• Tartalom

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

2016.10.07.

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában és 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

1. § A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 000 Ft.

2. § A közös jogkezelő szervezet vagy a független jogkezelő szervezet bejelentése a szerzői jogok és szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 84. § c) és d) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változás bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 25 000 Ft.

3. § Ha a közös jogkezelő szervezet a jogkezelési tevékenységének vagy a Kjkt. 84. § c) és d) pontjában meghatározott adataiban bekövetkezett változás bejelentésével egyidejűleg a Kjkt. 33. § (2) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmet is előterjeszt, akkor a közös jogkezelő szervezet az engedély iránti kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

2. A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

4. § A reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja

a) ha a kérelem legfeljebb három vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, függetlenül a kérelemben igényelt engedélyek számától, 850 000 Ft,

b) ha a kérelem háromnál több vagyoni jog tekintetében végzett közös jogkezelési tevékenységre vonatkozik, akkor az a) pontban meghatározott díjon felül minden egyes további érintett vagyoni jog tekintetében 425 000 Ft.

5. § A Kjkt. 89. és 90. §-a szerinti esetben a 4. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjon felül – a kérelem szerinti közös jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni jogonként – további 425 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

6. § (1) Az engedély módosításáért

a) a Kjkt. 95. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 4. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj mértékének felével,

b) a Kjkt. 95. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 4. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj mértékével

megegyező összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj kiszámításánál a 4. §-ban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

3. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének közös szabályai

7. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) a kincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni, az azonosítási adatok – a közös jogkezelő szervezet, független jogkezelő szervezet vagy reprezentatív közös jogkezelő szervezet neve, címe és a jogcím – feltüntetésével.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejelentés vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj megfizetését a bejelentéskor vagy a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható.

8. § (1) Ha az SZTNH részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetés jogcímét az SZTNH a befizetővel egyezteti.

(2) Ha a befizető nem azonosítható, nem értesíthető, vagy az (1) bekezdés szerinti egyeztetés eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok az SZTNH rendelkezésére állnak, az SZTNH a befizetett összeget visszafizeti.

(3) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet az SZTNH kérelemre visszatéríti. Az SZTNH nem téríti vissza azt a befizetést és díjtöbbletet, amelynek összege nem éri el az 500 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

9. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (5)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.

10. § A díj kezelésére és nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

12. §1

1

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére