• Tartalom

2016. évi CLXXXII. törvény

2016. évi CLXXXII. törvény

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

EGYES ADÓZÁST ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

7. §8

8. §9

1–2. 10
3. 11
4. 12
5. 13
6–10. 14

9. §15

4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

10. §16

11. §17

12. §18

13. §19

14. §20

15. §21

16. §22

17. §23

18. §24

19. §25

5. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

20. §26

21. §27

6. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

22. §28

23. §29

24. §30

7. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

2010. évi XC. törvény módosítása

25. §31

8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

26. §32

9. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény módosítása

27. §33

28. §34

29. §35

30. §36

10. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

31. §37

32. §38

1. 39
2–3. 40

11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása

33. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 33. §-ának a Katv. 23. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „16” szövegrész helyett a „14” szöveggel lép hatályba.

12. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény módosítása

34. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény

II. Fejezet

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK, A BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK, A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

13. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

35. §41

36. §42

37. §43

14. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

38. §44

39. §45

40. §46

15. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

41. §47

42. §48

43. §49

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

44. §50

45. §51

46. §52

III. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

17. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

47. §53

48. §54

49. §55

50. §56

18. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

51. §57

19. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

52. §58

20. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény módosítása

53. §59

54. §60

55. §61

56. §62

21. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

57. §63

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 35–46. §, az 53–54. § és az 56. § a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 7. §, a 8. § 1., 2., 4., 6–10. pontja, a 9–20. §, a 22–27. §, a 29–31. §, az 51. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 57. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(5) Az 55. § a törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(6) A 2–6. §, a 8. § 3. és 5. pontja, a 21. §, a 28. § és a 32. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez64

2. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez65

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 20. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 45. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § 3. pontja a 2017: CLVI. törvény 7. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

12

A 8. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § 5. pontja a 2017: CLVI. törvény 7. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

14

A 8. § 6–10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § a 2017: CLVI. törvény 7. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

28

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § a 2017: CLVI. törvény 7. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

35

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 32. § 1. pontja a 2017: CLVI. törvény 7. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

40

A 32. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére