• Tartalom

197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2016.07.14.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a 2. § és a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest II. kerület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15, 13204/5, 13204/6, valamint 13211 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Lövőház utca – Fény utca – Kisrókus utca – Marczibányi tér és Margit körút, valamint a Budapest II. kerület 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló
a) új kulturális központ,
b) park, valamint
c) mélygarázs
kialakítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez, valamint a Beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos helyen vagy más ingatlanokon való felállításához szükségesek.”

2. § A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés még nem történt meg.
(2) A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a településrendezési eszközöknek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”

3. § A Rendelet 6. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A Beruházásokkal összefüggésben)

e) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői vélemény kikérésének nincs helye,
f) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének nincs helye.”

4. § A Rendelet 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”

5. § A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 4/A. §-t, 6. § e) és f) pontját és 1. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

A Beruházások megnevezése

A Beruházások azonosítója

A Beruházások megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A Millenáris területén az új kulturális központ, park, valamint mélygarázs kialakítása

Budapest II. kerület 13204/5, 13204/6, 13204/10, 13201/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Margit körút –
Kis Rókus utca – Fény utca, valamint a 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt ingatlanok

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
c) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

 

 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

 

 

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.

 

 

gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezési eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

6.

 

 

felvonó, mozgólépcső, emelők létesítésére, áthelyezésére, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítására, használatbavételére, elbontására irányuló hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7.

 

 

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8.

 

 

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

 

 

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

10.

 

 

telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

11.

 

 

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal

12.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

 

 

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

 

 

azok a 2–13. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére