• Tartalom

2016. évi CLXXXI. törvény

2016. évi CLXXXI. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról1

2017.08.02.

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

1–2. §2

2. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

3–9. §3

10. § (1) A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre (a továbbiakban: díjazás) jogosult. A díjazás euróban kerül megállapításra, majd átváltással száz forintra kerekítve számfejtésre, ezt követően euróban kerül folyósításra a kihelyezett részére. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett részére a tartós külszolgálata idejére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi illetménye nem jár, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról folyamatosan értesítésre kerül.”

(2) A Külszoltv. 23. § (9) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(9) A kihelyező szerv – a kihelyezett kérelmére – a külpolitikáért felelős miniszter által megállapított rendelet szerinti mértékben és feltételekkel, kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleget nyújt.”

11. § A Külszoltv. 25. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(8) Ha a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, a kihelyezett a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítésre jogosult.”

12–20. §4

21. § A Külszoltv. 64. § b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti)

b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a és II. fejezete.”

22. § A Külszoltv. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

23. §5

24. §6

3. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 24. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
„1. melléklet a 2016. évi CLXXXI. törvényhez

Munkaköri és rangok szerinti besorolás

Munkakör

Rang

Szorzó

Vezetői munkakörök

Külképviselet-vezető

Nagykövet

5,0

Főkonzul

4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott konzul

 

4,2

Külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos, vezető konzul

 

4,0

Diplomata munkakörök

Beosztott diplomata

rk. követ

4,0

I. o. tan.

3,9

II. o. tan

3,8

Beosztott diplomata és diplomáciai rangú gazdasági vezető

I. o. tit.

3,7

II. o. tit.

3,6

III. o. tit.

3,5

Beosztott diplomata, diplomáciai rangú gazdasági felelős, diplomáciai rangú regionális rendszergazda

attasé

3,4

segédattasé

3,3

Adminisztratív munkakörök

Regionális rendszergazda, gazdasági felelős

 

3,0

Rendszergazda, külképviselet-vezetői titkárnő, gazdasági ügyintéző

 

2,8

Titkárnő (titkársági referens), konzuli ügyintéző, kommunikációs munkatárs

 

2,6

Technikai munkakörök

Nagyköveti gépkocsivezető

 

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

 

2,2

Hivatalsegéd, takarító

 

2,0


1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 20. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 79. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére