• Tartalom

2016. évi CLXXXIV. törvény

2016. évi CLXXXIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról1

2018.01.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

3–6. §3

7. § (1) A Hdt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 262%-ának,
b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 243%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 225%-ának,
d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 194%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 138%-ának
megfelelő összeg.”

(2) A Hdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe. A nevelési pótlék mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – gyermekenként és havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.”

8. § A Hdt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pótlék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 120%-ának,
b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 108%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 96%-ának,
d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 76%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 56%-ának
megfelelő összeg.”

9. § A Hdt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 140%-ának megfelelő összeg.”

10. § A Hdt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A hadiárvát a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg.
(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) a 4. § a) és b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának,
b) a 4. § c) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 60%-ának
megfelelő összeg.”

11. § A Hdt. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14/A. § Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelő összeg.”

12. § A Hdt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hadigondozott családtagot egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelő összeg.”

13. § A Hdt. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelő összeg.”

14. § A Hdt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 500%-ának megfelelő összeg.”

15–16. §4

17. § A Hdt. a 26. §-t követően a következő alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:

„A hadigondozottak rendszeres pénzbeli ellátásainak emelése
26/A. § A 11. § (2) és (4) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 14/A. §, a 15. § (1) bekezdése, valamint a 15/A. § szerinti rendszeres pénzbeli ellátások összegét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.”

18. §5

19. § A Hdt. a következő 30. §-sal egészül ki:

30. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIV. törvénnyel megállapított 11. § (2) és (4) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 13. § (1) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 14/A. §-át, 15. § (1) bekezdését, valamint a 15/A. §-át a 2018. január 1-jét megelőzően megállapított ellátásokra is alkalmazni kell.”

20–21. §6

3. A fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról szóló 1994. évi XLVI. törvény hatályon kívül helyezése

22. §7

4. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

23. §8

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

24. §9

6. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

25. §10

7. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

26–29. §11

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

30. §12

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

31–64. §13

10. A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCVII. törvény hatályon kívül helyezése

65. §14

11. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezése

66. §15

12. Záró rendelkezések

67. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7–14. §, a 17. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 20. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) beekzdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 31–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére