• Tartalom

19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.01.23.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A]

[ [az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény] meghatározott felügyeleti díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) – a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében – az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.]

2. § Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-a szerinti kötelezett a felügyeleti díjfizetési kötelezettségét a Ht.–ben meghatározottak szerint teljesíti.”

3. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felügyeleti díj bevallását a kötelezett – a (2) bekezdésben valamint a Vksztv.-ben és a Ht.-ben meghatározott kivételekkel – a 4. §-ban előírt teljesítési határidőt megelőző harmincadik napig teljesíti. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.”

4. § Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az a kötelezett, aki a tevékenységét év közben kezdi meg, az engedély jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül teljesíti az e rendelet szerinti bevallási kötelezettséget.”

5. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bevallás, illetve az 1. § (3) bekezdése alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.”

6. § Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Engedély visszavonása esetén a kötelezett a tárgyévre vonatkozó felügyeleti díj fennmaradó, időarányos részét a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig köteles megfizetni.”

7. § Hatályát veszti az R.

8. § Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) Az R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 11. § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Módosító R.) 1–6. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés d) pontjának, 1. § (3) bekezdésének, 2. § (1) és (3) bekezdésének, 3. § (1) bekezdésének, valamint 4. § (6) bekezdésének, továbbá a Módosító R. 1. mellékletével megállapított 1. mellékletének rendelkezéseit a Módosító R. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

1. melléklet a 19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletének A) pontjában szereplő táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

 

 

92.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

50

2.    Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:]

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3

a) kiserőművi összevont engedély

4

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

5

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

6

ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 500

7

b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése

8

ba) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

9

bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

10

bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

11

c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére

12

ca) 50–200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

13

cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

14

d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke

15

da) 50 MW-ot nem éri el

1 000

16

db) 50–200 MW

2 000

17

dc) 200 MW-nál nagyobb

5 000

18

e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására

19

ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

20

eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

21

f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre

12 000

22

g) villamosenergia-elosztásra

6 000

23

h) villamosenergia-kereskedelemre

6 000

24

i) egyetemes szolgáltatásra

6 000

25

j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére

12 000

26

k) magánvezeték

27

ka) létesítésére vagy bővítésére

1 000

28

kb) megszüntetésére

100

29

l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére

1 000

30

m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma

31

ma) 1 000 db-ot meg nem haladó

100

32

mb) 1 000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó

300

33

mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó

600

34

md) 50 000 db feletti

1 000

35

n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély

4 000

36

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

37

a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében

38

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

39

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

200

40

ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

300

41

b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében

42

ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

400

43

bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

800

44

c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

45

ca) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

46

cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

47

cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 500

48

cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

49

ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

50

d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

51

da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

52

db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

53

e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

1 000

54

f) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása

200

55

g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószám-változás együttes díja

10

56

h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása

1 000

57

i) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében

50

59

Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat

60

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

61

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

62

Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]

63

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

64

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

65

Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít

200

66

Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat

67

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

4 000

68

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

400

69

Belső kiválasztási szabályzat

70

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

71

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

72

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

73

a) termelő esetében

74

aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében

1 000

75

ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében

3 000

76

b) átviteli rendszerirányító esetében

5 000

77

c) elosztó esetében

5 000

78

d) villamosenergia-kereskedő esetében

1 000

79

e) egyetemes szolgáltató esetében

5 000

80

f) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében

1 000

81

g) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

82

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

83

Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása

1 000

84

Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

85

Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

86

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

87

a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében

5 000

88

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

89

Villamosenergia-ellátási krízisterv

90

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

91

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

92

Rotációs kikapcsolási rend

93

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

94

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

95

Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

10 000

96

Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10

97

Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása

1 000

98

Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása

5 000

99

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

100

a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása

2 000

101

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

102

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

103

Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása

12 000

104

Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

105

Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

106

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

2 000

107

b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

108

A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

50

109

Megfelelési program

110

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

111

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

112

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

113

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem

50

114

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

100

115

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott, kötelező átviteli jogosultságot megállapító határozat módosítása (kivéve az egyéb állami támogatás változása miatti módosítást)

50

116

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti új kötelező átviteli jogosultság mértékének megállapítása

50

117

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása

100

118

A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása

50

119

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

120

a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

121

b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

122

c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

123

d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

124

e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

125

f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

126

Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem

127

a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5

128

b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

129

c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

130

d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

131

e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

132

f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

133

g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

134

Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem)

10 forint/MWh

135

Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem

10 forint/MWh

136

Származási garancia törlési kérelem

5 forint/MWh

137

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági közreműködés erőmű tartós termeléscsökkenésének megállapítására irányuló eljárásában (a villamosenergia-ellátás biztosíthatóságának szakkérdésében)

400

138

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

139

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

50

140

A VET. 143. § (3a) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása

100

141

Elektromos gépjármű töltőállomás üzemeltetésére vonatkozó engedély kiadására vonatkozó kérelem elbírálása

500

142

a) az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén az engedély módosítására vonatkozó kérelem elbírálása

100

143

a) villamos energia tárolói összevont engedély (létesítési és működési engedély), valamint a működés megszüntetésére, a működés szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása és az engedély időbeli hatályának módosítása

 

144

aa) 0,05–0,499 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

250

145

ab) 0,5-4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

500

146

ac) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

1 000

147

ad) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 000

148

b) villamos energia tároló létesítésére és a működés megszüntetésre irányuló kérelem elbírálása 50 MW, vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

149

c) villamos energia tároló működésére vagy időbeli hatályának módosítására irányuló kérelem elbírálása 50 MW, vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2500

150

d) villamos energia tárolói tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély

500

151

villamos energia tárolói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása villamos energia tároló összevont engedély, villamos energia tároló működésére és villamos energia tároló létesítésére vonatkozó engedély esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

152

villamos energia tárolói engedély visszavonása, abban az esetben, ha a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

153

Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele

250

154

Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása

500

155

Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

156

Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat

 

157

a)

jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

5 000

158

b)

módosítása iránti kérelem elbírálása

500

159

2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem

 

160

a)

„A” kategória

250

161

b)

„B” kategória

500

162

c)

„C” kategória

1 000

163

d)

„D” kategória

2 000

164

2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem

1000

3.     Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[ A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)]

 

 

40.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

50

4.     Az R. 1. mellékletének E) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:]

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából

 

 

a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (2) bekezdés a)–b) pontja]

150

 

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján [Ket. 83. § (2) bekezdés c) pontja]

25

3

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

4

Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása

1 500

5

Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

200

6

Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

50

7

Működési engedély iránti kérelem elbírálása

200

8

Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

120

9

Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

10

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

11

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

12

Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás

50

13

Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

200

14

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

100

15

Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

75

16

Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

17

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása

150

18

Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

 

 

a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 10

b) beruházási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén, hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 10

19

Víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása

a 18. pont alapján meghatározott díj 50%-a

20

Víziközművé minősítés iránti kérelem

50

21

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

 

a) másolat kiadása

5

aa) ezenfelül több oldalas másolat esetén, a 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

b) kivonat kiadása

3

ba) ezenfelül több oldalas kivonat esetén, a 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

5.     Az R. 1. mellékletének G) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
[G) Energiahatékonysággal kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai: ]

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatásidíj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

közreműködő szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása

10 000

3

regisztráló közreműködő szervezetek engedély módosítás iránti kérelmének elbírálása

2 000

4

nem kötelező energetikai auditálás során készített energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése

1000

5

nagyvállalatok által elvégeztetett kötelező energetikai audit kérelemre történő ellenőrzése

1500

6

költséghaszon-elemzés elbírálása

200

7

pozitív eredményű költség-haszon elemzés esetén kiadott kötelező határozat végrehajtása alóli felmentési kérelem elbírálása

200

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére