• Tartalom

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról1

2020.03.21.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont va) és ve) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)2 E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 18/D. §-a szerinti tevékenység végzéséhez szükséges szakmagyakorlási alkalmasság megállapítására irányuló eljárásra terjed ki a nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladék-tárolókban.

(2) E rendelet nem érinti az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségben részes államok szolgáltatóinak (a továbbiakban: EGT-állam) az Európai Unió joga alapján őket megillető, a letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtáshoz és a szabad szolgáltatásnyújtáshoz fűződő jogát.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.3 licenc: olyan okirat, amelyet a hatáskörrel rendelkező szerv a nem magyarországi kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában állít ki az arra alkalmas szakmagyakorló cég részére;

2.4 megrendelő: nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló megrendelője vagy engedélyese EGT-államban és nem EGT-államban;

3.5 referencia: a megrendelő cégszerű aláírásával ellátott dokumentum, amely igazolja, hogy a megrendelő részére a szakmagyakorló a műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői területen vagy a szakmagyakorló cég a tervezői vagy szakértői területen a jogszabályok előírásainak betartásával megfelelő minőségű tevékenységet végzett;

4.6 szakmagyakorló: az a természetes személy, akinek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi az Országos Atomenergia Hivatalnál (a továbbiakban: Hatóság);

5.7 szakmagyakorló cég: az a nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy jogi személy, amelynek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi a Hatóságnál;

6.8 szakmai tevékenység: az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építmények vonatkozásában végzett építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki vezetői tevékenység;

7.9 szakmagyakorlásra jogosító okirat: a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes szakmai szerv által megállapított jogosultság;

8.10 kérelmező: az Atv. 2. § 22. pontja szerinti engedélyes;

9.11 referenciával nem rendelkező szakmagyakorló: az a természetes személy, aki nem rendelkezik a 3. pont szerinti referenciával, de a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó alapfokú (a továbbiakban: BSc) vagy mesterfokú (a továbbiakban: MSc) végzettséggel, valamint a kérelmezett szakterületen szakmagyakorlásra jogosító okirattal rendelkezik, és igazolni tud a szakmagyakorlásra jogosító okirat megszerzése után MSc diploma esetén 2 év, BSc diploma esetén 3 év szakterületén végzett szakmai gyakorlatot, továbbá az előírt gyakorlati időtartamból legalább 6 hónapot a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett tevékenységet az Atv. hatálya alá tartozó építmények tervezése, kivitelezése vagy ezek ellenőrzése területén, és ezt a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorló nyilatkozatával igazolja.

2/A. §12 A szakmagyakorló cég tevékenységét az e rendelet szerinti kérelmező folyamatosan ellenőrzi a hazai szabályozásnak való megfelelés szempontjából.

2. A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás szabályai

3. § (1)13 A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás az Atv. szerinti nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyes kérelmére indul.

(2)–(3)14

4. §15 A szakmagyakorlási alkalmasság nyilvántartásba vétele iránti eljárás elektronikusan, a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer segítségével benyújtott kérelemre indul.

4/A. §16 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-A, SZÉM6, ME-EN-A és MV-EN-A jelölésű szakmagyakorlási jogosultság megléte esetén az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenység a hatósági nyilvántartásba vételt követően folytatható.

5. § (1)17 A kérelem tartalmazza:

a) a szakmagyakorlási alkalmasság megállapítását kérelmező nevét és székhelyét,

b) a kérelem tárgyát,

c) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének az 1. melléklet szerinti megnevezését és betűkódját,

d) a szakmagyakorló kérelmezett szakterületéhez kapcsolódó releváns szakmai gyakorlatának rövid leírását, időtartamát,

e) a szakmagyakorló cég kérelmező esetén

ea) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,

eb) a személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja nevét, végzettségét, szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni,

ec) a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított hiteles aláírási címpéldányt,

ed) amennyiben a szakmagyakorló cég rendelkezik magyarországi telephellyel és magyarországi leányvállalattal, annak tényét, adatait igazoló okiratot,

f) szakmagyakorló esetén

fa) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatokat,

fb) a szakmai tevékenységre jogosító okirat számát, kiállításának napját,

fc) szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 7. §-ban előírt feltételek meglétét igazoló dokumentumokat, valamint a származási ország irányadó jogszabályai szerinti igazolást, amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szakmagyakorlóval szemben nem áll fenn az Atv. 11. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokat azok hiteles magyar nyelvű fordításával együtt kell benyújtani.

(4)18

6. § (1) A Hatóság a kérelem beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy az megfelel-e az 5. § szerinti követelményeknek.

(2) Ha a kérelem nem felel meg az 5. § szerinti követelményeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett.

(3) A Hatóság a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti, ha

a) a hiánypótlásra megadott határidő eredménytelenül telt el,

b)19 a kérelmező a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be,

c) a kérelmezett személy szakmagyakorlásra alkalmassága nem állapítható meg.

7. § (1)20 A Hatóság a szakmagyakorlásra alkalmasságot megállapítja, és a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget nyilvántartásba veszi, ha

a) rendelkezik a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában érvényes, a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó végzettséget igazoló okirattal és szakmagyakorlásra jogosító okirattal, vagy szakmagyakorló cég esetében érvényes licenccel,

b) rendelkezik a 2. § 6. pontja szerinti szakmai tevékenység tekintetében legalább 12 hónapig folytatott szakmai tevékenységre vonatkozó referenciával, vagy referenciával nem rendelkező szakmagyakorló esetén igazolja a 2. § 9. pontjában megállapított, végzettségéhez tartozó gyakorlati időt,

c) nyilatkozik arról, hogy a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi,

d) szakmagyakorló esetén nyilatkozik arról, hogy a Hatóság által megszabott továbbképzési követelményeknek a nyilvántartásba vétel napjától számított 1 éven belül eleget tesz,

e) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység kizárólag olyan építményekre vonatkozik, melyek a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükségesek, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszanak, és a tevékenység megfelel a 2. § 9. pontjában foglaltaknak, azzal a kivétellel, hogy a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett 6 hónapos tevékenységet nem szükséges teljesíteni és igazolni.

(2)21 Amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglalt egyszerűsített határozat kiadására vonatkozó feltételek fennállnak, a Hatóság a kérelemnek egyszerűsített határozatban ad helyt.

(3)22 A Hatóság a határozatban megjelöli a szakmagyakorlási tevékenység szakterületét, a nyilvántartási számot, és a 2. melléklet alapján meghatározza a nyilvántartásba vétel időtartamát. A nyilvántartásba vétel időtartama nem lehet hosszabb, mint a szakmagyakorlásra jogosító engedélyének érvényessége.

(4)23 A Hatóság a nyilvántartásba vétel időtartama alatt kérelemre a nyilvántartásba vétel idejét meghosszabbítja, ha

a) a szakmagyakorlóval, szakmagyakorló céggel szemben támasztott követelményeknek továbbra is eleget tesz,

b) szakmagyakorló esetén a minimum 12 hónap időtartam alatt végzett referenciákat, szakmagyakorló cég esetén a referenciákat és a licencet ismételten benyújtja,

c) szakmagyakorló esetén eleget tesz a Hatóság által tartott továbbképzési kötelezettségnek, valamint

d) a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi.

(5)24 A (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az első Hatóság általi nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartás időtartamának meghosszabbításához a szakmagyakorlónak rendelkeznie kell a megelőző nyilvántartásba vétel időtartama alatt végzett tevékenységre vonatkozó referenciával.

(6)25 Az 1 éves nyilvántartásba vételi idővel rendelkező szakmagyakorlók esetén a nyilvántartásba vételi idő első meghosszabbításakor a Hatóság az eredetileg benyújtott referenciát elfogadja, minden további hosszabbításra irányuló kérelemhez új referenciát kell benyújtani.

7/A. §26 Az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet csak az végezhet, aki hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőnek vagy szakági felelős tervezőkkel rendelkező cégnek kell a nyilvántartásban szerepelnie. A szakértői dokumentumokat csak a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek jegyezhetik. A benyújtott szakértői és tervezési dokumentumok csak szakági felelős tervező és szakértő személy aláírásával ellátva fogadhatók el.

7/B. §27 A nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságról, jogi személyről akkor állapítható meg a szakmagyakorlásra való alkalmasság, ha

a) munkavállalóként foglalkoztat olyan természetes személyt, akit szakmagyakorlási nyilvántartásba az adott szakterületen már bejegyeztek, valamint az adott szakterület a cég tevékenységi körébe tartozik, és a cég ezen tevékenységét ez a személy végzi, és

b) a gazdasági társaság, jogi személy származási országának irányadó jogszabályai szerinti jogosultsággal rendelkezik az adott szakterületen, és ezt az igazolást a származási ország kiállító szervének hivatalos ellenjegyzésével és a licenc hiteles fordításával igazolja.

3. Az elektronikus nyilvántartás vezetése

8. § (1) A Hatóság a szakmagyakorlókról és a szakmagyakorló cégekről szakterületekre bontott, közhiteles elektronikus nyilvántartást vezet.

(2)28 A nyilvántartás tartalmazza

a) a szakmagyakorló természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét és értesítési címét,

b) szakmagyakorló cég esetén annak nevét, székhelyét, értesítési címét, a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,

c)29

d) a szakmagyakorló szakterületét (szakág),

e) a szakmagyakorló végzettségét igazoló okirat számát, kiállításának napját,

f) a szakmagyakorló szakmai tevékenységét engedélyező okirat számát, kiállításának napját,

g) az adatváltozások bejelentésének napját, pontos idejét,

h) a szakmai tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének napját,

i) a szakmai tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát,

j) a szakmagyakorlásra alkalmassági nyilvántartási számot.

4. Jogkövetkezmények

9. § (1)30 A Hatóság a nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég tevékenységét az általa lefolytatott eljárás keretében ellenőrzi annak érdekében, hogy a szakmagyakorlási tevékenységet csak az arra jogosult végezze.

(2)31 A szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég a 8. § (2) bekezdésében foglalt adataiban történt változást, a szakmagyakorló cég licencének megszűnését, valamint a szakmagyakorlásra feljogosított cégnél a nyilvántartásba vett természetes személyek munkaviszonya vagy szerződéses kapcsolata megszűnését haladéktalanul köteles az engedélyes tudomására hozni. Az engedélyes az adatváltozást a változást igazoló okiratok rendelkezésére állását követő 8 napon belül bejelenti a Hatóságnak. A Hatóság az adatváltozást 15 napon belül átvezeti.

(3) A Hatóság figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót és szakmagyakorló céget, amennyiben

a) a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b)32 szakmai tevékenységét a 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak megsértésével gyakorolja.

(4) A Hatóság megtiltja a szakmai tevékenység folytatását és haladéktalanul törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót vagy szakmagyakorló céget a nyilvántartásból, amennyiben

a) a szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég nyilvántartásba vételét követően merült fel olyan tény vagy adat, amely az alkalmasság megállapítását és a nyilvántartásba vételt nem tette volna lehetővé,

b) a jogszabályban előírt alkalmassági feltételekkel már nem rendelkezik,

c) a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt dokumentumokban valótlan adatközlést vagy nyilatkozatot tett, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy

d) a Hatóság – a (3) bekezdés szerint – ismételt figyelmeztetést tesz.

(4a)33 A Hatóság által megtiltott szakmai tevékenység újra folytatható

a) szakmagyakorló esetén a kizárás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, a Hatóság által megjelölt továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásával;

b) szakmagyakorló cég esetén a kizárás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, az engedélyes által a Hatóság részvételével lefolytatott ellenőrzésen való megfelelő minősítés elérésekor.

(5)34 A nyilvántartásból való törlést követően a szakmagyakorlóra, valamint a szakmagyakorló cégre vonatkozó adatokat a Hatóság a nukleáris létesítmény leszereléséig, a radioaktívhulladék-tároló passzív intézményes ellenőrzésre való áttéréséig őrzi meg.

5. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. §35 (1) A 7. § (1) bekezdés d) pontjában megfogalmazott továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését36 követő 6 hónappal indul.

(2) Az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az MV-ÉG-R, MV-ÉV-R, MV-KÉ-R, MV-VV-R, MV-TV-R, MV-VZ-R, MV-VI-R szakterületen/részszakterületen végzett szakmai tevékenységre jogosító okirat alapján nyilvántartásba vett szakmagyakorlók nyilvántartásba vételi ideje a 7. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2026-ig hosszabbítható meg.

1. melléklet a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez37


A szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének megnevezése és betűkódja

8K01211_0

 

A

B

C

D

1.

Terület

Szakterület (szakág)

Szakterület/szakág megnevezése

Betűkód

2.

építészeti-műszaki

szakértői

építészeti

MSZ

AT-ÉMSZ-É-0000

3.

tartószerkezeti

AT-ÉMSZ-T-0000

4.

épületszerkezeti

AT-ÉMSZ-ÉSZ-0000

5.

épületgépészeti

AT-ÉMSZ-ÉG-0000

6.

épületfizikai

AT-ÉMSZ-ÉF-0000

7.

épületenergetikai

AT-ÉMSZ-ÉE-0000

8.

épületvillamossági

AT-ÉMSZ-ÉV-0000

9.

geotechnikai

AT-ÉMSZ-G-0000

10.

tűzvédelmi

AT-ÉMSZ-TŰ-0000

11.

építési szakipari

AT-ÉMSZ-ÉSZA-0000

12.

építési szerelőipari

AT-ÉMSZ-ÉSZE-0000

13.

építőanyag-ipari

AT-ÉMSZ-ÉA-0000

14.

hídszerkezeti

AT-ÉMSZ-H-0000

15.

bányászati

építmények

gépészet

AT-ÉMSZ-BÉ-G-0000

16.

villamos

AT-ÉMSZ-BÉ-V-0000

17.

építészet

AT-ÉMSZ-BÉ-É-0000

18.

építészeti tervezői

építészeti

T

AT-ÉT-É-0000

19.

tartószerkezeti

AT-ÉT-T-0000

20.

épületgépészeti

AT-ÉT-ÉG-0000

21.

épületvillamossági

AT-ÉT-ÉV-0000

22.

geotechnikai

AT-ÉT-G-0000

23.

tűzvédelmi

AT-ÉT-TŰ-0000

24.

közlekedési építmények

AT-ÉT-K-0000

25.

vízgazdálkodási építmények

AT-ÉT-V-0000

26.

bányászati

építmények

gépészet

AT-ÉT-BÉ-G-0000

27.

villamos

AT-ÉT-BÉ-V-0000

28.

építészet

AT-ÉT-BÉ-É-0000

29.

építészeti műszaki

ellenőri

magasépítési

ME

AT-ÉME-MA-0000

30.

mélyépítési

AT-ÉME-MÉ-0000

31.

épületgépészeti

AT-ÉME-ÉG-0000

32.

épületvillamossági

AT-ÉME-ÉV-0000

33.

közlekedési építmények

AT-ÉME-K-0000

34.

vízgazdálkodási építmények

AT-ÉME-V-0000

35.

bányászati

építmények

gépészet

AT-ÉME-BÉ-G-0000

36.

villamos

AT-ÉME-BÉ-V-0000

37.

építészet

AT-ÉME-BÉ-É-0000

38.

építési felelős műszaki

vezetői

magasépítési

FMV

AT-ÉFMV-MA-0000

39.

mélyépítési

AT-ÉFMV-MÉ-0000

40.

épületgépészeti

AT-ÉFMV-ÉG-0000

41.

épületvillamossági

AT-ÉFMV-ÉV-0000

42.

közlekedési építmények

AT-ÉFMV-K-0000

43.

vízgazdálkodási építmények

AT-ÉFMV-V-0000


A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén a fenti betűkódok után egy „(K)” jel kerül, ami korlátozott jogosultságot jelent, mellyel kizárólag a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéshez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építményekkel kapcsolatos szakmagyakorlási tevékenység végezhető.

2. melléklet a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez38


A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama

 

A

B

1.

A referenciában bemutatott tevékenység időtartama

Nyilvántartásba vétel időtartama

2.

12–17 hónap

1 év

3.

18–35 hónap

3 év

4.

36 hónap vagy annál több

5 év


A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén

 

A

B

C

1.

A referenciában bemutatott tevékenység időtartama

Első nyilvántartásba vétel időtartama

Nyilvántartásba vételi idő meghosszabbítása

2.

BSc diploma esetén minimum 3 év

1 év

a referenciában bemutatott tevékenység alapján legfeljebb 5 év

3.

MSc diploma esetén minimum 2 év

1 év

a referenciában bemutatott tevékenység alapján legfeljebb 5 év

1

A rendeletet a 193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § 1. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § 2. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § 3. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § 4. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § 5. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § 6. pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § 8. pontját a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § 9. pontját a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2/A. §-t a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 62. §-a iktatta be.

13

A 3. § (1) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 75. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 23. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4/A. §-t a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 63. §-a iktatta be.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdését a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 65. §-ával megállapított szöveg.

21

A 7. § (2) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § f) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (3) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (4) bekezdését a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 66. §-a iktatta be.

24

A 7. § (5) bekezdését a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 66. §-a iktatta be.

25

A 7. § (6) bekezdését a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 66. §-a iktatta be.

26

A 7/A. §-t a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 67. §-a iktatta be, szövege a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

27

A 7/B. §-t a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 67. §-a iktatta be.

28

A 8. § (2) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 68. §-ával megállapított szöveg.

29

A 8. § (2) bekezdés c) pontját a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 23. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 9. § (1) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § g) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 9. § (2) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított szöveg.

32

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 70. §-ával megállapított szöveg.

33

A 9. § (4a) bekezdését a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 71. §-a iktatta be.

34

A 9. § (5) bekezdése a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 74. § h) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 11. §-t a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 72. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2018. március 1.

38

A 2. mellékletet a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 73. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére