• Tartalom

191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. és 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az Ar.

a) 2/A. alcím címsorában, valamint 11/E. § (5) és (7) bekezdésében a „bölcsődének” szövegrész helyébe a „bölcsődének, mini bölcsődének” szöveg,

b) 11/E. § (1) bekezdésében, (2) bekezdése nyitó szövegrészében, (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében és 11/I. § (3) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrészek helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,

d) 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsődét” szövegrész helyébe a „bölcsődét, mini bölcsődét” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az Ar. 17. és 18. §-a.

2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 89. § (2) bekezdésében a „bölcsődei foglalkoztató, betegszoba” szövegrész helyébe a „betegszoba; bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba/gyermekszoba” szöveg,

b) 4. számú melléklet 5. pontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg

lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. §2

6. § A Kjtvhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A Kjtvhr.

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,

c) 8. § a) pontjában a „bölcsődei” szövegrészek helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,

d) 15. § (6) bekezdésében a „bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében” szöveg

lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/J. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 29/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11–12. §3

13. § A Gytr. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § (1)4

(2) A Gytr.

a) 5. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „bölcsőde és a családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „a Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenység” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a „bölcsődei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a „bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,

f) 9. § (2) bekezdésében és 18. § (7) bekezdésében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében” szöveg,

g) 9. § (3) bekezdésében, 18. § (4) és (4b) bekezdésében, a „bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei gondozás” szöveg,

h) 9. § (4) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató” szöveg,

i) 10. § (1) és (2) bekezdésében a „családi napközi és a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde” szöveg,

j) 10. § (4) bekezdésében a „családi napközit” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét” szöveg,

k) 12. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,

l) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátás” szöveg,

m) 18. § (1) bekezdésében a „Bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás” szöveg,

n) 18. § (5) bekezdésében a „Bölcsődei gondozásnál” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei gondozásnál” szöveg,

o) 1. mellékletében a „Bölcsőde” szövegrészek helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,

p) 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,

q) 9. melléklete címében és I. pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Gytr. 10. § (3) bekezdése.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 14. pont b) alpontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. §5

18. § Az Sznyr.

a) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

b) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. § Az Sznyr.

a) 1. § l) pont la) alpontjában a „bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást” szövegrész helyébe a „vagy gyermekek napközbeni ellátását” szöveg, a „biztosító ingatlant” szövegrész helyébe a „biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a „bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, az „elhelyezésére szolgáló ingatlan” szövegrész helyébe az „elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant –” szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében a „Családi napközi esetén” szövegrész helyébe a „Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg, a „családi napközi” szövegrész helyébe az „engedélyes” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a „családi napközi és” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –, valamint” szöveg,

e) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „hetes” szövegrész helyébe a „mini” szöveg,

f) 19. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakóotthont” szövegrész helyébe a „lakóotthont, a mini bölcsődét” szöveg,

g) 19. § (9) bekezdésében az „egyéb helyiség” szövegrész helyébe az „egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hely” szöveg,

h) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „vont ki” szövegrész helyébe a „vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)” szöveg,

i) 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással” szövegrész helyébe a „Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,

j) 31. § (2) bekezdés b) pontjában a „bevonni” szövegrész helyébe a „bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)” szöveg,

k) 31. § (2) bekezdés c) pontjában a „családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet Gyerekház” szövegrész helyébe a „valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás” szöveg,

l) 32. § (3) bekezdés b) pontjában a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „kivonni” szövegrész helyébe a „kivonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)” szöveg,

m) 39. § (2) bekezdésében a „családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,

n) 39. § (4) bekezdésében a „bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde” szöveg, a „családi napközi, alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,

o) 4. melléklet 4. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg, a „családi napközire” szövegrész helyébe a „családi bölcsődére, illetve napközbeni gyermekfelügyeletre” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Sznyr.

10. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. melléklet 148. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,

b) 4. melléklet 586–588. pontjában a „hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,

c) 4. melléklet 589–591. pontjában a „családi napközi” szövegrészek helyébe a „családi bölcsőde” szöveg,

d) 4. melléklet 592–594. pontjában a „családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde” szöveg,

e) 4. melléklet 595–597. pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg

lép.

11. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók” című rész I. pontjában a „bölcsődei és családi napközis férőhelyek” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek” szöveg lép.

12. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók” című részben a „bölcsődei és családi napközis férőhelyek” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek” szöveg lép.

13. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az időszakos jelentési kötelezettséget)

g) éjjeli menedékhely és
h) bölcsődei ellátás”

(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.)

25. § Az Nyr.

a) 12. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. melléklet 3.1.1. pontjában a „bölcsőde és családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátás” szöveg,

b) 1. melléklet 2.2. pontjában a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsődei ellátás” szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az Nyr.

14. Záró rendelkezés

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6–10. §, a 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15–16. § és a 18–26. §, valamint az 1–5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1.    Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:
„IX. számú adatlap
A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)

 

A nyilvántartásba vétel időpontja:

.......................................................................................................

 

1.

A gyermek személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

2.

A törvényes képviselő személyi adatai:

 

 

Név:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

3.

A szülők személyi adatai:

 

 

Anya neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):


.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

Apa neve:

.......................................................................................................

 

Születési hely, idő:

.......................................................................................................

 

Anyja neve:

.......................................................................................................

 

Lakóhely:

.......................................................................................................

 

Tartózkodási hely:

.......................................................................................................

 

 

 

4.

Határozat:

 

 

Határozatot hozó szerv neve:

.......................................................................................................

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Jogerős:

.......................................................................................................

 

 

 

 

5.

A térítési díj adatai:

 

 

Fizetésre kötelezett neve:

.......................................................................................................

 

A díj összege:

.................................................................................................. Ft

 

Díjfizetés kezdete:

.......................................................................................................

 

Vége:

.......................................................................................................

 

A hátralék összege:

.......................................................................................................

 

Végrehajtási intézkedés időpontja:

.......................................................................................................

 

 

 

6.

A felülvizsgálat adatai:

 

 

A felülvizsgálatot végző

 

 

szerv neve:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

Ideje:

.......................................................................................................

 

Eredménye:

.......................................................................................................

 

 

 

7.

A megszűnés adatai:

 

 

Határozat száma:

.......................................................................................................

 

Kelte:

.......................................................................................................

 

Jogerős:

.......................................................................................................

 

 

 

8.

Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett szolgáltatás megszűnésének

 

 

Időpontja:

.......................................................................................................

 

Oka:

.......................................................................................................

2. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1.    A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichiáter

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

családgondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógytornász

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

növendékügyi előadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyermekvédelmi gyám

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szaktanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakgondozó

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

kisgyermeknevelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

nevelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

elhelyezési ügyintéző

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

közvetítő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

asszisztens/szakasszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szakasszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

b)

kisgyermeknevelő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

gondozó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

segédgondozó

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

javítóintézeti ápoló

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

c)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szaktanácsadó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

gyermekgondozó

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

gyermekfelügyelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

tejkonyhavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

javítóintézeti rendész

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

bölcsődei dajka

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1.    A Gytr. 6. melléklete címében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg lép.
2.    A Gytr. 6. melléklet 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. Az étkeztetés biztosítását
□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
□ bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés
vonatkozásában kérem.”

4. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.19–3.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)
„3.1.19. mini bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.20. munkahelyi bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.21. családi bölcsőde:
3.1.21.1. férőhelyszám,
3.1.21.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.21.2.1. önálló családi bölcsőde,
3.1.21.2.2. hálózatban működtetett családi bölcsőde,
3.1.22. napközbeni gyermekfelügyelet:
3.1.22.1. férőhelyszám,
3.1.22.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.22.2.1. önálló napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.2.2. hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.3. ha kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtanak, az erre vonatkozó adat,”
2. Az Sznyr. 1. melléklet 6.1. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

5. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Munkahelyi bölcsőde esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.8.1. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.8.2. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi Nyilatkozatát,
2.8.3. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.”
2. Az Sznyr. 5. melléklet
a) 2.7. pontjában a „Családi napközi” szövegrész helyébe a „Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
b) 2.7.4. pontjában a „helyén” szövegrész helyébe a „helyén – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet –” szöveg,
c) 2.11. pontjában a „hetes” szövegrész helyébe a „mini” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.10. pontjában a „házi gyermekfelügyelet,” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére