• Tartalom

1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

2016.12.23.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a részben vagy egészben központi költségvetési forrásból – ideértve az európai uniós forrásokat is –

a) a Kormány vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vagy

c) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzati társulás, a civil szervezet, az egyházi jogi személy

által megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a bruttó 20 millió forintos bekerülési értéket meghaladó nem építésiengedély-köteles építési beruházások (a továbbiakban együtt: állami beruházás) szabályozott módon történő nyilvántartása és ellenőrzése szükséges. Kivételt képeznek a szabályozás tekintetében a minősített adatot tartalmazó és a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházások;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak érvényesítése érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

a) egy központi elektronikus nyilvántartást alakítson ki, amely egységes elveken nyugvó, naprakész adatbázisként szolgál az állami beruházásokról, és az így kialakított Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszert (a továbbiakban: KÁBER) működtesse,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján (szükség esetén a BMSK Beruházási, Műszaki Ellenőrzési, Sportfejlesztési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával) ellenőrizze az állami vagyonon végzett beruházások végrehajtását és a beruházási célú központi költségvetési források vagyongazdálkodási szempontú felhasználását;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: 2017. január 1., ezt követően folyamatos

3. felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az 1. pont c) alpontja szerinti jogi személyek a részükre az 1. pont szerinti feltételekkel nyújtott központi költségvetési támogatások esetén

a) a támogatási szerződésben, illetve a támogatói okirat elfogadása útján kötelezettséget vállaljanak arra, hogy a KÁBER által igényelt adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen – teljesítik,

b) hozzájárulnak ahhoz, hogy az a) alpont szerinti kötelezettségeik teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék;

Felelős: valamennyi miniszter

Határidő: 2017. január 31., ezt követően folyamatos

4. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve vizsgálja meg és indokolt esetben dolgozza ki a KÁBER-be történő adatszolgáltatással és az adatok kezelésével összefüggően a személyes adatok védelmére vonatkozó jogi szabályozást;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: 2017. június 30.

5. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy félévente készítsen jelentést a Kormány számára a KÁBER-be bejelentett beruházások alakulásáról, az azzal kapcsolatos folyamatok és kockázatok bemutatásáról, az adatszolgáltatások jellemzőiről, továbbá a 2. pont szerinti ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól.

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: minden évben július 31-ig, illetve a tárgyévet követő évben január 31-ig

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére