazására.
-    Képes az élelmiszeripar területén működő vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, valamint közép- és kisvállalkozások (KKV-k) mérnöki szintű irányítására, ellenőrzésére és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a minőségbiztosítási, minőségszabályozási és környezetvédelmi előírásokat is.
-    Képes a környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások figyelembevételével laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, gépek és berendezések működtetésére, új módszerek alkalmazására az élelmiszer-előállítás teljes területén.
-    Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében.
-    Képes az élelmiszerlánc szereplőinek viselkedését, intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkája során felhasználni.
-    Képes a hatékony önképzésre, saját önálló tanulásának megtervezésére és megszervezésére, az ehhez szükséges források felkutatására.
-    Képes az élelmiszer-ipari folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, minőségügyi rendszerének alkalmazására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre.
-    Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő, közvetlen irányítására.
-    Képes anyanyelvén az élelmiszer-ipari szakterület tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.
-    Képes az élelmiszeripar szakterületével kapcsolatos információk megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására legalább egy idegen nyelven.
-    Megérti és használja az élelmiszer-tudomány és -technológia online és nyomtatott szakirodalmát magyar és egy idegen nyelven.
-    Hatékonyan alkalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközöket.
c)    attitűdje
-    A szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra, váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát, igénye van az önképzésre.
-    Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
-    Elkötelezett az élelmiszer-minőség, -biztonság, valamint az egyén és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások iránt.
-    Érzékeny és nyitott az élelmiszeripar területén felmerülő problémákra, törekszik azok elemzésére és megoldására. A felmerülő szakmai problémák megoldásában az együttműködési szándék, alkalmazkodó képesség és jó kapcsolatteremtő képesség jellemzi.
-    Fogékony az élelmiszer-ipari folyamatokhoz kapcsolódó eszközök, berendezések működéséhez szükséges ismeretek befogadására.
-    Elkötelezett az élelmiszer-ipari K+F+I tevékenységek iránt.
d)    autonómiája és felelőssége
-    Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Az élelmiszeripar területén felmerülő szakmai problémák megoldását önállóan vagy másokkal együttműködve, a felelősség egyéni vállalásával és a szakma etikai normáinak betartásával végzi.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
-    Az élelmiszer-termelési és -kezelési egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    Felelősséggel vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.

8.    Az alapképzés jellemzői
8.1.     Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    az élelmiszermérnöki szakmát megalapozó természettudományi diszciplínák (matematika, fizika, kémia, biológia) 20-30 kredit;
-    az élelmiszerekben a feldolgozás és tárolás alatt lejátszódó folyamatok megértését szolgáló általános szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, általános mikrobiológia, ipari mikrobiológia) 15-25 kredit;
-    mérnöki (műszaki) alapozó ismeretkörök (gépészeti ismeretek, élelmiszer-ipari művelettani ismeretek, méréstechnika és automatizálás, elektrotechnika, informatika) 30-40 kredit;
-    élelmiszerlánc-biztonsági szaktudást adó ismeretek (élelmiszer-analitika, élelmiszer mikrobiológia és higiénia, élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-ipari minőségirányítás) 10-20 kredit;
-    gazdaságtani és kommunikációs ismeretek (közgazdaságtan, élelmiszer-ipari gazdaságtan, élelmiszer-ipari marketing, folyamatszervezés, élelmiszer-termelés és -kezelés jogi szabályozása, tárgyalástechnika) 15-20 kredit;
-    az élelmiszer-előállításhoz és -kezeléshez kapcsolódó speciális kompetenciákat nyújtó ágazati szakismeretek (árukezelési technológia, állatitermék-technológia, borászat és üdítőitalipari technológia, édes- és zsiradékipari technológia, sör- és szeszesipari technológia, sütő- és tésztaipari technológia, tartósítóipari technológia, élelmiszer-kereskedelem) 30-60 kredit.

8.2.     Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3.     A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból.


2.    FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: földmérő és földrendező mérnöki (Land Surveying and Land Management Engineering)

2.     Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: földmérő és földrendező mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Land Surveying and Land Management Engineer
-    választható specializációk: geoinformatika, földrendező

3. Képzési terület: agrár

4.     A képzési idő félévekben: 7 félév

5.     Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 582/0732

7.     Az alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák, elvárások
7.1.1. A földmérő és földrendező mérnök
a)    tudása
-    Átfogóan ismeri a földmérés és földrendezés, illetve a hozzá kapcsolódó szakterületek ismeretanyagát, lehetőségeit, fejlődési tendenciáit.
-    Ismeri a földméréshez és földrendezéshez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert, szaknyelvezetet.
-    Átfogóan ismeri a földmérés területén használatos műszereket, eszközöket, mérési, számítási és kiértékelési módszereket.
-    Ismeri a geodézia ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
-    Átfogóan ismeri a forgalomban lévő térinformatikai, szakmai adatfeldolgozási szoftvereket.
-    Rendelkezik a szakterülethez kapcsolódó jogi, gazdasági és társadalmi ismeretekkel.
-    Ismeri az államigazgatási rendszerek működését.
-    Átfogóan ismeri az agrárszakterület legfontosabb feladatait.
-    Megfelelő idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik a szakma gyakorlásához.
-    Ismeri a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldásokat, azokat előnyben részesíti.
b)    képességei
-    Elvégzi a térbeli objektumok és a térinformatikai rendszerekben előforduló jelenségek elemzését, értelmezését és integrálását – beleértve az ilyen adatok megjelenítését és kommunikációját is – térképek, modellek és mobil digitális eszközök felhasználásával.
-    Képes a különböző méretarányú földmérési alaptérképek, tervezési alaptérképek, megvalósulási térképek és térinformatikai adatbázisok előállítására, az elvégzett feladatok minőségtanúsítására.
-    Elvégzi a Földön elhelyezkedő természetes és mesterséges tereptárgyak (objektumok) térbeli helyzetének, alakjának, felszínének meghatározását (felmérését), időbeli változásuk követését.
-    Felméri és kitűzi a földrészletek határvonalát, beleértve az országhatárokat, közigazgatási határokat, földrészlethatárokat.
-    Ismeri és elvégzi a létesítményekkel, az építéssel kapcsolatos mérnökgeodéziai munkákat.
-    Képes a korszerű geodéziai és távérzékelési adatgyűjtő eszközök és az ezekkel gyűjtött adatok feldolgozó szoftvereinek használatára.
-    Képes térbeli adatokat és információkat kinyerni földi, légi és űrfelvételekből.
-    Képes a földrajzi információs rendszerek (térinformatikai rendszerek) tervezésére, megvalósítására, valamint az ezzel kapcsolatos adatok gyűjtésére, tárolására, elemzésére, kezelésére, megjelenítésére és terjesztésére.
-    Képes a természeti erőforrások és a társadalmi környezet változásával kapcsolatos térbeli adatok kezelésére és felhasználására a városfejlesztés, a vidékfejlesztés és a regionális fejlesztés tervezésénél.
-    Képes az ingatlanok tervezésével, újratervezésével, fejlesztésével, értékbecslésével kapcsolatos földmérési, térinformatikai, ingatlan-nyilvántartási feladatok végzésére.
-    Megérti és használja a földmérés és kapcsolódó szakterületek online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
c)    attitűdje
-    Törekszik a szakmai, a szakmaközi együttműködésre, az alkalmazók igényeinek megértésére, felmérésére.
-    Nyitott a földmérési gyakorlat aktuális kérdései iránt.
-    Törekszik a szakmai gyakorlatban jelentkező problémák felismerésére, azok megfogalmazására és megoldására a mérnöki etika szabályainak betartásával.
-    A komplex megközelítést kívánó, illetve a váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályokat és a szakmai etikai normákat figyelembe vevő döntéshozatalra.
-    Önképzés, vagy más továbbképzés révén törekszik a modern technikai eszközök megismerésére, használatára, és azoknak a szakmai gyakorlatban történő bevezetésére.
-    Elkötelezett az élethosszig tanulás mellett, megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását.
d)    autonómiája és felelőssége
-    Szakmai ismeretei, tájékozottsága alapján képes önállóan értelmezni, végiggondolni a felmerülő szakmai kérdéseket.
-    A tervezési, kivitelezési munkafolyamatban felhasználja a társszakmáktól kapott adatokat.
-    Terepi körülmények között önállóan tájékozódik.
-    Felelősséget érez munkája iránt, vállalja tettei következményeit.
-    Felelősséggel vállal részt szakmai nézetek, trendek kialakításában, indoklásában, képviseletében és a szakterület innovációjában.
-    Alkalmas a multidiszciplináris munkacsoportokban való együttműködésre, a projektmenedzsmentben való részvételre.
-    Rendelkezik a szakmai és a szakmaközi együttműködéshez szükséges kommunikáció képességével és felelősségtudattal.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természettudományos ismeretek (matematika, geometria, fizika) 16-24 kredit;
-    informatikai ismeretek (informatika, programozás, CAD alkalmazások, térinformatika) 14-22 kredit;
-    általános műszaki és környezettudományi ismeretek (műszaki ismeretek, földhasználat és földminősítés, környezettan, föld- és területrendezés) 6-12 kredit;
-    közgazdaságtani és menedzsment ismeretek 4-8 kredit;
-    jogi és államigazgatási ismeretek 4-8 kredit;
-    társadalomtudományi és EU ismeretek (kommunikáció, EU agrárpolitika) 4-8 kredit;
-    mérési és adatfeldolgozási ismeretek (földmérési ismeretek, térképi ismeretek, adatgyűjtési módszerek, térképkészítési technológiák, vonatkoztatási rendszerek, műholdas helymeghatározás, fotogrammetria, távérzékelés, topográfia, nagyméretarányú felmérés, térinformatikai alkalmazások, mérnökgeodézia, föld- és területrendezés) 55-65 kredit.
8.1.2. A szakon sajátos kompetenciákat eredményező specializációk, amelyek hozzásegítik a hallgatót a személyes képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez 20-40 kredit.
A választható specializációk szakterületei, kreditarányok:
a) geoinformatika specializáció:
digitális kartográfia, felsőgeodézia, mérnökgeodézia, térinformatikai menedzsment;
b) földrendező specializáció:
föld- és területrendezés, távérzékelési alkalmazások, vidék- és területfejlesztés, vízrendezés és melioráció.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó intézeti gyakorlati képzésből [két hét geodézia terepgyakorlat (kritériumfeltétel), két hét felmérés terepgyakorlat, két hét komplex terepgyakorlat], valamint egy összefüggő (tíz hét) szakmai gyakorlatból. A gyakorlatok kreditértéke összesen 30 kredit.3.    KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.     Az alapképzési szak megnevezése: kertészmérnöki (Horticultural Engineering)

2.     Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: kertészmérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

3.     Képzési terület: agrár

4.     A képzési idő félévekben: 7 félév

5.     Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.     A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 622/0812

7.     Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik ismerik a kertészet termelési ágazatainak legfőbb sajátosságait, valamint azok agrárgazdaságon belüli szerepét és lehetőségeit. Képesek üzemi méretű termelési folyamatok tervezésére, irányítására és szervezésére, az áruvá készítés, a termékek forgalmazása és tárolása során jelentkező feladatok vezetésére, a kertészet területén speciális szakigazgatási alapfeladatok ellátására. Alkalmasak önálló kertészeti gazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A kertészmérnök
a)    tudása
-    Ismeri a kertészeti növényekben lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat.
-    Tisztában van a kertészeti termesztés biológiai és technológiai alapjaival, az egyes ágazatok agro- és fitotechnikai sajátosságaival és ezek szabályozási lehetőségeivel, a kertészeti termesztésben károsító szervezetekkel és abiotikus hatásokkal, valamint az ellenük alkalmazható hatékony védekezési módokkal.
-    Tisztában van azzal, hogy a kertészeti termesztésben előállított termékek az élelmiszerlánc részét képezik, ezzel kapcsolatban tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait.
-    Ismeri a kertészeti szakmához kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését.
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági folyamatokat.
-    Átlátja az egyes kertészeti ágazatokban (dísznövény-, gyógynövény-, gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztés) felmerülő termelési folyamatok sajátosságait, az ehhez szükséges legfontosabb elméleti és módszertani alapokat és a kapcsolódó gyakorlati ismereteket, a kertészeti szakmában alkalmazható vállalkozási menedzsmentismereteket, valamint a termelési folyamatok, az élelmiszerlánc-biztonság és a minőségbiztosítás összefüggéseit.
-    Ismeri az agrárpolitika és a kertészeti szakpolitikák (támogatási, adózási stb.) alapvető funkcióit és összefüggéseit.
-    Tisztában van a K+F+I tevékenység kertészetben betöltött szerepével.
-    Ismeri a start-up lehetőségeket és technikákat.
-    Rendelkezik a kertészeti ágazatok problémáinak azonosításához szükséges ismeretekkel és a releváns információgyűjtés, elemzés és problémamegoldás módszereivel.
-    Ismeri a kertészeti szakma és azon belül az egyes kertészeti ágazatok terminológiáját, a szaknyelv anyanyelvi és egy idegen nyelvet jellemző sajátosságait.
-    Ismeri a kertészeti termékeket és kereskedelmüket.
-    Munkája során különös figyelmet fordít az egyének és a társadalom egészségét támogató környezet kialakítására, egészségbarát műszaki megoldások alkalmazására.
b)    képességei
-    Kertészeti növények termesztése során képes magas biológiai értékű és élelmiszercélú növények esetén biztonságos, sérülésektől és károsodásoktól mentes termés, illetve áru előállítására, megóvására és igényes kiszerelésére, alkalmas a kertészeti termékek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos szak- és közigazgatási feladatok ellátására.
-    Képes a kertészeti ágazatok területén működő vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, valamint kis-és középvállalkozások mérnöki szintű irányítására és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is.
-    A kertészeti ágazatok területén képes a termelést előkészítő és szolgáló eljárások megtervezésére, lebonyolítására, az erőforrások szakszerű elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív szinten.
-    Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, gyomnövények, valamint természetes ellenségeik azonosítására, növényvédelemre.
-     Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
-    Képes kertészeti ágazati szakmai problémák megfogalmazására, a várható trendek felismerésére, önálló szakmai álláspont kialakítására, és annak megvédésére a viták során.
-    Képes a képzése során elsajátított vizsgálati módszereket alkalmazni.
-    Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és azt munkája során felhasználni.
-    Képes a kertészeti szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására. Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő közvetlen irányítására.
-    Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására, a kertészeti szakterülettel kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére anyanyelvén, valamint szaktudományi tartalmak szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is a speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazása révén.
-    Képes az IT nyújtotta lehetőségek tudatos és szakszerű használatára, előnyeinek és hátrányainak felismerésére a kertészeti ágazat összefüggéseiben.
-    Képes a hatékony kommunikáció különböző formáit, módszereit és eszközeit alkalmazni a kertészeti szakterületre jellemző kommunikáció során.
-    Választott kertészeti ágazatában, illetve specializációjában képes az ágazat működését meghatározó szakmai ismeretek rendszerszintű átlátására és értelmezésére.
-    Rendelkezik vállalkozásszervezési és -irányítási készséggel.
c)    attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli az agrárgazdaság, különösen ezen belül a kertészet és a kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepét, képviseli szakterületének legfontosabb értékeit.
-    Együttműködő-készség, kapcsolatteremtő képesség jellemzi.
-    Érti, magyar és idegen nyelven is alkalmazza a szakmai és emberi kommunikáció szabályait.
-    Konstruktívan áll a szakmai kérdésekhez. Kezdeményezőkészség és fogékonyság jellemzi az újdonságok iránt, nyitott az agrártudományok alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
-    Érzékeny a szakterületével kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok elemzésére és megoldására, együttműködési szándékkal közeledik a felmerülő szakmai problémák megoldásához.
-    Környezettudatos, fenntartható gazdálkodásra törekvő szemlélettel rendelkezik.
-    Felelősségtudata a K+F+I tevékenységhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Nyitott a kertészeti termelésfejlesztés legújabb eredményeinek alkalmazására.
-    Minőség iránti igény jellemzi.
-    Szakmai felelősségtudattal és együttműködési készséggel rendelkezik.
-    Elkötelezett az ágazat szakmai és etikai normái mellett.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősségtudat jellemzi a munkával és magatartással kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
-    A döntési és a menedzsment funkciókat önállóan gyakorolja a termelésszervezeti egységek szintjén.
-    Felelősséget érez a kertészeti főágazat szerepének erősítésében.
-    Felelősséget vállal saját döntéseiért, a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    Felelősséggel vállalja szakmai állásfoglalásainak következményeit.
-    Választott kertészeti ágazatában, illetve specializációjában önállóan képes azonosítani a problémákat, s elméleti és gyakorlati tudása segítségével alkalmas azok megoldási stratégiáinak kidolgozására és e stratégiák következetes követésére.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    a kertészeti ágazatok elméleti és gyakorlati szakmai tudnivalóit megalapozó természettudományi diszciplínák (növénytan, kémia, anyagcsere-élettan, növényi biotechnológia és genetika, természeti erőforrások ismerete) 35-45 kredit;
-    a mérnöki felkészültséget megalapozó természettudományos ismeretek (matematika, biometria, fizika, informatika, műszaki diszciplínák) 20-25 kredit;
-    társadalomtudományi alapozó ismeretkörök (közgazdaságtan, agrárgazdaságtan, agrárpolitikai ismeretek) 5-10 kredit;
-    általános és enciklopédikus mezőgazdasági ismeretek (földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás) 10-15 kredit;
-    a kertészeti növények (dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlő, zöldségnövények) termesztéséhez, szaporításához és áruvá készítéséhez szükséges általános szakmai ismeretek (faj- és fajtaismeret, technikai folyamatok, növényvédelmi diszciplínák, élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek) 55-65 kredit;
-    kertészeti gazdasági és gazdálkodási ismeretek (marketing, minőségbiztosítás, számvitel és pénzgazdálkodás, üzemszervezés) 10-15 kredit.
8.1.2. A specializációk a kertészeti ágazatokhoz (dísznövénytermesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, zöldség- és gombatermesztés), továbbá azok botanikai, molekuláris biológiai alkalmazásaihoz kapcsolódó, karakterisztikus kompetenciákat nyújtó, az intézmények által ajánlható speciális ismeretek, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül 15-30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze:
-    a szakmai tantárgyi képzéshez kapcsolódóan összesen legalább öt hét terepgyakorlatból, amelynek teljesítése a tantárgyak kreditértékével együtt elismert vagy amely különálló kredit megszerzésére irányul, továbbá
-    30 kreditértékkel elismerhető féléves (tizenkettő-tizenöt hét) összefüggő üzemi gyakorlatból.


4.    LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.     Az alapképzési szak megnevezése: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)

2.     Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horse Breeding, Equestrian Sport Manager
-    választható specializációk: lovassport menedzser, lovasedző

3.     Képzési terület: agrár

4.     A képzési idő félévekben: 7 félév

5.     Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökök képzése, akik természettudományi, agrárműszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési ismereteik birtokában képesek a lótenyésztés, a lovassport szervezés területén a tudásukat alkalmazni. Ismerik a lovassport szervezés különböző szervezeti formáit és azok működését. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök
a)    tudása
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat.
-    Ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyszervezéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését.
-    Rendelkezik szakterületén az alapvető etikai szabályok, a nemzetközi és a magyar lovaskultúra hagyományainak ismeretével.
-    Ismeri a lótenyésztés szervezeti kereteit, az agrárgazdaságot működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret.
-    Ismeri a jogi és közgazdasági szabályozórendszert, a rendelkezések alkalmazásának módszereit, technikáit és az ágazathoz tartozó szakigazgatási feladatokat.
-    Ismeri a lovas ágazathoz szervesen kapcsolódó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezését, a tenyészállat-értékesítési módszereket, a lóállomány betegségmegelőzési feladatainak ellátását.
-    Birtokában van a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére és gyakorlati megvalósítására vonatkozó ismerteknek.
-     Szakterületén alkalmas a gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzésére.
-    Ismeri a lótenyésztés és lótartás területén a legújabb kutatási eredményeket.
-    Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és az egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
b)    képességei
-    Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkája során felhasználni.
-    Képes anyanyelvén szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.
-    Képes szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.
-    Képes a lótenyésztéssel, lótartással, lovas oktatással foglalkozó egységekben felmerülő feladatok megértésére.
-    Képes, az ágazatot érintő technológiai fejlesztések megértésére, befogadására, azok átültetésére a napi munkaszervezésben.
-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
lovassport menedzser specializáción továbbá
-    Képes a lovasversenyek és egyéb, a lóhoz köthető szakmai rendezvények szervezésre és lebonyolítására.
-    Képes tenyésztő és nemesítő munka végzésére, a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy más használatú lovak szakszerű kezelésére és azok értékesítésére.
lovasedző specializáción továbbá
-    Képes a ló-lovas együttesek kiképzésére, lovassportedzések vezetésére, valamint lovak és lovasok versenyre való felkészítésére, azok versenyeztetésre.
c)    attitűdje
-    Kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját és mások tenyésztői, kiképzői, edzésvezetői munkáját és a környezetében zajló lótenyésztéssel, lótartással és lókiképzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységet.
-    Befogadó mások véleménye iránt, különösen a tenyésztési eljárásokkal és kiképzési módszerekkel kapcsolatban.
-    Környezettudatos szemlélettel rendelkezik, igyekszik ennek megvalósítására az ágazathoz köthető tevékenység során.
-    Fogékony a szakterülethez kapcsolódó eszközök, berendezések működéséhez szükséges ismeretek befogadására.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét, különös tekintettel a nemzetközi edzői besorolásra.
-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit.
-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
-    Különös gondot fordít az egészség- és környezettudatos technológiák és hulladékkezelési módszerek alkalmazására.
e)    autonómiája és felelőssége
-    Felelősségtudatosan képes a lótenyésztés, a lótartás és a kiképzés során a minőségi, a minőségbiztosítási, és a munkavédelmi előírások megtartására, jogi és közgazdasági szabályozórendszerének alkalmazására.
-    Felelősséggel vállalja a lótenyésztés, a lótartás és a kiképzés minőségi, minőségbiztosítási, környezetvédelmi, állatvédelemi és munkavédelmi előírásait, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    A lótenyésztés, lótartás, versenyszervezés területén a kollégáival egyeztetett szakmai álláspontot alakít ki, álláspontját megvédi a viták során.
-    Képes az agrárium területén működő lótenyésztéssel, lótartással, lókiképzéssel foglalkozó vállalkozások, vállalatok irányítására, és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    szakmai alapozó ismeretek 50-80 kredit:
-    természettudományos, műszaki, természet- és környezetvédelmi, alapismeretek,
-    általános jogi, igazgatási, kommunikációs és gazdálkodási alapismeretek,
-    agrárágazati (növénytermesztési, állattenyésztési) alapismeretek,
-    lótenyésztési, lóhasználati alapismeretek,
-    ágazati, szervezeti alapismeretek;
-    lótenyésztő, lovassport szervező szakmai ismeretek 70-100 kredit:
(Takarmánynövény-termesztés. Gyepgazdálkodás. A ló funkcionális anatómiája és mozgása. Speciális lóegészségügyi ismeretek. Lótenyésztés. Lovaglás. Takarmányozástan. Sport és versenyló-tenyésztés. Lovak takarmányozása. Lóbírálat és lókereskedelem. Lovak tartástechnológiája. Etológia. Szakági ismeretek. Környezetgazdálkodás. Számvitel és pénzgazdálkodás. Üzemgazdaságtan. Vezetés és szervezés. Marketing. Vállalkozási ismeretek. Mezőgazdasági géptan.)
8.1.2. Sajátos kompetenciákat eredményező, válaszható specializációk és azok szakterületi ismeretei
A válaszható ismeretek képzésen belüli kreditaránya – a szakdolgozat elkészítését is beleértve – legfeljebb 50 kredit.
Válaszható specializációk:
a) lovassport menedzser specializáció
létesítmények vezetéséhez, tenyésztésszervezéshez, versenyszervezéséhez szükséges ismertek;
b) lovasedző specializáció
középfokú edző szinthez szükséges készségek, kompetenciák elsajátítása, különös tekintettel a humán anatómiára, az edzésvezetés elméletére és módszertanára.
Mindkét specializáción továbbá szakmai idegen nyelvi, kommunikációs készségeket fejlesztő ismeretek oktatása történik.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen legalább hat hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint a képzés utolsó félévében a háromszor négy héten át tartó összefüggő szakmai gyakorlatból. Az összefüggő szakmai gyakorlat a specializáció szerinti szakterületnek megfelelő gyakorlati terepen, azonos gyakorlati óraszámmal megvalósuló képzés.

8.4.     A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzés teljes idejű képzésként folyik.5.    MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 521/0715

7. Az alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére és fenntartására, gépészeti technológiák bevezetésére, a kutatás és műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldására, a termelés, gépüzemeltetés irányítási feladatainak végrehajtására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
a)    tudása
-    Ismeri a mező- és élelmiszer-gazdasági tevékenység egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket.
-    Ismeri az alkalmazási szakterületek (élelmiszer-alapanyag, élelmiszer-ipari nyersanyag, takarmány előállítás, továbbá élelmiszer-ipari feldolgozási műveletek és technológiák), valamint a releváns műszaki tárgykörök alapvető tényeit, irányait és határait. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait.
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-ipari feldolgozás energia-, környezet- és egészségtudatos műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi, műszaki, alkalmazott-biológiai és élemiszer-biztosági elveket, összefüggéseket, eljárásokat és mindezeket a műszaki logika szabályai szerint értelmezni tudja.
-    Ismeri és érti az élelmiszer-gazdaság szakterületein végbemenő folyamatok általános összefüggéseit, kölcsönhatásait, rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti és módszertani alapokkal, a kapcsolódó gyakorlati ismeretekkel.
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-ipari feldolgozási technológiák gépesítési feladatait.
-    Ismeri a termelési folyamatok műszaki kiszolgálásához szükséges gépek és berendezések működését, a termeléshatékony géprendszerek kialakításának és összeállításának minden alapvető kritériumát.
-    Birtokában van mindazon ismereteknek, amelyek segítségével energiatakarékos és környezetkímélő, ugyanakkor termeléshatékony géprendszer-üzemeltetés, szervizelés és műszaki fejlesztés valósítható meg.
-    Ismeri az élelmiszergazdaság hatékony működtetéséhez szükséges általános műszaki kiszolgálási és gépforgalmazási ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását.
-    Tisztában van az élethosszig tartó tanulás, az életpálya-tervezés fontosságával, szakmai előmenetelének lehetőségeivel.
-    Ismeri az élelmiszer-gazdaság alapvető gazdasági, gazdálkodási, vállalkozási és jogi szabályait, azokat kreatív módon alkalmazni tudja.
-    Birtokában van a szakterületének műveléséhez szükséges infokommunikációs ismereteknek.
b)     képességei
-    Képes az élelmiszer-gazdaság műszaki kiszolgálásához és fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ismeretrendszert alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
-    Feladatai végrehajtásakor képes az adott alkalmazási terület műszaki irányításához szükséges legfontosabb elméleteket, eljárásrendeket, valamint az azokkal összefüggő terminológiákat alkalmazni.
-    Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megoldására.
-    Képes használni, megérteni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szakterületeinek jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.
-    Képes az élelmiszer-gazdaságra jellemző termelési, termék-előállítási rendszerek és folyamatok műszaki modellezésére.
-    Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni.
-    Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és higiéniai szabályokat, előírásokat.
-    Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
-    Képes mezőgazdasági termelési eljárások és élelmiszer-ipari termékfeldolgozó technológiák megvalósítását lehetővé tevő gépek és géprendszerek összeállítására, telepítésére, üzemeltetésére, szervizelésére.
-    Képes a vidékfejlesztési, településmérnöki és településüzemeltetési eljárások műszaki feladatainak ellátására, beleértve a szakkommunikációs és a műszaki logisztikai folyamatok előkészítését, irányítását.
-    Képes az élelmiszergazdasági folyamatok, illetve az azokat segítő műszaki kiszolgálási, logisztikai, biztosítási, pénzügyi tevékenységeket szolgáló számítógépes hálózatok működtetésére, egyszerű programok alkalmazására, bővítésére.
-    Képes az agrárium és az élelmiszer-feldolgozás műszaki vonatkozásaiban oktatási, szakhatósági, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására.
-    Képes kis és közepes méretű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari vállalkozások létrehozására és irányítására.
c) attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli az agrárműszaki tudományág társadalmi szerepét, annak alapvető viszonyát a világhoz.
-    Munkájában és teljes kapcsolatrendszerében felelősséggel képviseli a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki szakma értékrendjét, nyitott a szakmailag megalapozott kritikai észrevételekre.
-    Nyitott és fogékony a korszerű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari technológiák megvalósítását és továbbfejlesztését szolgáló műszaki, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására és hiteles közvetítésére.
-    Fogékony az élelmiszergazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, berendezések működéséhez, üzemeltetéséhez, szervizeléséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges ismeretek befogadására. Felelősségtudata a K+F+I tevékenységhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
-    Kritikusan fogadja el a munkahelye munka- és szervezeti kultúráját, etikai elveit, de törekszik arra, hogy a problémákat kollektív szakmai együttműködésben oldja meg.
-    A mérnöki munka során előnyben részesíti az egyének és a társadalom egészségét javító, környezetbarát megoldásokat.
d) autonómiája és felelőssége
-    Önállóan tervezi és választja ki az élelmiszer-gazdaság adott szakterületi tevékenységéhez megfelelő gépeket, berendezéseket.
-    Önállóan tervezi és irányítja a termelőtevékenységet biztosító gépek, berendezések energetikai, műszaki üzembiztossági, környezetvédelmi és szervizelési feladatait.
-    Önállóan tartja a kapcsolatot a gép- és alkatrész-forgalmazókkal valamint a releváns szerviz hálózatokkal.
-    Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. A következményekért felelősséget vállal.
-    Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Öntevékenyen tárja fel az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
-    Önállóan és felelősségteljesen tervezi meg saját szakmai előmenetelét.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    alkalmazott matematikai és természettudományos ismeretek (matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, informatika, ábrázolás és térinformatika, általános műszaki ismeretek) 30-45 kredit;
-    gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági jog és etika, minőségügyi ismeretek, infó-kommunikáció, humán és menedzsment ismeretek, EU agrárpolitika) 10-20 kredit;
-    mezőgazdasági és élelmiszer-ipari diszciplínák (növénytani, állattani, talajtani ismeretek, élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok, higiénia és minőségbiztosítás, növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, élelmiszer-technológiai és élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek) 10-20 kredit;
-    általános gépészmérnöki diszciplínák (anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és irányítástechnika, logisztika- és anyagmozgatás, gép- és épület-szerkezettan, gyártás- és javítástechnológiák) 22-36 kredit;
-    energetikai és környezetipari diszciplínák (települési és környezetműszaki ismeretek, műszaki logisztika, a melioráció és mezőgazdasági vízgazdálkodás gépesítése, környezettechnika, energiagazdálkodás, élelmiszer-ipari gépek és berendezések, munkavédelem, üzemeltetési és üzemfenntartási ismeretek) 18-28 kredit;
-    mezőgazdasági és élelmiszeripai gépesítés diszciplínái (erőgépek, munkagépek, géprendszerek, ágazati gépesítés, gépüzemeltetés, gépfenntartás, műszaki fejlesztés) 18-28 kredit;
-    IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei (műszaki informatika, képfeldolgozás és távérzékelés, felhasználói szoftverek, irányítás- és szabályozástechnika, méréstechnika) 10-20 kredit.
8.1.2. A specializáció a felsőoktatási intézmény által ajánlott intézményspecifikus műszaki ismeret, amelynek kreditaránya a képzés egészén belül 20-30 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat három részből álló, féléves időtartamú (tizenkettő-tizenöt hét) gyakorlat, amelynek részei
-    a szakmai alapképzéshez kapcsolódó legalább egy hét időtartamú gyakorlati képzés, szakmai tanulmányút,
-    a szakmai alapozó képzéshez kapcsolódó legalább négy hét gépi munkavégző gyakorlat,
-    a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó legalább hat hét szakmai-vezetői gyakorlat.6.    MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.    Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági mérnöki (Agricultural Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: mezőgazdasági mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7. Az alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciák
A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A mezőgazdasági mérnök
a)    tudása
-    Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat.
-    Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását.
-    Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
-    Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását.
-    Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megvalósításában való aktív - operatív - szereplésre.
b)    képességei
-    Képes családi gazdaságot alapítani és vezetni.
-    Képes a mezőgazdasági termelés folyamatában fellépő rutinszerű problémák felismerésére és annak megszüntetésére.
-    Képes az az élelmiszerlánc-biztonsági alapelveket betartani és betartatni élelmiszer előállítása során.
-    Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
-    Ismeri a környezet és a mezőgazasági termelés egymásra hatását és képes munkájában komplex szemlélettel dönteni.
-    Mezőgazdasági vállalkozások középvezetőjeként rendelkezik megfelelő kooperációs képességgel, melynek révén a szakmai utasításokat egyértelműen tudja értelmezni és közvetíteni a beosztottjai felé.
-    Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, gyomnövények, valamint természetes ellenségeik azonosítására, az integrált növényvédelem megtervezésére és megvalósítására.
-    Képes az ágazatra vonatkozó előírások, jogszabályok értelmezésére, azokat betartja és betartatja.
-    Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, amely alkalmassá teszi szakmai véleményének, álláspontjának megfogalmazására és - vita esetén - annak megvédésére.
c)    attitűdje
-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá.
-    Érzékeny a mezőgazdaság bármely szektorában felmerülő problémák, az újabb termelési irányzatok iránt és törekszik azok megoldására illetve bevezetésére.
-    Felelős az élelmiszerlánc-biztonsági feltételek betartásáért.
-    Szakmai döntéseiben fontos szerepet játszik a társadalom és az egyéni egészsége és a környezet védelme.
-    A mezőgazdasági mérnök munkája során önállóan végzi szakmai feladatait.
-    Önállóan tervezi meg életpályáját.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés fontosságát és az életpálya-tervezés fontosságát és tudatában van annak, hogy az élethosszig tartó tanulás a sikeres életpálya alapja.
-    Ennek megfelelően folyamatosan képezi magát, tájékozódik a mezőgazdasági technológia területén zajló kutatásokról és azok eredményeiről.
-    Érzékeny a mezőgazdasági termelés környezetvédelmi, állatjóléti, élelmiszerbiztonsági vonatkozásai iránt, amely megnyilvánul álláspontjának megfogalmazásában és napi munkájában egyaránt.
d)    autonómiája és felelőssége
-    Képes önálló gazdálkodásra a mezőgazdasági termelést kiszolgáló szolgáltatói, kereskedelmi szektorokban való önálló munkavégzésre vagy különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások termelői és operatív irányítói feladatainak ellátására, a tanácsadásra.
-    A feladatai ellátása során fellépő döntéseiért, saját és a rábízott munkaerő munkájáért felelősséget vállal.
-    Szakmai ismeretei alapján képes K+F +I projektek munkatervének önálló összeállítására és vállalja a fejlesztési tevékenység közvetlen irányításának felelősségét.
-    Érti és hitelesen képviseli a mezőgazdaság bármely szektorának fontosságát, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
-    Elkötelezett a mezőgazdasági termelés pozitív társadalmi megítélésének fenntartása, javítása iránt.
-    Szakmai kommunikációjában felelősen képviseli szakmai meggyőződését.
-    Véleményét önállóan, szakmailag megalapozottan és felelőssége tudatában fogalmazza meg.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1 A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természettudományos alapismeretek [az általános és specifikus mezőgazdasági ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges általános természettudományos (botanikai, zoológiai, kémiai, genetikai) ismeretek] 15-25 kredit;
-    mérnöki alapismeretek [általános műszaki (informatikai, gépészeti) ismeretek] 4-10 kredit;
-    mezőgazdasági és technológiai alapismeretek [az egyes mezőgazdasági ágazatok specifikus ismereteinek elsajátításához szüksége alapozó mezőgazdasági (talajtani, agrokémiai, mikrobiológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, vízgazdálkodási, agrometeorológiai) ismeretek] 15-30 kredit;
-    gazdasági és humán alapismeretek (a hazai és nemzetközi agrárgazdaság intézményrendszere, a mezőgazdasági termelés jogi és gazdasági szabályozásának alapjai, társadalmi jelentősége) 5-12 kredit;
-    mezőgazdasági mérnöki szakmai ismeretek (a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó technológiai, operatív, gazdasági, társadalmi ismeretek, a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés gyakorlati ismeretei) 75-100 kredit;
-    komplex gyakorlati ismeretek (egy-egy mezőgazdasági üzem működésének, a hatékony és gazdaságos termelés megvalósítási gyakorlatának komplex megismerése) 30-36 kredit.
8.1.2. A sajátos kompetenciákat eredményező, az agrárium egy-egy szektorában történő elméleti, gyakorlati elmélyülést lehetővé tevő és a következő képzési szinten történő továbbtanulás lehetőségét megalapozó, választható ismeretek kreditaránya a képzés egészén belül 25-40 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen három-öt hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból.


7.


8.    SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: szőlész-borász mérnöki (Viticulture and Oenology Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: szőlész-borász mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineer of Viticulture and Oenology

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A szőlész-borász mérnök
a)    tudása
-    Ismeri az agrárgazdaság egészére, a mezőgazdasági termelésre és az élelmiszerlánc-biztonságra vonatkozó alapfogalmakat, azok főbb jellegzetességeit és összefüggéseit, valamint a szőlészeti és borászati ágazat szereplőinek szerepét, azok funkcióit és az ágazathoz kötődő folyamatokat.
-    Tisztában van a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományi (matematika, biometria, fizika, alkalmazott informatika, kémia, növénytan, növényélettan, genetika, általános mikrobiológia) és mérnöki alapismeretekkel, valamint a szakma műszaki és gazdaságtudományi alapjaival (közgazdaságtan, üzemtan).
-    Birtokában van a szőlész-borász szakma általános szakmai ismeretköreivel az élelmiszer- és borászati kémia, az analitika, az egészségtan, az élelmiszerlánc-biztonság, a mikrobiológia, az élelmiszer-ipari alapműveletek (mérés és automatizálás, munkavédelem, hő- és anyagátadás), a géptan területén.
-    Tisztában van a rovartan, a kórtan, az agrometeorológia, a talajtan, az agrár- és élelmiszer-ipari gazdaságtan szőlészeti és borászati vonatkozásaival.
-    Birtokában van a szőlészet és borászat ágazatához kapcsolódó vezetési, szervezési és marketing ismereteknek, valamint a minőségbiztosítás vonatkozó szakterületeinek.
-    Ismeri a szőlőtermesztés és borászat történetét.
-    Jártas a szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjaiban, a termőhelyismeretben, szőlőtermesztés-technológiai ismeretekben, (hagyományos, organikus, biodinamikus, integrált) művelési irányzatokban.
-    Ismeri a szőlőtermesztés gépesítését, a borászati technológia (borkészítés, erjesztésirányítás, borkezelések, borstabilizálás), a minőségszabályozás, az organoleptikus értékelés és a kóstolástechnika fontosabb elemeit.
-    Tisztában van a szőlő növényvédelmével, a szőlő-fajtaismerettel és -használattal, a szőlőnemesítés és a biotechnológia alapjaival, a szőlőszaporítás ismereteivel.
-    Ismeri a szőlő- és borágazat jogi szabályozását.
-    Tisztában van a szőlészet és borászat gyakorlatának elemeivel (műszerek, gépek, berendezések működési alapelveivel, a melléktermékek kezelésére vonatkozó ismeretekkel).
-    Ismeri a szőlészet és borászat területének alapvető etikai szabályait.
-    Ismeri a mezőgazdaság, ezen belül a szőlő- és bortermelés intézményhálózatát, az ágazat működésének jogszabályi hátterét és a kapcsolódó menedzsment-ismereteket (függetlenül a gazdálkodó egység méretétől).
-    Ismeri az agrárpolitika valamint a vonatkozó szakpolitikák (támogatási, adózási stb.) alapvető elemeit és összefüggéseit.
-    Birtokolja a szakterületi problémák azonosításához szükséges ismereteket és a releváns információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási módszereket.
-    Tisztában van a K+F+I tevékenység szerepével és az agrárgazdaságban – különösen a szőlő és bor ágazatban – betöltött szerepével.
-    Rendelkezik a tevékenységi területén alkalmazható olyan korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismeretekkel, amelyekkel képes erősíteni a munkaszervezetek egészséget támogató voltát.
-    Ismeri a hatékony kommunikáció formáit, módszereit és eszközeit.
b)    képességei
-    Képes a szőlészet és borászat területén önálló szakmai álláspont kialakítására, annak megvédésére; szakmailag megalapozott vélemény megalkotására.
-    Értelmezni tudja az agrárgazdasági szereplők viselkedésének, az agrárium intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét.
-    Átlátja a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert.
-    Képes szőlészeti és borászati eljárások megtervezésére, lebonyolítására, az erőforrások elosztására, részt tud venni a szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában és a következtetések levonásában (nemcsak operatív szinten).
-    Képes a szőlészet és borászat területén működő vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek ágazati, valamint kis-és középvállalkozások irányítására, és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is.
-    Létre tud hozni és fenn tud tartani korszerű szőlőültetvényeket.
-    Képes ültetvény-beruházási tervdokumentációk, termesztési és borászati technológiai tervek készítésére, a szakterületi fejlesztésre.
-    Magas szinten képes végezni, irányítani és fejleszteni korszerű, gépesített termesztéstechnológiákat.
-    Tudja alkalmazni az ismert szőlőtermesztés-technológiai irányzatokat.
-    Felismeri a szőlő kórokozóit, kártevőit és az ültetvényben előforduló gyomnövényeket, növényvédelmi mérnökkel együttműködve képes az ellenük való hatékony és élelmiszerlánc-biztonságot nem veszélyeztető védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására.
-    El tudja látni a megtermelt alapanyag feldolgozásával és a késztermék forgalmazásával kapcsolatos teendőket, a megtermelt szőlő minőségét megtartó borkészítést.
-    Képes irányítani a szőlőfeldolgozás és borkészítés folyamatát.
-    Képes bormarketing végzésére, annak segítésére.
-    Tud borkezelést végezni.
-    Alkalmazni képes a borharmónia létrehozására irányuló módszereket.
-    Képes alkalmazni a korszerű borászati technológiákat, a minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés lépéseit.
-    Korszerű, ökonómiai szemlélettel tudja értékelni a termesztési módszereket és a borkészítést.
-    Szakmai irányítás mellett részt vesz kutatási projektben a projekt részfeladataiban, képes annak operatív szintű, közvetlen irányítására.
-    Megérti a szakterülettel kapcsolatos idegen nyelvű információkat, a speciális szakkifejezéseket aktívan alkalmazza, az írásbeli és szóbeli kommunikáció eszközeivel együtt.
-    Képes a szőlészeti és borászati szakterület tudásanyagának összegző értékelésére anyanyelvén valamint annak szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.
-    Magas szinten képes alkalmazni a szőlészeti és borászati szakma szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven.
c)    attitűdje
-    Együttműködő-készség és kapcsolatteremtő képesség jellemzi.
-    Döntési és kezdeményező készséggel bír.
-    Etikus szakmai felelősségtudat jellemzi.
-    Birtokában van az önképzés iránti igénynek, nyitott a szakmai innovációk befogadására.
-    A szőlész-borász szakma iránti problémaérzékenység jellemzi, törekvő azok megoldásában.
-    Elkötelezett a minőség és az élelmiszerlánc-biztonság mellett.
-    Elkötelezett a környezettudatos szőlészeti és borászati tevékenység iránt.
-    Nyitott a szőlő-bor ágazat alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára.
-    Elfogadja és képviseli a szőlész-borász szakma legfontosabb értékeit.
-    Különös gondot fordít az egészség- és környezettudatos technológiák alkalmazására és hulladékkezelésre.
-    A mérnöki munka során előnyben részesíti az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldásokat.
d)    autonómiája és felelőssége
-    A termelés-szervezeti egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért, valamint felelősséggel vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai fejlődési útját.
-    Hatékony önképzésre törekszik, az ehhez szükséges forrásokat felkutatja a szőlészet és borászat területén.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    általános természettudományi (matematika, biometria és informatika, fizika, kémia, biológia, mérnöki (közgazdaságtan, üzemtan) alapozó diszciplínák 44-58 kredit;
-    a szőlész-borász szakmát megalapozó szakmai tudományterületek (élelmiszer-kémia és analitika, mikrobiológia, élelmiszer-ipari alapműveletek, mérés és automatizálás; munkavédelem, hő- és anyagátadási borászati műveletek, szőlészeti és borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek, minőségbiztosítás) 47-57 kredit;
-    a szőlész-borász specifikus szakterületek (a szőlőtermesztés és borászat története, a szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai, termőhelyismeret, kapcsolódó jogi ismeretek, technológiai és géptani ismeretek, termesztéstechnológia, művelési irányzatok, a szőlő kórtana és növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat, korszerű nemesítési ismeretek; borászati technológia, minőségszabályozás, organoleptikus értékelés) 39-65 kredit.

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze. Egy legalább három alkalommal megszervezett, egyenként egy hét időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat) érintő, a szorgalmi időszakba beépített szakmai gyakorlat, amelyeknek hallgatói munkaigényét a megfelelő tantárgyak kreditértékébe kell beépíteni, továbbá egy fél évig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlat.


9.    TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: tájrendező és kertépítő mérnöki (Landscape Management and Garden Construction Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: tájrendező-kertépítő mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Landscape and Garden Engineer
-    választható specializációk: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 581/0731

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja tájrendező-kertépítő mérnökök képzése, akik ökológiai, műszaki, építészeti technológiai, gazdasági, környezetegészségügyi és vezetési ismereteik birtokában felkészültek a táj, a települések és a különböző létesítmények környezetének kertépítési, építési-kivitelezési, rendezési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A tájrendező-kertépítő mérnök
a)    tudása
-    Rendelkezik a tájrendező, a kertépítő és a településüzemeltető szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismeri a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiát.
-    Ismeri a tájrendező és kertépítő tervező, kivitelező és fenntartó tevékenység egészére vonatkozó ökológiai összefüggéseket, alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket.
-    Ismeri és érti a szakterületéhez kapcsolódó műszaki alapokat (műszerek, gépek, berendezések, szoftverek működését).
-    Ismeri a kertépítéshez, tájrendezéshez és településüzemeltetéshez szükséges tervezési alapokat, és megérti a tervek műszaki tartalmát.
-    Ismeri a kert- és tájépítészetet, a településüzemeltetést, valamint a kapcsolódó szakterületeket működtető intézményhálózatot és jogszabályi hátteret.
-    Rendelkezik a szakterületen alkalmazható menedzsment-ismeretekkel, a gazdálkodó egység méretétől (családi gazdaság, iparszerű gazdálkodás) függetlenül képes önálló vállalkozást vezetni.
-    Ismeri a szakterület szakmai szókincsét, annak sajátosságait anyanyelvén és egy idegen nyelven.
-    Ismeri a képzési terület általános ökológiai, építészeti, gazdasági és vezetési formáit, módszereit.
-    Ismeri és alkalmazza az egészségbarát, környezetbarát és környezetkímélő technológiákat, ismeri és különös gondossággal alkalmazza a környezettudatos hulladékkezelés módszereit.
b)    képességei
-    Képes a rutin szakmai problémák azonosítására, azok elméleti és gyakorlati szintű feltárásához szükséges nyomtatott és elektronikus szakirodalmi források önálló feldolgozására, az analitikus és szintetikus gondolkodásra és az adekvát értékelésre.
-    Képes szakmailag megalapozott véleményt alkotni az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságáról.
-    Képes a táj- és kertépítészet, valamint a településüzemeltetés szakterületi szereplőinek viselkedését, intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni és azt munkája során felhasználni.
-    Kreatív, rendelkezik vizuális kifejezőkészséggel, gyakorlattal és kultúrával.
-    Képes szakterületén átlátni a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert, és így képes megtervezni életpályáját.
-    Képes eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására.
-    Képes a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására.
-    Képes szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.
-    Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására.
-    Képes tevékenységének környezet- és egészségtudatos módon való megszervezésére, végzésére, az egészséget támogató megoldások előnyben részesítésére.
c)    attitűdje
-    Hitelesen közvetíti a tájrendező, kertépítő és településüzemeltető szakma társadalmi szerepét, értékeit.
-    Vállalja és hitelesen képviseli a kertépítészet, a tájrendezés és településüzemeltetés és a kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepét.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát.
-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan, együttműködési szándékkal áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
-    Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt.
-    Környezettudatos szemlélettel rendelkezik.
-    Érzékeny a szakterületével kapcsolatosan felmerülő ökológiai, környezeti és műszaki problémákra, törekszik azok elemzésére és megoldására.
-    Nyitott az új szakmai eredmények hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
-    Folyamatos önképzésre törekszik.
-    Elfogadja és képviseli szakterületének legfontosabb értékeit.
d)    autonómiája és felelőssége
-    A szakmai kérdések megválaszolását, a problémák megoldását önállóan vagy másokkal együttműködve, a felelősség egyéni vállalásával és a szakma etikai normáinak betartásával végzi.
-    Szakterületén önálló szakmai álláspont alakít ki és azt meg is védi.
-    Szakmai irányítás mellett kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő, közvetlen irányítását végzi.
-    Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
-    A szervezeti egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természettudományos alapismeretek (matematika, informatika, ábrázoló geometria és rajz, növénytan, Magyarország tájföldrajza, dendrológia) 30-40 kredit;
-    gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalkozási ismeretek, közigazgatási és jogi ismeretek, társadalomtudományi ismeretek) 10-20 kredit;
-    tájrendező-kertépítő mérnök szakmai ismeretek (mérnöki alapismeretek, táj-, település és kertépítészet történet, építészet, geodézia és tereprendezés, út- és közműépítés, kert- és szabadtérépítés, természetvédelem, tájrendezés, térinformatika, környezetvédelem, településépítészet és -rendezés, település- és zöldfelület-gazdálkodás) 65-70 kredit;
-    választás szerinti specializációk szakmai ismeretei 40-45 kredit.
8.1.2. A választható specializációk és azok szakterületi, diszciplináris ismeretei:
a) kertépítő specializáció (települési zöldfelületek, magánkertek és zöldfelületek kivitelezési, fenntartási munkáihoz kapcsolódó feladatok irányítása, elvégzése);
b) tájrendező specializáció (települési külterületek, természeti területek, nemzeti parkok és egyéb védett területek táj- és természetvédelmi menedzsmentjéhez, fenntartásához kapcsolódó feladatok elvégzése);
c) településüzemeltető specializáció (települési közterületek, városüzemeltetés munkáihoz kapcsolódó feladatok irányítása, elvégzése).

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó egybefüggő szakmai gyakorlat.10.    TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: természetvédelmi mérnöki (Nature Conservation Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: természetvédelmi mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
-    a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 852/0522

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja elhivatott, szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel egyaránt rendelkező és a problémák alapjainak feltárására és megoldására képes, holisztikus szemléletű természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak szervezésére és végrehajtására. A természeti értékek védelmének fontosságát megfelelő módon és alapossággal képesek képviselni az élet minden területén. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (erdő-, mező-, hal-, vad-, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természetvédelmi szemléletformálásra. Birtokában vannak a tevékenységi területükön alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. Ismerik a természettel való kapcsolatnak az egyének és a társadalom egészségére gyakorolt hatásait. Felismerik a különböző ágazatok közötti együttműködési lehetőségeket a természeti környezet fenntartható használata és a természeti értékek megőrzése érdekében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A természetvédelmi mérnök
a)    tudása
-    Ismeri a klíma-, természetvédelmi, mező- és erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és halgazdálkodási, környezetvédelmi alapfogalmakat, az ezekkel kapcsolatos főbb adatokat és összefüggéseket, a releváns szereplőket, funkciókat és folyamatokat.
-    Ismeri és érti a természetvédelmi kezeléshez, nyilvántartáshoz és ismeretterjesztéshez használt műszerek, gépek, szoftverek működését.
-    Ismeri a természet- és környezetvédelmi, mező- és erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és halgazdálkodási intézményhálózatot, jogszabályi hátteret.
-    Tájékozott a környezet- és természetvédelem aktuális kérdéseiben.
-    Ismeri a természetvédelmi problémák megoldásához szükséges információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási módszereket.
-    Alaposan ismeri a szakterület szakmai szókincsét.
-    Rendelkezik a természetvédelem általános és egyéni feladatainak szervezéséhez és végrehajtásához szükséges elméleti tudással.
-    Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
b)    képességei
-    Képes a menedzs a természetvédelem feladatainak összeegyeztetésére.
-    Képes a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek használatára.
-    Útmutatás alapján képes ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.
-    Képes a természetvédelem hatósági és igazgatási feladatainak, valamint a mező-, az erdő-, a hal-, a vad-, a vízgazdálkodási vállalkozások, nem-kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására, ökoturisztikai tevékenység végzésére.
-    gazéletpályáját.
-    Végrehajtóként képes részt venni a K+F+I tevékenységben.
-    Képes szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozására.
-    Képes szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.
-    Képes szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére.
-    Képes felismerni az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, képes ezek tudatos és szakszerű használatára.
-    Rendelkezik a természetvédelem általános és egyéni feladatainak szervezéséhez és végrehajtásához szükséges gyakorlati készséggel.
-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
c)    attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli a természetvédelem társadalmi szerepét.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát, folyamatos önképzésre törekszik.
-    Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
-    Környezettudatos szemlélettel rendelkezik.
-    Érzékeny a szakterületével kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok megelőzésére, elemzésére és integrált szemléletű megoldására, azok valódi kiváltó okainak megismerését követően.
-    Elfogadja a K+F+I tevékenységhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat.
-    Nyitott a természetvédelmi szakma alapvető értékeinek, eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
-    Törekszik arra, hogy a problémákat konstruktívan, kezdeményezően, lehetőleg a gazdálkodókkal, a lakossággal, a természetvédelmi és más szakmai szervezetekkel, a döntéshozókkal és a tudományos élet képviselőivel együttműködésben oldja meg.
d)    autonómiája és felelőssége
-    Felelősséget vállal hazánk természeti örökségének megőrzéséért és védelméért, a fenntarthatóság szemléletének a mindennapokban történő megjelenítéséért, és a vidéki térségek felemelkedéséért, hazánk Alaptörvényének szellemiségével összhangban.
-    Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, -etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.
-    Döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    Vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.
-    Útmutatás mellett képes szakmai projektek részfeladatainak elvégzésére.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természet- és környezetvédelmi ismeretek 40-60 kredit;
-    természettudományos ismeretek 40-60 kredit;
-    mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodási ismeretek 30-50 kredit;
-    műszaki, statisztikai és informatikai alapismeretek 5-15 kredit;
-    gazdaságtudományi, jogi és igazgatási ismeretek 10-20 kredit.

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat része a nappali képzésben az első hat képzési időszakhoz tartozó, legalább 160 óra gyakorlat, amiből legalább 80 óra komplex terepgyakorlat, továbbá az egy féléves, egybefüggő, tizenkettő-tizenöt hét időtartamú, több különböző gyakorlóhelyen is megszervezhető gyakorlat.11.    VADGAZDA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki (Wildlife Management Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: vadgazda mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Wildlife Management Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 623/0821

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos, élelmiszerlánc szemléletük alapján képesek a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a természeti erőforrás-kezelés és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint megújítható természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (erdészeti, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természet-megőrzési elveket és előírásokat, a vadgazdálkodás érdekeit; alkalmasak a vadgazdálkodás speciális feladatainak ellátására, a természet-megőrzési szemléletű nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. Birtokában vannak a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A vadgazda mérnök
a)    tudása
-    Ismeri a vadbiológia és vadgazdálkodás területének főbb alapfogalmait, tényeit, az ágazati jellegzetességeket, összefüggéseket és a szakterület szaknyelvi szókincsét.
-    Ismeri a vadgazdálkodás és a kapcsolódó agrárszakterületek, kiemelten a növénytermesztés, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és természetvédelem gazdálkodási rendszerét, a kapcsolódó intézményhálózatot, funkciókat és folyamatokat.
-    Ismeri, érti és alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, azok vadgazdálkodással kapcsolatos előírásait.
-    Ismeri és érti a vadgazdálkodásban és az azt megalapozó adatgyűjtések során alkalmazható eszközök, műszerek és gépek működését.
-    Ismeri a vadgazdáskodás és vadászat állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági jogszabályait, a kapcsolódó intézményhálózatot, funkciókat és folyamatokat.
-    Rendelkezik a vadgazdálkodás és a vadászat alapvető etikai szabályainak ismeretével, ismeri a vadászok etikai szabályzatát.
-    Ismeri a vad tartásának és hasznosításának lehetőségeit és módszereit, az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszerhigiéniai feltételeit, a vad, mint élelmiszer alapanyag tárolására, szállítására, feldolgozására vonatkozó szabályokat.
-    Ismeri a szakterület továbbképzési lehetőségeit és szükségességét.
-    Tisztában van a végzettség birtokában betölthető álláslehetőségekkel, ismeri a szakmai előlépések szintjeit és rendelkezik az ezek eléréséhez szükséges kommunikáció formáival, módszereivel és eszközeivel.
-    Ismeri és érti a vadgazdálkodásban végbemenő folyamatok általános összefüggéseit, kölcsönhatásait, rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti és módszertani alapokkal, a kapcsolódó gyakorlati ismeretekkel.
-    Tájékozott az agrárpolitikához és a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó (támogatási, adózási) szakpolitikák alapvető funkciói és összefüggései vonatkozásában. Rendelkezik a vadgazdálkodásban alkalmazható menedzsment-ismeretekkel a gazdálkodó egység méretétől és típusától függetlenül.
-    Birtokában van a vadgazdálkodás szakterületén a problémák azonosításához szükséges ismereteknek és a releváns információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási módszereknek.
-    Szakismerete birtokában átlátja és érti a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek szerepét, célját az agrárgazdaságban és a vadgazdálkodásban.
b)    képességei
-    Képes a vadgazdálkodás és a vadbiológia adatgyűjtések területén szakmai álláspontjának kialakítására, mások eltérő álláspontjának értékelésére és az esetleges ellentétes, vagy ellentmondó álláspontok megvitatására és annak megvédésére a viták során.
-    Képes eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására.
-    Képes a vadgazdálkodás területén működő vállalkozások, vadgazdálkodási egységek, termelőüzemek ágazati irányítására és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint élelmiszer-biztonsági előírásokat is.
-    Képes a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására.
-    Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására.
-    Képes felismerni az internettechnológia nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, ha szükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára.
c)    attitűdje
-    Vállalja és hitelesen képviseli a vadgazdálkodás és a vadbiológia ökológiai, gazdasági és társadalmi szerepét.
-    Nemcsak ismeri, hanem elfogadó és értő módon képviseli szakterületének legfontosabb értékeit és eredményeit.
-    Érti és alkalmazza a vadgazdálkodás és az agrárszakterület szakmai és az általános emberi kommunikáció szabályait.
-    Elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát, különös tekintettel a természeti erőforrások, köztük a vadállomány sikeres megőrzéséhez és hasznosításához szükséges ismeretek folyamatos megújulására.
-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
-    Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
-    Kritikusan fogadja el a munkahelye munka- és szervezeti kultúráját, etikai elveit. Környezettudatos szemlélettel rendelkezik, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodási ismereteit alkalmazza.
-    Érzékeny a vadgazdálkodással kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok elemzésére és megoldására. Együttműködési szándékkal közeledik a felmerülő szakmai problémák megoldásához.
-    Fogékony a szakterülethez kapcsolódó eszközök, műszerek berendezések működéséhez szükséges ismeretek befogadására.
-    Nyitott a vadbiológia és a kapcsolódó tudományterületek alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
-    Képes a hatékony önképzésre, az ehhez szükséges források felkutatására.
-    Képes az agrárium területén átlátni a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert, és így képes megtervezni életpályáját.
-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
d)    autonómiája és felelőssége
-    Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
-    A termelésszervezeti egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    Felelősséggel vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.
-    Szakmailag megalapozott, felelős és önálló véleményt alkot az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságáról.
-    Felelősen képes anyanyelvén szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is. A szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információkat megérti, a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó speciális szakkifejezéseket önállóan alkalmazza.
-    Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő, közvetlen irányítására.
-    Felelősségtudata és önállósága a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természettudományi, mezőgazdasági, műszaki, természet- és környezetvédelmi, valamint társadalomtudományi alapozó ismeretek 50-80 kredit:
-    természettudományos, műszaki, természet- és környezetvédelmi, valamint vízgazdálkodási alapismeretek,
-    általános jogi, igazgatási, kommunikációs és gazdálkodási alapismeretek,
-    agrárágazati (növénytermesztési, állattenyésztési és erdőgazdálkodási) alapismeretek,
-    vadbiológiai, vadgazdálkodási és vadászati alapismeretek,
-    élelmiszer-biztonsági ismeretek;
-    vadgazda mérnöki szakmai ismeretek 70- 100 kredit
(vadászatszervezés és vadászati etika, vadbiológia, ágazati jogi és igazgatás, vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás, élőhelykezelés és fejlesztés, állományhasznosítás, vadkárelhárítás és -becslés, vadgazdálkodás tervezés, vadegészségtan, kynológia, fegyver- és lőszerismeret, munkavédelem, trófeakezelés és -bírálat, zárttéri vadgazdálkodási ismeretek, vadhús, vad élelmiszer és állati származékok kereskedelme és forgalomba hozatala);
-    válaszható speciális vadbiológiai és vadgazdálkodási ismeretek, amelynek kreditaránya legfeljebb 50 kredit, beleértve a szakdolgozat kreditértékét is.

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó, összesen három-öt hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint egy félévig (tizenhárom-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból.12.    VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural Development Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: vidékfejlesztési agrármérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A vidékfejlesztési agrármérnök
a) tudása
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó vidékfejlesztési térbeli alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat hazai és nemzetközi szinten.
-    Ismeri az élelmiszerlánc-biztonság alapvető összefüggéseit.
-    Rendelkezik a vidékfejlesztés és mezőgazdaság szakterületén az alapvető jogi és etikai szabályok ismeretével.
-    Ismeri az agrárgazdaságot és vidékfejlesztést működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályi hátteret.
-    Ismeri a vidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági, pénzügyi összefüggéseit, kölcsönhatásait.
-    Tájékozott az agrár- és vidékfejlesztési politika hazai és nemzetközi funkcióiban és összefüggéseiben.
-    Ismeri a vidékfejlesztésben alkalmazható menedzsmentismereteket a gazdálkodó egység méretétől függetlenül.
-    Ismeri a vidékfejlesztési és mezőgazdasági problémák azonosításához szükséges statisztikai módszereket, a releváns információgyűjtési, elemzési és probléma-megoldási metódusokat, marketing folyamatokat.
-    Ismeri az agrárgazdaság tervezési, termelésprogramozási, kereskedelmi és logisztikai módszerei, ismeri az élelmiszerlánc folyamatait és szereplőit.
-    Ismeri a vidékfejlesztés szakmai szókincsét, annak sajátosságait, a hatékony kommunikáció formáit, módszereit és eszközeit.
-    Ismeri a vidékfejlesztési problémák megoldásához szükséges fenntartható agrárgazdálkodási termelési feladatok egészségszempontú meghatározó megoldásait.
-    Ismeri a mezőgazdasági (növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti) ágazatok tereléséhez kapcsolódó természeti és műszaki összefüggéseket.
-     Ismeri a vidéki társadalmi változásokat, azok összefüggéseit és a vidék-társadalom-mezőgazdaság egymásra hatásának aspektusait.
-    Ismeri a korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási irányokat, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
b) képességei
-    Képes a vidékfejlesztés és az agrárium területén önálló szakmailag megalapozott álláspont kialakítására és annak átadására.
-    Képes a vidékfejlesztés, az agrárium és a a környezetvédelem területén komplexen átlátni a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert.
-    Képes vidékfejlesztési programok megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív szinten.
-    Ismeri, érti és alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, azok vidékfejlesztéssel kapcsolatos előírásait.
-    Képes a vidékfejlesztéssel kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.
-    Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására, felismeri az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, ha szükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára.
-    Képes a vidékfejlesztéshez kapcsolatos agrármérnöki feladatok ellátására és az ehhez szükséges informatikai (adatbázis kezelés, programalkalmazás) ismeretek alkalmazására.
-    Képes az emberi egészséget, az élelmiszerlánc-biztonságot támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.
c) attitűdje
-    Nyitott a vidékfejlesztés és a kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepének képviseletére.
-    Vidékfejlesztési kérdésekben kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
-    Befogadó mások véleménye, a vidékfejlesztés ágazati, regionális, nemzeti és európai értékei iránt.
-    Fogékony a környezettudatosság és az emberi egészség iránt, és érzékeny a vidékgazdasággal kapcsolatosan felmerülő problémákra.
-    Együttműködési szándékkal közeledik a felmerülő vidékfejlesztési, minőségbiztosítási problémák megoldásához.
-    Nyitott a tértudományok alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt.
-    Nyitott a (családi) gazdaságok menedzsmentjére.
d) autonómiája és felelőssége
-    Felelősségtudata a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai, egészségszempontú normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
-    A termelés-szervezeti egységek középszintjén önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal.
-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
-    Felelősséggel vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.
-    Vidékfejlesztésre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes önálló elemzést, alapvető összefüggések feltárását végzi, önálló következtetéseket von le.
-    Szakmai irányítás mellett képes vidékfejlesztési kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő, közvetlen irányítására.
-    Önállóan képes a gazdálkodásirányítási folyamatok tervezésére, beszerzési, értékesítési folyamatok irányítására.
-    Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    gazdaságtudományi alapismeretek (gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási ismeretkörök a gazdasági folyamatok megértéséhez, elsajátításához) 25-35 kredit, amelyből
-    gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek 5-15 kredit,
-    közgazdaságtani, statisztikai ismeretek 10-15 kredit,
-    agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek 5-15 kredit;
-    agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek (az egyes mezőgazdasági ágazatok termelési folyamataihoz szükséges agrár-természettudományi és mezőgazdasági alapismeretek) 35-45 kredit, amelyből
-    növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek 15-25 kredit,
-    mezőgazdasági műszaki alapismeretek 4-10 kredit,
-    talajvédelmi, vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek 4-15 kredit,
-    agrártermelés természettudományi alapismeretek 4-15 kredit;
-    agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek (a gazdasági, agrárpolitikai, vállalkozástervezési folyamatok megértéséhez szükséges agrárgazdasági és vállalkozásfejlesztési ismeretek) 35-45 kredit, amelyből
-    földhasználat, integrációs, agrár- és birtokpolitikai ismeretek 4-10 kredit,
-    természeti erőforrások, fenntarható vidékfejlesztés, gazdaságtani ismeretek 4-10 kredit,
-    pénzügy és számviteli, pályázati, támogatási ismeretek 5-15 kredit,
-    mezőgazdasági üzemtani ismeretek 5-15 kredit,
-    szaktanácsadási és agrárkereskedelmi ismeretek 5-10 kredit,
-    marketing, logisztikai ismeretek 5-10 kredit;
-    regionális és vidékfejlesztési alapismeretek (a vidéki tér gazdasági összefüggéseinek megértéséhez szükséges regionális és vidékfejlesztési ismeretkörök) 35-45 kredit, amelyből
-    regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek 5-15 kredit,
-    regionális elemzési módszerek ismeretei 4-10 kredit,
-    vidékfejlesztési ismeretek 4-15 kredit,
-    területi és projekttervezési ismeretek 4-10 kredit,
-    menedzsment és emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek 5-10 kredit.
8.1.2. A vidékgazdaság működésének, annak gazdasági-, társadalmi összefüggéseinek elméleti és gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó, választható speciális ismeretek 25-35 kredit, amelyből
-    speciális térinformatikai ismeretek 5-8 kredit,
-    vállalatirányítási és szervezési ismeretek 5-8 kredit,
-    vidék- és civilbiztonsági ismeretek 5-8 kredit,
-    környezetvédelmi és politikai ismeretek 5-8 kredit,
-    közösségfejlesztési, szociológiai ismeretek 5-8 kredit,
-    versenyképesség fejlesztési ismeretek 5-8 kredit.

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.13. AGRÁR- ÉS ÜZLETI DIGITALIZÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: agrár- és üzleti digitalizáció (Agricultural and Business Digitalization)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: agrár-digitalizációs mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agri-digitalization Engineer

3. Képzési terület: agrár
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0810
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja agrár-digitalizációs mérnökök képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi agrárgazdaság területén agrár-digitalizációs és IoT eszközöket üzemeltetni, működtetni, továbbá az ágazati sajátosságok figyelembevételével képesek agrár-digitalizációs fejlesztési feladatok megoldására, a hazai és nemzetközi agrár-digitalizáció különböző területein középvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az agrár-digitalizációs mérnök

a) tudása
-    Részletekbe menően elsajátítja a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság, agrárium mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, törvényszerűségeit, folyamatait és összefüggéseit, továbbá ismeri a kapcsolódó szakterületek terminológiáját. Jól ismeri az agrárökonómia szakszókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait.
-    Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az agrárgazdaság általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, az agrárium kapcsolódását a közgazdasági és üzleti szférához.
-    Tisztában van az agrárüzleti szektor működésének és fejlődésének ügyviteli, számviteli és pénzügyi hátterével. Átfogóan ismeri az agráriumban használt fontosabb agrár-digitalizációs eszközöket, ügyviteli, tervezési, elemzési, telepirányítási szoftvereket.
-    Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. Átfogóan ismeri az agrárgazdasághoz kapcsolódó hazai és európai uniós jogi szabályozást.
-    Ismeri az agrárgazdasági vállalkozások, egyéb gazdálkodó szervezetek által menedzselt projektek tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit. Rendelkezik azzal a tudással, amely szükséges ahhoz, hogy egyénileg, illetve csoportmunkában elkészítsen projektterveket, illetve uniós és hazai finanszírozású pályázatokat.
-    Ismeri és érti a hazai agrárgazdaság működéséhez kapcsolódó hazai és uniós szakigazgatás rendszerét, valamint a szakterületén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket.
-    Ismeri a vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékfenntartó és vidékfejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Ismeri az emberi jólét és az agrárágazat kapcsolatát, az agrárágazat kulturális relációit, kultúrákon átívelő szerepét és hagyományait. Ismeri a vidékgazdaság, a társadalom és az agrárágazat viszonyát, a közösségfejlesztés társadalmi szükségességét, a kapcsolódó környezetpolitikai összefüggéseket.
-    Tisztában van a tájhasznosítási, az ökológiai és az integrált termelési technológiákkal, különös tekintettel a precíziós gazdálkodásra. Ismeri a gazdasági, társadalmi, ökológiai értelemben vett fenntartható élelmiszergazdaságban megvalósuló innovatív fejlesztések megvalósíthatóságának szakmai és pénzügyi feltételrendszerét és alapelveit. Ismeri a fejlesztések, beruházások megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések módszertanát.
-    Tisztában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és információ-feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereivel, valamint azok korlátaival is. Ismeri és használja az agrárökonómiai kutatások kvantitatív és kvalitatív elemzési és szoftvertámogatású módszereit. Ismeri az agrárökonómia sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, a részterületek tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit. Rendelkezik azon ismeretek körével, melyek szükségesek gazdaságtudományi képzési területen folyó mesterképzésbe való belépéshez.

b) képességei
-    A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes kis-, közepes, esetleg nagyobb agrárvállalkozások szakterületével releváns szervezeti egységeinek vezetésére. Gazdálkodó szervezetekben átfogó agrárgazdasági és informatikai funkciót lát el, összetett agrárüzleti folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. A tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában képes akár saját vállalkozás irányítására és működtetésére is. Munkája során együttműködik a kapcsolódó szakterületek érintettjeivel.
-    Képes az agráriumban a termelési folyamatok megszervezésére, ellenőrzésére, elemzésére és értékelésére. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
-    Gazdálkodási folyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, középvezetőként a szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet tervezi, szervezi és értékeli. Képes az agrárgazdaság területén innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére és irányítására, továbbá a kutatási eredmények gyakorlatban történő hasznosításának menedzselésére.
-    Képes az agrárgazdaságban érdekelt vállalkozások alapításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos elemző, döntés-előkészítő és döntéshozatali tevékenységek magas színvonalú ellátására. Önállóan és csapatban dolgozva részt tud venni üzleti, operatív, taktikai és stratégiai tervek kidolgozásában és megvalósításában. Képes az agrárium működéséhez kapcsolódó korszerű informatikai eszközök, szoftverek alkalmazására, használatára, szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra magyar és legalább egy idegen nyelven.
-    Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret. Képes felismerni egy-egy gazdasági intézkedés környezetre gyakorolt negatív vagy pozitív hatásait.
-    Képes komplex módon elemezni egy meghatározott vidéki térség problémáit, lehetőségeit és képes tanácsot adni a fejlesztés lehetséges irányairól, aktívan bekapcsolódva a területi tervezési feladatok ellátásába. Képes mérlegelni az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projektek hatásait a vidék gazdasági, társadalmi és természeti környezetére vonatkozóan. Alkalmas az agrobiznisz egyes területei által érintett vidéki területeken élő emberek életfeltételeinek, megélhetésének javítására, a rendelkezésre álló források integrálására, a lokális gazdaság fejlesztésére és a fenntartható fejlődés megteremtésére.
-    Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására. Magas szinten használja az agrárökonómia ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait. Rendelkezik a hatékony információkutatás, -feldolgozás ismereteivel. Az agrárökonómia egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít. Képes menedzselni a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazását.

c) attitűdje
-    Kreativitás szakmai kérdésekben; jó problémafelismerő és -megoldó képesség; elemző és szintetizáló képesség; elkötelezettség a fenntarthatóság elve mellett; jó kommunikációs és együttműködési képesség; szakmai felelősségtudat; szakmai továbbképzés iránti igény.
-    Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, melyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal. Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre. Az agrárgazdaság és informatika legfontosabb problémái kapcsán átlátja és képviseli az azokat meghatározó aktív állampolgári, műveltségi elemeket.
-    Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti és támogatja.
-    Nyitott és befogadó az agrárium és a gazdaságtudomány, valamint a szakinformatika új eredményei iránt, továbbá azonosul a tudományos kutatás etikai szabályaival és normarendszerével. Nyitott mások eltérő véleményére, ha azok szakmai indokokkal kellően alátámasztottak és hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreit.
-    Azonosul az élethosszig tartó tanulás koncepciójával, törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa. Magáévá teszi azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó szolgálatában áll.

d) autonómiája és felelőssége
-    Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális agrár-digitalizáció menedzsment kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. Kialakított szakmai véleményét döntési helyzetekben önállóan képviseli. Önállóan választja ki és alkalmazza a releváns probléma-megoldási módszereket, önállóan és csapatban lát el agrárgazdasági- és informatikai döntés-előkészítő feladatokat.
-    Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottjai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel. Egy adott szervezeti cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását és képességeit.
-    Felelősen gondolkodik a gazdasági döntések környezeti és társadalmi hatásairól, valamint az agrárgazdaságban működő vállalkozások társadalmi és környezeti felelősségvállalásáról.
8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    Gazdaságtudományi alapismeretek (gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási ismeretkörök a gazdasági folyamatok megértéséhez elsajátításához) 25-35 kredit, amelyből
-    gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek 5-15 kredit,
-    közgazdaságtani, statisztikai ismeretek 10-15 kredit,
-    agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek 5-15 kredit.
-    Agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek (az egyes mezőgazdasági ágazatok termelési folyamataihoz szükséges agrár-természettudományi és mezőgazdasági alapismeretek 20-30 kredit, amelyből
-    növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek 15-25 kredit,
-    mezőgazdasági műszaki alapismeretek 4-10 kredit,
-    vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek 4-8 kredit.
-    Agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek (a gazdasági, agrárpolitikai, vállalkozástervezési folyamatok megértéséhez szükséges agrárgazdasági és vállalkozásfejlesztési ismeretek) 35-45 kredit amelyből
-    pénzügy és számviteli, pályázati támogatási ismeretek 5-15 kredit,
-    mezőgazdasági üzemtani ismeretek 5-15 kredit,
-    szaktanácsadási és agrárkereskedelmi ismeretek 5-10 kredit,
-    marketing, logisztikai ismeretek 5-10 kredit,
-    regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek 5-15 kredit,
-    vidékfejlesztési ismeretek 4-10 kredit,
-    menedzsment és emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek 5-10 kredit.
-    Agrárinformatikai és üzleti digitalizáció szakmai ismeretek 60-70 kredit
-    agrárinformatikai ismeretek, adatfeldolgozás és vizualizáció, agrár adatbázisrendszerek, agrármenedzsment rendszerek, mezőgazdasági telepirányítási rendszerek, a logisztika, a marketing, a minőségbiztosítás, a projektmenedzsment, az élelmiszerbiztonság informatikai támogatásának infokommunikációs eszközei, ágazati információs rendszerek, szakigazgatási rendszerek, ellátásilánc- és értékteremtő folyamatok menedzsmentje, okos (smart) mezőgazdaság, speciális szakágazati információs rendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek.
8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
8.3. A szakmai gyakorlat követelmények
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze:
- a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó, összesen legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint
- egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó, külső gyakorlati helyen folyó szakmai gyakorlatból.


14. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1.    Az alapképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki (Animal Husbandry Engineering)
2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- szakképzettség: állattenyésztő mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer
3.    Képzési terület: agrár

4.    A képzési idő félévekben: 7 félév
5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:180+30 kredit
- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7.    Az alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciák
A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik állattenyésztési, növénytermesztési, műszaki, gazdasági és informatikai tudásuk birtokában ismerik a hazai és Európai Unió mezőgazdaságát, azon belül is az állattenyésztés gazdasági és társadalmi szerepét. Képesek az állati termék-előállítás közvetlen irányítására, egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosítására, új technológiák bevezetésére. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségének megóvását támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1.    Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1.    Az állattenyésztő mérnök

a) tudása
-    Ismeri a mezőgazdasági termelést, azon belül az állati termék-előállítást megalapozó természettudományi, műszaki-technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat.
-    Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban, de különösen az állattenyésztésben használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását, rendelkezik digitális kompetenciákkal.
-    Ismeri a precíziós gazdálkodás alapjait és annak gyakorlati alkalmazását.
-    Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.
-    Ismeri az agrárium intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását, támogatási és ösztönző rendszereit.
-    Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megvalósításában való aktív – operatív – szereplésre.

b)     képességei
-    Képes állattenyésztési ágazatot, főágazatot vagy azt kiszolgáló más ágazatot vezetni, szakszerűen irányítani.
-    Képes családi gazdaságot alapítani és vezetni.
-    Képes a mezőgazdasági termelés, de különösen az állati termék-előállítás folyamatában fellépő rutinszerű problémák felismerésére és annak megszüntetésére.
-    Képes az élelmiszerlánc-biztonsági alapelveket betartani és betartatni az élelmiszer előállítása során.
-    Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, állatvédelmi, állatjóléti, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.
-    Ismeri a környezet és a mezőgazdasági termelés, állati termék-előállítás egymásra hatását és képes munkájában komplex szemlélettel dönteni.
-    Állattenyésztési, mezőgazdasági vállalkozások középvezetőjeként rendelkezik megfelelő kooperációs képességgel, melynek révén a szakmai utasításokat egyértelműen tudja értelmezni és közvetíteni a beosztottjai felé.
-    Képes a gazdasági haszonállatok, társ- és hobbiállatok egészségét veszélyeztető betegségek, elváltozások felismerésére, illetve azonosítására, a szükséges preventív és invazív állategészségügyi technológiák megtervezésére és végrehajtására.
-    Képes az állattenyésztési ágazatra vonatkozó előírások, jogszabályok értelmezésére, azokat betartja és betartatja.
-    Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, amely alkalmassá teszi szakmai véleményének, álláspontjának megfogalmazására és – vita esetén – annak megvédésére.

c)    attitűdje
-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan, problémamegoldó módon áll hozzá.
-    Érdeklődő a mezőgazdaság bármely szektorában felmerülő problémák, az újabb termelési irányzatok megismerése iránt, és törekszik azok megoldására, illetve bevezetésére.
-    Felelősséget érez az élelmiszerlánc-biztonsági feltételek betartásáért.
-    Szakmai döntéseiben fontos szerepet játszik a társadalom és az egyéni egészség és a környezet védelme.
-    Munkája során önálló szakmai feladatellátásra törekszik.
-    Önállóan, felelősséggel tervezi meg szakmai életpályáját.
-    Ennek megfelelően folyamatosan képezi magát, tájékozódik a mezőgazdasági, állattenyésztési technológiák területén zajló kutatás-fejlesztési eredményekről, különös tekintettel a precíziós gazdálkodásra.
-    Érzékeny a mezőgazdasági, állattenyésztési termelés környezetvédelmi, állatjóléti, élelmiszerbiztonsági vonatkozásai iránt, és így nyilvánul meg álláspontjának megfogalmazásában és napi munkájában egyaránt.

d)     autonómiája és felelőssége
-    Képes önállóan tevékenykedni a mezőgazdasági termelést kiszolgáló szolgáltatói, kereskedelmi szektorokban, különböző méretű és jellegű mezőgazdasági vállalkozások termelői és operatív irányítói feladatainak ellátására, szakmai tanácsadásra.
-    A feladatai ellátása során fellépő döntéseiért, saját és a rábízott munkaerő munkájáért felelősséget vállal.
-    Szakmai ismeretei alapján képes a munkaterületét érintő K+F+I projektek munkatervének önálló összeállítására, és vállalja a fejlesztési tevékenység közvetlen irányításának felelősségét.
-    Érti és hitelesen képviseli a mezőgazdaság bármely szektorának fontosságát, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
-    Elkötelezett a mezőgazdasági termelés pozitív társadalmi megítélésének fenntartása, javítása iránt.
-    Szakmai kommunikációjában felelősen képviseli szakmai meggyőződését.
-    Véleményét önállóan, szakmailag megalapozottan és felelőssége tudatában fogalmazza meg.

8.    Az alapképzés jellemzői
8.1.    Szakmai jellemzők
8.1.1.    A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    természettudományos alapismeretek [az általános és specifikus mezőgazdasági ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges általános természettudományos (botanikai, zoológiai, kémiai, genetikai, állatélettani) ismeretek] 15-20 kredit;
-    mérnöki alapismeretek (műszaki, informatikai ismeretek) 5-10 kredit;
-    állattenyésztési, növénytermesztési és technológiai alapismeretek [az egyes állattenyésztési ágazatok specifikus ismereteinek elsajátításához szükséges alapozó mezőgazdasági (állattenyésztési, növénytermesztési, biotechnológiai, mikrobiológiai, takarmányozástani, élelmiszerlánc-biztonsági) ismeretek] 15-30 kredit;
-    gazdasági és humán alapismeretek (a hazai és nemzetközi agrárgazdaság intézményrendszere, a mezőgazdasági termelés jogi és gazdasági szabályozásának alapjai, vállalkozói és pénzügyi ismeretek, vidékfejlesztési, kommunikációs és vezetési ismeretek, projektmenedzsment szaktanácsadás ismeretek) 15-20 kredit;
-    állattenyésztő mérnöki szakmai ismeretek (az állati termék előállításához kapcsolódó gazdasági, társadalmi ismeretek, állattenyésztés, szaporítás és állatnemesítés, tartástechnológia, állategészségügy, állatjólét, takarmánynövény-termesztés, gyepgazdálkodás, telepirányítás, precíziós gazdálkodás, mezőgazdasági termék-előállítás ismeretei) 75-100 kredit.

8.1.2. A sajátos kompetenciákat eredményező, az agrárium egy-egy szektorában történő elméleti, gyakorlati elmélyülést lehetővé tevő és a következő képzési szinten történő továbbtanulás lehetőségét megalapozó, választható ismeretek kredithányada a képzés egészén belül 10-20 kredit.
8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.
8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze:
-    a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan tanévenként összesen két hét gyakorlati foglalkozásból (fizikai és állattenyésztési munkagyakorlat formájában – kritériumtárgyakként), valamint
-    egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból (30 kredit; egy-egy állattenyésztési, mezőgazdasági ágazat, üzem működésének, a hatékony és gazdaságos termelés megvalósítási gyakorlatának komplex megismerése céljából).


15. MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki (Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
-    szakképzettség: mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai folyamatok üzemeltetési feladatainak ellátására, illetve a tervezésében való közreműködésre. Rendelkeznek a fenntartható termelés közvetlen irányításához, a technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez szükséges ismeretekkel. Ismerik az alkalmazható mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiákat és eljárásokat, melyek segítségével képesek klímaadaptációs megoldások kidolgozásában való részvételre, annak megvalósítására, szakterület érintő szakigazgatási alapfeladatok ellátására, regionális és határokon átnyúló agrár- és környezeti kérdések kezelésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök
a) tudása
-    Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, informatikai, technológiai és gazdasági alapfogalmakat, azokat szabatosan kezeli.
-    Ismeri a hidrológiai alapfolyamatokat.
-    Ismeri a mezőgazdasági termelés hatásait a természetes ökoszisztémákra, tisztában van azok gazdasági hatásaival.
-    Ismeri a mezőgazdasági és élelmiszeripari, illetve az ezekhez kapcsolódó iparágak termelési folyamatait.
-    Ismeri a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási problémákat és az azzal kapcsolatos prevenciós és kárelhárítási eljárásokat.
-    Ismeri a mezőgazdasági környezeti terhelési problémákat és az azzal kapcsolatos prevenciós és kárelhárítási eljárásokat.
-    Ismeri a természet és tájvédelem gyakorlati megoldásait.
-    Tisztában van a talaj- és vízvédelem fontosságával, annak elméleti és gyakorlati ismeretanyagával.
-    Ismeri a klímaváltozás okozta új kihívásokat, felismeri az adaptáció fontosságát.
-    Ismeri a mezőgazdaságban használatos modern öntözési és belvíz-gazdálkodási technológiákat, illetve azok gyakorlati alkalmazási és fejlesztési oldalát egyaránt.
-    Ismeri a különféle művelési ágak sajátosságait (szántóföldi, gyümölcsös, üvegházi), azok vízellátási igényeit és környezeti vonatkozásait.
-    Ismeri az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás elveit és gyakorlatát.
-    Ismeri a felszín alatti vízkészletek védelmével kapcsolatos előírásokat.
-    Ismeri a mezőgazdasági hulladék hasznosításának gyakorlati alkalmazási és fejlesztési oldalát, a komposztálási és biogáz-hasznosítási lehetőségeket.
-    Tisztában van a fenntartható mezőgazdasági tevékenység alapelveivel, annak környezettechnológiai eszközkészletével.
-    A fenntartható gazdálkodás megvalósulása érdekében ismeri és alkalmazni tudja a körforgásos gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás ismérveit, gyakorlatát.
-    Ismeri a mezőgazdaságban rejlő megújuló energia potenciált, a különféle energiatípusokat és azok gyakorlati hátterét.
-    Ismeri a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai K+F+I tevékenységet, érti annak összefüggéseit.
-    Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett vízgazdálkodási és környezettechnológiai műveletek elveit, gépeit, berendezéseit és műszereit, valamint ezek működését a gyakorlatban is.
-    Ismeri továbbá a természetvédelmi területek, a vizes élőhelyek sajátosságait, illetve azok rekonstrukciós feladatait.
-    Ismeri a szakma hazai és nemzetközi helyzetét.
-    Rendelkezik a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó etikai és jogszabályi ismeretekkel.

b) képesség
-    Képes öntöző- és belvíz-gazdálkodási rendszerek üzemeltetésére.
-    Képes területi vízgazdálkodási folyamatok megoldásában részt venni.
-    Képes a víz-keretirányelvek vízgyűjtőszintű betartására.
-    Képes mezőgazdasági vízgazdálkodási folyamatok tervezésében való közreműködésre és az üzemeltetési feladatok ellátására.
-    Képes kisvízfolyások és csatornák üzemeltetésére, vizes élőhelyek rehabilitációjára és fenntartására.
-    Kompetens a talaj és vízminőség-védelmi analitikában.
-    Képes közreműködni árvízvédelmi feladatok végrehajtásában.
-    Képes meliorációs munkák megvalósítására.
-    Képes vízkárelhárítási munkákban közreműködni.
-    Képes talajok kármentesítésében részt venni.
-    Képes a természetvédelem és tájvédelem gyakorlati feladatainak ellátására.
-    Képes a mezőgazdasági és ahhoz kapcsolódó iparágak folyamatai során keletkező emisszió, hulladékok, szennyvizek menedzsment és technológiai feladatainak feltárására, kockázatértékelésre és megoldásra.
-    Képes bioenergetikai üzemeltetési feladatok elvégzésére.
-    Képes mezőgazdasági vízgazdálkodás és mezőgazdasági környezettechnológia szakterületén belül a fenntarthatóság kívánalmait szem előtt tartva mezőgazdasági klímaadaptációs folyamatok elvégzésére.
-    Jó kommunikációs képességekkel bír, a szakmai nyelvet adekvátan használja.
-    Egyaránt képes terepi és laboratóriumi munkavégzésre.
-    Jelentős a mezőgazdasági technológiai eljárások és öko-innovációk témakörében való jártassága.
-    Képes családi gazdaságot alapítani és vezetni.
-    Képes kutatómunka keretében fejlesztési és innovációs feladatokban való részvételre, a kapott utasításokat értelmezni és a szabályok betartásával végrehajtani azokat.
-    Alkalmas szaktanácsadási feladatok elvégzésére a vízgazdálkodás és a környezettechnológia témaköreiben.
-    Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében.
-    Képes az önképzésre, az ehhez szükséges módszerek alkalmazására és források használatára.
-    Képes eligazodni a szakmájukhoz kapcsolódó gazdaságpolitikai és társadalmi eseményekben hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
-    Képes követni a technológia fejlődését, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak ágazatához.
-    Képes alkalmazni az új eljárásokat.
-    Képes szervezett keretek közt zajló csapatmunkában hatékonyan részt venni.
-    Képes projektekben való részvételre, különös tekintettel az előkészítési és kivitelezési feladatokra.

c) attitűd
-    A feladatokhoz felmerülő problémákhoz konstruktívan áll hozzá.
-    Természet- és környezettudatos gondolkodású.
-    A fenntarthatóság alapelveit a gyakorlatban is követi, alkalmazza.
-    Felelősségtudatos.
-    Munkájára igényes.
-    Munkája és szakmája iránt elkötelezett.
-    Szakmai nyitottság jellemzi.
-    Magas szintű és kreatív problémafelismerő- és -megoldó képességű.
-    Fogékony az új szakmai ismeretek befogadására.

d) autonómia és felelősség
-    Önálló észrevételei és szakmai meglátásai vannak.
-    Bizonyos szintű munkákban koordinálást igényel.
-    A szabályok szerint jár el a terepi és a laboratóriumi munkavégzése során.
-    Felelősséget érez a saját és munkatársai munkájával kapcsolatban.
-    A rábízott tárgyi eszközöket felelősen használja.
-    Szakmai feladatát önállóan végzi.
-    Csapatmunkában konstruktív.
-    Kommunikációjában szakmailag hiteles, a megfontoltság és a felelősségtudat jellemzi.
-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
– mérnöki alapismeretek: mérnöki matematika, mérnöki fizika, hidraulika, általános gépészeti ismeretek, geodézia, statisztika, felszíni és felszín alatti vízkészletek hidrológiája 20-25 kredit;
– természettudományos alapismeretek: kémia (szervetlen és szerves), biológia (mikrobiológia, hidrobiológia), mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani és agrokémiai alapjai, ökológia, természet és tájvédelem 15-25 kredit;
– mezőgazdasági alapismeretek: földműveléstan, földhasználat, öntözéses növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattenyésztés, kertészeti termelés, növényvédelem; precíziós vízgazdálkodás, agrometeorológia 15-25 kredit;
– agrár-gazdasági és humán alapismeretek: víz és környezetgazdaságtan, hazai és nemzetközi agrárgazdaság intézményrendszere, mezőgazdasági termelés, valamint környezet- és természetvédelem jogi és gazdasági szabályozásának alapjai, munkavédelmi és munkabiztonsági ismeretek; vízpolitika-vízjog 10-15 kredit;
– vízkezelési, vízhasználati, talajvédelmi és környezettechnológiai ismeretek [vízgépészeti és vízépítési ismeretek, mezőgazdasági vízgazdálkodás, árvízvédelem és vízkárelhárítás, vizes élőhelyek üzemeltetése, öntözéstechnológia, belvízgazdálkodás, talajvédelem, akvakultúra, vízgazdálkodási informatika és monitoring (GIS, távérzékelés), környezetgazdálkodás-környezettechnológia (levegőtisztaság-védelem, talajkármentesítés, víz- és szennyvízkezelés, műszaki kockázatelemzés) mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékkezelés, megújuló energia, agrárerdészet] 70-90 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez valamelyik élő idegen nyelvből, amelyiken a szakmának tudományos irodalma van, komplex középfokú (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan két hetes gyakorlati képzésből, valamint egy félévig tartó, külső gyakorlati helyen, gazdálkodó szervezetnél megszervezett szakmai gyakorlatból áll.

II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET


1.    ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.    Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika (English and American Studies)

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
-    szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész
-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in English and American Studies

3.    Képzési terület: bölcsészettudomány

4.    A képzési idő félévekben: 6 félév

5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 222/0231

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az angol alapszakos bölcsész
a) tudása
-    A szakot elvégző hallgató tájékozott az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében.
-    Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra legfontosabb vonásait.
-    Ismeri az angol nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, szépirodalmi, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét.
-    Átlátja az angol szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
-    Tisztában van az anglisztika jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
-    Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) angol nyelvű szakkifejezéseit.
-    Összefüggéseiben értelmezi az anglisztika szakhoz általában kapcsolódó, munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos szabályokat, előírásokat.
-    Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, valamint a tanulóközösségek működésének kapcsolatát.
-    Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához.
b) képességei
-    Értelmezi az angol nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát, képes az angolt elhelyezni a világ nyelvei között. Képes azonosítani az angol nyelv főbb társadalmi és regionális változatait, és tisztában van az angol nyelv terjedését, terjesztését magyarázó legfontosabb elméletekkel.
-    Átlátja a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, és kulturális jelenségeket európai kontextusban értelmez.
-    Képes legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra, eszmerendszer szempontjából az angol nyelvű kultúrák jelenségeit értelmezni.
-    Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél angolul, világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
-    Műfajilag sokszínű angol nyelvű szövegeket és kulturális jelenségeket értelmez.
-    Kiválasztja és alkalmazza a szakmai problémának megfelelő angol nyelv- vagy irodalomtudományi, vagy kultúratudományi módszert.
-    Világos, részletes szövegeket alkot sokféle témában, különösen az angolszász kulturális témakörökkel kapcsolatosan.
-    Folyamatos és természetes módon olyan interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő, valamint megérti az anglisztikához kapcsolódó szakmai szövegeket.
-    Későbbi munkahelyén a szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatokat is elvégez, illetve később irányít.
-    Irányítás mellett képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre.
-    Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.
-    Képes a projektalapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
-    Képes alkalmazói tudását az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni.
-    Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat.
-    Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban
c) attitűdje
-    Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
-    Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. Más kultúrákat elfogad, törekszik azok megismerésére és megértésére.
-    Igénye van az európai és Európán kívüli kultúrák megismerésére.
-    Tudatosan képviseli az angol nyelvterület nyelvi és kommunikációs normáit.
-    Az angol nyelv-, irodalom- és kultúratudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti.
-    Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
-    Törekszik angol szaknyelvi tudásának fejlesztésére.
-    Szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre törekszik.
-    Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére.
-    Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegértési és szövegprodukciós készségét.
-    Érti és képviseli saját szakterülete, szaktudománya kritikai megközelítéseit.
-    Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.
-    Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
-    Érti az erőforrásokkal való jó gazdálkodást, látja ennek fontosságát.
-    A nemzeti, illetve az Európán túli vonatkozásokhoz kötve elfogadja és képviseli, szakterülete legfontosabb kérdéseihez kapcsolja a történeti és jelenkori európai értékeket.
-    Rendelkezik azokkal a tudásokkal, képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
-    Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
-    Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
d) autonómiája és felelőssége
-    Kialakít olyan történetileg koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
-    Hatékonyan együttműködik az anglisztika területéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi kulturális közösségekkel.
-    Felelősséget vállal anyanyelvű és angol szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek, plágiummentes ismeretközvetítést alkalmaz.
-    Az anglisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
-    Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel az anglisztika területén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
-    Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért.
-    Nyitott az angol nyelvű kultúrák hátterének megismerésére.
-    Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.

8.    Az alapképzés jellemzői
8.1.    Szakmai jellemzők
8.1.1.    A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
-    általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 8-12 kredit;
-    angol nyelvfejlesztés 25-40 kredit;
-    angol nyelvészet 15-40 kredit;
-    angol nyelvű irodalmak 15-40 kredit;
-    angol nyelvű kultúrák és társadalmak 15-40 kredit;
-    választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.
8.1.2.    A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület művelésére alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.
Az angol szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:
-    az angol nyelv további (amerikanisztika, anglisztika) szakterületi ismeretei vagy
-    másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

8.2.    Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő angol nyelvtudás szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

8.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

8.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzés angol nyelven folyik.
A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.2.    GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1.    Az alapképzési szak megnevezése: germanisztika (Germanic Studies)

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
-    szakképzettség:
-    germanisztika, német alapszakos bölcsész
-    germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész
-    germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
-    germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész
-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies
-    Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies
-    Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies
-    Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies
-    válaszható szakirányok: német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika

3.    Képzési terület: bölcsészettudomány

4.    A képzési idő félévekben: 6 félév

5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4 kredit
-    a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit
-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 222/0231

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan germanisztikai szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Magas szinten ismerik a szakiránynak megfelelően a német, a holland, a dán, a svéd vagy norvég nyelvet, a germán eredetű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú, C1 szintjén képesek a szakiránynak megfelelően német, holland, dán, svéd vagy norvég nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. A német nemzetiségi szakirányon végzettek behatóan ismerik a hazai németség nyelvét, történelmét, néprajzát, irodalmát, jog- és intézményrendszerét. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. A nemzetiségi német szakirányon végzettek ismereteiket a hazai nemzetiségi szervezetek, önkormányzati és kulturális intézmények kötelékében hasznosíthatják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A germanisztika, német alapszakos bölcsész
a) tudása
-    Ismeri a szakiránynak megfelelő germán nyelv beszélt és írott változatának szabályait, ismeretekkel rendelkezik az elvégzett szakiránynak megfelelő nyelv variánsairól, regisztereiről.
-    Tájékozott a választható szakirányoknak megfelelő nyelvek és kultúrák körében, ismeri azok történeti vonatkozásait, hasonlóságait és különbségeit.
-    Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű ország, illetve országok földrajzi adottságainak, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásainak rendszerét.
-    Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű kultúrák jellemző szellemi, művészeti irányzatait, megjelenési formáit.
-    Ismeri a szakiránynak megfelelő nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait.
-    Átlátja a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
-    Tisztában van a germanisztika jellemző kutatási kérdéseivel, irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel.
-    Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) szakiránynak megfelelő nyelvű szakkifejezéseit.
b) képességei
-    A szinkron nyelvállapot fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzusszintű jellemzőinek és ezek összefüggéseinek ismeretében képes a szakiránynak megfelelő nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára. Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban ír és beszél.
-    Értelmezi a szakiránynak megfelelő nyelvű kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát.
-    Interkulturális kommunikatív kompetenciák birtokában képes a kultúrák közötti közvetítésre.
-    Képes műfajilag sokszínű, a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek értelmezésére.
-    Képes az irodalmi műveket, a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat kritikusan, értően áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni.
-    Képes alapvető kutatási technikák alkalmazására, szakmai kérdések megoldására a
nyelv-, az irodalom- és a kultúratudomány területén.
-    Képes tudását, az egyéni és szervezeti erőforrásokkal tudatosan gazdálkodva, önállóan fejleszteni.
c) attitűdje
-    Elkötelezetten vállalja szakképzettsége átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati normáinak hiteles közvetítését, nyitott az új jelenségek és eredmények befogadására.
-    Elkötelezett a szakiránynak megfelelő nyelv és kultúra megismertetése iránt, törekszik megszerzett tudása kreatív felhasználására.
-    Törekszik nyelvi tudásának és általános ismeretanyagának folyamatos fejlesztésére.
-    Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
-    Igénye van az európai, és az azon kívüli kultúrák sokszínűségének megismerésére.